Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mat numeros cuisenair10

1,160 views

Published on

 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Mat numeros cuisenair10

 1. 1. MMMMaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll ppppeeeeddddaaaaggggóóóóggggiiiiccccoooo CCCCuuuuiiiisssseeeennnnaaaaiiiirrrreeee Trabalho realizado pelo professor Vaz Nunes no decorrer do ano lectivo 2001/2002, na EB1 dos Combatentes – OVAR © Nenhuns direitos reservados, excepto para fins comerciais. Clica!
 2. 2. 11 22 33 44 55 66 77 88 MMMMaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll ppppeeeeddddaaaaggggóóóóggggiiiiccccoooo CCCCuuuuiiiisssseeeennnnaaaaiiiirrrreeee CCCCOOOONNNNTTTTAAAAGGGGEEEENNNNSSSS PPaarraa aavvaannççaarr,, qquuaannddoo aa aaccççããoo nnããoo ffoorr aauuttoommááttiiccaa,, uussaarr aa tteeccllaa ccoomm aa sseettaa ppaarraa aa ddiirreeiittaa ((oouu oo rraattoo oouu aa tteeccllaa EENNTTEERR));; ppaarraa rreeccuuaarr,, uussaarr aa sseettaa ppaarraa aa eessqquueerrddaa.. PPaarraa ssaaiirr,, uussaarr 99 1100 aa tteeccllaa ““EEsscc””.. AAvvaannccee jjáá ppaarraa aappaarreecceerreemm aass bbaarrrraass ddee 11 aattéé 1100..
 3. 3. 11 22 33 44 55 MMMMaaaatttteeeerrrriiiiaaaallll ppppeeeeddddaaaaggggóóóóggggiiiiccccoooo CCCCuuuuiiiisssseeeennnnaaaaiiiirrrreeee
 4. 4. 66 77 88 99 1100
 5. 5. 11 22 33 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 3333 11 22 33 cccclllliiiiccccaaaa NNeesstteess eexxeerrccíícciiooss pprreetteennddee--ssee qquuee aa ccrriiaannççaa sseelleecccciioonnee oo nnúúmmeerroo qquuee ccoommpplleettaa aa bbaarrrraa 33.. PPaarraa iissssoo,, bbaassttaa cclliiccaarr ccoomm oo rraattoo.. NNoottee qquuee ppooddeerráá tteerr qquuee uuttiilliizzaarr aa tteeccllaa «EENNTTEERR» ppaarraa aavvaannççaarr..
 6. 6. DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 3333 22 ++ .............. == 33 11 22 33 11 11 22 33 cccclllliiiiccccaaaa
 7. 7. DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 3333 22 ++ .............. == 33 11 22 33 11 11 22 33 cccclllliiiiccccaaaa
 8. 8. 11 ++ 11 ++ ..11...... == 33 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 3333 22 ++ .............. == 33 11 22 33 11 11 22 33 cccclllliiiiccccaaaa
 9. 9. 11 ++ 11 ++ ..11...... == 33 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 3333 22 ++ .............. == 33 11 22 33 11 11 22 33
 10. 10. 11 ++ 11 ++ ..11...... == 33 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 3333 22 ++ .............. == 33 11 ++ ....22........ == 33 11 22 33 11 11 22 33
 11. 11. 11 ++ 11 ++ ..11...... == 33 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 3333 22 ++ .............. == 33 11 ++ ....22........ == 33 11 22 33 11
 12. 12. DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 3333 11 ++ 22 11 ++ 11 ++ 11 22 ++ 11 33 ++ 00 33
 13. 13. NNeessttee jjooggoo,, oo aavvaannççoo,, ppoorr vveezzeess,, éé mmaannuuaall ppaarraa ppeerrmmiittiirr àà ccrriiaannççaa ppeennssaarr ee ccoommpplleettaarr ooss eexxeerrccíícciiooss.. BBaassttaa aavvaannççaarr ((ccoomm rraattoo,, EEnntteerr,, tteeccllaa ddaa sseettaa......)) ?? ?? ?? ?? TTTTaaaabbbbeeeellllaaaa ddddeeee dddduuuuppppllllaaaa eeeennnnttttrrrraaaaddddaaaa ?? ++ 11 11 22 ??22 33 22 ??33 XX ++ O PREENCHIMENTO DAS TABELAS COMEÇA SEMPRE DE CIMA E DA ESQUERDA PARA A DIREITA.
