2012 presentació pública del pressupost.pdf

714 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2012 presentació pública del pressupost.pdf

 1. 1. Actuacions iPressupostos 2012
 2. 2. 2 Pressupostos2012Aquest document pretén oferir una visió entenedora delpressupost municipal i alhora donar a conèixer les línies generalsdes les actuacions previstes per al 2012.Per facilitar la seva comprensió es divideix en dues parts: laprimera ofereix els números del pressupost i la segona, lesprincipals actuacions dels departaments, les quals són un avançde les línies generals fonamentals del mandat, que durant elprimer trimestre de 2012 seran sotmeses a informació pública.
 3. 3. 3 Pressupostos2012 Pressupost ordinari 35,12 milions d’euros Inversions 5,50 milions d’euros• Austeritat i contenció en la gestió de la despesa• Manteniment de la prestació de tots els serveis• Priorització de les partides de serveis socials i educació, augmenten un 8,2 i un 5%, respectivament• L’Ajuntament assumeix el que deixa de pagar la Generalitat en escoles bressol i Escola Municipal de Música• Aplicació d’un pla de mesures d’estalvi• Inversions sense endeutament per fer front al soterrament en millors condicions
 4. 4. 4 Pressupostos20122 Pressupost ordinari. Ingressos Consolidació de la política Reflecteix fidelment fiscal moderada els ingressos reals Impostos municipals M/D IBI 13,09 37,3% Circulació 2,34 6,7% IAE 2,19 6,2% Plusvàlua 1,20 3,4% Impost d’obres 0,55 1,6% 19,37 55,2%
 5. 5. 5 Pressupostos20122 Pressupost ordinari. Ingressos Consolidació de la política Polítiques de bonificacions fiscal moderada i ajuts Taxes i preus públics (per serveis prestats per l’Ajuntament) M/D Taxa de residus 0,86 2,4% Ocupació del subsòl 0,62 1,8% Quotes d’escoles bressol 0,58 1,7% Guals 0,54 1,5% Multes 0,41 1,2% Ocupació de la via pública 0,35 1,0% Llicències urbanístiques 0,25 0,7% Quotes de serveis esportius, culturals i assistencials 0,20 0,6% Venda de la recollida selectiva 0,19 0,5% Quotes de l’Escola Municipal de Música 0,15 0,4% Recàrrecs (constrenyiment, demora, etc.) 0,13 0,4% Altres taxes i ingressos 0,32 0,9% 4,60 13,1%
 6. 6. 6 Pressupostos20122 Pressupost ordinari. Ingressos Disminució dels ingressos de l’Estat i la Generalitat: Destinació de recursos • retorn de liquidacions dels anys 2008 de l’Àrea Metropolitana i 2009 a despeses corrents • baixen els ingressos per a escoles bressol i Escola Municipal de Música Transferències ordinàries d’altres administracions M/D Estat 7,48 21,1% Generalitat de Catalunya 2,19 6,2% Àrea Metropolitana de Barcelona (vertebradores) 0,58 1,6% Diputació de Barcelona 0,21 0,6% Altres 0,11 0,3% 10,57 29,9% Ingressos patrimonials Rendiments de patrimoni 0,58 1,7% Total d’ingressos ordinaris 35,12 milions d’euros
 7. 7. 7 Pressupostos20123 Pressupost ordinari. Despeses Congelació salarial. Manteniment de llocs Reducció de despeses en de treball càrrecs eventuals i directius Despeses de personal M/D Càrrecs electes 0,46 1,3% Personal eventual i de direcció 0,33 0,9% Personal funcionari i laboral 11,16 31,8% Seguretat Social 3,76 10,7% 15,71 44,7%
 8. 8. 8 Pressupostos20123 Pressupost ordinari. Despeses Manteniment de serveis i Dotació d’una partida a cada depar- renegociació de grans contractes tament per millorar els equipaments Despeses de funcionament M/D Neteja viària 1,44 4,1% Neteja d’edificis (incloses les escoles públiques) 1,37 3,9% Recollida d’escombraries 1,32 3,8% Jardineria 1,27 3,6% Lloguers (locals, maquinària, etc.) 0,84 2,4% Altres consums (gas, combustible vehicles, correus, telèfon i internet, etc.) 0,68 1,9% Manteniments (via pública, edificis i instal·lacions) 0,62 1,8% Serveis de suport de les escoles bressol 0,56 1,6% Electricitat: escoles i equipaments municipals 0,53 1,5% Serveis d’atenció domiciliària i altres serveis socials 0,46 1,3% Gestió dels tributs 0,34 1,0% Electricitat: enllumenat públic 0,31 0,9% Comunicació (Butlletí, agenda cultural, etc.) 0,24 0,7% Assegurances 0,16 0,5% Aigua d’escoles i equipaments municipals 0,13 0,4% Aigua de la via pública 0,10 0,3% Altres treballs i serveis externalitzats 1,26 3,6% Altres despeses 0,43 1,2% 12,06 34,3%
