Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20140704 gesop informe complet

991 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20140704 gesop informe complet

 1. 1. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 1 GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S. L. c/ Llull 102 5a planta 08005 Barcelona • Tel. 93 300 07 42 • Fax 93 485 49 09 • www.gesop.net • www.twitter.com/_GESOP Informe de resultats Juny de 2014 ENQUESTA D’IMATGE MUNICIPAL A SANT FELIU DE LLOBREGAT
 2. 2. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 2 Presentació i fitxa tècnica 3 La població entrevistada 5 Característiques sociodemogràfiques 6 Posicionament polític 12 Mitjans d’informació 17 La ciutat de Sant Feliu 27 Satisfacció i evolució de la ciutat 28 El més positiu i els principals problemes 33 La gestió municipal 46 Valoració de la gestió 47 Serveis i actuacions municipals 57 La tarifació social 68 Esport, cultura i polítiques socials 72 Índex Política municipal 83 El pacte de govern 84 L’alcalde 88 Líders polítics locals 92 Expectatives electorals 98 La consulta del 9N 105 Conclusions 110
 3. 3. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 3 PRESENTACIÓ I FITXA TÈCNICA
 4. 4. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 4 PRESENTACIÓ I FITXA TÈCNICA A les següents pàgines es presenta l’informe de resultats de l’enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat, que ha portat a terme GESOP per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat durant el mes de juny de 2014. L’estudi té per objectiu avaluar la satisfacció dels seus ciutadans amb la localitat i amb la gestió municipal. L’informe s’estructura en quatre grans apartats. El primer recull les característiques sociodemogràfiques dels entrevistats, així com el seu posicionament polític i ideològic, i els seus hàbits informatius. El segon capítol es centra en la ciutat, per conèixer el grau de satisfacció de viure al municipi, la valoració que fan de l’evolució recent i futura de Sant Feliu de Llobregat i els principals aspectes positius, i problemes que s’hi associen. En el tercer capítol es presenten les dades relatives a la gestió municipal, que inclou la valoració que es fa tant a nivell general com per àmbits de gestió i la valoració dels serveis municipals. Es centra especial atenció a les necessitats que els ciutadans perceben a Sant Feliu en l’àmbit dels esports, la cultura i les polítiques socials. Es dedica també un apartat a les noves mesures de tarifació social impulsades des del consistori. Després es presenten els resultats en notorietat i valoració de l’alcalde i de la resta de líders dels principals partits de la localitat. Finalment, es presenten les expectatives electorals de les diferents formacions de cara a les eleccions municipals. L’informe inclou un capítol final amb les principals conclusions de l’estudi. Sempre que ha estat possible, els resultats es comparen amb els realitzats amb anterioritat al municipi, concretament els anys 2004, 2005, 2006 i 2010. A més de l’anàlisi dels resultats relatius al conjunt de la ciutat, l’informe posa especial èmfasi en l’explicació de les diferències detectades entre els segments de la població entrevistada, així com entre els diferents districtes de la ciutat. PRESENTACIÓ: Tècnica d’investigació: Entrevista telefònica assistida per ordinador (CATI). Àmbit geogràfic: Sant Feliu de Llobregat. Univers: Població de 18 i més anys empadronada a Sant Feliu de Llobregat. Número d’entrevistes: 800 entrevistes. Error de la mostra: ± 3,4% per un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5. Tipus de mostreig: Estratificat per districtes; selecció aleatòria de les llars i selecció de la persona a entrevistar per quotes creuades de sexe i edat d’acord a la distribució real de la població en cada districte. El treball de camp s’ha dut a terme entre els dies 2 i 6 de juny de 2014. FITXA TÈCNICA:
 5. 5. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 5 LA POBLACIÓ ENTREVISTADA
 6. 6. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 6 Característiques sociodemogràfiques
 7. 7. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 7 ○ El 51,8% dels residents a Sant Feliu de Llobregat* són dones, mentre que un 48,3% són homes. Per edats, la franja de 30 a 44 anys és la més nombrosa al municipi, ja que representa un terç del conjunt dels entrevistats; en canvi, un 24,8% té de 45 a 59 anys i un 27,4% són més grans; finalment, els joves de 18 a 29 anys suposen el 14,8% del total. ○ Una quarta part dels entrevistats té estudis superiors, mentre que quatre de cada deu presenten un nivell d’estudis mitjà i un terç, baix. Pel que fa a la seva situació laboral, la meitat dels enquestats està ocupat en l’actualitat, mentre que un 14,0% es troba aturat i la resta són inactius. Un 44,6% dels entrevistats té un estatus socioeconòmic baix o mig baix, per una tercera part que el té mitjà i una quarta part, alt. ○ Més de la meitat dels entrevistats parla castellà de forma habitual, mentre que un terç diu fer servir normalment el català i un 8,0% ambdues llengües per igual. ○ Pel que fa a l’origen dels enquestats, pràcticament tres de cada deu han nascut al municipi, mentre que quatre de cada deu provenen d’algun altre municipi de Catalunya i una quarta part, de la resta d’Espanya. En aquest sentit, el 7,0% dels entrevistats ha arribat a Sant Feliu en els últims deu anys, mentre que un 21,1% hi porta entre onze i vint anys i un 43,1% més de dues dècades. ○ Pel que fa a la zona de residència dels entrevistats, una quarta part viu al districte 2, que és el més poblat de la ciutat, per davant del 3, on viuen un de cada cinc. Els districtes 1, 4, 6 i 7 representen cadascun entre el 10% i el 15% de la mostra. El districte 5 és el més petit de tots, ja que suposa el 4,5% del total de la mostra. * Població major d’edat empadronada a Sant Feliu de Llobregat. POBLACIÓ ENTREVISTADA TRES DE CADA QUATRE RESIDENTS HA NASCUT FORA DE SANT FELIU. LA MAJORIA TÉ EL CASTELLÀ COM A LLENGUA HABITUAL
 8. 8. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 8 31,4 42,1 26,4 Baix Mig Alt 14,8 33,1 24,8 27,4 De 18 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 a 59 anys 60 i més 48,3 51,8 Home Dona SEXE EDAT POBLACIÓ ENTREVISTADA NIVELL D’ESTUDIS ACTIVITAT 49,6 14,0 5,5 23,1 7,6 Treballa Aturat Mestressa de casa Jubilat / Pensionista Estudiant 44,6 32,3 23,1 Baix / Mig baix Mig Alt / Mig alt ESTATUS SOCIOECONÒMIC
 9. 9. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 9 28,8 41,9 26,6 2,6 Sant Feliu Resta Catalunya Resta d'Espanya Estranger LLOC DE NAIXEMENTLLENGUA HABITUAL TEMPS DE RESIDÈNCIA A SANT FELIU POBLACIÓ ENTREVISTADA 7,0 21,1 43,1 28,8 Fins a 10 anys D'11 a 20 anys Més de 20 anys Tota la vida 35,4 56,6 8,0 Català Castellà Les dues
 10. 10. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 10 DISTRICTE DE RESIDÈNCIA POBLACIÓ ENTREVISTADA 14,4 25,8 19,3 12,1 4,5 11,3 12,8 Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7
 11. 11. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 11 POBLACIÓ ENTREVISTADA PERFIL DELS ENTREVISTATS * A l’hora d’interpretar els resultats a nivell de districte cal tenir present que en alguns d’ells el número d’enquestats és baix. Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=115) (n=206) (n=154) (n=97) (n=36) (n=90) (n=102) Home 48,3 44,3 51,5 47,4 51,5 47,2 44,4 48,0 Dona 51,8 55,7 48,5 52,6 48,5 52,8 55,6 52,0 De 18 a 29 14,8 19,1 14,1 14,3 15,5 13,9 14,4 11,8 De 30 a 44 33,1 22,6 35,9 35,1 34,0 25,0 32,2 39,2 De 45 a 59 24,8 24,3 23,8 22,7 18,6 33,3 20,0 37,3 60 i més anys 27,4 33,9 26,2 27,9 32,0 27,8 33,3 11,8 Baix 31,4 24,3 38,3 24,7 34,0 41,7 51,1 11,8 Mitjà 42,1 40,0 42,2 46,8 48,5 41,7 32,2 40,2 Alt 26,4 35,7 19,4 28,6 17,5 16,7 15,6 48,0 Baix / Mig baix 44,6 42,6 47,6 43,5 50,5 69,4 54,4 19,6 Mig 32,3 26,1 33,5 31,8 35,1 19,4 34,4 37,3 Alt / Mig alt 23,1 31,3 18,9 24,7 14,4 11,1 11,1 43,1 Català 35,4 55,7 34,5 46,1 21,6 11,1 16,7 36,3 Castellà 56,6 36,5 58,3 44,8 69,1 77,8 80,0 53,9 Ambdues 8,0 7,8 7,3 9,1 9,3 11,1 3,3 9,8 Sant Feliu de Llobregat 28,8 45,2 27,2 37,7 28,9 11,1 27,8 6,9 Resta de Catalunya 41,9 33,9 42,2 37,7 38,1 38,9 30,0 71,6 Resta d'Espanya 26,6 20,0 28,2 20,8 28,9 47,2 37,8 20,6 Estranger 2,6 0,9 1,9 3,9 4,1 2,8 4,4 1,0 Fins a 10 anys 7,0 7,0 7,8 7,1 7,2 11,1 2,2 7,9 D'11 a 20 anys 21,1 11,3 20,0 11,6 14,4 8,4 14,4 65,7 Més de 20 anys 43,1 36,5 45,1 43,5 49,5 69,4 55,6 19,6 Tota la vida 28,8 45,2 27,2 37,7 28,9 11,1 27,8 6,9 NIVELL D'ESTUDIS LLOC DE NAIXEMENT LLENGUA HABITUAL ESTATUS TEMPS DE RESIDÈNCIA TOTAL SEXE EDAT DISTRICTEDERESIDÈNCIA*
 12. 12. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 12 Posicionament polític
 13. 13. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 13 ○ En relació a la ideologia, sis de cada deu entrevistats es declaren d’esquerra o centre esquerra, mentre que un de cada deu es considera de centre i un percentatge inferior de dreta o centre dreta. Una cinquena part de la mostra no es defineix en aquesta qüestió. ○ En canvi, pel que fa al sentiment de pertinença nacional, el 43,4% dels enquestats es declara tan català com espanyol, mentre que un percentatge similar es considera més o únicament català. Els que se situen en la banda espanyola de l’eix suposen el 12,5% del total. ○ Si se situen els diversos electorats en un gràfic de dispersió en el qual els eixos són la ideologia i el sentiment de pertinença nacional s’observa que són els votants d’ICV-EUiA, especialment a les municipals, els més propers a l’elector mitjà del municipi, juntament amb els abstencionistes. ○ El perfil electoral obtingut a l’enquesta correspon en línies generals a l’habitual a Sant Feliu de Llobregat, com posen de manifest les dades d’intenció i record de vot als diferents comicis obtingudes a l'enquesta. Així, ICV-EUiA sobresurt a les eleccions municipals, CiU a les autonòmiques i el PSC a les generals. Ara bé, com ve succeint a totes les enquestes polítiques que es porten a terme al nostre país els últims temps, ERC apareix sobrerepresentada en la mostra, mentre que, per contra, el PP pateix una certa infrarepresentació. POBLACIÓ ENTREVISTADA LA MAJORIA ES CONSIDERA D’ESQUERRA O CENTRE ESQUERRA. MÉS DIVISIÓ PEL QUE FA AL SENTIMENT DE PERTINENÇA NACIONAL
 14. 14. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 14 8,9 3,6 43,4 19,8 20,5 2,1 1,8 Únicament espanyol Més espanyol que català Tan espanyol com català Més català que espanyol Únicament català Ni català ni espanyol NS/NC 45,9 15,6 9,6 3,8 3,0 5,5 16,7 Esquerra Centre Esquerra Centre Centre dreta Dreta Apolític NS / NC IDEOLOGIA SENTIMENT DE PERTINENÇA 61,5 6,8 12,5 40,3 POBLACIÓ ENTREVISTADA
 15. 15. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 15 PERFIL DELS ELECTORATS* Sentimentdepertinença Ideologia Record municipals 2011 Record autonòmiques 2012 Record generals 2011 ESQUERRA DRETA ÚNICAMENT CATALÀ ÚNICAMENT ESPANYOL * Mitjanes de les respostes dels mateixos enquestats segons record de vot a les eleccions municipals, autonòmiques i generals. Absten- ció POBLACIÓ ENTREVISTADA
