Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EKSAMEN I PEL 15.12.2011
STRUKTUR FOR FREMLEGGET• DEL 1: Refleksjon over egen utvikling og læring i lys av emneplanen i PEL• DEL 2: Faglig fordypn...
DEL 1• REFLEKSJON OVER EGEN LÆRING I LYS AV PEL-FAGETS MÅL
REFLEKSJON OVER EGEN UTVIKLING      OG LÆRING• Tolking og presisering• Avgrensing • Mappeoppgaven knyttet til praksi...
REFLEKSJON OVER EGEN MAPPEOPPGAVE I LYS AV PEL-FAGETS            MÅL• Innledning • «Studenten har kunnskap om...
REFLEKSJON OVER EGEN MAPPEOPPGAVE I LYS AV PEL-FAGETS            MÅL• Lærerens gjennomføring av et undervisni...
REFLEKSJON OVER EGEN MAPPEOPPGAVE I LYS AV PEL-FAGETS            MÅL• «Å ha kunnskap om systematisk observasjo...
REFLEKSJON OVER EGEN MAPPEOPPGAVE I LYS AV PEL-FAGETS            MÅL• «Å ha kunnskap om klasseledelse, variert...
REFLEKSJON OVER EGEN MAPPEOPPGAVE I LYS AV PEL-FAGETS            MÅL• Observasjon av oppstart på dagen• Kan kn...
REFLEKSJON OVER EGET MAPPEARBEID I LYS AV PEL-FAGETS            MÅL• «Å ha kunnskap om sammenhenger mellom lær...
REFLEKSJON OVER EGET MAPPEARBEID I LYS AV PEL-FAGETS            MÅL• Måloppnåelse ved kombinasjon av: •  Praks...
DEL 2• FAGLIG FORDYPNING
FAGLIG FORDYPNING: STRUKTUR FOR FREMLEGGET• Tolking av oppgaven• Innledning • Lærerens sammensatte kompetanse • Avgrensi...
FAGLIG FORDYPNING: TOLKING AV OPPGAVEN• Jeg har tolket denne oppgaven som at jeg skal velge et tema fra praksisfeltet og ...
FAGLIG FORDYPNING: INNLEDNING• Lærerens sammensatte kompetanse•  Fagkunnskap•  Didaktisk kompetanse•  Sosial kompetanse...
FAGLIG FORDYPNING: INNLEDNING• Tema for fremlegget:• Hvordan kan læreren skape og tilrettelegge for et godt læringsmiljø ...
FAGLIG FORDYPNING : STRUKTUR FOR FREMLEGG AV           HOVEDDEL•  Hva er klasseledelse?•  Hva er et læringsmi...
FAGLIG FORDYPNING: HVA ER KLASSELEDELSE?•  Lærerens evne til å skape et positivt læringsmiljø•  Lærerens evne til å moti...
FAGLIG FORDYPNING: HVA ER ET LÆRINGSMILJØ?• Ifølge en elevundersøkelse fra 2008 er læringsmiljø:• Det miljøet, den atmosfæ...
FAGLIG FORDYPNING: HVA KJENNETEGNER ET GODT          LÆRINGSMILJØ?• På grunnlag av forskning utført i 2000 av Rey...
FAGLIG FORDYPNING: HVILKEN BETYDNING HAR LÆREREN      FOR ELEVENES LÆRINGSMILJØ?• Tre refleksjoner:• Lærerens valg i ...
FAGLIG FORDYPNING: MODELL FOR SKOLENS LÆRINGSMILJØ• Skolens læringsmiljø
FAGLIG FORDYPNING: LÆRERENS VERKTØYKASSE• Modellen viser at læreren har 8 ulike verktøy for å etablere og vedlikeholde et...
FAGLIG FORDYPNING: Å ETABLERE RUTINER OG REGLER• Regler har tre formål:• Skape trygghet og forutsigbarhet for elevene• Ele...
FAGLIG FORDYPNING: Å ETABLERE REGLER OG RUTINER• Etablere kjøreregler og klasseromsrutiner, uavhengig av hvilken lærer so...