 9. 9. 9 Pressupostos20123 Pressupost ordinari. Despeses Inversions sense endeutament per fer front al soterrament Despeses financeres M/D Amortització dels crèdits a llarg termini 3,93 11,2% Interessos dels crèdits a llarg termini 0,58 1,7% Interessos de les pòlisses de tresoreria 0,05 0,1% Altres despeses financeres 0,03 0,1% Ràtios d’endeutament 4,59 13,1% 130% 120% 110% Límit legal 100% 90% 80% 70% 60% 50% Endeutament de l’Ajuntament 40% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 10. 10. 10 Pressupostos20123 Pressupost ordinari. Despeses Manteniment de subvencions a entitats Transferències M/D A l’Area Metropolitana de Barcelona 1,21 3,4% Ajuts i convenis vinculats als Serveis Socials 0,34 1,0% Aportació al dèficit del bus urbà 0,20 0,6% Convenis amb entitats culturals 0,20 0,6% Solidaritat i cooperació al desenvolupament 0,11 0,3% Convenis amb escoles i AMPA (foment reciclatge, biblioteques escolars, etc.) 0,10 0,3% Convenis amb entitats esportives 0,09 0,3% Aportació al Consorci Normalització Lingüística 0,07 0,2% Aportació al Consorci de Comerç 0,07 0,2% Convenis amb entitats juvenils 0,06 0,2% Resta de convenis locals i supralocals 0,22 0,6% Bestretes al personal 0,09 0,3% 2,76 7,9% Total despeses ordinàries 35,12 milions d’euros
 11. 11. 11 Pressupostos20124 Pressupost d’inversions Prioritat en inversions de proximitat i de reposició en la via pública Inversions M/D Urbanització de la riera de la Salut i el c/ Sagrament 1,30 23,6% Inversions de reposició en la via pública 0,59 10,6% Urbanització de la Plaça Dicià (Mas Lluí) 0,55 10,0% Adequació CNL Roses a Serveis Socials zona Nord 0,52 9,5% 1a fase del Parc Esportiu de les Grases 0,50 9,1% Inversions de reposició en equipaments municipals 0,50 9,1% 1a fase remodelació Piscina de l’Escorxador 0,40 7,3% Imprevistos, honoraris i altres 0,33 6,0% Organització dels usos de Sala Ibèria i del Palau Falguera 0,20 3,6% 1a fase ampliació escola bressol Tambor 0,19 3,4% Altres inversions 0,18 3,3% 1a fase remodelació del Mercat municipal 0,10 1,8% Actuacions a l’aparcament de Can Maginàs i la pl. Francesc Macià 0,10 1,8% Estalvi energètic 0,05 0,9% 5,50 milions d’euros
 12. 12. 12 Pressupostos20124 Finançament de les inversions Es finançaran principalment amb les aportacions d’altres administracions, sense recórrer a préstecs Transferències per a inversions d’altres administracions M/D Generalitat de Catalunya (Llei de Barris) 0,87 Àrea Metropolitana de Barcelona (pendent d’incorporació) 0,21 Diputació de Barcelona (pendent d’incorporació) 0,30 1,38 25,1% Alienació (de sòl o immobles) M/D Venda de sòl públic a Anselm Clavé 1,58 Liquidació Consorci Mas Lluí 0,20 Vendes 1,78 32,4% Préstecs M/D 0,00 0,0% Romanents de l’any anterior M/D 2,34 42,5%
 13. 13. 13 Pressupostos2012Actuacionsper àrees • Alcaldia • Àrea d’Economia i Serveis Generals • Àrea de Serveis Personals • Àrea de Serveis Territorials • Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica
 14. 14. 14 Pressupostos20125 Alcaldia• Elaboració del Pla d’Actuació del Mandat (PAM), del Pla d’inversions i, amb caràcter més estratègic, del Mapa d’Equipaments (2012-2020).• Posada en funcionament dels regidors i regidores de barri.• Creació del Consell Assessor d’Urbanisme i del Consell Assessor de Polítiques Socials.• Impuls als programes de millora del civisme i la convivència.• Butlletí Municipal: consolidació de la seva periodicitat bimensual.• Millora de Ràdio Sant Feliu: més participació i més vinculació a la realitat de les entitats i dels barris de la nostra ciutat.