 16. 16. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 16 Resultats reals (% cens) Record de vot Intenció de vot Resultats reals (% cens) Record de vot Intenció de vot Resultats reals (% cens) Record de vot Intenció de vot PP 7,6 3,3 1,8 9,9 3,0 2,1 14,9 4,8 2,8 CiU 8,9 9,3 4,9 14,6 14,0 7,8 15,7 12,8 6,8 ERC 2,3 8,0 10,0 7,1 12,4 17,6 3,2 7,6 14,0 PSC 13,1 12,3 4,4 13,3 12,3 5,9 22,1 16,9 8,8 ICV-EUiA 13,8 25,3 17,5 10,8 13,5 8,4 8,7 11,3 5,3 C's 1,4 1,9 3,1 8,0 3,1 5,8 3,4 CUP 1,8 1,5 1,8 0,5 Podem 4,6 5,6 12,4 Altres 1,3 1,8 2,1 4,8 2,0 2,0 4,9 3,7 2,0 En blanc 2,9 3,9 6,1 1,1 4,0 3,8 1,4 4,3 4,9 Nul 1,2 0,8 0,9 0,9 1,3 1,3 1,2 1,0 0,9 Abstenció 47,5 17,5 10,5 27,7 15,4 7,0 28,0 16,9 8,1 No sap 7,4 26,8 8,1 22,5 11,8 21,9 No contesta 8,9 7,4 9,5 8,6 9,3 8,5 ELECCIONS MUNICIPALS ELECCIONS GENERALSELECCIONS AUTONÒMIQUES PERFIL ELECTORAL DE L’ENQUESTA POBLACIÓ ENTREVISTADA
 17. 17. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 17 Mitjans d’informació
 18. 18. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 18 ○ El 43,6% dels entrevistats cita «El Butlletí» com el principal mitjà que fan servir per assabentar-se del que passa a Sant Feliu, percentatge que supera el 55% quan es té en compte també el segon mitjà més utilitzat. Aquest és el mitjà més esmentat a tots els segments de població analitzats. ○ A banda d’«El Butlletí», els enquestats diuen que s’informen parlant amb la gent (13,4%), per mitjans tradicionals com el «Diari de Sant Feliu» (4,9) o la «Ràdio Sant Feliu» (3,5%) o a través de mitjans digitals com la web municipal (8,1%), la web «Fet a Sant Feliu» (4,9%), l’agenda d’activitats «On anem» (2,4%) o les xarxes socials (3,9%). ○ Els que més s’informen parlant amb la gent són els de més edat i els que tenen un nivell d’estudis baix. En canvi, els mitjans digitals destaquen entre els menors de 45 anys i els que tenen formació superior. ○ En el cas concret de Ràdio Sant Feliu, un 16,8% diu escoltar-la amb alguna freqüència, lleugerament per sota del nivell de fa quatre anys, mentre que el 83,3% restant no l’escolta mai o gairebé mai. Els que escolten la ràdio municipal superen el 20% entre els majors de 44 anys, els que tenen un nivell d’estudis baix i els residents als districtes 5 i 6. POBLACIÓ ENTREVISTADA «EL BUTLLETÍ» ES MANTÉ COM EL PRINCIPAL MITJÀ D’INFORMACIÓ DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
 19. 19. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 19 PRINCIPAL MITJÀ D’INFORMACIÓ LOCAL Per quin mitjà de comunicació s’assabenta vostè principalment del que passa a Sant Feliu? I el segon? –Espontània. Primera resposta i total de respostes– 1a resposta Total POBLACIÓ ENTREVISTADA 43,6 13,4 8,1 4,9 4,9 3,9 3,5 2,4 1,8 1,5 1,1 0,9 0,6 1,5 0,9 1,5 55,3 25,9 12,6 8,3 10,0 5,6 6,0 8,4 4,1 2,5 2,6 2,3 2,6 2,1 1,9 2,6 El Butlletí Parlant amb la gent Web municipal (santfeliu.org) Fet a Sant Feliu (www.fetasantfeliu.cat) Diari de Sant Feliu Xarxes socials (facebook, twitter) Ràdio Sant Feliu L'agenda d'activitats "On anem" Premsa general Butlletí digital ETV - Llobregat televisió Fulletons, revistes diverses Carrer (cartells, plafons) Altres TV Altres Internet Altres Cap mitjà / No s’informa 5,1 NS / NC 0,5
 20. 20. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 20 PRINCIPAL MITJÀ D’INFORMACIÓ LOCAL Per quin mitjà de comunicació s’assabenta vostè principalment del que passa a Sant Feliu? I el segon? –Espontània. Primera resposta*– POBLACIÓ ENTREVISTADA * A partir de juny de 2005 es demanen dues respostes; els valors de la taula corresponen a la primera resposta. 2004 2005* 2006* 2010* 2014* El Butlletí 61,9 54,0 61,3 46,0 43,6 Parlant amb la gent 9,0 14,0 9,8 16,3 13,4 Web municipal (santfeliu.org) 1,7 2,0 1,5 8,5 8,1 Fet a Sant Feliu (www.fetasantfeliu.cat) 4,9 Diari de Sant Feliu 19,2 4,3 9,3 0,8 4,9 Xarxes socials (facebook, twitter) 3,9 Ràdio Sant Feliu 2,0 5,3 4,0 5,5 3,5 L'agenda d'activitats "On anem" 1,0 1,5 2,4 Premsa general 1,7 1,3 2,3 3,8 1,8 Butlletí digital 3,5 1,5 ETV - Llobregat televisió 0,7 1,5 2,0 3,3 1,1 Fulletons, revistes diverses 0,9 Carrer (cartells, plafons) 0,8 0,6 Portal ciutadà (Santfeliu.net) 0,3 0,3 0,3 Diari Sant Feliu Ciutat 13,5 4,0 Altres TV 0,5 1,5 Altres Internet 1,5 0,9 Altres 2,7 3,2 2,8 1,3 1,5 Cap mitjà / No s'informa 4,3 5,1 NS / NC 1,0 1,0 2,1 2,6 0,5 –Evolució–
 21. 21. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 21 PRINCIPAL MITJÀ D’INFORMACIÓ LOCAL Per quin mitjà de comunicació s’assabenta vostè principalment del que passa a Sant Feliu? I el segon? –Espontània. Total de respostes– Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig-baix/ Baix Mig Alt / Mig- Alt (n=800) (n=386) (n=414) (n=118) (n=265) (n=198) (n=219) (n=251) (n=337) (n=211) (n=357) (n=258) (n=185) Butlletí municipal ("El butlletí") 55,3 57,0 53,6 50,8 60,0 60,6 47,0 47,8 57,6 60,2 49,9 60,5 58,4 Parlant amb la gent 25,9 24,4 27,3 22,0 20,0 26,8 34,2 33,1 24,6 19,4 31,4 23,3 18,9 Web municipal (santfeliu.cat) 12,6 13,2 12,1 11,0 18,9 15,7 3,2 7,2 11,3 21,3 9,2 13,2 18,4 Diari de Sant Feliu 10,0 10,9 9,2 10,2 9,4 10,6 10,0 8,0 11,9 9,5 9,8 11,2 8,6 L'agenda d'activitats "On anem" 8,4 6,0 10,6 7,6 9,8 6,6 8,7 6,0 8,0 11,8 5,9 10,1 10,8 Fet a Sant Feliu (www.fetasantfeliu.cat) 8,3 10,6 6,0 11,9 9,8 8,6 4,1 3,6 7,4 15,2 5,3 8,1 14,1 Ràdio Sant Feliu 6,0 6,7 5,3 5,1 1,1 7,6 11,0 8,0 7,1 1,9 8,1 5,0 3,2 Xarxes socials (Facebook,Twitter) 5,6 4,7 6,5 18,6 6,0 3,0 0,5 3,6 8,0 4,3 4,2 7,8 5,4 Premsa general 4,1 4,7 3,6 2,5 4,5 3,0 5,5 2,4 4,2 6,2 3,9 3,9 4,9 Esplugues Televisió (ETV) 2,6 1,8 3,4 0,8 1,1 2,5 5,5 4,8 2,7 4,2 2,3 Al carrer (cartells, plafons) 2,6 2,1 3,1 5,1 3,0 3,0 0,5 1,2 3,3 3,3 1,1 4,3 3,2 Butlletí digital 2,5 2,6 2,4 1,7 3,8 3,0 0,9 2,8 2,7 1,9 2,8 2,3 2,2 Fulletons, revistes diverses 2,3 2,3 2,2 2,6 3,5 1,8 2,0 2,4 2,4 1,1 2,7 3,8 Altres TV 2,1 1,6 2,7 1,7 1,1 1,0 4,6 3,2 1,8 1,4 3,1 1,2 1,6 Altres internet 1,9 2,6 1,2 2,5 2,3 2,0 0,9 0,4 2,7 2,4 0,8 2,7 2,7 Altres 2,6 3,1 2,2 0,8 2,6 3,0 3,2 2,4 2,4 3,3 3,1 1,9 2,7 Cap mitjà / No s'informa 5,1 4,1 6,0 5,1 4,5 3,0 7,8 7,6 5,3 1,9 7,0 4,3 2,7 No sap 0,5 0,5 0,5 0,8 0,4 0,9 1,2 0,5 0,8 0,5 SEXE EDAT Total ESTATUSNIVELL D'ESTUDIS POBLACIÓ ENTREVISTADA
 22. 22. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 22 1,4 8,4 7,0 83,3 Cada dia Algunes vegades a la setmana Menys d'una vegada a la setmana Mai / quasi mai 9,8 15,3 12,2 3,1 13,3 9,9 10,0 8,7 11,2 10,3 8,2 13,9 13,3 3,9 7,0 3,8 9,5 9,4 2,0 8,9 6,4 6,1 8,3 7,1 7,2 11,1 7,8 2,9 83,3 80,8 78,4 87,5 84,7 81,2 83,6 85,2 80,6 82,5 84,5 75,0 78,9 93,1 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) 9,8 11,6 8,0 7,6 5,3 12,1 14,1 12,8 11,0 4,3 12,0 10,9 3,7 7,0 7,0 7,0 9,3 4,5 9,1 6,8 7,2 7,4 6,2 7,6 7,4 5,4 83,3 81,3 85,0 83,1 90,2 78,8 79,0 80,1 81,6 89,6 80,4 81,8 90,8 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) RÀDIO SANT FELIU Amb quina freqüència escolta Ràdio Sant Feliu? Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència 20,3 12,0 10,3 9,8 9,5 11,0 9,0 7,0 68,0 69,5 80,8 83,3 2005 2006 2010 2014 Setmanalment Amb menor freqüència No l'escolta POBLACIÓ ENTREVISTADA –Evolució–
 23. 23. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 23 ○ El 55,3% dels entrevistats té perfil a les xarxes socials, xifra que frega el 90% entre els joves. De fet, la presència de les xarxes socials creix a mesura que es redueix l’edat dels entrevistats, incrementa el seu nivell d’estudis i el seu estatus socioeconòmic. Només entre la gent gran, els que tenen un nivell d’estudis i un estatus socioeconòmic baix i els votants del PP la presència a les xarxes no és majoritària. ○ Entre els que tenen perfil a alguna xarxa social, nou de cada deu són presents a «Facebook», que és de llarg la més esmentada. Un terç cita «Twitter», mentre que la presència a la resta de xarxes no arriba en cap cas al 10%. ○ Una quarta part dels enquestats afirma rebre o seguir informació del que passa a Sant Feliu a través de les xarxes socials, mentre que tres de cada deu no li donen aquest ús. El 44,8% restant no tenen perfil a cap xarxa social. ○ Els que més s’assabenten del que passa a la localitat a través d’aquests mitjans són els joves, la meitat dels quals diu donar aquesta utilitat a les xarxes socials. MÉS DE LA MEITAT TÉ PERFIL A LES XARXES SOCIALS I UNA QUARTA PART S’HI INFORMA DE L’ACTUALITAT LOCAL POBLACIÓ ENTREVISTADA
 24. 24. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 24 55,3 23,1 45,9 57,8 49,0 58,4 67,9 53,9 59,2 57,1 48,5 50,0 53,3 55,9 44,5 76,9 54,1 42,2 51,0 41,1 32,1 46,1 40,3 42,2 51,5 50,0 46,7 44,1 0,3 0,5 0,5 0,6 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) 55,3 59,1 51,7 89,8 71,3 53,0 19,2 32,7 65,3 65,9 40,1 65,9 69,7 44,5 40,9 47,8 10,2 28,3 46,5 80,8 67,3 34,1 34,1 59,7 34,1 29,7 0,3 0,5 0,4 0,5 0,6 0,3 0,5 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) TÉ PERFIL A LES XARXES SOCIALS? Vostè té perfil a alguna xarxa social per Internet? Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència 55,3 44,5 0,3 Sí No NS/NC POBLACIÓ ENTREVISTADA
 25. 25. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 25 A QUINES XARXES SOCIALS TÉ PERFIL? Base: Té perfil a alguna xarxa social (n=442) A quina o quines xarxes socials té perfil? –Espontània. Multiresposta– Vostè té perfil a alguna xarxa social per Internet? 55,3 92,8 32,1 8,4 7,2 3,6 1,8 1,6 2,7 1,1 Facebook Twitter Linkedin Instagram Google+ Tuenti WhatsApp Altres NS/NC Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig-baix/ Baix Mig Alt / Mig- Alt (n=442) (n=228) (n=214) (n=106) (n=189) (n=105) (n=42) (n=82) (n=220) (n=139) (n=143) (n=170) (n=129) Facebook 92,8 91,2 94,4 97,2 90,5 92,4 92,9 98,8 93,2 89,2 95,8 94,7 86,8 Twitter 32,1 36,8 27,1 52,8 27,0 27,6 14,3 23,2 32,3 37,4 24,5 33,5 38,8 Linkedin 8,4 11,0 5,6 5,7 9,5 11,4 2,4 1,2 5,9 16,5 2,8 8,8 14,0 Google+ 3,6 4,4 2,8 3,8 2,6 3,8 7,1 4,9 4,1 2,2 4,9 4,1 1,6 Instagram 7,2 7,0 7,5 17,9 6,3 1,0 6,1 7,7 7,2 4,2 10,0 7,0 Tuenti 1,8 2,2 1,4 4,7 1,1 2,4 4,9 0,9 1,4 1,4 1,8 2,3 WhatsApp 1,6 1,3 1,9 1,9 1,1 1,9 2,4 1,2 1,8 1,4 0,7 2,4 1,6 Altres 2,7 3,1 2,3 0,9 3,2 2,9 4,8 1,2 3,6 2,2 3,5 1,2 3,9 NS / NC 1,1 1,3 0,9 1,6 1,0 2,4 0,9 1,4 1,4 1,2 0,8 Total SEXE EDAT NIVELL D'ESTUDIS ESTATUS POBLACIÓ ENTREVISTADA
 26. 26. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 26 25,9 15,4 18,9 26,6 14,3 29,7 35,0 28,7 25,7 37,0 19,6 13,9 24,4 17,6 29,4 7,7 27,0 31,3 34,7 28,7 32,9 25,2 33,5 20,1 28,9 36,1 28,9 38,2 44,8 76,9 54,1 42,2 51,0 41,6 32,1 46,1 40,8 42,8 51,5 50,0 46,7 44,1 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) 25,9 25,6 26,1 53,4 28,7 24,7 8,7 16,7 29,7 30,8 19,3 32,9 28,6 29,4 33,4 25,6 36,4 42,6 28,3 10,5 15,9 35,6 35,1 20,7 32,9 41,1 44,8 40,9 48,3 10,2 28,7 47,0 80,8 67,3 34,7 34,1 60,0 34,1 30,2 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència INFORMACIÓ LOCAL A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS Rep o segueix informació del que passa a Sant Feliu a través de les xarxes socials? –Espontània. Multiresposta– 25,9 29,4 44,8 Sí No No té perfil Sexe POBLACIÓ ENTREVISTADA
 27. 27. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 27 LA CIUTAT DE SANT FELIU
 28. 28. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 28 Satisfacció i evolució de la ciutat