 14. 14. 44 11 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddeeee nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooossss 22 33 44 11 22 33 cccclllliiiiccccaaaa
 15. 15. 11 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddeeee nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooossss 22 33 ++ .......... == 44 33 44 11 44 11 22 33 cccclllliiiiccccaaaa
 16. 16. DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddeeee nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooossss 33 ++ .......... == 44 11 22 33 44 11 44 11 22 33 cccclllliiiiccccaaaa
 17. 17. DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddeeee nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooossss 22 ++ .............. == 44 33 ++ .......... == 44 11 22 33 44 11 44 11 22 33 cccclllliiiiccccaaaa
 18. 18. DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddeeee nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooossss 11 33 ++ .......... == 44 11 22 44 33 44 22 ++ ....22........ == 44 11 ++ 11 ++ 11++ 11 == 44 11 ++ 22 ++ 11 == 44 22 ++ 11 ++ 11 == 44 11 ++ 33 == 44 11 ++ 11 ++ 22 == 44
 19. 19. DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 4444 11 ++ 33 22 ++ 11 ++ 11 11 ++ 11 ++ 22 11 ++ 22 ++ 11 11 ++ 11 ++ 11 ++ 11 33 ++ 11 44 22 ++ 22 44 ++ 00
 20. 20. TTTTaaaabbbbeeeellllaaaa ddddeeee dddduuuuppppllllaaaa eeeennnnttttrrrraaaaddddaaaa ?? ++ 11 11 22 ??22 33 33 ??44 22 ?3?3 ??44 XX
 21. 21. 11 22 55 Decomposição do DDDeeecccooommmpppooosssiiiçççãããooo dddooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 5555 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 33 44 55 11 22 33
 22. 22. 11 22 55 33 44 55 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 5555 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 44 ++ ......11.... == 55 11 22 33 cccclllliiiiccccaaaa
 23. 23. DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 5555 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss == ....55............ 55 11 22 55 33 44 55 11 ++ 11 ++ 11 ++ 11 ++ 11 22 ++ 22 ++ 11 == ................ 33 ++ .......2.2........ == 55 44 ++ ......11.... == 55 22 33
 24. 24. DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 5555 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss == ....55............ 55 11 22 55 33 44 55 11 ++ 11 ++ 11 ++ 11 ++ 11 22 ++ 22 ++ 11 == ................ 33 ++ .......2.2........ == 55 44 ++ ......11.... == 55 22 33
 25. 25. DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 5555 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss == ....55............ 55 55 11 ++ 11 ++ 11 ++ 11 ++ 11 22 ++ 22 ++ 11 == ................ 33 ++ .......2.2........ == 55 33 ++ 11 ++ 11 == 55 11 22 33 44 55 44 ++ ......11.... == 55
 26. 26. DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 5555 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 33 ++ 22 11 ++ 33 ++ 11 11 ++ 44 11 ++ 22 ++ 22 22 ++ 11 ++ 22 44 ++ 11 22 ++ 33 33 ++ 11 ++ 11 11 ++ 11 ++ 11 ++ 11 ++ 11 55 22 ++ 22 ++ 11 55 ++ 00
 27. 27. ?? ++1 1 11 22 ??22 33 22 TTTTaaaabbbbeeeellllaaaa ddddeeee dddduuuuppppllllaaaa eeeennnnttttrrrraaaaddddaaaa 33 ??44 44 ?3?3 ?4?4 ??55 XX ??55 33 ?4?4 ?5?5 XX XX
 28. 28. 11 22 33 44 66 Decomposição DDDeeecccooommmpppooosssiiiçççãããooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 6666 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 55 66 11 22 33 clica
 29. 29. 11 22 33 44 66 55 66 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 6666 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 66 55 ++ ......1.1....... == 66 11 22 33
 30. 30. 11 22 33 44 66 55 66 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 6666 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 55 ++ ......1.1....... == 66 11 22 33 66
 31. 31. 11 22 33 44 66 55 66 55 ++ ......1.1....... == 66 44 ++ .......... == 66 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 6666 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 66 22 33
 32. 32. 11 22 33 44 66 55 66 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 6666 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 55 ++ ......1.1....... == 66 44 ++ ...2.2...... == 66 33 66 22 33
 33. 33. 11 22 33 44 66 55 66 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 6666 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 55 ++ ......1.1....... == 66 44 ++ ...2.2...... == 66 33 ++ ...3.3...... == 66 66 33 22
 34. 34. 11 22 33 44 66 55 66 55 ++ ......1.1....... == 66 44 ++ ...2.2...... == 66 33 ++ ...3.3...... == 66 22 ++ 22 ++ ...2.2...... == 66 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 6666 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 11 ++ 22 ++ ............ == 66
