Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20151027 3 presentacions pressupost ordinari 2016

771 views

Published on

Presentació del pressupost ordinari de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a l'any 2016.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20151027 3 presentacions pressupost ordinari 2016

 1. 1. Pressupost Informa’t bé sobre la gestió dels teus diners! 2016
 2. 2. Pressupost2016 2 El pressupost de 2016 és el primer pressupost del govern d’esquerres de Sant Feliu d’ICV-EUiA i PSC. Vol ser la primera mostra clara del rumb que l’equip de govern vol donar a la ciutat. Objectius prioritaris del pressupost • Polítiques de rescat social. • Primera experiència de pressupost participatiu a la nostra ciutat. • Informació més clara i amb més temps de la gestió dels diners. Recull a més tant les propostes d’ICV-EUiA i PSC com també les sorgides de les converses i les propostes d’altres grups municipals. S’ha volgut establir un nou procediment, amb més claredat, amb més temps. És una primera experiència de pressupost participatiu a Sant Feliu, que ha de permetre anar avançat en aquest camí.
 3. 3. Pressupost2016 3 * Percentatge sobre el pressupost ordinari 1. Ingressos ordinaris Milers D %* 1.1 Impostos 20.735 54,4% 1.2 Taxes i preus públics (per serveis prestats per l’Ajuntament) 5.219 13,7% 1.3 Transferències ordinàries d’altres administracions 11.513 30,2% 1.4 Ingressos patrimonials 663 1,7% TOTAL 38.130 D 100% Pressupost ordinari 2016 Ingressos: 38.130.000 € Despeses: 38.130.000 € 2. Despeses ordinàries Milers D %* 2.1 Despeses de personal 16.209 42,7% 2.2 Despeses de funcionament 14.007 36,9% 2.3 Despeses financeres 3.599 9,5% 2.4 Transferències 3.976 10,5% 2.5 Fons de contingència 188 0,5% TOTAL 37.979 D 100% 3. Despesa en inversions (finançada amb ingressos corrents) 151 100% TOTAL 38.130 D 100%
 4. 4. Pressupost2016 4 1 Pressupost ordinari. Ingressos * Percentatge sobre el pressupost ordinari 1.1 Impostos municipals Milers D %* IBI 14.060 36,9% Circulació 2.205 5,8% IAE 1.250 3,3% Plusvàlua 2.350 6,2% Impost d’obres 870 2,3% TOTAL 20.735 54,4% Total d’ingressos ordinaris 36.230.085 €
 5. 5. Pressupost2016 5 1 Pressupost ordinari. Ingressos * Percentatge sobre el pressupost ordinari 1.2 Taxes i preus públics (per serveis prestats per l’Ajuntament) Milers D %* Taxa de residus 920 2,4% Ocupació del subsòl 650 1,7% Quotes d’escoles bressol municipals 660 1,7% Guals 550 1,4% Multes 260 0,7% Ocupació de la via pública 405 1,1% Llicències urbanístiques 655 1,7% Quotes de serveis esportius, culturals i assistencials 235 0,6% Venda de la recollida selectiva 250 0,7% Quotes de l’Escola Municipal de Música 219 0,6% Recàrrecs (constrenyiment, demora,...) 182 0,5% Altres taxes i ingressos 233 0,6% TOTAL 5.219 13,7%
 6. 6. Pressupost2016 6 1 Pressupost ordinari. Ingressos * Percentatge sobre el pressupost ordinari 1.4 Ingressos patrimonials Milers D %* Transferències de l’Estat 9.093 23,8% Transferències de la Generalitat 1.030 2,7% Àrea Metropolitana de Barcelona 630 1,7% Diputació de Barcelona 625 1,6% Altres 135 0,4% TOTAL 11.513 30,2% 1.3 Transferències ordinàries d’altres administracions Milers D %* Cànons per les concessions del Pla 296 0,8% Cànons per explotacions municipals 364 1,0% Interessos bancaris 3 0,0% TOTAL 663 1,7%
 7. 7. Pressupost2016 7 2 Pressupost ordinari. Despeses * Percentatge sobre el pressupost ordinari 2.1 Despeses de personal Milers D %* Regidores i regidors 452 1,2% Personal eventual de direcció 254 0,7% Treballadores i treballadors públics 11.814 31,1% Seguretat Social 3.689 9,7% TOTAL 16.209 D 42,7%