 29. 29. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 29 LA MAJORIA ES MOSTRA SATISFETA AMB L’EVOLUCIÓ DE LA CIUTAT I ÉS OPTIMISTA VERS EL FUTUR, TOT I QUE EN MENOR MESURA QUE FA QUATRE ANYS ○ Pràcticament el 85% dels entrevistats es considera molt o bastant satisfet de viure a Sant Feliu de Llobregat, un percentatge molt similar a l’obtingut a l’enquesta realitzada a la localitat al 2010 però que esdevé el nivell més baix en tots els estudis realitzats durant l’última dècada. En qualsevol cas, els que mostren molta o bastanta satisfacció de residir a la localitat són àmplia majoria a tots els segments de població analitzats. ○ Quatre de cada deu consideren que en el darrer any Sant Feliu ha millorat, cinc punts menys que fa quatre anys, mentre que una quart part pensa que ha empitjorat. Tot i així, les opinions negatives sobre l’evolució de la localitat també retrocedeixen respecte a 2010. ○ Els que creuen que la ciutat ha millorat superen els que diuen el contrari a tots els segments de població analitzats. Només s’observa certa divisió d’opinions entre els votants del PSC. ○ De cara al futur, el 56,5% dels enquestats creu que Sant Feliu millorarà, pràcticament onze punts menys que fa quatre anys, el que constitueix el nivell més baix de la sèrie. En canvi, un de cada cinc pensa que empitjorarà. ○ Els optimistes sobre el futur de la localitat superen els pessimistes a tots els segments de població analitzats. LA CIUTAT DE SANT FELIU
 30. 30. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 30 84,7 73,1 94,6 87,5 84,7 88,2 81,4 89,6 83,5 88,9 78,3 80,6 82,2 84,3 14,5 26,9 5,4 12,5 14,3 11,4 17,8 9,6 15,0 9,7 21,7 16,7 17,8 15,7 0,9 1,0 0,5 0,7 0,9 1,5 1,3 2,8 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) 84,7 82,4 86,7 87,3 81,5 85,4 86,3 84,8 84,9 84,4 84,3 84,5 85,4 14,5 16,6 12,6 11,8 17,3 14,1 12,8 13,9 14,0 15,6 14,8 14,3 14,0 0,9 1,1 0,7 0,8 1,2 0,5 0,9 1,2 1,2 0,8 1,2 0,5 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) SATISFACCIÓ DE VIURE A SANT FELIU Em podria dir si vostè se sent molt, bastant, poc o gens satisfet de viure a Sant Feliu de Llobregat? LA CIUTAT DE SANT FELIU Molt + bastant Poc + gens 89,8 90,3 89,0 85,3 84,7 10,0 9,8 11,0 14,3 14,5 2004 2005 2006 2010 2014 Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència Sexe Molt + bastant satisfet 84,7
 31. 31. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 31 40,9 42,3 45,9 43,8 31,6 49,0 40,7 38,3 44,2 37,7 37,1 55,6 46,7 35,3 30,6 30,8 28,4 26,6 37,8 33,7 27,1 32,2 29,1 31,2 32,0 22,2 22,2 40,2 25,3 26,9 20,3 25,0 27,6 16,3 26,4 27,8 25,2 23,4 27,8 16,7 30,0 21,6 3,3 5,4 4,7 3,1 1,0 5,7 1,7 1,5 7,8 3,1 5,6 1,1 2,9 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) 40,9 40,9 40,8 53,4 35,8 41,4 39,7 47,4 38,3 37,4 43,7 37,2 40,5 30,6 32,4 29,0 23,7 35,8 28,8 29,7 26,3 28,8 38,9 27,7 29,8 37,3 25,3 24,4 26,1 20,3 25,7 26,8 26,0 22,7 29,7 20,9 24,6 29,1 21,1 3,3 2,3 4,1 2,5 2,6 3,0 4,6 3,6 3,3 2,8 3,9 3,9 1,1 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) EVOLUCIÓ RECENT DEL MUNICIPI En el darrer any, vostè creu que Sant Feliu ha millorat o ha empitjorat? LA CIUTAT DE SANT FELIU Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència Ha millorat Està igual Ha empitjorat 44,3 43,0 47,8 45,0 40,941,5 26,8 32,0 25,3 30,6 11,9 27,8 18,8 27,3 25,3 2004 2005 2006 2010 2014 Ha millorat 40,9
 32. 32. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 32 56,5 53,8 58,1 64,1 49,0 67,8 54,3 53,9 59,2 54,5 53,6 55,6 61,1 55,9 7,5 7,7 10,8 3,1 10,2 5,0 9,3 5,2 8,3 8,4 10,3 11,1 6,7 3,9 19,3 23,1 12,2 23,4 23,5 13,9 19,3 20,9 18,0 16,9 24,7 22,2 18,9 17,6 16,8 15,4 18,9 9,4 17,3 13,4 17,1 20,0 14,6 20,1 11,3 11,1 13,3 22,5 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) 56,5 56,0 57,0 69,5 56,2 51,0 54,8 57,0 55,5 57,3 56,9 55,8 56,8 7,5 8,0 7,0 5,9 6,8 6,1 10,5 8,0 5,3 10,4 7,0 8,9 6,5 19,3 20,7 17,9 13,6 21,9 23,7 15,1 17,1 21,4 18,5 17,1 20,9 21,1 16,8 15,3 18,1 11,0 15,1 19,2 19,6 17,9 17,8 13,7 19,0 14,3 15,7 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) EVOLUCIÓ FUTURA DEL MUNICIPI De cara al futur, vostè creu que Sant Feliu millorarà o empitjorarà? LA CIUTAT DE SANT FELIU Millorarà Continuarà igual Empitjorarà 67,2 66,3 70,5 67,3 56,5 7,5 5,3 6,8 4,3 7,5 7,7 17,5 11,0 15,3 19,3 2004 2005 2006 2010 2014 Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència Millorarà 56,5
 33. 33. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 33 El més positiu i els principals problemes
 34. 34. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 34 TRANQUIL·LA, BEN COMUNICADA I PROPERA A BARCELONA, PRINCIPALS ELEMENTS POSITIUS DE SANT FELIU A PARER DELS SEUS RESIDENTS ○ Quan es demana pels aspectes més positius de la localitat, la tranquil·litat / qualitat de vida apareix en primer lloc, esmentada en primer, segon o tercer lloc per una quarta part dels entrevistats, una proporció molt similar a la de fa quatre anys. En aquest àmbit, un 12,8% parla de l’ambient / la gent i un 8,3% destaca que és una ciutat petita («com un poble»). ○ El segon aspecte més citat és el transport / ben comunicada, esmentat per un de cada cinc enques- tats, un nivell molt similar al de 2010. Els joves són els que més destaquen aquest aspecte de la ciutat. ○ A continuació, un 15,6% destaca la seva proximitat a Barcelona, pràcticament la mateixa xifra que fa quatre anys. Els que tenen un nivell d’estudis o un estatus alt situen aquesta qüestió al mateix nivell que la tranquil·litat / qualitat de vida. En aquest àmbit, un 6,5% també menciona l’entorn. ○ Un 13,1% destaca els espais verds, mentre que un 3,6% parla de l’urbanisme, entre altres respostes relacionades amb la configuració de l’espai públic de la ciutat. Finalment, un 11,4% menciona els serveis i equipaments dels que disposa, destacant especialment que té de tot, i serveis concrets com la biblioteca, serveis educatius i sanitaris, casals per gent gran, activitats per joves, etc., mentre que altres parlen dels relatius a oci i cultura (7,1%), de comerç (3,0%), etc. Les mencions als serveis i equipaments i a l’oci i la cultura creixen de forma significativa respecte a fa quatre anys. ○ Altres qüestions destacades en positiu pels entrevistats són la gestió municipal (2,6%), barris o zones concretes (2,1%), etc. Un 14,5% no sap o no vol destacar cap element concret. LA CIUTAT DE SANT FELIU
 35. 35. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 35 EL MÉS POSITIU DEL MUNICIPI Em podria dir quin és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer? –Espontània. Suma de les tres respostes– LA CIUTAT DE SANT FELIU
 36. 36. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 36 EL MÉS POSITIU DEL MUNICIPI Em podria dir quin és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer? –Espontània. Suma de les tres respostes– LA CIUTAT DE SANT FELIU Ambient tranquil 49,0% Serveis i equipaments 25,0% Urbanisme, espais verds 22,5% Comunicacions 20,8% Altres 11,6% Situació 22,1% Cap: 1,9% Tot: 0,6% NS/NC: 12,0% 25,3 12,8 8,3 2,6 20,8 15,6 6,5 13,1 3,6 3,5 2,3 11,4 7,1 3,0 1,9 1,6 2,6 2,1 2,0 0,6 4,3 Tranquil·litat, qualitat de vida Ambient, la gent Ciutat petita ("és com un poble") Seguretat Ben comunicada / Transports Proximitat a Barcelona L'entorn Espais verds Urbanisme Ciutat neta Obres noves / canvis i millores Serveis i equipaments Oci i cultura Comerç Instal·lacions esportives Té de tot / bons serveis en general Gestió municipal Barris o zones concretes Li agrada Creixement, ciutat gran Altres
 37. 37. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 37 EL MÉS POSITIU DEL MUNICIPI Em podria dir quin és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer? –Espontània. Suma de les tres respostes– LA CIUTAT DE SANT FELIU 2004 2005 2006 2010 2014 ALTRES 22,6 12,2 17,3 11,4 11,6 Gestió municipal 2,6 Barris o zones concretes 5,0 2,3 2,5 1,0 2,1 Li agrada 3,2 0,8 3,5 2,8 2,0 Creixement, ciutat gran 4,2 4,0 0,5 0,8 0,6 Soterrament de la via 5,0 2,3 Habitatge 3,5 1,8 2,8 1,0 Altres 6,7 3,3 3,0 3,5 4,3 Cap 1,0 4,3 2,0 1,8 1,9 Tot 1,0 1,3 5,8 0,5 0,6 NS/NC 11,7 9,8 10,8 17,3 12,0 2004 2005 2006 2010 2014 AMBIENT TRANQUIL 55,2 45,1 43,0 45,1 49,0 Tranquil·litat, qualitat de vida 30,6 25,0 25,3 25,5 25,3 Ambient, la gent 12,4 14,3 8,5 9,8 12,8 Ciutat petita ("és com un poble") 10,7 4,0 8,3 7,0 8,3 Seguretat 1,5 1,8 1,0 2,8 2,6 COMUNICACIONS 17,4 16,8 14,8 21,3 20,8 Ben comunicada / Transports 17,4 16,8 14,8 21,3 20,8 SITUACIÓ 20,6 17,8 13,5 20,6 22,1 Proximitat a Barcelona 15,9 11,5 9,0 16,8 15,6 L'entorn* 4,7 6,3 4,5 3,8 6,5 URBANISME, ESPAIS VERDS 24,7 29,1 23,0 20,1 22,5 Espais verds 15,7 15,8 12,8 9,3 13,1 Urbanisme 3,5 2,0 1,3 2,0 3,6 Ciutat neta 2,5 4,8 2,8 2,3 3,5 Obres noves / canvis i millores 3,0 6,5 6,3 6,5 2,3 SERVEIS I EQUIPAMENTS 14,9 22,6 17,8 15,1 25,0 Serveis i equipaments 3,7 2,8 1,8 5,8 11,4 Oci i cultura 2,5 8,8 3,8 3,0 7,1 Comerç 1,5 2,0 1,5 1,8 3,0 Instal·lacions esportives 3,3 1,5 1,9 Té de tot / bons serveis en general 7,2 9,0 7,5 3,0 1,6 –Evolució–
 38. 38. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 38 EL MÉS POSITIU DEL MUNICIPI Em podria dir quin és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer? –Espontània. Suma de les tres respostes– LA CIUTAT DE SANT FELIU * No s’inclouen les mencions amb una freqüència inferior al 2,0%, tot i que sí estan sumades al seu epígraf corresponent. Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig- baix/ Baix Mig Alt / Mig-Alt (n=800) (n=386) (n=414) (n=118) (n=265) (n=198) (n=219) (n=251) (n=337) (n=211) (n=357) (n=258) (n=185) AMBIENT TRANQUIL 49,0 50,2 47,6 42,2 52,5 57,0 40,7 37,1 50,7 60,2 39,2 55,5 58,4 Tranquil·litat, qualitat de vida 25,3 26,4 24,2 18,6 27,2 29,8 22,4 22,7 25,2 28,4 23,8 26,4 26,5 Ambient, la gent 12,8 13,2 12,3 18,6 9,4 13,6 12,8 9,6 15,4 12,3 9,8 16,7 13,0 Ciutat petita ("és com un poble") 8,3 7,5 8,9 4,2 12,1 10,1 4,1 2,4 8,3 15,2 3,1 10,5 15,1 Seguretat 2,6 3,1 2,2 0,8 3,8 3,5 1,4 2,4 1,8 4,3 2,5 1,9 3,8 BEN COMUNICADA / TRANSPORTS 20,8 21,0 20,5 26,3 20,4 23,7 15,5 18,7 23,7 18,5 22,4 20,9 17,3 SITUACIÓ 22,1 27,4 17,2 14,4 23,8 28,3 18,8 10,8 21,6 36,5 15,1 26,0 30,3 Proximitat a Barcelona 15,6 18,1 13,3 9,3 17,4 18,7 14,2 6,4 14,5 28,4 9,5 17,1 25,4 L'entorn 6,5 9,3 3,9 5,1 6,4 9,6 4,6 4,4 7,1 8,1 5,6 8,9 4,9 URBANISME, ESPAIS VERDS 22,5 18,6 26,1 18,5 22,6 21,2 25,5 25,9 22,7 17,9 24,8 19,8 21,6 Espais verds 13,1 10,6 15,5 12,7 15,1 10,6 13,2 14,7 13,1 10,9 12,3 14,3 13,0 Urbanisme 3,6 3,1 4,1 2,5 2,6 4,0 5,0 4,0 3,6 3,3 5,0 1,6 3,8 Ciutat neta 3,5 2,8 4,1 0,8 2,6 5,1 4,6 4,0 3,6 2,8 3,9 3,1 3,2 Obres noves / canvis i millores 2,3 2,1 2,4 2,5 2,3 1,5 2,7 3,2 2,4 0,9 3,6 0,8 1,6 SERVEIS I EQUIPAMENTS 25,0 19,7 29,9 33,9 23,0 18,1 28,8 24,8 22,6 29,3 24,8 24,7 25,4 Serveis i equipaments 11,4 8,3 14,3 12,7 12,1 9,1 11,9 10,4 10,4 14,2 10,6 11,6 12,4 Oci i cultura 7,1 6,5 7,7 8,5 6,0 3,5 11,0 5,2 6,2 10,9 6,4 5,8 10,3 Comerç 3,0 1,3 4,6 5,1 3,0 2,0 2,7 4,4 2,1 2,8 3,1 3,1 2,7 ALTRES 11,6 14,4 8,9 7,5 9,8 14,6 13,3 13,6 9,3 13,3 12,3 11,3 10,7 Gestió municipal 2,6 2,8 2,4 0,8 2,3 2,5 4,1 2,0 2,1 4,3 2,0 3,1 3,2 Barris o zones concretes 2,1 3,1 1,2 2,5 1,9 2,0 2,3 3,2 1,8 1,4 2,5 1,2 2,7 Li agrada 2,0 2,3 1,7 0,8 1,9 4,5 0,5 2,8 1,2 2,4 2,5 1,6 1,6 CAP / TOT / NS / NC 14,5 12,5 16,4 11,9 12,8 10,1 21,9 24,7 12,8 5,2 20,7 10,4 8,1 SEXE EDAT Total ESTATUSNIVELL D'ESTUDIS
