Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

14 finland webb

577 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

14 finland webb

  1. 1. Det är enklare att sänka om hänsyn inte tas till folkhälsan 14 frågor och svar om Finlands alkoholskattesänkning
  2. 2. © IOGT-NTO . Text: Johan Örjes • Layout: Mårten Gudmundhs
  3. 3. Frågor och svar om Finlands alkoholskattesänkning Den  mars  sänkte Finland alkoholskatten. Nu vill den svenska regeringen sänka vår spritskatt. Men vad har egentligen hänt i Finland efter det att alkoholskatterna sänktes? Har den finska alkoholskattesänkningen varit framgångsrik? I denna broschyr har vi sammanställt svaren på de vanligaste frågorna kring den finska skattesänkningen och dess effekter. Det har gått relativt kort tid sedan skattesänkningen genomfördes, så uppgifterna är framför allt baserade på rapportering i media. 1 Varför sänkte Finland alkoholskatten? Den finska regeringen befarade att det estniska EU- medlemskapet den  maj , i kombination med de slopade införselbegränsningarna  januari , skulle leda till att finländarna skulle åka till Estland för att köpa sin alkohol. Avståndet mellan Helsingfors och Tallin är bara åtta mil och det går dagligen flera färjor mellan huvudstäderna.  procent av alla finländare bor i huvudstadsområdet och mer än hälften bor mindre än några timmars bilfärd från Helsingfors hamn. Skattesänkningen skedde i ett försök att skydda skatteintäkterna och den inhemska alkoholnäringen. Däremot verkar inte folkhälsoskäl ha spelat någon roll för beslutet. Den finska regeringen räknade med att alkoholkonsumtionen skulle ha ökat mindre om man lämnat alkoholskatterna oförändrade. 3
  4. 4. 2 Hur mycket sänktes skatten? Alkoholskatterna i Finland sänktes med i genomsnitt  procent. Sänkningen var störst för starksprit, där sänkningen var  procent och minst för vin där skatten sänktes med  procent. Skatten för öl sänktes med  procent. 3 Hur mycket sänktes priserna? Sänkningarna resulterade i att priserna på vodka sänktes med  procent och för övriga spritdrycker med  procent. Priserna för starköl sänktes med  procent, medan man beräknade att priserna för mellanöl (som säljs i livsmedelsbutikerna) skulle sjunka med  procent. I verkligheten prissänkningen för mellanöl blivit ännu större, eftersin det blivit en lockvara för butikerna. 4 Hur har alkoholkonsumtionen utvecklats sedan skattesänkningen? I början ökade försäljningen med ungefär  procent mätt i ren alkohol. Sedan Estland blev EU-medlem ligger försäljningsökningen i Finland på ungefär  procent jämfört med . Till detta kommer den ökande gränshandeln från Estland. Det är framför allt spritkonsumtionen som gått upp och till och med ökat mer än vad forskarna förutspådde. Det verkar som om en del vindrickare efter skattesänkningen gått över till starksprit. 5 Vad har hänt med gränshandeln efter alkoholskattesänkningen? Även om det inte finns någon säker statistik på hur finländarnas inköp av alkohol i Estland förändrats efter skattesänkningen och det estniska EU-medlemskapet, tyder de uppskattningar som gjorts på en fördubblad eller tredubblad gränshandel. Resandeinförsel från Estland skulle då stå för mellan  och  procent av den totala finska alkoholkonsumtionen. 4 6 Är det fler som kör rattfulla efter skattesänkningen? Ja. Antalet rattfyllerister under perioden mars till oktober 
  5. 5. är nästan  procent högre än antalet under samma period föregående år. Det betyder att polisen stoppat över  fler bilförare som varit påverkade av alkohol. 7 Är det fler som blir misshandlade efter skattesänkningen? Den grova misshandeln har ökat med  procent, men lindrigare misshandel har minskat. Det senare kan bero på att folk efter skattesänkningarna dricker mer hemma istället för ute på restauranger och pubar. Detta ger naturligtvis också upphov till problem. Under årets första sju månader ökade polisens ingripande i hem med  procent i Södra Finlands län. Inför beslutet om skattesänkning beräknade den finska regeringen att den ökade alkoholkonsumtionen skulle leda till ytterligare omkring  misshandelsfall per år. 8 Är det fler som är berusade efter skattesänkningen? Ja, antalet personer som omhändertas för fylleri har ökat med omkring  procent. 9 Är det fler som dör efter skattesänkningen? Statistiken för dödsfall dröjer, så det finns inget färdigt svar på hur många fler som kommer att dö i alkoholrelaterad dödlighet till följd av den finska skattesänkningen. Enligt beräkningar som gjordes innan skattesänkningen genomfördes kommer ungefär  ytterligare dödsfall per år att inträffa på grund av den ökade alkoholkonsumtion som skattesänkningen ger upphov till. 10 Har spritsmugglingen minskat i Finland? Det finns inget som tyder på att spritsmugglingen minskat. Visserligen är det färre personer som åker fast i tullen, men de som åker fast försöker smuggla större kvantiteter. Under perioden januari till juni  beslagtog den finska tullen  liter alkohol, vilket är mer än dubbelt så mycket som under första halvåret . 5
  6. 6. 11 Hur har skattesänkningen påverkat restaurangerna? Konsumtionen av alkohol på restauranger har minskat . Folk sitter hemma och dricker istället för att gå ut. 12 Vad har hänt med ungdomssupandet efter skattesänkningen? En undersökning av skolelevers alkoholvanor visar att  procent av de -åriga ynglingarna i gymnasiets andra årskurs dricker sig stupfulla minst en gång i månaden. Andelen var  procent tidigare. Var tredje flicka i samma ålder berusar sig rejält åtminstone en gång i månaden mot  och  procent  respektive . 13 Vad har hänt med alkoholskatteintäkterna? Trots en ökad konsumtion har statens intäkter från alkoholskatterna sjunkit. Under det  första dagarna efter skattesänkningen förlorade den finska staten  miljoner euro i alkoholskatteintäkter. 14 Var den finska alkoholskattesänkningen lyckad? Det beror på vad man menar med lyckad. Efter den finska alkoholskattesänkningen har: • alkoholkonsumtionen ökat • antalet som omhändertas för berusning ökat • misshandeln ökat • andelen ungdomar som dricker sig berusade ökat • antalet gripna rattfyllerister ökat Om det är ett lyckat resultat, är den finska alkoholskattesänkningen ett exempel på en lyckad politik. 6
  7. 7. Följande källor har används: Kyrkans Tidning nr   Skattesänkningen kostar  liv om året Dagens Nyheter -- Alkoholrelaterat våld har ökat i Finland HBL -- Alkohol Skadorna tydligare Hyssälä vill inte justera spritpriserna HBL -- Mer smuggelsprit fastnar i tullen Sandelin, Johan ”Många frågor angående alkoholskattesänkningarna i Finland, Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift : - Tigerstedt, Christoffer och Karlsson, omas ”Finlands, Norges och Sveriges alkoholpolitiska kursändringar år  – nuläget Österberg, Esa ”e Impact of major reductions in alcohol excise duty rates on alcoholconsumption in Finland in . Pressmeddelanden Inrikesministeriet -- Kanslichef Ritva Viljanen: Vi betalar ett högt pris för den ökade alkoholkonsumtionen Statistik från finska polisen 7
  8. 8. En minirapport från IOGT-NTO om alkohol- och narkotikapolitiska frågor. Box 12825 112 97 Stockholm www.iogt.se

×