Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rrona dobruna logo_proposals (1)

173 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rrona dobruna logo_proposals (1)

  1. 1. Komunitetet e të Mësuarit së Bashku Rrona Dobruna Second year student in Graphic Design, Academy of Arts logo proposals
  2. 2. Rrona Dobruna | FONT Pr6N Heavy K90 C75 Y100 C70 M15 M80 Y95 First logo proposal Propozimi i parë për logo The logo has two components, the students each one of them representing different communities and the book representing these communities equally sharing their experiences and knowledge. Logoja ka dy komponente, studentet ku secili prej tyre paraqet komunitete te ndryshme dhe libri qe paraqet keto komunitete duke kembyer ne menyre te barabarte pervojat dhe diturine.
  3. 3. Rrona Dobruna | First logo proposal Propozimi i parë për logo
  4. 4. Rrona Dobruna | Second logo proposal Propozimi i dytë për logo Komunitetet e të Mësuarit së Bashku Rrona Dobruna | FONT Constantia Regular K80 M90 M50 C75 C70 Y85 Y100 Y100 M15 First logo proposal Propozimi i parë për logo The logo is created from puzzle pieces joined together. This logo represents the union of the mentor school and the co-operative schools altogether sharing their ideas and experiences. Logoja eshte e krijuar prej pjeseve te puzle-s te bashkuara ne mes vete.Kjo logo paraqet bashkimin e shkolles mentore dhe shkollave bashkepunuese te cilat se bashku shkembejne idete dhe pervojat.
  5. 5. Rrona Dobruna | Second logo proposal Propozimi i dytë për logo
  6. 6. Rrona Dobruna | Third logo proposal Propozimi i tretë për logo FONT Univers Lt Std 67 Bold Condensed C85 M50 C100 M100 Y100 M80 Y95 M20 Y100 Y80 C100 Y100 C75 Y100 The logo is created from four squares, where the top square symbolizes the mentor school while the other three squares symbolize the co-operative schools. Their different colors depict different communities strongly united to promote the educational system. Logoja eshte e formuar nga kater katrore, ku katrori i siperm simbolizon shkollen mentore ndersa tre katroret e tjere simbolizojne shkollat bashkepunuese.Ngjyrat e tyre te ndryshme pershkruajne komunitetet e ndryshme qe jane ta bashkuara per te permiresuar sistemin arsimor.
  7. 7. Rrona Dobruna | Third logo proposal Propozimi i tretë për logo

×