 39. 39. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 39 EL MÉS POSITIU DEL MUNICIPI Em podria dir quin és l’aspecte més positiu de Sant Feliu? I el segon? I el tercer? –Espontània. Suma de les tres respostes– LA CIUTAT DE SANT FELIU * No s’inclouen les mencions amb una freqüència inferior al 2,0%, tot i que sí estan sumades al seu epígraf corresponent. Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=800) (n=115) (n=206) (n=154) (n=97) (n=36) (n=90) (n=102) AMBIENT TRANQUIL 49,0 59,2 46,2 57,8 35,1 44,5 38,9 52,9 Tranquil·litat, qualitat de vida 25,3 27,0 24,8 28,6 16,5 27,8 16,7 34,3 Ambient, la gent 12,8 17,4 13,6 14,3 10,3 5,6 12,2 8,8 Ciutat petita ("és com un poble") 8,3 11,3 4,9 11,7 6,2 11,1 5,6 9,8 Seguretat 2,6 3,5 2,9 3,2 2,1 4,4 BEN COMUNICADA / TRANSPORTS 20,8 15,7 18,9 28,6 24,7 27,8 16,7 15,7 SITUACIÓ 22,1 20,0 16,1 21,4 18,6 25,0 13,3 48,0 Proximitat a Barcelona 15,6 17,4 11,2 18,2 13,4 13,9 11,1 25,5 L'entorn 6,5 2,6 4,9 3,2 5,2 11,1 2,2 22,5 URBANISME, ESPAIS VERDS 22,5 25,2 25,8 21,4 22,7 16,8 21,0 17,7 Espais verds 13,1 17,4 18,0 8,4 12,4 5,6 14,4 7,8 Urbanisme 3,6 4,3 3,4 3,9 7,2 2,8 1,1 2,0 Ciutat neta 3,5 0,9 3,4 5,2 3,1 2,8 1,1 6,9 Obres noves / canvis i millores 2,3 2,6 1,0 3,9 5,6 4,4 1,0 SERVEIS I EQUIPAMENTS 25,0 28,7 24,8 22,0 26,9 19,5 28,8 22,5 Serveis i equipaments 11,4 11,3 10,7 11,7 13,4 8,3 13,3 9,8 Oci i cultura 7,1 11,3 7,8 5,8 5,2 2,8 5,6 7,8 Comerç 3,0 0,9 3,4 1,3 5,2 2,8 4,4 3,9 ALTRES 11,6 15,6 12,0 11,0 7,3 16,8 9,9 10,8 Gestió municipal 2,6 6,1 2,4 3,2 2,8 1,1 2,0 Barris o zones concretes 2,1 2,6 1,9 1,3 3,1 2,8 2,2 2,0 Li agrada 2,0 2,6 1,9 2,6 2,8 1,1 2,9 CAP / TOT / NS / NC 14,5 8,7 17,5 10,3 23,8 11,1 22,2 6,9 DISTRICTE DERESIDÈNCIA Total
 40. 40. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 40 EL SOTERRAMENT DE LA VIA, EL MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC, LA NETEJA I L’ATUR, PRINCIPALS PROBLEMES DE SANT FELIU SEGONS ELS CIUTADANS ○ Quan es pregunta pel principal problema de Sant Feliu, els tres problemes més mencionats en primera, segona o tercera resposta fan referència a qüestions relacionades amb l’estat de l’espai públic. Així, un 15,9% dels entrevistats cita el soterrament de la via del tren, un 15,7% menciona aspectes que tenen a veure amb el manteniment dels carrers i del mobiliari urbà i un 15,3% amb la manca de neteja. La preocupació pel soterrament de la via es manté similar al 2010. Les mencions a l’estat de l’espai públic, en canvi, continuen la tendència a l’alça dels darrers anys, mentre que la neteja es redueix més de deu punts. ○ A continuació, destaquen les qüestions relacionades amb la situació econòmica. En aquest sentit, el més citat és l’atur (14,0%), però també la manca de comerç (12,4%) i el pagament d’impostos i els preus, entre altres qüestions menys citades, qüestions totes elles clarament a l’alça respecte el 2010. ○ Un 11,8% de les respostes fa referència als transports, amb especial menció al metro i el trambaix. Amb menor mesura, també en l’àmbit de la mobilitat, s’esmenten altres qüestions com l’aparcament, les comunicacions i accessos, o la circulació, que en general s’esmenten menys que els anys anteriors. ○ En un altre bloc de respostes important es destaca la falta de serveis i equipaments com el principal problema de Sant Feliu. En aquest sentit, es troben a faltar sobretot espais o activitats d’oci (5,4%), seguit dels equipaments sanitaris (4,5%) o educatius (4,4%), entre altres. ○ Altres qüestions destacades en negatiu tenen a veure amb la inseguretat, l’incivisme o la gestió municipal, entre altres. Un 1,6% no destaca res negatiu i un 9,5% no es posiciona al respecte. LA CIUTAT DE SANT FELIU
 41. 41. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 41 EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL MUNICIPI Quin considera que és el problema més greu que té Sant Feliu en aquests moments? I el segon? I el tercer? –Espontània. Suma de les tres respostes– LA CIUTAT DE SANT FELIU
 42. 42. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 42 Mobilitat 22,4% Seguretat i civisme 5,9% Altres 7,1% Serveis i equipaments 23,6% LA CIUTAT DE SANT FELIU EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL MUNICIPI Quin considera que és el problema més greu que té Sant Feliu en aquests moments? I el segon? I el tercer? –Espontània. Suma de les tres respostes– Espai públic 55,3% Situació econòmica 39,3% Cap: 1,6% NS/NC: 9,5% 15,9 15,7 15,3 3,8 1,8 1,8 1,0 14,0 12,4 10,3 2,5 0,1 11,8 5,1 3,1 2,4 5,4 4,5 4,4 3,3 3,1 2,0 0,9 2,0 2,0 1,9 7,3 2,1 1,9 0,5 2,6 Soterrament de la via del tren Estat espai públic Neteja Brutícia gossos Espais verds Soroll Contaminació Atur Manca de comerç Impostos, preus Crisi econòmica Deute municipal Transports (metro i trambaix) Aparcament Comunicacions i accessos Circulació Manca d'oci Serveis i equipaments sanitaris Serveis i equipaments educatius i culturals Instal·lacions esportives Atenció joventut (equipaments) Equipaments i serveis socials Habitatge Incivisme Policia (vigilància) Seguretat ciutadana Gestió municipal Pèrdua de caliu, d'ambient de poble Immigració Massificació Altres Gestió municipal 7,3%
 43. 43. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 43 LA CIUTAT DE SANT FELIU EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL MUNICIPI Quin considera que és el problema més greu que té Sant Feliu en aquests moments? I el segon? I el tercer? –Espontània. Suma de les tres respostes– * El codi "seguretat ciutadana" inclou els antics codis: «Bandes juvenils / grups de skins» i «drogoaddicció». 2004 2005 2006 2010 2014 SEGURETAT I CIVISME 19,6 22,1 17,0 10,3 5,9 Incivisme 3,5 3,3 2,0 2,0 Policia (vigilància) 4,2 5,0 3,8 1,8 2,0 Seguretat ciutadana* 15,4 13,6 10,0 6,5 1,9 GESTIÓ MUNICIPAL 0,7 1,5 3,5 7,3 ALTRES 15,4 10,1 13,8 7,6 7,1 Pèrdua de caliu, d'ambient de poble 1,0 2,1 Immigració 3,0 3,8 3,5 1,8 1,9 Massificació 2,7 1,8 4,0 0,8 0,5 Altres 9,7 4,5 6,3 4,0 2,6 Cap 1,2 5,0 3,5 0,3 1,6 NS/NC 9,7 3,8 5,3 8,8 9,5 2004 2005 2006 2010 2014 ESPAI PÚBLIC 42,1 52,0 60,5 68,2 55,3 Soterrament de la via del tren 14,9 7,3 20,0 16,8 15,9 Estat de l'espai públic 5,0 5,6 9,8 12,8 15,7 Neteja 9,5 26,5 21,5 26,3 15,3 Brutícia gossos 3,0 3,8 1,3 3,5 3,8 Espais verds 6,2 5,3 5,0 7,3 1,8 Soroll 3,5 3,5 3,0 1,5 1,8 Contaminació 1,0 SITUACIÓ ECONÒMICA 8,5 10,5 6,5 16,8 39,3 Atur 2,0 2,0 1,3 8,0 14,0 Manca de comerç 3,0 4,0 1,5 4,5 12,4 Impostos, preus 3,5 4,5 3,8 4,3 10,3 Crisi econòmica 2,5 Deute Municipal 0,1 MOBILITAT 43,1 39,0 32,5 35,3 22,4 Transports (metro i trambaix) 25,1 17,5 16,8 14,0 11,8 Aparcament 8,0 11,0 7,3 14,5 5,1 Comunicacions i accessos 6,0 5,5 4,8 4,3 3,1 Circulació 4,0 5,0 3,8 2,5 2,4 SERVEIS I EQUIPAMENTS 33,8 32,5 32,3 26,7 23,6 Manca d'oci 5,4 Serveis i equipaments sanitaris 3,5 3,5 3,5 2,5 4,5 Serveis i equipaments educatius i culturals 5,2 6,1 4,0 7,8 4,4 Instal·lacions esportives 5,7 5,8 4,5 2,8 3,3 Atenció joventut (equipaments) 5,0 3,8 1,0 2,8 3,1 Equipaments i serveis socials 4,7 4,8 8,5 7,3 2,0 Habitatge 9,7 8,5 10,8 3,5 0,9 –Evolució–
 44. 44. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 44 EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL MUNICIPI Quin considera que és el problema més greu que té Sant Feliu en aquests moments? I el segon? I el tercer? –Espontània. Suma de les tres respostes*– LA CIUTAT DE SANT FELIU * No s’inclouen les mencions amb una freqüència inferior al 2,0%, tot i que sí estan sumades al seu epígraf corresponent. Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig- baix/ Mig Alt / Mig-Alt (n=800) (n=386) (n=414) (n=118) (n=265) (n=198) (n=219) (n=251) (n=337) (n=211) (n=357) (n=258) (n=185) ESPAI PÚBLIC 55,3 52,6 57,6 39,7 57,0 51,4 64,4 55,3 50,7 61,6 52,3 56,0 59,5 Soterrament de la via del tren 15,9 17,1 14,7 12,7 19,6 12,1 16,4 13,9 13,6 21,3 13,4 16,7 19,5 Estat de l'espai públic 15,7 14,5 16,9 18,6 14,0 14,6 17,4 18,7 15,4 12,8 16,5 17,5 11,9 Neteja 15,3 13,7 16,7 5,1 15,1 16,2 20,1 14,3 14,2 18,0 14,0 14,0 19,5 Brutícia dels gossos 3,8 1,8 5,6 0,8 3,0 1,5 8,2 6,8 2,7 1,9 5,3 2,7 2,2 SITUACIÓ ECONÒMICA 39,3 44,1 34,7 20,3 48,4 40,9 37,0 35,9 39,2 43,7 36,2 37,3 48,0 Atur 14,0 17,6 10,6 4,2 12,5 15,7 19,6 16,7 11,3 15,2 16,0 9,7 16,2 Manca de comerç 12,4 10,9 13,8 13,6 18,5 10,1 6,4 8,0 15,1 13,3 10,4 13,2 15,1 Impostos, preus 10,3 11,7 8,9 1,7 13,2 13,1 8,7 9,2 9,5 12,8 8,4 10,5 13,5 Crisi econòmica 2,5 3,6 1,4 0,8 3,8 2,0 2,3 2,0 3,3 1,9 1,4 3,9 2,7 MOBILITAT 22,4 22,2 22,5 28,8 23,8 29,3 11,0 17,2 24,4 25,7 16,8 26,3 27,5 Transports (metro i trambaix) 11,8 10,6 12,8 17,8 13,2 12,1 6,4 8,4 12,2 15,2 8,7 14,7 13,5 Aparcament 5,1 4,4 5,8 5,1 4,5 9,6 1,8 4,4 6,5 3,8 4,5 6,6 4,3 Comunicacions i accessos 3,1 3,6 2,7 5,1 2,3 5,1 1,4 1,6 3,6 4,3 1,4 3,1 6,5 Circulació 2,4 3,6 1,2 0,8 3,8 2,5 1,4 2,8 2,1 2,4 2,2 1,9 3,2 SERVEIS I EQUIPAMENTS 23,6 17,4 29,4 30,4 25,8 21,1 19,2 17,6 23,9 30,4 18,9 22,9 33,4 Manca d'oci 5,4 3,9 6,8 15,3 4,9 4,0 1,8 4,4 7,7 2,8 5,9 6,2 3,2 Serveis i equipaments sanitaris 4,5 2,6 6,3 4,2 4,0 7,8 6,0 2,7 5,7 4,8 2,3 7,0 Serveis i equipaments educatius i culturals 4,4 3,4 5,3 4,2 5,3 5,6 2,3 1,6 4,5 7,6 1,7 5,4 8,1 Instal·lacions esportives 3,3 3,1 3,4 2,5 4,5 3,5 1,8 0,4 3,6 6,2 1,7 3,5 5,9 Atenció a la joventut (equipaments) 3,1 2,3 3,9 5,9 4,2 2,5 0,9 2,0 3,3 4,3 1,7 4,3 4,3 Equipaments i servis socials 2,0 1,3 2,7 1,7 1,9 0,5 3,7 2,8 1,5 1,9 2,5 0,8 2,7 SEGURETAT I CIVISME 5,9 5,7 6,0 5,8 5,0 7,0 5,9 5,2 6,3 6,1 6,5 5,8 4,9 Incivisme de la gent 2,0 1,8 2,2 0,8 2,3 1,5 2,7 2,0 1,2 3,3 1,7 1,9 2,7 Policia (vigilància) 2,0 2,1 1,9 2,5 0,8 3,0 2,3 1,6 2,7 1,4 2,8 1,6 1,1 GESTIÓ MUNICIPAL 7,3 9,1 5,6 6,8 7,2 6,6 8,2 5,6 8,0 8,1 6,4 8,1 7,6 ALTRES 7,1 8,3 6,0 6,7 7,2 7,0 7,3 6,8 7,5 7,0 7,3 9,3 3,7 CAP / NS / NC 11,1 10,4 11,8 14,4 10,1 8,6 12,8 15,1 10,7 7,1 15,7 8,1 6,5 Total SEXE EDAT ESTATUSNIVELL D'ESTUDIS
 45. 45. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 45 EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL MUNICIPI Quin considera que és el problema més greu que té Sant Feliu en aquests moments? I el segon? I el tercer? –Espontània. Suma de les tres respostes*– LA CIUTAT DE SANT FELIU La preocupació per l’espai públic és especialment elevada al districte 5, mentre que les mencions a la mobilitat i els serveis i equipaments destaquen sobretot al districte 7. * No s’inclouen les mencions amb una freqüència inferior al 2,0%, tot i que sí estan sumades al seu epígraf corresponent. Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=800) (n=115) (n=206) (n=154) (n=97) (n=36) (n=90) (n=102) ESPAI PÚBLIC 55,3 51,2 55,4 56,3 56,7 80,6 49,9 51,0 Soterrament de la via del tren 15,9 16,5 11,7 16,9 19,6 25,0 21,1 10,8 Estat de l'espai públic 15,7 11,3 16,5 15,5 13,4 27,8 14,4 18,6 Neteja 15,3 15,7 19,4 12,3 19,6 13,9 10,0 11,8 Brutícia dels gossos 3,8 4,3 3,4 6,5 1,0 5,6 3,3 2,0 SITUACIÓ ECONÒMICA 39,3 38,3 42,6 39,5 37,0 16,7 44,5 38,2 Atur 14,0 14,8 15,5 14,3 13,4 8,3 17,8 8,8 Manca de comerç 12,4 14,8 16,0 9,1 11,3 2,8 14,4 9,8 Impostos, preus 10,3 8,7 8,7 14,9 8,2 2,8 5,6 16,7 Crisi econòmica 2,5 2,4 0,6 4,1 2,8 6,7 2,9 MOBILITAT 22,4 21,8 21,4 22,0 17,6 22,2 13,3 38,2 Transports (metro i trambaix) 11,8 11,3 11,7 9,7 6,2 11,1 6,7 25,5 Aparcament 5,1 7,0 5,3 3,9 5,2 8,3 4,4 3,9 Comunicacions i accessos 3,1 2,6 2,9 3,2 1,0 2,8 1,1 7,8 Circulació 2,4 0,9 1,5 5,2 5,2 1,1 1,0 SERVEIS I EQUIPAMENTS 23,6 27,8 21,3 22,5 23,7 16,7 18,8 30,4 Manca d'oci 5,4 2,6 5,8 5,8 7,2 2,8 5,6 5,9 Serveis i equipaments sanitaris 4,5 2,6 5,3 3,9 4,1 2,8 3,3 7,8 Serveis i equipaments educatius i culturals 4,4 11,3 1,9 2,6 3,1 8,3 3,3 4,9 Instal·lacions esportives 3,3 3,5 1,5 3,2 3,1 3,3 7,8 Atenció a la joventut (equipaments) 3,1 4,3 2,9 3,2 5,2 2,2 2,0 Equipaments i servis socials 2,0 2,6 3,4 1,9 2,8 1,1 1,0 SEGURETAT I CIVISME 5,9 6,0 6,3 8,4 3,0 5,6 4,4 4,9 Incivisme de la gent 2,0 1,7 2,4 2,6 1,0 2,8 2,2 1,0 Policia (vigilància) 2,0 1,7 1,5 2,6 1,0 2,8 2,2 1,0 GESTIÓ MUNICIPAL 7,3 9,6 5,8 6,5 7,2 2,8 10,0 7,8 ALTRES 7,1 8,7 8,2 3,1 9,3 2,8 11,1 4,9 CAP / NS / NC 11,1 12,1 12,6 11,7 12,3 8,3 11,1 5,9 Total DISTRICTEDERESIDÈNCIA