 15. 15. 15 Pressupostos20125 Àrea d’Economia i Serveis GeneralsHisenda• Control rigorós de la gestió econòmica municipal.• Manteniment dels ràtios d’endeutament en valors propers al 50% sobre els ingressos previstos.• Consolidació d’una política fiscal moderada.• Revisió dels preus públics a la tardor, de cara al 2013, per tal d’incorporar nous criteris d’igualtat d’oportunitats en l’accés als equipaments i serveis municipals (tarifació social).
 16. 16. 16 Pressupostos20125 Àrea d’Economia i Serveis GeneralsOrganització i recursos humans• Manteniment de llocs de treball.• Congelació salarial del personal funcionari i laboral.• Reducció de la despesa en càrrecs eventuals i directius.• Diàleg amb els sindicats per abordar l’estudi, l’adequació i la regularització de llocs de treball, amb l’objectiu d’optimitzar recursos.• Pla de formació intern i de promoció professional.
 17. 17. 17 Pressupostos20125 Àrea d’Economia i Serveis GeneralsNoves tecnologies• Implementació del pla d’adequació a la normativa de l’administració electrònica.• Estratègies de relació amb la ciutadania en las xarxes socials i producció de continguts audiovisuals de caràcter informatiu i divulgatiu per al seu consum a la carta.• Avaluació de la qualitat dels sistemes de atenció a la ciutadania tant de forma presencial com telemàtica per introduir millores.• Desplegament d’infraestructures d’accés a internet que millorin el nivell mig de servei en la ciutat.• Infraestructures TIC òptimes en consum energètic per reduir la factura anual d’energia elèctrica.
 18. 18. 18 Pressupostos20125 Àrea de Serveis PersonalsServeis Socials• Manteniment de la quantitat de la partida d’ajuts d’urgència social.• Augment dels ajuts ordinaris a les famílies: beques de menjador escolar, esplais, sortides escolars, etc.• niversalització de l’accés al Servei d’Atenció U Domiciliària i Teleassistència, incorporant la tarifació social.• Dignificació, mitjançant trasllat al Casal Can Calders, de l’espai dels Serveis Socials de la zona nord.• Manteniment de les partides d’ajut a les entitats de salut.
 19. 19. 19 Pressupostos20125 Àrea de Serveis PersonalsEducació• Increment de places d’escola bressol: trasllat i ampliació de l’escola bressol Fàbregas.• Inici de les obres d’ampliació de l’escola bressol Tambor.• anvi de criteri en els ajuts a llibres de text C perquè tothom disposi de llibres en igualtat de condicions: s’orienten al Programa de Reutilització de llibres que gestionen els centres educatius.• reball conjunt amb els centres per donar-los T suport en programes i serveis per afavorir l’èxit escolar per a tothom (tallers d’estudi assistit, biblioteques, etc).
 20. 20. 20 Pressupostos20125 Àrea de Serveis PersonalsEsports• Manteniment de subvencions a les entitats esportives.• Reforma i ampliació del mòdul de vestidors del camp de futbol de les Grases, amb coberta inclosa.• 1a. fase de la reforma de la piscina de l’Escorxador i construcció d’un nou mòdul de vestidors.• nderroc de la piscina vella del carrer E Montserrat.• Inici dels treballs d’elaboració del Pla estratègic de l’esport, en el si del Consell Municipal de l’Esport.
 21. 21. 21 Pressupostos20125 Àrea de Serveis PersonalsCultura• Manteniment dels convenis i subvencions al teixit associatiu.• Previsió pressupostària per a la posada en marxa d’un equipament cultural a Mas Lluí.• Inversions per a la millora d’activitats i per a l’adequació dels equipaments existents.• Contenció pressupostària en la dotació per a activitats i festes.• Inici dels treballs per a l’elaboració del Pla Estratègic de Cultura.• Recuperació del Consell Municipal de Cultura, com a àmbit de coordinació i concertació de les entitats i l’Ajuntament.• Creació d’una comissió de treball de festes, que sobretot assumeixi la reflexió i la programació de la Festa de Tardor.