 35. 35. Decomposição do DDDeeecccooommmpppooosssiiiçççãããooo dddooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 6666 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 55 ++ 11 33 ++ 22 ++ 11 44 ++ 22 33 ++ 33 22 ++ 22 ++ 22 11++11++11++11++11++11 66 ++ 00 66
 36. 36. ++ 11 11 22 ??22 22 33 TTTTaaaabbbbeeeellllaaaa ddddeeee dddduuuuppppllllaaaa eeeennnnttttrrrraaaaddddaaaa 44?? ?33? 5? ?66? ??44 ??66 44 33 ??33 55 ?? ??44 55 44 55 ??55 5 66 66 ?? ?? ?? 5 66 XX ??66 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 00 1? 33?? 22?? 44?? ?6?6 ??55
 37. 37. 11 22 33 44 55 66 77 Decomposição DDDeeecccooommmpppooosssiiiçççãããooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 7777 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 77 11 22 33
 38. 38. 11 22 33 44 55 66 77 77 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 7777 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 66 ++ .............. == 77 11 22 33
 39. 39. 77 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 7777 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 66 ++ ......11........ == 77 11 22 33 44 55 66 77 11 22 33
 40. 40. 77 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 7777 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 66 ++ ......11........ == 77 55 ++ ....22........ == 77 11 22 33 44 55 66 77 55 33 22
 41. 41. 77 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 7777 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 66 ++ ......11........ == 77 55 ++ ....22........ == 77 11 22 33 44 55 66 77 66 44 33
 42. 42. 77 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 7777 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 66 ++ ......11........ == 77 55 ++ ....22........ == 77 11 22 33 44 55 66 77 44 ++ ............ == 77 66 44 33
 43. 43. 77 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 7777 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 66 ++ ......11........ == 77 55 ++ ....22........ == 77 11 22 33 44 55 66 77 44 ++ ....33........ == 77 2 + 2 + 2 + ...1... = 7
 44. 44. Decomposição do DDDeeecccooommmpppooosssiiiçççãããooo dddooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 7777 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 44++11++11++11 22 ++ 55 33 ++ 44 22 ++ 22 ++ 22 ++ 11 11++11++11++11++11++11++11 44 ++ 33 55 ++ 22 66 ++ 11 77 ++ 00 77
 45. 45. TTTTaaaabbbbeeeellllaaaa ddddeeee dddduuuuppppllllaaaa eeeennnnttttrrrraaaaddddaaaa XX XX XX XX 66?? ?5?5 ?7?7 XX 55 77 66 33 55 44 66 XX ?? ?? ?? +6 6 +11 22 ?? 77 33 33 ??66 44 55 ??44 ??77 55 44 22 ?? ?? ?? ?? 66 XX XX XX XX XX XX XX XX XX 11 ?2?2 44?? 33?? 55?? ?7?7 ??66 77 ??77 XX XX XX XX XX XX 00 ?1?1 33?? 22?? ?4?4 ?6?6 ?5?5 ?7?7
 46. 46. 88 Decomposição do 11 DDDeeecccooommmpppooosssiiiçççãããooo dddooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 8888 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 22 33 44 55 66 77 88 11 22 33
 47. 47. 88 11 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 8888 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 22 77 ++ .......... == 88 33 44 55 66 77 88 11 22 33
 48. 48. 88 11 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 8888 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 22 77 ++ ......11.... == 88 33 44 55 66 77 88 11 22 33
 49. 49. 11 22 33 44 55 66 88 77 88 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 8888 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 77 ++ ......11.... == 88 66 ++ .......... == 88 33 22 88
 50. 50. 11 22 33 44 55 66 88 77 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 8888 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 77 ++ ......11.... == 88 88 66 ++ ......22.... == 88 33 22 88
 51. 51. 11 22 33 44 55 66 88 77 88 55 ++ .......... == 88 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 8888 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 77 ++ ......11.... == 88 66 ++ ......22.... == 88 00 33 77
 52. 52. 11 22 33 44 55 66 88 77 88 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 8888 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 77 ++ ......11.... == 88 66 ++ ......22.... == 88 55 ++ ....33...... == 88 33 44 55
 53. 53. 11 22 33 44 55 66 88 77 88 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 8888 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 77 ++ ......11.... == 88 66 ++ ......22.... == 88 55 ++ ....33...... == 88 44 ++ .......... == 88 33 44 55