 46. 46. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 46 LA GESTIÓ MUNICIPAL
 47. 47. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 47 Valoració de la gestió
 48. 48. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 48 ELS SANTFELIUENCS VALOREN LA GESTIÓ MUNICIPAL AMB UNA NOTA MITJANA DE 5,6, TRES DÈCIMES MÉS QUE FA QUATRE ANYS ○ Més de la meitat dels entrevistats valora com a bona o molt bona la gestió de l’actual Ajuntament de Sant Feliu (52,7%), més de deu punts més que al 2010, mentre que una quarta part la considera dolenta o molt dolenta (26,5%). ○ Les opinions positives superen les negatives a tots els segments de població analitzats, destacant entre els joves, els residents al districte 2 i els votants d’ICV-EUiA. En canvi, les crítiques només superen el 30% entre els votants del PSC i els que viuen als districtes 6 i 7. ○ Quan es demana que es valori l’actuació del govern municipal en una escala de 0 a 10, els enquestats li donen una nota mitjana de 5,6, tres dècimes més que a la darrera enquesta, ara fa quatre anys. ○ L’Ajuntament aprova en tots els segments de població analitzats. Les notes més altes les donen les dones, la gent gran, els que tenen un nivell d’estudis baix, els residents als districtes 5 i 3 i els votants d’ICV-EUiA i CiU. En canvi, els homes i els votants d’ERC i el PSC són els que valoren el consistori amb notes més baixes. ○ D’altra banda, un terç dels enquestats diu estar molt o bastant satisfet dels serveis municipals, tenint en compte els impostos municipals que paga, mentre que dos terços mostren poca o cap satisfacció al respecte. Només entre els votants d’ICV-EUiA hi ha certa divisió d’opinions sobre aquest tema, mentre que a la resta domina l’escepticisme sobre aquesta qüestió. LA GESTIÓ MUNICIPAL
 49. 49. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 49 52,7 50,0 55,0 66,1 49,8 56,0 45,7 47,0 54,0 57,4 48,7 53,9 58,4 15,4 15,3 15,5 8,5 13,2 9,1 27,4 24,7 11,9 10,0 21,8 12,0 7,6 26,5 29,8 23,4 19,4 29,8 31,8 21,5 22,3 28,8 27,5 23,2 29,8 28,1 5,5 4,9 6,0 5,9 7,2 3,0 5,5 6,0 5,3 5,2 6,2 4,3 5,9 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) 52,7 46,2 55,5 51,6 36,7 68,3 57,1 54,8 59,2 55,2 43,3 58,4 44,4 47,1 15,4 19,2 20,3 6,3 20,4 14,9 12,9 12,2 12,6 19,5 18,6 8,3 18,9 14,7 26,5 23,0 19,0 29,7 37,7 14,9 24,3 26,1 24,8 20,1 27,9 22,2 35,6 32,3 5,5 11,5 5,4 12,5 5,1 2,0 5,7 7,0 3,4 5,1 10,3 11,1 1,1 5,9 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència Com qualificaria la gestió de l’actual Ajuntament de Sant Feliu: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta? VALORACIÓ GENERAL DE LA GESTIÓ MUNICIPAL LA GESTIÓ MUNICIPAL Bona + molt bona Ni bona ni dolenta Dolenta + molt dolenta 40,0 49,3 54,3 41,6 52,7 28,1 24,0 26,8 26,3 15,4 11,9 22,3 16,8 28,8 26,5 2004 2005 2006 2010 2014 Bona + molt bona 52,7
 50. 50. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 50 5,6 5,3 5,9 5,8 5,4 5,5 5,9 5,9 5,5 5,6 5,8 5,5 5,6 Total (n=778) Home (n=377) Dona (n=401) De 18 a 29 (n=114) De 30 a 44 (n=255) De 45 a 59 (n=194) 60 i més (n=215) Baix (n=247) Mitjà (n=325) Alt (n=205) Mig-baix/Baix (n=349) Mig (n=251) Alt/Mig-alt (n=178) 5,8 5,6 5,8 5,3 5,6 2004 2005 2006 2010 2014 En una escala del 0 al 10 com valoraria la gestió de l’actual Ajuntament? VALORACIÓ GENERAL DE LA GESTIÓ MUNICIPAL LA GESTIÓ MUNICIPAL Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència Mitjana 5,6 2,1 0,8 3,0 5,3 9,1 22,6 21,8 20,9 9,3 1,4 1,1 2,6 0,1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NC 5,6 5,8 5,9 5,3 5,2 6,2 5,5 5,5 5,7 5,9 5,5 6,4 5,4 5,3 Total (n=778) PP (n=26) CiU (n=71) ERC (n=61) PSC (n=97) ICV-EUiA (n=200) No va votar (n=135) Districte 1 (n=111) Districte 2 (n=203) Districte 3 (n=150) Districte 4 (n=92) Districte 5 (n=34) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=98) 20,3 44,4 30,2 2,5 2,7 –Evolució–
 51. 51. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 51 34,6 11,5 40,6 39,1 19,4 51,5 40,7 33,9 37,9 40,3 29,9 41,6 35,5 21,6 61,9 84,6 55,4 57,8 77,6 47,5 50,7 60,0 57,8 56,5 68,0 55,5 63,4 75,4 3,5 3,8 4,1 3,1 3,1 1,0 8,5 6,1 4,4 3,2 2,1 2,8 1,1 3,0 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) 34,6 36,0 33,3 49,1 32,5 29,3 34,2 31,5 32,7 41,7 31,1 34,5 41,6 61,9 60,9 62,8 39,8 66,8 69,7 60,7 65,3 62,6 56,4 63,8 63,1 56,2 3,5 3,1 3,9 11,0 0,8 1,0 5,1 3,2 4,8 1,9 5,1 2,3 2,2 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) Vostè està molt, bastant, poc o gens satisfet dels serveis municipals que rep a canvi dels impostos municipals que paga? SATISFACCIÓ AMB LA RELACIÓ ENTRE IMPOSTOS PAGATS I SERVEIS REBUTS LA GESTIÓ MUNICIPAL Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència 4,1 30,5 47,3 14,6 3,5 Molt Bastant Poc Gens NS/NC 34,6 61,9 Molt + Bastant 34,6
 52. 52. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 52 LA MAJORIA DELS ÀMBITS DE GESTIÓ SUGGERITS VEUEN MILLORAR LA SEVA NOTA. EL BUS URBÀ CONTINUA SENT EL MILLOR VALORAT ○ Dels tretze àmbits de gestió municipal que s’han suggerit als entrevistats, tots superen l’aprovat. El bus urbà és el millor valorat, amb una nota mitjana de 7,0, la mateixa que fa quatre anys. ○ Per darrera se situen les activitats culturals (6,6)*, els serveis a la gent gran (6,4), les escoles bressol (6,4), l’atenció ciutadana (6,3), la recollida de residus (6,2) i les instal·lacions esportives (6,2) i el manteniment de parcs i jardins (6,0). D’aquestes, només els serveis a la gent gran redueixen la seva nota respecte a l’enquesta de 2010. ○ Per sota del sis queden la policia municipal (5,9), la neteja viària i d’espais públics (5,9), els ajuts i serveis socials (5,3), els serveis d’ocupació (5,2) i els serveis als joves (5,1). ○ En general, són els joves, la gent gran, els que tenen un nivell d’estudis baix i els que viuen al districte 5 els que millors notes donen als diferents àmbits de gestió suggerits. LA GESTIÓ MUNICIPAL * Fins a l'onada de 2010, se suggeria «Equipaments culturals».
 53. 53. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 53 6,0 10,6 9,6 9,4 11,3 17,5 17,5 20,5 18,3 22,4 19,5 21,4 23,1 22,9 28,5 26,5 19,3 33,9 32,0 28,0 34,9 33,4 32,0 26,9 28,4 29,0 42,5 43,0 30,0 25,0 35,6 39,6 37,3 35,0 34,4 37,4 16,5 16,1 15,9 15,9 10,4 9,1 9,5 7,9 10,3 9,6 9,0 7,5 8,0 4,3 3,5 2,9 12,8 7,5 24,8 36,9 11,4 0,6 7,6 0,6 6,5 0,3 32,9 30,6 29,1 Bus urbà Activitats culturals Serveis a la gent gran Escoles bressol Atenció ciutadana Recollida de residus Instal·lacions esportives Manteniment de parcs i zones verdes Policia municipal Neteja viària i d'espais públics Ajuts i serveis socials Serveis d'ocupació Serveis als joves Suspès (0-4) Aprovat (5-6) Notable (7-8) Excel·lent (9-10) NS/NC En una escala de 0 a 10 valori els següents serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Feliu LA GESTIÓ MUNICIPAL VALORACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL: PER ÀMBITS DE GESTIÓ 7,0 6,6 6,4 6,4 6,3 6,2 6,2 6,0 5,9 5,9 5,3 5,2 5,1 Mitjana
 54. 54. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 54 LA GESTIÓ MUNICIPAL En una escala de 0 a 10 valori els següents serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Feliu VALORACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL: PER ÀMBITS DE GESTIÓ * Fins a l'onada de 2010, se suggeria «Equipaments culturals». 2004 2005 2006 2010 2014 Bus urbà 6,6 7,0 6,8 7,0 7,0 Activitats culturals* 6,1 6,1 6,0 6,1 6,6 Serveis a la gent gran 6,5 6,7 6,4 6,7 6,4 Escoles bressol 5,5 5,2 5,8 6,4 Atenció ciutadana 6,3 Recollida de residus 6,7 5,6 5,2 5,6 6,2 Instal·lacions esportives 5,4 5,3 5,5 6,1 6,2 Manteniment de parcs i zones verdes 5,5 5,4 6,0 Policia municipal 5,2 5,3 5,4 5,9 5,9 Neteja viària i d'espais públics 5,7 5,2 5,0 5,2 5,9 Ajuts i serveis socials 5,3 Serveis d'ocupació 5,2 Serveis als joves 4,6 4,8 4,6 4,9 5,1 –Evolució–
 55. 55. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 55 LA GESTIÓ MUNICIPAL En una escala de 0 a 10 valori els següents serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Feliu VALORACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL: PER ÀMBITS DE GESTIÓ Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig- baix/ Mig Alt / Mig-Alt (n=800) (n=386) (n=414) (n=118) (n=265) (n=198) (n=219) (n=251) (n=337) (n=211) (n=357) (n=258) (n=185) Bus urbà 7,0 6,8 7,2 7,2 6,8 6,7 7,4 7,3 6,9 6,7 7,2 6,9 6,7 Activitats culturals 6,6 6,4 6,7 6,7 6,4 6,4 6,8 6,7 6,5 6,4 6,7 6,4 6,5 Serveis a la gent gran 6,4 6,2 6,6 6,8 6,1 6,1 6,8 6,7 6,3 6,2 6,6 6,2 6,3 Escoles bressol 6,4 6,3 6,6 7,1 6,1 6,2 6,7 6,6 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 Atenció ciutadana 6,3 6,1 6,5 6,1 6,1 6,5 6,4 6,5 6,2 6,1 6,3 6,2 6,3 Recollida de residus 6,2 6,0 6,5 6,7 5,8 6,0 6,7 6,8 6,2 5,6 6,7 6,0 5,6 Instal·lacions esportives 6,2 6,1 6,3 6,5 5,8 6,0 6,8 6,7 6,2 5,7 6,7 6,0 5,6 Manteniment de parcs i zones verdes 6,0 5,9 6,1 6,5 5,8 5,8 6,2 6,3 6,0 5,7 6,2 5,8 5,8 Policia municipal 5,9 5,6 6,3 5,9 5,8 5,6 6,4 6,3 5,8 5,6 6,3 5,7 5,7 Neteja viària i d'espais públics 5,9 5,9 5,8 6,7 5,6 5,7 5,9 6,2 5,9 5,4 6,2 5,6 5,5 Ajuts i serveis socials 5,3 5,3 5,2 5,6 4,7 5,4 5,8 5,5 5,2 5,2 5,5 5,1 5,2 Serveis d'ocupació 5,2 5,0 5,4 5,8 5,2 5,0 4,9 5,1 5,2 5,3 5,0 5,3 5,4 Serveis als joves 5,1 5,0 5,2 5,4 5,1 5,0 5,0 5,2 5,1 5,2 5,1 5,2 5,2 ESTATUSNIVELL D'ESTUDISEDATSEXE Total
 56. 56. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 56 LA GESTIÓ MUNICIPAL En una escala de 0 a 10 valori els següents serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Feliu VALORACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL: PER ÀMBITS DE GESTIÓ Per la majoria de temes suggerits, les valoracions que es fan des dels diferents districtes es mouen entorn a la valoració mitjana del conjunt de la població. Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=800) (n=115) (n=206) (n=154) (n=97) (n=36) (n=90) (n=102) Bus urbà 7,0 6,9 7,0 7,3 7,2 7,7 7,0 6,2 Activitats culturals 6,6 6,5 6,8 6,6 6,3 7,0 6,2 6,5 Serveis a la gent gran 6,4 6,3 6,5 6,6 6,2 6,6 6,5 6,3 Escoles bressol 6,4 6,7 6,5 6,3 6,0 6,6 6,7 6,2 Atenció ciutadana 6,3 6,1 6,3 6,4 6,0 7,2 6,2 6,1 Recollida de residus 6,2 6,1 6,1 6,3 6,3 6,3 6,4 6,2 Instal·lacions esportives 6,2 5,8 6,2 6,5 6,2 6,6 6,7 5,5 Manteniment de parcs i zones verdes 6,0 5,8 5,8 6,2 6,1 6,8 6,0 5,9 Policia municipal 5,9 5,8 6,0 6,1 5,9 6,4 5,7 5,6 Neteja viària i d'espais públics 5,9 5,8 5,7 6,2 5,7 6,6 5,7 5,7 Ajuts i serveis socials 5,3 5,5 5,3 5,3 5,2 5,5 5,3 4,8 Serveis d'ocupació 5,2 5,3 5,3 4,9 5,0 5,8 5,2 5,2 Serveis als joves 5,1 5,0 5,5 4,9 4,8 5,6 4,8 5,3 DISTRICTE DERESIDÈNCIA Total