 22. 22. 22 Pressupostos20125 Àrea de Serveis PersonalsJoventut• Elaboració i posada en marxa del Pla Jove 2012-2016.• Potenciació del treball transversal i coordinat amb tots els departaments.• Millora dels criteris de subvenció per a les entitats juvenils, valorant la corresponsabilitat i la participació de les entitats en les activitats externes al Casal de Joves i obertes a tothom.
 23. 23. 23 Pressupostos20125 Àrea de Serveis PersonalsDona• Ampliació del Consell de les Dones.• Reforç del Servei d’Informació i Orientació a les Dones.• Ampliació de les accions destinades a prevenir la violència masclista: tallers per a joves, campanyes amb els comerços, etc.• Suport a la creació de nous grups de dones amb especial incidència en dones joves i nova ciutadania.• Incorporació de la visió de gènere en totes les polítiques municipals.
 24. 24. 24 Pressupostos20125 Àrea de Serveis PersonalsParticipació ciutadana• Donar suport als espais de convivència (xarxes de barri) ja consolidats a la Salut i Falguera i promocionar-los en la resta de barris.• Donar suport a les activitats de les entitats veïnals.Nova ciutadania• Impuls i execució del Pla de sensibilització intercultural i de promoció de la convivència.• Promoció de la participació de col·lectius de persones nouvingudes en el teixit associatiu.• Establiment de protocols de derivació als espais normalitzats per a persones nouvingudes.• Disseny i execució de projectes d’acollida amb especial atenció a dones i joves.
 25. 25. 25 Pressupostos20125 Àrea de Serveis PersonalsPolicia Local• Implantació d’un nou model policial de proximitat, obrint nous canals de relació amb entitats i associacions de veïns, que permetin organitzar les tasques de la policia local en base a les necessitats i realitats de cada barri.• Previsió d’inversió en vehicles i equipament.• Posada en valor de les funcions que desenvolupa la policia local: garantia de la disciplina viària, seguretat i col·laboració amb el veïnat per a la millora de la convivència.
 26. 26. 26 Pressupostos20125 Àrea de Serveis TerritorialsUrbanisme• Urbanització de la riera de la Salut (Can Calders- la Salut) i del c/ Sagrament.• Urbanització de la plaça Dicià (Mas Lluí).• Procés participatiu per definir els projectes de remodelació de la plaça de Rafael Alberti i de l’estany del Parc del Llobregat (Falguera).• Remodelació del carrer de Tibidabo (Roses Castellbell).• Remodelació del carrer d’en Serra (Can Nadal).• Agilització dels processos administratius en la tramitació de llicències i permisos urbanístics.
 27. 27. 27 Pressupostos20125 Àrea de Serveis TerritorialsVia pública• Millora en la reposició en la via pública, amb l’objectiu d’augmentar l’accessibilitat i la seguretat de les persones.• Diàleg amb les associacions de veïns i veïnes i els regidors i regidores de barri per acordar i prioritzar actuacions.• Reposició i millora específica dels sistemes d’enllumenat de la ciutat.• Renegociació dels grans contractes.
 28. 28. 28 Pressupostos20125 Àrea de Serveis TerritorialsMedi ambient• Foment de mesures i inversions enfocades a la sostenibilitat per millorar en eficiència energètica, reduir consums i aprofitar aigües, promovent les energies renovables.• Manteniment de les aportacions a les entitats mediambientals.
 29. 29. 29 Pressupostos20125 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció EconòmicaComerç• 1a fase de la remodelació del Mercat Municipal per adaptar-lo a les noves demandes de consum.• Reforç del teixit comercial de proximitat afavorint la seva transformació, modernització i competitivitat.Emprenedors i empresa• Augment de les possibilitats d’èxit dels nous projectes empresarials.• Desenvolupament d’una estratègia per a una nova economia al municipi, des de l’enfoc de l’Ecoinnovació.• Recerca i identificació de nous sectors productius i atracció d’activitats innovadores.
 30. 30. 30 Pressupostos20125 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció EconòmicaFormació i ocupació• Pacte per la Millora de l’Ocupació i la Competitivitat 2012-2015.• Millora de la qualificació professional i afavorir l’aprenentatge permanent del capital humà de la ciutat.• Promoció d’accions ocupacionals adreçades a reduir la taxa d’atur.• Treball conjunt amb les empreses per a la recerca de llocs de treball.

×