 54. 54. 11 22 33 44 55 66 88 77 88 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 8888 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 77 ++ ......11.... == 88 66 ++ ......22.... == 88 55 ++ ....33...... == 88 44 ++ ......44.... == 88 33 22 11
 55. 55. 11 22 33 44 55 66 88 77 88 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 8888 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 77 ++ ......11.... == 88 66 ++ ......22.... == 88 44 ++ ......44.... == 88 22 ++ 22 ++ 22 ++ .......... == 88 55 ++ ....33...... == 88 00 11 22
 56. 56. 11 22 33 44 55 66 88 77 88 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 8888 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 77 ++ ......11.... == 88 66 ++ ......22.... == 88 44 ++ ......44.... == 88 22 ++ 22 ++ 22 ++ ....22...... == 88 55 ++ ....33...... == 88
 57. 57. Decomposição do DDDeeecccooommmpppooosssiiiçççãããooo dddooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 8888 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 22 ++ 22 ++ 22 ++ 22 44 ++ 44 55 ++ 33 66 ++ 22 77 ++ 11 88 ++ 00 88 33 ++ 33 ++ 22
 58. 58. TTTTaaaabbbbeeeellllaaaa ddddeeee dddduuuuppppllllaaaa eeeennnnttttrrrraaaaddddaaaa 11 33 22 44 66 55 77 88 ++ 77 66 44 55 33 22 11 00 ?? 88 77 ?? 88 ?? ?? 55 66 ?? ?? 66 88 ?? 77 ?? 44 ?? ?? 66 55 ?? 44 ?? ?? 33 55 ?? 44 ?? 66 ?? 88 ?? 77 ?? 22 ?? 44 ?? 33 ?? ?? 55 ?? 77 ?? 66 ?? 88 11 ?? ?? 33 ?? 22 44 ?? 66 ?? ?? 55 ?? 77 ?? 88 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 77?? 88?? XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
 59. 59. Decomposição do 11 DDDeeecccooommmpppooosssiiiçççãããooo dddooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 9999 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 22 33 44 55 66 77 99 88 99 33 22 11
 60. 60. 11 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 9999 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 22 77 ++ .......... == 99 33 44 55 66 77 99 88 99 22 11 33
 61. 61. 11 22 33 44 55 66 77 99 88 99 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 9999 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 77 ++ ....2.2..... == 99 88 ++ .......... == 99 22 11 33
 62. 62. 11 22 33 44 55 66 77 99 88 99 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 9999 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 77 ++ ....2.2..... == 99 55 44 33 88 ++ ...1.1...... == 99
 63. 63. 11 22 33 44 55 66 77 99 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 9999 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 77 ++ ....2.2..... == 99 88 99 88 ++ ...1.1...... == 99 66 ++ .......... == 99 55 44 33
 64. 64. 11 22 33 44 55 66 77 99 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 9999 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 77 ++ ....2.2..... == 99 88 99 88 ++ ...1.1...... == 99 66 ++ ....33...... == 99 55 33 44
 65. 65. 11 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 9999 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 22 77 ++ ....2.2..... == 99 88 ++ ...1.1...... == 99 66 ++ ...3.3...... == 99 55 ++ .......... == 99 33 44 55 66 77 99 88 99 44 88 66
 66. 66. 11 DDDDeeeeccccoooommmmppppoooossssiiiiççççããããoooo ddddoooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 9999 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 22 77 ++ ....2.2..... == 99 88 ++ ...1.1...... == 99 66 ++ ...3.3...... == 99 55 ++ ......44.... == 99 33 44 55 66 77 99 88 99
 67. 67. Decomposição do DDDeeecccooommmpppooosssiiiçççãããooo dddooo nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo 9999 ---- EEEExxxxeeeemmmmpppplllloooossss 44 ++ 44 ++ 11 33 ++ 33 ++ 33 55 ++ 44 66 ++ 33 88 ++ 11 77 ++ 22 99 ++ 00 99
 68. 68. 11 33 22 44 66 55 88 77 ++ 88 77 55 66 44 33 00 11 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? XX XX XX XX XX XX XX 99 88 99 XX XX XX XX XX 66 77 77 99 88 55 77 66 88 44 66 55 77 99 88 33 55 44 66 88 77 22 44 33 55 77 66 99 XX XX XX XX XX XX XX XX XX 99 XX XX 99 XX ??88 ??99 XX XX XX XX XX XX XX XX XX 22 ??99 ?? 88 XX XX XX 11 ?? 33 ?? 22 ?? 44 ?? 66 ?? 55 ?? 9??9 8??8 ?? 77
 69. 69. 11 22 33 44 55 66 1100 77 88 99 1100 99 ++ ....1.1..... == 1100 88 ++ ....2.2..... == 1100 77 ++ ....3.3..... == 1100 55 ++ ....5.5..... == 1100
 70. 70. Autor: Professor Vaz Nunes (Ovar – Portugal) © Nenhuns direitos reservados, excepto para fins comerciais Por favor, não coloque esta Apresentação em nenhum sítio da Internet. Demorei 4 semanas a fazer esta PPT. CCoonnssuullttee: http://web.educom.pt/escolovar/ FFIIMM
 71. 71. 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100

×