2010 Pressupost

763 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2010 Pressupost

 1. 1. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA. 2010 PRESSUPOST D'INGRESSOS DADES DELS PRESSUPOSTOS ANTERIORS PRESSUPOST 2010 LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 INICIAL 2010 LIQUIDACIÓ 2010 Capítol 1 Impostos directes 14,175,264 15,453,133 16,650,516 13,756,758 16,945,415 Capítol 2 Impostos indirectes 1,576,490 950,100 900,000 287,379 500,000 Capítol 3 Taxes i altres ingressos 5,052,742 5,602,841 5,603,592 4,016,170 5,005,819 Capítol 4 Transferències corrents 13,009,769 14,412,096 12,862,370 11,483,253 11,005,656 Capítol 5 Ingressos patrimonials 599,790 720,054 673,482 435,882 667,880 Capítol 6 Alienació d'inversions reals 5,584,590 6,010 965,200 1,800 0 Capítol 7 Transferències de capital 6,663,271 4,685,570 4,472,176 9,363,209 2,287,000 Capítol 8 Actius financers 57,968 50,867 75,130 62,604 86,500 Capítol 9 Passius financers 2,000,000 5,117,833 3,653,335 4,553,335 4,000,000 TOTAL INGRESSOS: 48,719,886 46,998,504 45,855,801 43,960,391 40,498,271 0 TOTAL ORDINARIS (1 a 5): 34,414,056 37,138,223 36,689,960 29,979,443 34,124,771 0 Revisat. 09/11/09 Revisat. 09/11/09 Revisat. 09/11/09 Revisat. 09/11/09 Incorporat 12/11/09 INGRESSOS 2010
 2. 2. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA. 2010 INGRESSOS CAPÍTOL 1: IMPOSTOS DIRECTES. Subc. ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost Total 112: IBI 8,056,720 9,517,495 10,623,516 10,524,410 11,395,415 11200 2009 Impost béns immobles-rústica 9,957 10,068 10,516 0 10,415 -0.96% 11201 2009 Impost béns immobles-urbana 8,046,763 9,507,427 10,613,000 10,524,410 11,385,000 7.27% Total 113: Vehicles 2,337,707 2,338,881 2,415,000 2,314,801 2,350,000 11300 2009 Impost vehicles trac. mecànica 2,337,707 2,338,881 2,415,000 2,314,801 2,350,000 -2.69% Total 114: Plusvàlues 1,547,174 1,294,604 1,050,000 816,092 850,000 11400 2009 Impost s/increment valors terrenys 1,547,174 1,294,604 1,050,000 816,092 850,000 -19.05% Total 130: IAE 2,233,663 2,302,153 2,562,000 101,455 2,350,000 13000 2009 IAE activitats empresarials 2,233,663 2,302,153 2,562,000 101,455 2,350,000 -8.27% 13001 2009 IAE activitats profess. i artíst. TOTAL CAPÍTOL 1: 14,175,264 15,453,133 16,650,516 13,756,758 16,945,415 1.77% ingr_1
 3. 3. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA. 2010 INGRESSOS CAPÍTOL 2: IMPOSTOS INDIRECTES. Subc. ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost Total 282: Impost d'obres 1,576,490 950,100 900,000 287,379 500,000 28200 2009 Impost sobre construcció, inst. i obres 1,576,490 950,100 900,000 287,379 500,000 -44.44% TOTAL CAPÍTOL 2 1,576,490 950,100 900,000 287,379 500,000 -44.44% ingr_2
 4. 4. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA. 2010 INGRESSOS CAPÍTOL 3: TAXES I ALTRES INGRESSOS Subc. ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost Total 30: Vendes 50,125 66,112 58,000 55,371 179,189 30000 2009 Venda de produccions pròpies 1,853 1,070 2,000 367 489 -75.53% 30001 2009 Venda: recollida paper, cartró i vidre 48,272 65,042 56,000 55,004 178,700 219.11% Total 31: Taxes 3,604,870 3,965,964 3,686,740 2,592,993 3,226,782 Total 310: Taxes per serveis generals 2,370,270 2,102,759 2,346,050 1,737,038 2,213,592 31000 2009 Segell municipal 15,678 19,868 22,400 11,861 15,177 -32.25% 31001 2009 Us del dipòsit municipal i grua 76,753 81,100 50 37,828 0 -100.00% 31002 2009 Cementiri 72,732 69,805 74,200 79,234 92,078 24.09% 31004 2009 Piscina i pistes d'atletisme 59,873 31005 2009 Publicacions i publicitat 33,003 17,404 33,000 12,221 16,295 -50.62% 31006 2009 Utilització d'instal·lacions esportives 7,505 31007 2009 Ús de la via pública: guals 387,273 415,834 472,400 426,092 455,328 -3.61% 31008 2009 Panels publicitaris 68,523 68,519 72,000 0 72,000 0.00% 31009 2009 Ocupació del subsòl 801,448 678,112 872,000 376,779 753,557 -13.58% 31010 2009 Taxa de recollida de residus 723,678 752,117 800,000 793,024 809,158 1.14% 31011 2009 Taxes: matrícules Escola de Música 123,804 0 Total 311: Taxes per activitats econòmiques 1,234,600 1,863,206 1,340,690 855,955 1,013,190 31100 2009 Mercat 17,321 16,217 17,000 12,110 16,147 -5.02% 31101 2009 Llicències, permisos i insp. d'activitats 463,679 339,681 350,000 122,413 166,368 -52.47% 31102 2009 Llicències urbanístiques 465,592 1,239,034 650,000 486,044 562,167 -13.51% 31103 2009 Altres aprofitaments de la via pública 265,735 245,706 300,000 217,442 244,356 -18.55% 31104 2009 Utilització privativa pàrking J.Ribas 21,755 22,568 23,690 17,946 24,152 1.95% 31105 2009 Activitats de joventut 518 0 Total 34: Preus públics per serveis generals 714,215 919,213 1,186,182 780,751 922,178 34000 2009 Utilització instal·lacions: Palau Falguera I Casal Gent Gran 11,281 14,019 22,600 10,986 13,102 -42.03% 34001 2009 Activitats esportives 22,069 648 600 158 600 0.00% 34002 2009 Serveis mèdics i sanitaris 20,460 27,904 35,500 22,845 30,460 -14.20% 34004 2009 Cursos formació i promoció ocupacional 2,163 0 1,500 1,500 0.00% 34005 2009 Serveis específics d'ensenyament 78,120 73,334 76,000 46,527 76,000 0.00% 34006 2009 Quotes escoles bressol 497,748 517,148 667,730 376,455 529,152 -20.75% 34007 2009 Serveis específics d'infància 7,615 6,895 8,562 5,565 10,202 19.15% ingr_3
 5. 5. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls Subc. ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost 34008 2009 Estadi Municipal d'Atletisme 44,121 49,800 39,177 53,254 6.94% 34009 2009 Preus públics Casal Gent Gran: balls 24,353 28,927 30,900 13,008 17,683 -42.77% 34010 2009 Preus públics: Escola de Música 127,507 197,800 92,478 120,374 -39.14% 34011 2009 Preus públics activitats de cultura 9,959 14,488 15,000 5,821 7,909 -47.27% 34012 2009 Preus públics Casal Gent Gran: tallers 16,399 10,803 15,700 10,459 14,250 -9.23% 34013 2009 Preus públics: alarmes 1,583 20,298 26,275 0 26,787 1.95% 34014 2009 Preus públics: teleassistencies 1,565 0 34015 2009 Preus públics: piscina d'estiu 0 0 0 141,715 0 #DIV/0! 34016 2009 Preus públics: act. Joventut 0 630 1,239 1,263 100.50% 34017 2009 Preus públics: util. Instal. Esportives 6,265 10,000 0 10,000 0.00% 34018 2009 Preus públics: Campus esportiu 8,685 9,130 5,879 0 -100.00% 34019 2009 Preus públics Casal Gent Gran: menjador 20,901 18,173 18,455 8,441 9,642 -47.75% Total 38: Reintegraments de ppostos. tancats 35,917 23,097 19,000 19,338 19,000 38000 2009 Reintegrament de pressupostos tancats 35,917 23,097 19,000 19,338 19,000 0.00% Total 39: Altres ingressos 647,615 628,454 653,670 567,717 658,670 Total 391: Multes 471,816 