 57. 57. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 57 Serveis i actuacions municipals
 58. 58. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 58 AMPLIA SATISFACCIÓ AMB LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA AL MUNICIPI. LA MEITAT NO SAP VALORAR LA TARIFACIÓ SOCIAL ○ També s’ha suggerit als enquestats una sèrie de vuit aspectes de la ciutat perquè els valoressin en una escala del 0 al 10 i tots ells recullen més opinions positives que negatives. ○ Més del 80% valora favorablement la seguretat ciutadana al municipi, situant-se al capdavant en opinions positives entre tots els aspectes suggerits, mentre que set de cada deu diuen el mateix de l’estat de l’espai públic. ○ Dos terços té una bona opinió de la situació de Sant Feliu en quant a enllumenat, soroll i civisme, mentre que gairebé el 55% diu el mateix de la contaminació. Un terç dels entrevistats té una opinió negativa de l’estat de la contaminació. ○ Pràcticament la meitat valora positivament la transparència de l’Ajuntament, si bé tres de cada deu en té una opinió negativa i un de cada cinc no es posiciona en aquesta qüestió. ○ Finalment, la tarifació social és l’aspecte suggerit que més no resposta genera. La meitat dels entrevistats no sap valorar aquesta qüestió. Això sí, entre els que ho fan, les opinions positives (26,7%) superen les negatives (19,2%). LA GESTIÓ MUNICIPAL
 59. 59. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 59 Com valora la situació de Sant Feliu de Llobregat en els següents temes: molt bé, bé, malament o molt malament? LA GESTIÓ MUNICIPAL VALORACIÓ D’ALGUNS SERVEIS I ACTUACIONS MUNICIPALS 82,4 71,8 68,0 66,9 65,0 54,9 45,1 26,7 3,9 6,1 4,5 4,4 5,6 4,8 5,1 2,6 12,9 21,4 27,4 28,3 27,3 36,6 29,9 19,2 0,9 0,7 0,1 0,5 2,1 3,8 19,9 51,4 Seguretat ciutadana Estat de l'espai públic Enllumenat Soroll Civisme Contaminació Transparència de l'Ajuntament Tarifació social Molt bé + Bé Ni bé ni malament Malament + Molt malament NS/NC
 60. 60. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 60 82,4 65,4 86,5 76,5 80,7 90,1 83,6 79,2 79,6 84,4 80,4 80,6 88,9 85,3 3,9 3,8 1,4 4,7 5,1 2,5 2,1 3,5 4,9 3,9 2,1 2,2 6,9 12,9 26,9 10,9 18,8 14,3 7,4 12,8 16,5 15,0 10,3 15,4 19,5 7,8 7,8 0,9 3,8 1,4 1,4 0,9 0,5 1,3 2,1 1,1 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) 82,4 82,9 81,9 85,5 85,7 81,8 77,1 80,5 82,8 83,9 80,7 82,2 85,9 3,9 2,8 4,8 3,8 3,0 6,8 5,2 2,7 4,3 4,8 3,5 2,7 12,9 13,5 12,3 12,7 10,6 14,6 14,2 12,0 14,3 11,8 13,5 13,5 10,8 0,9 0,8 1,0 1,7 0,5 1,8 2,4 0,3 1,1 0,8 0,5 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) Com valora la situació de Sant Feliu de Llobregat en els següents temes: molt bé, bé, malament o molt malament? LA GESTIÓ MUNICIPAL Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència SEGURETAT CIUTADANA 10,4 72,0 3,9 10,6 2,3 0,9 Molt bé Bé Ni bé ni malament Malament Molt malament NS/NC 82,4 12,9 Molt bé + Bé 82,4 VALORACIÓ D’ALGUNS SERVEIS I ACTUACIONS MUNICIPALS Els votants del PP són els més crítics amb la situació del municipi respecte la seguretat ciutadana
 61. 61. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 61 71,8 69,2 79,7 67,2 60,2 78,7 75,7 73,9 72,4 72,7 72,2 80,5 64,4 69,6 6,1 7,7 4,1 4,7 6,1 6,4 5,7 5,2 5,8 7,1 6,2 8,9 5,9 21,4 23,1 13,6 26,6 32,6 14,9 18,5 20,0 21,8 18,2 19,6 19,4 26,6 24,5 0,7 2,8 1,6 1,0 0,9 1,9 2,1 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) Com valora la situació de Sant Feliu de Llobregat en els següents temes: molt bé, bé, malament o molt malament? LA GESTIÓ MUNICIPAL Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència ESTAT DE L’ESPAI PÚBLIC 71,8 21,4 71,8 72,2 71,3 83,0 66,4 68,2 75,4 70,1 74,2 69,7 76,8 65,5 70,8 6,1 6,7 5,6 1,7 6,8 7,6 6,4 9,2 4,5 5,2 5,9 7,0 5,4 21,4 20,9 21,7 15,3 26,5 23,7 16,5 19,1 20,8 25,1 16,3 26,7 23,8 0,7 1,4 0,4 0,5 1,8 1,6 0,6 1,1 0,8 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) Molt bé + Bé 71,8 5,9 65,9 6,1 19,3 2,1 0,7 Molt bé Bé Ni bé ni malament Malament Molt malament NS/NC VALORACIÓ D’ALGUNS SERVEIS I ACTUACIONS MUNICIPALS
 62. 62. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 62 68,0 84,6 75,7 71,9 61,3 72,2 68,6 66,1 63,6 75,3 66,0 77,8 71,1 63,7 4,5 7,7 4,1 1,6 5,1 4,5 2,1 3,5 6,3 4,5 8,2 1,1 2,9 27,4 7,6 18,9 26,5 33,6 23,3 29,3 30,5 30,1 20,1 25,8 22,2 27,8 32,4 0,1 1,4 1,0 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) Com valora la situació de Sant Feliu de Llobregat en els següents temes: molt bé, bé, malament o molt malament? LA GESTIÓ MUNICIPAL Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència ENLLUMENAT 6,0 62,0 4,5 21,8 5,6 0,1 Molt bé Bé Ni bé ni malament Malament Molt malament NS/NC 68,0 69,9 66,2 61,9 63,0 66,6 78,6 74,1 63,5 68,2 74,7 57,0 70,2 4,5 4,4 4,6 1,7 4,5 3,0 7,3 4,8 5,9 1,9 5,3 5,8 1,1 27,4 25,6 29,0 36,4 32,5 30,3 13,7 20,7 30,5 29,9 19,6 37,2 28,7 0,1 0,2 0,5 0,4 0,3 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) 68,0 27,4 Molt bé + Bé 68,0 Els més grans són els més satisfets amb l’enllumenat VALORACIÓ D’ALGUNS SERVEIS I ACTUACIONS MUNICIPALS
 63. 63. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 63 66,9 67,0 66,7 74,5 68,6 63,1 63,9 65,4 70,7 62,5 67,2 66,3 67,0 4,4 2,3 6,3 1,7 2,3 5,1 7,8 5,6 3,6 4,3 4,8 4,3 3,8 28,3 30,0 26,5 23,7 28,6 31,9 27,0 28,3 25,2 33,2 26,9 29,5 29,2 0,5 0,5 0,5 0,4 1,4 0,8 0,6 1,1 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) Com valora la situació de Sant Feliu de Llobregat en els següents temes: molt bé, bé, malament o molt malament? LA GESTIÓ MUNICIPAL Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència SOROLL 8,0 58,9 4,4 21,9 6,4 0,5 Molt bé Bé Ni bé ni malament Malament Molt malament NS/NC 66,9 57,7 64,9 70,3 60,2 73,7 67,1 63,4 73,3 66,2 59,8 52,8 61,1 75,5 4,4 3,8 4,1 1,6 5,1 5,9 2,9 3,5 3,9 5,8 7,2 5,6 2,2 2,9 28,3 38,5 29,8 28,1 32,7 20,3 30,0 32,2 22,3 27,2 31,9 41,7 36,6 21,6 0,5 1,4 2,0 0,9 0,5 0,6 1,0 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) 66,9 28,3 Molt bé + Bé 66,9 Als districtes 5 i 6 és on hi ha més insatisfacció amb el soroll VALORACIÓ D’ALGUNS SERVEIS I ACTUACIONS MUNICIPALS
 64. 64. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 64 65,0 53,9 67,6 61,0 59,1 67,8 65,7 67,8 68,9 64,9 53,6 63,9 50,0 78,4 5,6 7,7 2,7 3,1 6,1 7,4 4,3 3,5 4,9 6,5 7,2 5,6 8,9 3,9 27,3 30,7 28,4 35,9 28,6 24,2 28,6 26,0 25,7 26,0 34,1 30,5 37,8 16,6 2,1 7,7 1,4 6,1 0,5 1,4 2,6 0,5 2,6 5,2 3,3 1,0 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) 65,0 68,1 62,0 79,7 67,2 68,2 51,6 58,6 69,4 65,4 59,4 67,5 72,4 5,6 4,9 6,3 4,5 6,6 9,1 10,4 2,7 4,7 7,6 5,8 1,6 27,3 26,2 28,2 20,3 27,9 24,2 32,9 26,3 26,5 29,8 28,5 26,4 25,9 2,1 0,8 3,4 0,4 1,0 6,4 4,8 1,5 4,5 0,4 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) Com valora la situació de Sant Feliu de Llobregat en els següents temes: molt bé, bé, malament o molt malament? LA GESTIÓ MUNICIPAL Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència CIVISME 5,5 59,5 5,6 22,4 4,9 2,1 Molt bé Bé Ni bé ni malament Malament Molt malament NS/NC 65,0 27,3 Molt bé + Bé 65,0 Els més grans i els residents als districtes 4 i 6 són els més crítics amb el civisme. VALORACIÓ D’ALGUNS SERVEIS I ACTUACIONS MUNICIPALS
 65. 65. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 65 54,9 57,7 70,3 56,3 50,0 59,9 57,2 47,9 60,2 55,8 44,3 72,2 48,8 59,8 4,8 3,8 5,4 1,6 6,1 5,0 5,7 2,6 4,9 5,2 9,3 6,7 2,0 36,6 38,5 24,3 42,2 35,7 32,6 35,0 45,2 33,5 32,5 41,3 27,8 42,2 33,3 3,8 8,2 2,5 2,1 4,3 1,5 6,5 5,2 2,2 4,9 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) 54,9 60,4 49,8 55,9 53,2 57,6 53,8 56,2 58,5 47,4 55,2 56,6 51,8 4,8 4,7 4,8 1,7 2,6 4,0 9,6 8,4 2,7 3,8 7,0 1,9 4,3 36,6 32,9 40,1 39,8 38,9 35,9 32,9 32,7 35,6 43,1 35,3 38,0 37,3 3,8 2,1 5,3 2,5 5,3 2,5 3,7 2,8 3,3 5,7 2,5 3,5 6,5 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) Com valora la situació de Sant Feliu de Llobregat en els següents temes: molt bé, bé, malament o molt malament? LA GESTIÓ MUNICIPAL Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència CONTAMINACIÓ 3,0 51,9 4,8 31,0 5,6 3,8 Molt bé Bé Ni bé ni malament Malament Molt malament NS/NC 54,9 36,6 Molt bé + Bé 54,9 VALORACIÓ D’ALGUNS SERVEIS I ACTUACIONS MUNICIPALS Les persones de més formació, els votants d’ERC i els residents als districtes 1, 6 i 4 són els més crítics amb la contaminació al municipi.
 66. 66. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 66 45,1 42,3 50,0 39,0 31,6 66,3 41,4 46,9 52,5 40,2 36,1 55,6 45,6 40,2 5,1 2,7 4,7 9,2 4,0 2,1 1,7 4,4 5,8 5,2 2,8 6,7 8,8 29,9 30,7 20,3 42,2 40,8 18,9 27,9 33,9 28,2 27,9 33,0 16,7 33,3 30,4 19,9 26,9 27,0 14,1 18,4 10,9 28,6 17,4 15,0 25,9 25,8 25,0 14,4 20,6 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) 45,1 44,8 45,4 50,8 43,8 47,5 41,6 45,4 43,7 47,4 45,3 43,4 47,1 5,1 5,4 4,8 0,8 3,8 6,6 7,8 9,2 3,6 2,8 7,0 4,7 2,2 29,9 33,7 26,3 29,7 35,5 28,8 24,2 22,7 32,3 34,2 23,8 34,5 35,1 19,9 16,1 23,4 18,6 17,0 17,2 26,5 22,7 20,5 15,7 23,8 17,4 15,7 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) Com valora la situació de Sant Feliu de Llobregat en els següents temes: molt bé, bé, malament o molt malament? LA GESTIÓ MUNICIPAL Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT 45,1 29,9 Molt bé + Bé 45,1 5,1 40,0 5,1 23,1 6,8 19,9 Molt bé Bé Ni bé ni malament Malament Molt malament NS/NC Els votants d’ICV-EUiA són els més satisfets amb la transparència de l’ajuntament VALORACIÓ D’ALGUNS SERVEIS I ACTUACIONS MUNICIPALS
 67. 67. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 67 26,7 19,2 25,7 32,9 20,4 31,7 30,0 28,6 32,5 24,7 22,7 36,1 28,9 14,7 2,6 3,8 4,1 2,0 2,5 2,9 2,6 2,4 2,6 3,1 2,8 3,3 2,0 19,2 26,9 17,6 21,9 25,5 15,4 22,1 18,3 14,1 18,1 20,7 16,7 28,9 23,5 51,4 50,0 52,8 45,4 52,0 50,5 45,0 50,4 51,0 54,5 53,6 44,4 38,9 59,8 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) 26,7 27,8 25,8 34,8 27,2 28,2 20,5 29,1 25,0 26,5 24,4 28,3 29,2 2,6 2,3 2,9 2,5 1,1 2,0 5,0 4,8 1,2 2,4 2,8 3,1 1,6 19,2 21,0 17,7 18,6 23,0 20,2 14,2 18,3 21,1 17,5 18,8 20,6 18,4 51,4 48,9 53,6 44,1 48,7 49,5 60,3 47,8 52,8 53,5 54,1 48,1 50,8 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) Com valora la situació de Sant Feliu de Llobregat en els següents temes: molt bé, bé, malament o molt malament? LA GESTIÓ MUNICIPAL Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència TARIFACIÓ SOCIAL 2,6 24,1 2,6 15,6 3,6 51,4 Molt bé Bé Ni bé ni malament Malament Molt malament NS/NC 26,7 19,2 Molt bé + Bé 26,7 VALORACIÓ D’ALGUNS SERVEIS I ACTUACIONS MUNICIPALS La tarifació social genera una elevada no resposta a tots els segments de població analitzats
 68. 68. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 68 La tarifació social