 8. 8. Pressupost2016 8 2 Pressupost ordinari. Despeses * Percentatge sobre el pressupost ordinari 2.2 Despeses de funcionament Milers D %* Neteja viària 1.741 4,6% Neteja d’edificis (inclou les escoles públiques) 1.436 3,8% Recollida d’escombraries 1.563 4,1% Jardineria 1.246 3,3% Serveis d’atenció domiciliària i altres serveis socials 1.094 2,9% Electricitat (escoles i equipaments municipals) 708 1,9% Lloguers (locals, maquinària,…) 647 1,7% Consums (gas, combustible vehicles, correus, telèfon i Internet,…) 458 1,2% Manteniment (via pública, edificis, equips informàtics, vehicles, semàfors i instal·lacions) 883 2,3% Electricitat (enllumenat públic) 498 1,3% Serveis de suport de les escoles bressol municipals 493 1,3% Gestió dels tributs 205 0,5% Comunicació (Butlletí, agenda cultural, cartells, fullets, web...) 282 0,7% Aigua (via pública) 200 0,5% Aigua (escoles i equipaments municipals) 123 0,3% Assegurances 139 0,4% Treballs i serveis externalitzats (deixalleria, gossos, patis oberts, gestió centres cívics...) 1.529 4,0% Altres despeses 762 2,0% Despeses de funcionament 14.007 36,9%
 9. 9. Pressupost2016 9 2 Pressupost ordinari. Despeses * Percentatge sobre el pressupost ordinari 2.3 Despeses financeres Milers D %* Amortització dels crèdits a llarg termini 3.034 8,0% Interessos dels crèdits a llarg termini 420 1,1% Interessos de les pòlisses de tresoreria 80 0,2% Altres despeses financeres 65 0,2% TOTAL 3.599 9,5%
 10. 10. Pressupost2016 10 2 Pressupost ordinari. Despeses * Percentatge sobre el pressupost ordinari 2.4 Transferències Milers D %* A l’Area Metropolitana de Barcelona 1.705 4,5% Ajuts i convenis vinculats als Serveis Socials 542 1,4% Aportació dèficit bus urbà 206 0,5% Convenis amb entitats culturals 202 0,5% Convenis amb escoles i AMPA (foment reciclatge, biblioteques escolars,…) 151 0,4% Solidaritat i cooperació al desenvolupament 134 0,4% Convenis amb entitats esportives 108 0,3% Gestió indirecta Escola Bressol Ginesta 90 0,2% Aportació al Consorci Normalització Lingüística 70 0,2% Aportació al Consorci de Comerç 65 0,2% Gestió Complex Municipal de Piscines 300 0,8% Resta de convenis locals i supralocals 253 0,7% Foment de l’ocupació 150 0,4% TOTAL 3.976 D 10,5%
 11. 11. Pressupost2016 11 2 Pressupost ordinari. Despeses * Percentatge sobre el pressupost ordinari 3. Inversions finançades amb ingressos corrents Milers D %* %* Gespes artificials camps de futbol 105 69,5% Inversions en habitatge social 46 30,5% TOTAL 151 100% Fons de contingència 188 0,5%
 12. 12. Pressupost2016 12 Pressupost 2016 per serveis* Territori, sostenibilitat i activitat econòmica Drets de ciutadania i polítiques socials Govern obert i serveis generals * Aquests imports sumen un total de 34.342.399 €. No inclouen ni una partida per a contingències i urgències, ni el finançament per a inversions. Educació 3.213.989,34 Policia 2.952.137,14 Serveis socials, gent gran i salut pública 2.348.449,28 Esports 1.324.070,15 Cultura 1.527.207,86 Joventut, dones, participació, solidaritat, nova ciutadania, etc. 1.222.134,08 Formació i ocupació 1.615.064,54 Escombraries, neteja i jardineria 5.964.001,00 Recursos humans serveis generals (serveis econòmics, assessoria jurídica, etc.) 4.324.055,57 Altres: assegurances, publicacions, transferències altres administracions, 3.264.522,00 Noves tecnologies, informàtica i smart city 1.519.872,36 Urbanisme, obres i medi ambient 1.770.505,09 Manteniment de la ciutat i transport públic 2.598.318,59 Consums via pública 698.072,00
 13. 13. Gràcies per la vostra atenció

×