FAGLIG FORDYPNING: Å ETABLERE REGLER OG RUTINER• For å hjelpe elevene til mestring av ferdighetene som kreves for å følge...
FAGLIG FORDYPNING: OBSERVASJON FRA PRAKSIS KNYTTET       TIL REGLER OG RUTINER•  Rutiner for oppstart av skoledage...
FAGLIG FORDYPNING: OPPSUMMERING• Hvordan kan læreren skape og tilrettelegge for et godt læringsmiljø i klassen?• Jeg har ...
FAGLIG FORDYPNING: OPPSUMMERING• «Ved å søke et samarbeidende fellesskap med elevene, hvor de blir tatt på alvor, oppleve...
LITTERATURLISTE• Lillejord, S., Manger, T., Nordahl, T. (2011): Livet i skolen 2. Bergen: Fagbokforlaget• Bergkastet, I.,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eksamen

612 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eksamen

 1. 1. EKSAMEN I PEL 15.12.2011
 2. 2. STRUKTUR FOR FREMLEGGET• DEL 1: Refleksjon over egen utvikling og læring i lys av emneplanen i PEL• DEL 2: Faglig fordypning
 3. 3. DEL 1• REFLEKSJON OVER EGEN LÆRING I LYS AV PEL-FAGETS MÅL
 4. 4. REFLEKSJON OVER EGEN UTVIKLING OG LÆRING• Tolking og presisering• Avgrensing • Mappeoppgaven knyttet til praksis• Spørsmål jeg har stilt meg: • Hvilke mål kan jeg knytte til arbeidet med praksisoppgaven? • Hvordan bidro arbeidsprosessen til oppnåelse av målene i emneplanen?
 5. 5. REFLEKSJON OVER EGEN MAPPEOPPGAVE I LYS AV PEL-FAGETS MÅL• Innledning • «Studenten har kunnskap om systematisk observasjon av elevenes læringsarbeid» • «Studenten har kunnskap om klasseledelse, varierte arbeidsmetoder og vurderingsformer i skolen» • «Studenten har kunnskap om sammenhenger mellom lærerens ledelse av læringsarbeid, utvikling av et godt læringsmiljø og et inkluderende læringsfellesskap»
 6. 6. REFLEKSJON OVER EGEN MAPPEOPPGAVE I LYS AV PEL-FAGETS MÅL• Lærerens gjennomføring av et undervisningsopplegg i norsk• Kan knyttes til to av de nevnte læringsmål: • «Har kunnskap om systematisk observasjon av elevenes læringsarbeid» • «Har kunnskap om klasseledelse, varierte arbeidsmetoder og vurderingsformer i skolen»
 7. 7. REFLEKSJON OVER EGEN MAPPEOPPGAVE I LYS AV PEL-FAGETS MÅL• «Å ha kunnskap om systematisk observasjon av elevenes læringsarbeid»• Litteratur: Damsgaard (2003): «Med åpne øyne»
 8. 8. REFLEKSJON OVER EGEN MAPPEOPPGAVE I LYS AV PEL-FAGETS MÅL• «Å ha kunnskap om klasseledelse, varierte arbeidsmetoder og vurderingsformer i skolen»• Litteratur: • Bergkastet (2011): Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter. • Lillejord m.fl. (2011): Livet i skolen 2• Klasseledelse: • Være forberedt • Didaktisk relasjonsmodell • Ulike måter å presentere temaet på • Elevenes måloppnåelse
 9. 9. REFLEKSJON OVER EGEN MAPPEOPPGAVE I LYS AV PEL-FAGETS MÅL• Observasjon av oppstart på dagen• Kan knyttes til to læringsmål i emneplanen: • «Å ha kunnskap om systematisk observasjon av elevenes læringsarbeid» • «Å ha kunnskap om sammenhenger mellom lærerens ledelse av læringsarbeid, utvikling av et godt læringsmiljø og et inkluderende læringsfellesskap»
 10. 10. REFLEKSJON OVER EGET MAPPEARBEID I LYS AV PEL-FAGETS MÅL• «Å ha kunnskap om sammenhenger mellom lærerens ledelse av læringsarbeid, utvikling av et godt læringsmiljø og et inkluderende læringsfellesskap»• Litteratur: Lillejord m.fl. (2011): «Livet i skolen 2», Bergkastet m.fl. (2011): «Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter»
 11. 11. REFLEKSJON OVER EGET MAPPEARBEID I LYS AV PEL-FAGETS MÅL• Måloppnåelse ved kombinasjon av: • Praksis • Lesing av pensum • Forelesninger • Skriving av mappeoppgaven i praksis
 12. 12. DEL 2• FAGLIG FORDYPNING
 13. 13. FAGLIG FORDYPNING: STRUKTUR FOR FREMLEGGET• Tolking av oppgaven• Innledning • Lærerens sammensatte kompetanse • Avgrensing • Presentere tema for fremlegget• Hoveddel• Avslutning• Litteraturliste
 14. 14. FAGLIG FORDYPNING: TOLKING AV OPPGAVEN• Jeg har tolket denne oppgaven som at jeg skal velge et tema fra praksisfeltet og knytte dette til aktuell teori fra pensum.