 69. 69. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 69 UN TERÇ CONEIX LES MESURES DE TARIFACIÓ SOCIAL QUAN SE LI EXPLIQUEN. LA GRAN MAJORIA LES VALORA POSITIVAMENT ○ Quan s’explica als entrevistats en què consisteixen les mesures de l’Ajuntament conegudes com a tarifació social, i es diu que són mesures per establir preus variables en alguns serveis públics municipals en funció del nivell de renda de cada família, un terç dels entrevistats diu que les coneix o n’ha sentit a parlar (cal tenir present que quan es demanava sense donar cap explicació gairebé un 50% ha fet alguna valoració). ○ Els que més coneixen aquesta qüestió són els que tenen estudis superiors o un estatus alt o mig-alt, així com els votants d’ERC i ICV-EUiA. En canvi, entre els joves la notorietat d’aquestes mesures no arriba al 15%. ○ En qualsevol cas, un cop explicat el concepte de tarifació social, creix el nivell de posicionament en positiu dels entrevistats respecte aquesta qüestió i els que no donen una resposta es redueixen fins el 16,3%. Pràcticament dos terços dels enquestats valora positivament la decisió d’establir preus variables en alguns serveis públics municipals en funció del nivell de renda. Per contra, un de cada cinc ho veu malament o molt malament. ○ Les valoracions positives superen les negatives a tots els segments de població analitzats. Els que més favorables es mostren a la idea són els joves, els abstencionistes i els votants d’ICV-EUiA. Només entre els residents al districte 6 i els votants del PSC les crítiques arriben al 30%. LA GESTIÓ MUNICIPAL
 70. 70. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 70 31,9 26,9 25,7 28,1 22,4 43,1 20,0 38,3 34,0 31,2 27,8 22,2 34,4 26,5 68,1 73,1 74,3 71,9 77,6 56,9 80,0 61,7 66,0 68,8 72,2 77,8 65,6 73,5 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) 31,9 30,6 33,1 13,6 37,4 36,9 30,6 23,1 29,7 45,5 25,5 34,1 41,1 68,1 69,4 66,9 86,4 62,6 63,1 69,4 76,9 70,3 54,5 74,5 65,9 58,9 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) Coneix o ha sentit a parlar de les mesures de l’Ajuntament per establir preus variables en funció del nivell de renda de cada família en alguns serveis públics municipals? NOTORIETAT DE LES MESURES DE TARIFACIÓ SOCIAL LA GESTIÓ MUNICIPAL Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència 31,9 68,1 Sí No
 71. 71. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 71 63,2 65,1 61,4 75,4 61,9 69,2 52,5 56,6 66,5 65,4 58,6 67,4 66,0 2,3 1,8 2,7 1,9 1,5 4,6 4,8 0,6 1,9 3,4 2,3 18,4 17,1 19,6 7,6 20,7 19,2 20,5 19,9 18,4 16,6 19,6 18,2 16,2 16,3 16,1 16,4 16,9 15,5 10,1 22,4 18,7 14,5 16,1 18,5 12,0 17,8 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) 63,2 38,4 63,5 59,3 43,9 72,8 72,2 66,1 68,4 61,7 56,7 66,7 53,3 64,7 2,3 11,5 4,1 1,6 2,0 2,0 0,7 0,9 2,4 1,9 4,1 4,4 1,0 18,4 26,9 14,9 17,2 32,6 11,9 12,1 14,7 14,0 14,9 22,7 22,3 30,0 20,6 16,3 23,1 17,6 21,9 21,4 13,4 15,0 18,3 15,1 21,4 16,5 11,1 12,2 13,7 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) Com valora aquestes mesures? VALORACIÓ DE LES MESURES DE TARIFACIÓ SOCIAL LA GESTIÓ MUNICIPAL Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència 17,9 45,3 2,3 14,1 4,3 16,3 Molt bé Bé Ni bé ni malament Malament Molt malament NS/NC 63,2 18,4 Molt bé + Bé 63,2 65,9 61,8 3,1 1,8 25,5 15,0 5,5 21,3 Coneix No coneix Valoració de la tarifació social segons coneixement de la mesura (n=255) (n=545)
 72. 72. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 72 Esports, cultura i polítiques socials
 73. 73. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 73 PISCINA EN L’ÀMBIT ESPORTIU, TEATRE I BIBLIOTECA EN EL CULTURAL I AJUDES ECONÒMIQUES EN L’ÀMBIT SOCIAL SÓN LES DEMANDES MÉS REPETIDES DE FORMA ESPONTÀNIA. MOLTA DIVERSITAT DE RESPOSTES EN TOTS ELS ÀMBITS. ○ També s’ha demanat als enquestats què creuen que falta a Sant Feliu en tres àmbits concrets: l’esport, la cultura i les polítiques socials. Dels tres, l’esport és el que genera més respostes per part dels entrevistats i les polítiques socials, el que menys. ○ En el cas dels esports, una part dels entrevistats demana més i/o millors instal·lacions esportives, millorar les actuals, entre d’altres qüestions relacionades. Altres sol·liciten millores en la gestió esportiva del municipi, especialment fomentant l’esport i abaratint preus. Finalment, un tercer grup d’enquestats demana qüestions relacionades amb esports o equipaments concrets, sobretot en relació a les piscines i els poliesportius. ○ En l’àmbit cultural, per una banda es demanen més activitats i més espais, sobretot els primers. Una part dels enquestats demana també fomentar més la cultura, difondre més les activitats que s’organitzen o més implicació amb les entitats culturals de la localitat, entre d’altres qüestions relacionades amb la gestió. Finalment, també apareixen demandes relacionades amb equipaments o activitats culturals concretes, destacant les relatives al teatre, la biblioteca, el cinema i la música. ○ Pel que fa a les polítiques socials, la majoria dels entrevistats no cita cap qüestió concreta. Entre els que sí ho fan, les respostes són molt diverses, destacant les demandes de més ajudes socials i econòmiques a nivell general, més atenció a la gent gran, més proximitat al ciutadà, entre d’altres. LA GESTIÓ MUNICIPAL
 74. 74. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 74 Què creu que li manca a Sant Feliu en l’àmbit dels esports? LES PRINCIPALS DEMANDES EN L’ÀMBIT DELS ESPORTS LA GESTIÓ MUNICIPAL 7,4 4,4 2,8 2,0 1,8 7,0 5,6 1,1 8,0 5,4 4,1 2,4 1,1 1,0 0,5 5,6 Més (i millors) instal·lacions Renovació, millores a les instal·lacions actuals Adequar espais a l'aire lliure per fer esport Millor gestió de les instal·lacions existents Aprofitar millor les instal·lacions actuals Fomentar, promocionar l'esport Abaratir preus, gratuïtat Organització d'activitats esportives Piscina Poliesportiu, gimnàs Futbol Bàsquet Bici Atletisme Patinatge Més varietat i esports minoritaris Més equipaments i/o millorar els actuals Millores en la gestió Demandes per a esports concrets Altres: 0,3% Tot: 0,3% NS/NC: 31,4% Res: 15,8%
 75. 75. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 75 Què creu que li manca a Sant Feliu en l’àmbit dels esports? LA GESTIÓ MUNICIPAL LES PRINCIPALS DEMANDES EN L’ÀMBIT DELS ESPORTS Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig- baix/ Mig Alt / Mig-Alt (n=800) (n=386) (n=414) (n=118) (n=265) (n=198) (n=219) (n=251) (n=337) (n=211) (n=357) (n=258) (n=185) MÉS EQUIPAMENTS I MILLORAR ELS ACTUALS Més (i millors) instal·lacions 7,4 7,3 7,5 5,9 9,1 10,6 3,2 5,2 6,5 11,4 4,8 8,9 10,3 Renovació, millores de les instal·lacions actuals 4,4 4,1 4,6 7,6 7,2 2,0 1,4 2,4 4,2 7,1 3,1 3,9 7,6 Adequar espais a l'aire lliure per fer esport 2,8 2,8 2,7 1,7 3,4 4,0 1,4 2,0 3,9 1,9 1,4 4,7 2,7 Millor gestió de les instal·lacions existents 2,0 2,6 1,4 1,7 1,9 3,5 0,9 1,6 2,1 2,4 1,7 2,7 1,6 Aprofitar millor les instal·lacions actuals 1,8 1,6 1,9 0,8 3,4 1,0 0,9 0,8 2,1 2,4 1,4 1,9 2,2 MILLORES EN LA GESTIÓ Fomentar, promocionar l'esport 7,0 9,8 4,3 2,5 8,3 7,6 7,3 4,0 7,7 9,5 3,9 10,9 7,6 Abaratir preus, gratuïtat 5,6 5,4 5,8 4,2 5,3 10,6 2,3 4,8 5,0 7,6 4,5 4,7 9,2 Organització d'activitats esportives 1,1 1,3 1,0 0,8 2,6 0,5 0,4 1,2 1,9 0,6 1,9 1,1 DEMANDES PER A ESPORTS CONCRETS Piscina 8,0 7,3 8,7 2,5 10,9 8,6 6,8 6,0 6,2 12,8 5,6 7,8 13,0 Poliesportiu, gimnàs 5,4 5,2 5,6 5,9 8,3 6,6 0,5 3,6 5,9 6,6 3,9 5,4 8,1 Futbol 4,1 5,2 3,1 11,0 3,4 1,5 3,7 3,2 5,9 2,4 4,8 3,1 4,3 Bàsquet 2,4 1,8 2,9 3,4 3,0 3,0 0,5 2,4 2,4 2,4 1,1 3,9 2,7 Bici 1,1 1,6 0,7 2,5 0,8 1,0 0,9 0,8 1,5 0,9 1,4 0,8 1,1 Atletisme 1,0 1,6 0,5 2,6 0,5 0,4 1,2 1,4 0,6 1,6 1,1 Patinatge 0,5 0,3 0,7 1,7 0,4 0,5 0,4 0,9 0,6 0,8 Més varietat i esports minoritaris 5,6 7,3 4,1 12,7 6,0 4,0 2,7 4,8 7,1 4,3 5,6 7,0 3,8 Altres 0,3 0,5 0,8 0,5 0,3 0,5 0,8 Tot 0,3 0,5 0,8 0,4 0,3 0,5 1,1 Res, ja està bé 15,8 16,8 14,7 14,4 17,0 15,2 15,5 17,1 15,4 14,7 16,8 14,0 16,2 NS/NC 31,4 24,9 37,4 27,1 18,1 27,3 53,4 43,8 28,5 21,3 43,1 24,4 18,4 Total SEXE EDAT NIVELL D'ESTUDIS ESTATUS
 76. 76. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 76 Què creu que li manca a Sant Feliu en l’àmbit dels esports? LA GESTIÓ MUNICIPAL LES PRINCIPALS DEMANDES EN L’ÀMBIT DELS ESPORTS Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=800) (n=115) (n=206) (n=154) (n=97) (n=36) (n=90) (n=102) MÉS EQUIPAMENTS I MILLORAR ELS ACTUALS Més (i millors) instal·lacions 7,4 6,1 6,3 6,5 9,3 6,7 13,7 Renovació, millores de les instal·lacions actuals 4,4 3,5 3,4 3,2 7,2 2,8 5,6 5,9 Adequar espais a l'aire lliure per fer esport 2,8 3,4 3,9 2,1 5,6 1,1 3,9 Millor gestió de les instal·lacions existents 2,0 2,6 0,5 2,6 3,1 5,6 2,9 Aprofitar millor les instal·lacions actuals 1,8 1,9 2,6 1,0 2,8 4,4 MILLORES EN LA GESTIÓ Fomentar, promocionar l'esport 7,0 4,3 10,2 9,1 7,2 2,8 5,6 2,9 Abaratir preus, gratuïtat 5,6 6,1 3,9 6,5 6,2 2,8 7,8 5,9 Organització d'activitats esportives 1,1 0,9 2,4 0,6 1,0 1,0 DEMANDES PER A ESPORTS CONCRETS Piscina 8,0 8,7 6,8 7,1 4,1 8,3 12,2 10,8 Poliesportiu, gimnàs 5,4 5,2 2,9 2,6 6,2 5,6 4,4 14,7 Futbol 4,1 7,0 4,4 4,5 1,0 5,6 1,1 4,9 Bàsquet 2,4 3,5 2,4 1,3 2,1 1,1 4,9 Bici 1,1 1,0 1,9 2,1 1,1 1,0 Atletisme 1,0 0,9 1,5 1,3 1,1 1,0 Patinatge 0,5 0,5 1,9 Més varietat i esports minoritaris 5,6 5,2 7,8 5,8 6,2 5,6 2,2 3,9 Altres 0,3 0,9 1,0 Tot 0,3 0,5 0,6 Res, ja està bé 15,8 18,3 17,0 13,0 11,3 16,7 17,8 16,7 NS/NC 31,4 33,0 30,1 36,4 33,0 44,4 32,2 17,6 DISTRICTE DERESIDÈNCIA Total
 77. 77. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 77 Què creu que li manca a Sant Feliu en l’àmbit de la cultura? LA GESTIÓ MUNICIPAL 7,6 2,1 1,3 1,1 4,0 2,4 2,3 1,4 1,4 8,1 6,8 4,9 3,8 2,5 1,8 1,0 0,9 0,6 Més oferta d'activitats Més espais Més recursos Espais d'oci i diversió per joves Fomentar, potenciar, promoure la cultura Difusió de les activitats Més implicació amb les entitats locals Preus assequibles, gratuïtat Millor gestió de l'administració Teatre (equipaments i oferta) Biblioteca Cinema (equipaments i oferta) Música (auditori, concerts,…) Exposicions, galeries Cursos, tallers, escoles Museus Escoles Xerrades, conferències, tertúlies Més espais i activitats Millores en la gestió Demandes per equipaments concrets Altres: 3,3% Tot: 3,6% NS/NC: 37,6% Res: 12,6% LES PRINCIPALS DEMANDES EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA
 78. 78. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 78 Què creu que li manca a Sant Feliu en l’àmbit de la cultura? LA GESTIÓ MUNICIPAL Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig- baix/ Mig Alt / Mig-Alt (n=800) (n=386) (n=414) (n=118) (n=265) (n=198) (n=219) (n=251) (n=337) (n=211) (n=357) (n=258) (n=185) MÉS ESPAIS I ACTIVITATS Més oferta d'activitats 7,6 8,3 7,0 7,6 8,3 9,1 5,5 4,4 8,6 10,0 5,9 9,3 8,6 Més espais 2,1 2,3 1,9 2,5 2,3 2,5 1,4 1,6 2,7 1,9 1,7 1,6 3,8 Més recursos 1,3 1,3 1,2 1,7 1,9 1,4 1,2 2,8 0,3 1,9 2,2 Espais d'oci i diversió per joves 1,1 1,0 1,2 1,7 1,1 2,0 0,4 1,5 1,4 0,8 1,6 1,1 MILLORES EN LA GESTIÓ Fomentar, potenciar, promoure la cultura 4,0 5,4 2,7 3,4 3,4 6,6 2,7 1,6 3,9 7,1 3,1 5,0 4,3 Difusió de les activitats 2,4 1,6 3,1 4,2 3,4 2,0 0,5 0,8 2,4 4,3 1,1 2,7 4,3 Més implicació amb les entitats locals 2,3 3,1 1,4 5,9 1,9 1,5 1,4 1,2 2,4 3,3 2,2 1,6 3,2 Preus assequibles, gratuïtat 1,4 1,0 1,7 1,5 2,0 1,4 0,4 2,1 1,4 1,1 1,6 1,6 Millor gestió de l'administració 1,4 2,3 0,5 1,7 1,5 1,0 1,4 0,4 1,8 1,9 1,1 1,6 1,6 DEMANDES PER EQUIPAMENTS CONCRETS Teatre (equipaments i oferta) 8,1 8,0 8,2 5,9 10,2 11,1 4,1 3,6 8,9 12,3 3,1 10,5 14,6 Biblioteca 6,8 8,5 5,1 5,1 7,9 6,1 6,8 3,2 7,4 10,0 5,6 5,4 10,8 Cinema (equipaments i oferta) 4,9 5,2 4,6 7,6 5,7 6,1 1,4 2,8 7,7 2,4 4,2 6,2 4,3 Música (auditori, concerts,…) 3,8 4,7 2,9 5,9 4,5 3,5 1,8 2,0 4,5 4,7 2,8 3,9 5,4 Exposicions, galeries 2,5 2,1 2,9 4,2 3,8 2,0 0,5 1,2 2,7 3,8 1,4 4,7 1,6 Cursos, tallers, escoles 1,8 1,0 2,4 1,5 2,0 2,7 1,2 1,2 3,3 1,1 1,6 3,2 Museus 1,0 0,5 1,4 1,7 1,5 0,9 0,8 1,2 0,9 1,1 1,2 0,5 Escoles 0,9 0,5 1,2 1,7 0,8 1,4 1,6 0,6 0,5 0,8 1,2 0,5 Xerrades, conferències, tertúlies 0,6 0,3 1,0 1,5 0,5 0,4 0,6 0,9 0,8 0,4 0,5 Altres 3,3 4,4 2,2 2,5 2,3 4,0 4,1 4,0 2,1 4,3 3,1 2,3 4,9 Tot 3,6 3,4 3,9 4,2 1,9 4,5 4,6 5,2 3,3 2,4 4,8 2,7 2,7 Res, ja està bé 12,6 12,7 12,6 8,5 14,3 12,1 13,2 12,0 14,2 10,9 12,9 13,6 10,8 NS/NC 37.6 31,9 42,7 34,7 31,7 33,8 49,3 55,0 31,2 27,0 48,8 31,0 24,9 Total SEXE EDAT NIVELL D'ESTUDIS ESTATUS LES PRINCIPALS DEMANDES EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA
 79. 79. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 79 Què creu que li manca a Sant Feliu en l’àmbit de la cultura? LA GESTIÓ MUNICIPAL LES PRINCIPALS DEMANDES EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=800) (n=115) (n=206) (n=154) (n=97) (n=36) (n=90) (n=102) MÉS ESPAIS I ACTIVITATS Més oferta d'activitats 7,6 9,6 9,2 5,8 6,2 8,3 5,6 7,8 Més espais 2,1 3,5 2,4 0,6 4,1 2,8 2,0 Més recursos 1,3 0,9 0,5 3,2 1,0 2,2 Espais d'oci i diversió per joves 1,1 0,9 1,5 2,1 1,1 2,0 MILLORES EN LA GESTIÓ Fomentar, potenciar, promoure la cultura 4,0 4,3 3,4 5,8 5,2 2,8 3,3 2,0 Difusió de les activitats 2,4 4,3 1,9 4,5 2,1 1,1 Més implicació amb les entitats locals 2,3 2,6 1,0 3,2 2,1 3,3 2,9 Preus assequibles, gratuïtat 1,4 1,7 1,5 1,9 3,3 Millor gestió de l'administració 1,4 1,5 3,2 2,1 2,8 DEMANDES PER EQUIPAMENTS CONCRETS Teatre (equipaments i oferta) 8,1 10,4 5,8 10,4 5,2 8,3 8,9 8,8 Biblioteca 6,8 9,6 5,8 3,9 2,1 8,3 11,1 9,8 Cinema (equipaments i oferta) 4,9 3,5 4,4 4,5 6,2 11,1 4,4 4,9 Música (auditori, concerts,…) 3,8 4,3 4,4 4,5 2,1 2,8 2,2 3,9 Exposicions, galeries 2,5 2,6 1,5 3,9 2,1 5,6 1,0 Cursos, tallers, escoles 1,8 0,9 1,5 2,6 1,0 3,3 2,0 Museus 1,0 1,0 1,3 4,4 Escoles 0,9 1,7 1,5 2,1 Xerrades, conferències, tertúlies 0,6 0,5 1,9 1,0 Altres 3,3 2,6 3,9 3,2 3,1 2,8 5,6 1,0 Tot 3,6 5,2 2,9 3,2 3,1 5,6 1,1 5,9 Res, ja està bé 12,6 10,4 12,1 14,9 12,4 13,9 11,1 13,7 NS/NC 37,6 33,1 38,3 33,7 43,3 44,4 36,7 39,2 DISTRICTE DERESIDÈNCIA Total
 80. 80. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 80 9,0 5,0 4,8 3,5 2,6 2,5 2,3 2,0 1,9 1,8 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 Ajudes socials i econòmiques Ajudes a la gent gran Proximitat al ciutadà, escoltar la gent Millorar gestió, transparència Ajudes a la família i la infància Polítiques d'ocupació Més informació i difusió Recursos Control dels destinataris de les ajudes Ajudes als joves Reduir desigualtats, més polítiques socials Ajudes a discapacitats Bons serveis públics (sanitat, educació,…) Ajudes per l'habitatge Baixar impostos Què creu que li manca a Sant Feliu en l’àmbit de les polítiques socials? LA GESTIÓ MUNICIPAL Altres: 2,1% Tot: 0,3% NS/NC: 57,4% Res: 5,0% LES PRINCIPALS DEMANDES EN L’ÀMBIT DE LES POLÍTIQUES SOCIALS
 81. 81. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 81 Què creu que li manca a Sant Feliu en l’àmbit de les polítiques socials? LA GESTIÓ MUNICIPAL Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig- baix/ Mig Alt / Mig-Alt (n=800) (n=386) (n=414) (n=118) (n=265) (n=198) (n=219) (n=251) (n=337) (n=211) (n=357) (n=258) (n=185) Ajudes socials i econòmiques 9,0 10,6 7,5 9,3 10,2 8,6 7,8 6,4 10,1 10,4 7,8 8,9 11,4 Ajudes a la gent gran 5,0 4,9 5,1 1,7 5,7 5,1 5,9 4,8 5,6 4,3 5,0 5,4 4,3 Proximitat al ciutadà, escoltar la gent 4,8 7,5 2,2 3,4 5,7 7,1 2,3 4,4 5,3 4,3 4,2 6,2 3,8 Millorar gestió, transparència 3,5 4,4 2,7 1,7 3,0 3,5 5,0 4,4 3,3 2,8 4,8 1,9 3,2 Ajudes a la família i la infància 2,6 1,8 3,4 0,8 4,9 2,5 0,9 0,4 3,0 4,7 2,0 2,7 3,8 Polítiques d'ocupació 2,5 4,1 1,0 4,2 3,8 2,0 0,5 1,2 2,7 3,8 1,7 2,7 3,8 Més informació i difusió 2,3 1,3 3,1 3,4 1,5 0,5 4,1 2,0 1,8 3,3 1,7 3,1 2,2 Recursos 2,0 2,8 1,2 2,3 2,5 2,3 2,4 3,8 0,8 2,3 3,8 Control dels destinataris de les ajudes 1,9 1,8 1,9 0,8 2,6 1,5 1,8 2,0 1,2 2,8 1,7 1,6 2,7 Ajudes als joves 1,8 2,1 1,4 1,7 2,6 1,5 0,9 1,2 2,1 1,9 1,1 1,9 2,7 Reduir desigualtats, més polítiques socials 1,1 1,6 0,7 1,7 0,4 1,5 1,4 0,4 1,5 1,4 0,3 2,3 1,1 Ajudes a discapacitats 1,0 0,3 1,7 0,8 1,1 0,5 1,4 0,8 0,9 1,4 0,8 1,6 0,5 Bons serveis públics (sanitat, educació,…) 1,0 1,6 0,5 1,7 1,5 0,5 0,5 0,4 1,5 0,9 1,1 1,2 0,5 Ajudes per l'habitatge 0,9 0,5 1,2 0,8 1,5 0,5 0,5 0,4 0,6 1,9 0,6 0,8 1,6 Baixar impostos 0,9 1,0 0,7 0,8 0,8 2,0 0,9 1,9 1,6 1,6 Altres 2,1 2,3 1,9 1,7 1,9 3,0 1,8 2,4 1,8 2,4 2,2 1,6 2,7 Tot 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0,8 0,3 0,4 Res, ja està bé 5,0 4,9 5,1 4,2 3,0 9,1 4,1 4,8 5,6 4,3 3,6 7,4 4,3 NS/NC 57,4 52,1 62,3 66,9 53,3 51,5 62,5 64,9 56,7 49,3 64,2 53,5 49,7 ESTATUS Total SEXE EDAT NIVELL D'ESTUDIS LES PRINCIPALS DEMANDES EN L’ÀMBIT DE LES POLÍTIQUES SOCIALS
 82. 82. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 82 Què creu que li manca a Sant Feliu en l’àmbit de les polítiques socials? LA GESTIÓ MUNICIPAL Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5 Districte 6 Districte 7 (n=800) (n=115) (n=206) (n=154) (n=97) (n=36) (n=90) (n=102) Ajudes socials i econòmiques 9,0 7,8 5,8 12,3 10,3 11,1 13,3 5,9 Ajudes a la gent gran 5,0 6,1 3,4 5,2 4,1 2,8 11,1 2,9 Proximitat al ciutadà, escoltar la gent 4,8 1,7 5,3 3,2 3,1 5,6 8,9 6,9 Millorar gestió, transparència 3,5 3,5 4,9 2,6 4,1 5,6 1,0 Ajudes a la família i la infància 2,6 2,6 3,4 1,9 5,6 3,3 2,9 Polítiques d'ocupació 2,5 1,7 3,9 1,9 3,1 4,4 Més informació i difusió 2,3 2,6 3,4 1,3 1,0 2,8 2,2 2,0 Recursos 2,0 2,6 1,5 3,2 2,1 1,1 2,0 Control dels destinataris de les ajudes 1,9 2,6 2,4 1,9 2,1 1,1 1,0 Ajudes als joves 1,8 0,9 1,5 1,9 3,1 3,3 1,0 Reduir desigualtats, més polítiques socials 1,1 1,7 0,5 1,9 2,8 2,0 Ajudes a discapacitats 1,0 0,5 1,9 3,1 1,0 Bons serveis públics (sanitat, educació,…) 1,0 0,5 2,1 2,2 2,9 Ajudes per l'habitatge 0,9 2,6 0,5 0,6 1,0 1,1 Baixar impostos 0,9 1,0 1,3 1,0 2,0 Altres 2,1 1,7 3,9 1,3 1,0 3,9 Tot 0,3 0,6 1,0 Res, ja està bé 5,0 9,6 4,9 4,5 5,2 5,6 2,2 2,9 NS/NC 57,4 57,4 56,8 55,8 59,8 63,9 50,0 62,7 Total DISTRICTE DERESIDÈNCIA LES PRINCIPALS DEMANDES EN L’ÀMBIT DE LES POLÍTIQUES SOCIALS
 83. 83. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 83 POLÍTICA MUNICIPAL
 84. 84. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 84 El pacte de govern
 85. 85. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 85 UNA QUARTA PART SAP QUE ICV-EUiA I CiU GOVERNEN EL MUNICIPI CONJUNTAMENT. DIVISIÓ D’OPINIONS A L’HORA DE VALORAR EL PACTE ENTRE AMBDUES FORMACIONS ○ El 23,9% dels enquestats sap dir espontàniament que el govern local està format per ICV-EUiA i CiU. En canvi, un 32,0% cita només la formació ecosocialista (en solitari o en coalició amb altres partits) i un 5,8% esmenta la federació nacionalista (tota sola o en un pacte amb altres formacions). Un 13,0% creu equivocadament que governen altres partits, sobretot el PSC, i un 25,4% no sap dir quin/s partit/s encapçalen l’Ajuntament de Sant Feliu. ○ Són els homes, la gent gran, els que tenen un nivell d’estudis alt o un estatus alt o mig-alt i els votants d’ICV-EUiA els que més saben dir la composició correcta del govern municipal. ○ De fet, el pacte de govern entre ICV-EUiA i CiU genera certa divisió d’opinions entre els ciutadans. Un 40,3% dels entrevistat veu bé l’acord, però un 36,3% en té una opinió desfavorable. El 23,5% restant no es defineix al respecte. ○ La majoria dels votants de CiU i ICV-EUiA valoren positivament el pacte entre ambdues formacions, si bé hi ha un terç de l’electorat ecosocialista que es mostra crític al respecte. En canvi, entre els votants del PSC i el PP hi ha més opinions negatives que positives sobre l’acord de govern. LA GESTIÓ MUNICIPAL
 86. 86. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 86 Em podria dir quin partit o partits governen actualment l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat? –Espontània– PARTITS DE GOVERN LA GESTIÓ MUNICIPAL Home Dona De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 59 60 i més Baix Mitjà Alt Mig- baix/ Mig Alt / Mig-Alt PP CiU ERC PSC ICV- EUiA No va votar (n=800) (n=386) (n=414) (n=118) (n=265) (n=198) (n=219) (n=251) (n=337) (n=211) (n=357) (n=258) (n=185) (n=26) (n=74) (n=64) (n=98) (n=202) (n=140) ICV-EUiA + CiU 23,9 31,6 16,7 15,3 20,0 27,8 29,7 15,9 21,7 37,0 18,2 24,0 34,6 11,5 27,0 28,1 16,3 40,1 14,3 ICV- EUiA (+ altres) 32,0 32,6 31,4 25,4 37,8 32,4 28,4 28,3 31,5 36,9 29,1 32,5 36,8 26,9 31,1 39,1 26,5 39,6 27,8 CiU (+ altres) 5,8 5,2 6,3 5,1 5,6 7,6 4,6 6,4 6,5 3,8 5,6 7,4 3,8 23,0 5,4 4,7 2,0 2,5 7,1 PSC 7,9 7,8 8,0 8,5 10,6 6,1 5,9 7,2 9,5 6,2 8,1 8,1 7,0 7,7 5,4 9,4 7,1 5,9 8,6 Altres 5,1 4,6 5,5 2,5 4,5 6,1 6,4 5,6 5,9 3,3 4,5 8,2 2,2 3,8 5,4 3,1 7,1 4,5 4,2 No ho sap 25,4 18,1 32,1 43,2 21,5 20,2 25,1 36,7 24,9 12,8 34,5 19,8 15,7 26,9 25,7 15,6 40,8 7,4 37,9 Total ESTATUS RECORD DEVOT MUNICIPALSSEXE EDAT NIVELL D'ESTUDIS 23,9 32,0 5,8 7,9 5,1 25,4 ICV-EUiA + CiU ICV-EUiA (+ altres) CiU (+ altres) PSC Altres No sap
 87. 87. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 87 Com valora el pacte de govern municipal entre ICV-EUiA i CiU: Molt bé, bé, malament o molt malament? VALORACIÓ DEL PACTE DE GOVERN D’ICV-EUiA I CiU 40,3 36,6 43,7 45,7 38,2 39,4 40,6 39,1 40,1 42,2 38,4 42,7 40,5 36,3 44,5 28,5 29,6 39,3 39,9 32,9 31,1 37,4 40,8 34,2 35,3 41,6 23,5 18,9 27,8 24,5 22,6 20,7 26,5 29,8 22,5 17,0 27,5 22,2 17,8 Total (n=800) Home (n=386) Dona (n=414) De 18 a 29 (n=118) De 30 a 44 (n=265) De 45 a 59 (n=198) 60 i més (n=219) Baix (n=251) Mitjà (n=337) Alt (n=211) Mig-baix/Baix (n=357) Mig (n=258) Alt/Mig-alt (n=185) 40,3 19,2 66,2 45,3 25,5 53,5 31,4 45,2 48,0 41,6 22,7 58,4 32,2 34,4 36,3 57,7 17,6 29,7 47,0 36,1 35,7 35,6 34,0 34,4 40,2 19,4 43,3 40,2 23,5 23,0 16,2 25,0 27,5 10,5 32,8 19,2 18,0 24,0 37,1 22,2 24,4 25,5 Total (n=800) PP (n=26) CiU (n=74) ERC (n=64) PSC (n=98) ICV-EUiA (n=202) No va votar (n=140) Districte 1 (n=115) Districte 2 (n=206) Districte 3 (n=154) Districte 4 (n=97) Districte 5 (n=36) Districte 6 (n=90) Districte 7 (n=102) Sexe Edat Nivell d’estudis Estatus Record de vot 2011 Districte de residència LA GESTIÓ MUNICIPAL 40,3 36,3 23,5 Bé Malament No es defineix
 88. 88. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 88 L’alcalde
 89. 89. Enquesta d’imatge municipal de Sant Feliu de Llobregat. Juny de 2014 89 QUATRE DE CADA DEU SABEN DIR ESPONTÀNIAMENT EL NOM DE L’ALCALDE, QUE REP UNA NOTA MITJANA DE 6,1 ○ El 38,9% dels entrevistats ha citat correctament Jordi San José quan se li ha demanat espontàniament el nom de l’alcalde. ○ La notorietat espontània de l’alcalde creix a mesura que augmenta l’edat, el nivell d’estudis i l’estatus socioeconòmic dels entrevistats, arribant a superar el 50% entre els residents al districte 1 i els votants d’ICV-EUiA. ○ Els entrevistats valoren l’actuació de l’alcalde amb una nota mitjana de 6,1 en una escala de 0 a 10. ○ Jordi San José supera l’aprovat en tots els segments de població analitzats. L’alcalde obté les seves notes més altes entre la gent gran, els que tenen un nivell d’estudis baix i els residents al districte 5. En canvi, les valoracions més baixes les donen els que viuen als districtes 6 i 7. ○ Per record de vot, els votants d’ICV-EUiA valoren l’alcalde amb un 6,9 i els de CiU amb un 6,1. POLÍTICA MUNICIPAL

×