Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8. ltm episodisk&semantisk

843 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

8. ltm episodisk&semantisk

 1. 1. Hukommelse<br />Long-term memory [LTM]<br />Episodisk og semantisk<br />
 2. 2. Finnes det ulike typer langtidshukommelse?<br />
 3. 3. Hvordan kan prosedural hukommelse være implisitt?<br />Er det mulig å lære å sykle uten å vite det? <br />
 4. 4. Å lære uten bevissthet [awareness]<br />Graf & Mandler (1984) viste deltakerene lister med ord på 6 bokstaver<br />Hvilke betingelser?:<br />En gruppe ble bedt om å reflektere rundt ordene; og tenke på hvor mye de likte dem [deliberate processing]<br />En annen gruppe skulle vurdere om ordene inneholdt spesifikke bokstaver<br />Deltakerene fikk deretter presentert de tre første bokstavene fra enkelte ord – hvert hint haddde flere mulige utfall<br />Hva var oppgavene?<br />Implisitt hukommelse: «Husk så mange ord ut i fra hintet»<br />Eksplisitt hukommelse: «Si det første ordet du kommer på som begynner med de tre bokstavene»<br />
 5. 5. Å lære uten bevissthet [awareness]<br />Hvilke resultater fikk Graf & Mandler?<br /><ul><li> Deltakerene som likte ordene – i motsetning til de som var opptatt med bokstavene i ordene – viste høyere suksessrate ved implisitt gjenkalling
 6. 6. Ved test av eksplisitt hukommelse – si det første ordet du kommer på – hadde innlæringsmetode lite å si </li></li></ul><li>Å lære uten bevissthet [awareness]<br />Er dette reliabelt?<br /><ul><li> Buchner & Wippich (2000) hevder testresultatene til Graf & Mandler (1984) kun skyldes ulike test-betingelser</li></ul> De hevder test av implisitt hukommelse ikke er reliabelt<br />
 7. 7. Å lære uten bevissthet [awareness]<br />Finnes det en bedre måte å teste implisitt hukommelse på?<br /><ul><li> Buchner & Wippich (2000) gjennomførte en annen studie</li></ul>Eksplisitt oppgave: Gjenkalle tidligere kjente ord fra enten en liste med nye ord, eller en liste med gamle ord<br />Implisitt oppgave: Ferdigstille ord basert på tidligere kjente stamord<br /><ul><li>Amnesi-pasienter og kontrollgruppen presterte like bra på den implisitte oppgaven
 8. 8. Den implisitte oppgaven viste seg å være signifikant mindre reliabel enn den eksplisitte</li></li></ul><li>Å lære uten bevissthet [awareness]<br /> Oppsummering?<br /><ul><li>Brooks et al. (2001): </li></ul>«Another study adopting a different method provides a different view (...)<br /> (it is possible) that tests of explicit and implicit memory are dissociable because explicit tasks involve conceptual processing whereas implicit tasks involve perceptual processing»<br />
 9. 9. Finnes det empiri som støtter distinksjonen <br />semantisk / prosedural?<br />
 10. 10. Finnes det empiri som støtter distinksjonen <br />semantisk / prosedural?<br /><ul><li>Studier av hjerneskader</li></ul>Venstre prefrontale korteks assosieres med ordbruk i respons til et hint [cue]<br />Temporallappen assosieres med navngivning og beskrivelse av objekter<br /><ul><li>Avbildningsdata</li></ul> Bilder av redskaper generer aktivitet i venstre temporallapp (i forhold til bilder av andre objekter og dyr)<br /><ul><li>Stimulusspesifitet– enkelte objektkategorierer gir høyere aktivering i spesifikke regioner</li></ul> Warrington hadde pasienter som kunne navngi ikke-levende ting, men ikke levende ting – uavhenging av stimuli<br /> Warrington & Shallice (1984) hevder levende ting aktiveres av perspetuelle og visuelle egenskaper – mens ikke-levende ting prosesseres i henhold til funksjon<br />

×