 15. 15. FAGLIG FORDYPNING: INNLEDNING• Lærerens sammensatte kompetanse• Fagkunnskap• Didaktisk kompetanse• Sosial kompetanse• Endrings- og utviklingskompetanse• Yrkesetisk kompetanse• Fokus på den sosiale kompetansen til læreren
 16. 16. FAGLIG FORDYPNING: INNLEDNING• Tema for fremlegget:• Hvordan kan læreren skape og tilrettelegge for et godt læringsmiljø i klassen?
 17. 17. FAGLIG FORDYPNING : STRUKTUR FOR FREMLEGG AV HOVEDDEL• Hva er klasseledelse?• Hva er et læringsmiljø?• Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?• Hvilken betydning har læreren for elevenes læringsmiljø?• Presentere «Verktøykassen» til læreren• Å etablere regler og rutiner• Praksis: observasjon av en oppstart på skoledagen• Kort oppsummering
 18. 18. FAGLIG FORDYPNING: HVA ER KLASSELEDELSE?• Lærerens evne til å skape et positivt læringsmiljø• Lærerens evne til å motivere elevene til arbeidsinnsats• Lærerens evne til å etablere og opprettholde arbeidsro• Lage faglige opplegg som er tilpasset det klassen skal jobbe med, klassens egenart og enkeltelevers behov• Etablere og følge opp rutiner• Være i forkant og være bevisst på hvordan man møter elevene• Gi tydelige tilbakemeldinger og beskjeder• Være bevisst på hvordan man kommuniserer med klassen
 19. 19. FAGLIG FORDYPNING: HVA ER ET LÆRINGSMILJØ?• Ifølge en elevundersøkelse fra 2008 er læringsmiljø:• Det miljøet, den atmosfæren, den sosiale interaksjonen og den undervisningen og veiledningen som elevene erfarer eller opplever på skolen.• Forskning om elevprestasjoner i skolen viser at læringsmiljøet har stor betydning for elevenes læringsutbytte
 20. 20. FAGLIG FORDYPNING: HVA KJENNETEGNER ET GODT LÆRINGSMILJØ?• På grunnlag av forskning utført i 2000 av Reynolds og Teddlie, fremheves tre faktorer ved læringsmiljøet der elever har best faglig fremgang:• Ro• Orden• Klare forventninger til oppførsel• Følgende kompetanser har avgjørende betydning for elevenes læringsutbytte:• Å kunne etablere positive relasjoner til elevene sine• Å være en tydelig leder
 21. 21. FAGLIG FORDYPNING: HVILKEN BETYDNING HAR LÆREREN FOR ELEVENES LÆRINGSMILJØ?• Tre refleksjoner:• Lærerens valg i planlegging og gjennomføring av undervisningen, og valg av omgangsform påvirker læringsmiljøet• Elevenes opplevelse av læringsmiljøet. Sier noe om hvordan lærerens valg og handlinger har påvirket kvaliteten på læringsmiljøet.• Ulike elever kan oppleve læringsmiljøet i klassen forskjellig. Læreren trenger dialog med hver enkelt elev i sitt arbeid med å påvirke elevenes opplevelse av læringsmiljøet
 22. 22. FAGLIG FORDYPNING: MODELL FOR SKOLENS LÆRINGSMILJØ• Skolens læringsmiljø
 23. 23. FAGLIG FORDYPNING: LÆRERENS VERKTØYKASSE• Modellen viser at læreren har 8 ulike verktøy for å etablere og vedlikeholde et læringsmiljø som gir rom for både faglig og sosial utvikling:
 24. 24. FAGLIG FORDYPNING: Å ETABLERE RUTINER OG REGLER• Regler har tre formål:• Skape trygghet og forutsigbarhet for elevene• Elever og foresatte skal vite hvilken atferd som forventes av elevene på skolen• Inngå i skolens arbeid med læring av sosiale ferdigheter og bygging av positive relasjoner mellom lærer og elev og elevene imellom
 25. 25. FAGLIG FORDYPNING: Å ETABLERE REGLER OG RUTINER• Etablere kjøreregler og klasseromsrutiner, uavhengig av hvilken lærer som er i klassen• Hovedfokus på ønsket atferd• Involver elevene i regelutformingen• Formuler regler positivt• Konsekvenser hvis reglene ikke følges• Overordnet regel • Ulik betydning i ulike kontekster• Undervis og øv elevene i de ferdighetene som kreves for å klare å følge reglene
 26. 26. FAGLIG FORDYPNING: Å ETABLERE REGLER OG RUTINER• For å hjelpe elevene til mestring av ferdighetene som kreves for å følge reglene, kan lærerteamet utvikle rutiner knyttet til ulike deler av skoledagen• Formål: sikre at overganger skjer så smidig som mulig• Gode rutiner hjelper elevene • Eksempel: Oppstart av timen• Skaper oversikt for elevene: • Ha en plan for dagen • Del planen med elevene • Sett faglige mål for timen
 27. 27. FAGLIG FORDYPNING: OBSERVASJON FRA PRAKSIS KNYTTET TIL REGLER OG RUTINER• Rutiner for oppstart av skoledagen• Lærer hilser på norsk og engelsk• Gjennomgang av postkasse• I samling • Kalender/ordensmann • Presenterer hva som skal skje i første økt • Visualiserer med symboltegning for aktivitetene på tavla• Læreren står på fast plass ved tavla når timen skal starte og hun skaper trygghet og forutsigbarhet for klassen ved å gjenta samme rutine hver dag.
 28. 28. FAGLIG FORDYPNING: OPPSUMMERING• Hvordan kan læreren skape og tilrettelegge for et godt læringsmiljø i klassen?• Jeg har belyst ulike tilnærminger for hvordan læreren kan bidra i dette arbeidet. Om læringsmiljøet er godt, avhenger av hvordan læreren underviser, og hvordan elevene engasjerer seg i læringsaktivitetene.• Men et lite apropos: Det læreren gjør i ulike situasjoner er kun med på å bidra til at elever enten velger å samarbeide eller ikke!
 29. 29. FAGLIG FORDYPNING: OPPSUMMERING• «Ved å søke et samarbeidende fellesskap med elevene, hvor de blir tatt på alvor, opplever tillit og forutsigbarhet, vil hverdagen bli lettere både for lærer og elev. Det er det daglige møtet mellom lærer og elev som danner grunnlaget for både den faglige og sosiale utviklingen til elevene» (Bergkastet, 2011)
 30. 30. LITTERATURLISTE• Lillejord, S., Manger, T., Nordahl, T. (2011): Livet i skolen 2. Bergen: Fagbokforlaget• Bergkastet, I., Dahl, L., Hansen, K.A. (2011: Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter. Oslo: Universitetsforlaget• Damsgaard, H.L. (2010): Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademiske forlag• Damsgaard, H.L. (2003): Med åpne øyne. Oslo: Cappelen forlag as

×