457,207 475,000 334,355 475,000 39100 2009 Multes 471,816 457,207 475,000 334,355 475,000 0.00% Total 392: Recàrrecs de constrenyiment 73,318 99,438 95,000 84,202 95,000 39200 2009 Recàrrecs de constrenyiment 73,318 99,438 95,000 84,202 95,000 0.00% Total 393: Interessos de demora 34,436 13,960 15,000 23,969 20,000 39300 2009 Interessos de demora 34,436 13,960 15,000 23,969 20,000 33.33% Total 394: Altres ingressos diversos 62,855 50,205 68,670 125,191 68,670 39900 2009 Altresingressos diversos 62,855 50,205 68,670 106,012 68,670 0.00% 39901 2009 Recàrrecs extempoaneitat 5,190 7,644 9,995 39902 2009 Indemnitzacions per danys a la via pública 9,184 TOTAL CAPÍTOL 3 5,052,742 5,602,841 5,603,592 4,016,170 5,005,819 -10.67% ingr_3
 6. 6. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA. 2010 INGRESSOS CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS. Subc. ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost Total 42: Transferències de l'Estat 9,262,489 9,129,658 9,503,000 6,954,283 7,809,360 -17.82% 42000 2009 Participació en els tributs estatals 8,424,807 8,164,022 8,716,000 6,037,713 6,320,000 -27.49% 42005 2009 Delegació del Govern: eleccions 583 0 42006 2009 Tranferències Ministerio Trab. y Asuntos Soc. 100,000 201,129 240,207 691,260 42007 2009 Aportació IAE 672,698 757,606 787,000 592,182 713,920 -9.29% 42007 2009 Aportació IBI 64,401 6,902 84,181 84,181 Total 45: Transferències de la Generalitat 2,874,794 4,316,615 2,672,380 3,804,608 2,739,629 2.52% 45400 2010 D'empreses públiques i altres ens 25,000 55,000 45500 2009 Generalitat de Catalunya 2,313,341 3,583,254 1,982,380 3,027,152 2,012,116 1.50% Conveni Benestar Social Conveni CAS Prevenció toxicòmans Conveni Dept. Treball per escoles bressol laborals nveni Ensenyament per funcionament CRP al CEIP Monmany Conveni Sanitat per Planificació Familiar Convenis Treball per Formació i Ocupació (Can Maginàs) Conveni Benestar Social per 5è mestre Escola d'Adults Conveni Sanitat per Salut Escolar Centre obert la Garsa Altres subvencions 45501 2009 Generalitat de Catalunya- Fons Municipal 561,453 708,361 690,000 722,456 727,513 5.44% Total 46: Transf. Diputació i C. Comarcal 727,809 783,019 662,490 466,109 419,967 46200 2009 Diputacióde Barcelona 377,334 401,544 278,490 383,235 282,667 1.50% Convenis Diputació per Formació i Ocupació (Can Maginàs) Convenis Diputació per Serveis Socials enis Diputació per campanyes consum i seguretat alimentària Convenis Diputació per activitats educatives Convenis Diputació per activitats esportives Conveni Participació Ciutadana Altres subvencions 46201 2009 Consell Comarcal 135,599 92,850 87,300 55,203 87,300 0.00% 46202 2009 MMAMB-EMSHTR Subvenció cartró i vidre 214,875 288,625 296,700 27,671 50,000 -83.15% Total 47: Transf. d'empreses privades 111,470 155,426 10,000 67,500 16,700 47000 2009 Bancsi caixes d'estalvi 47001 2009 Empreses privades 111,470 155,426 10,000 67,500 16,700 67.00% ingr_4
 7. 7. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls Subc. ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost 47002 2009 Empreses privades: Forcem Total 48: Trf. d'institucions sense af. lucre 33,208 27,377 14,500 190,754 20,000 48000 2009 De f. i inst. sense lucre- 25,498 26,206 14,500 16,257 20,000 37.93% 48002 2009 De f. i inst. sense lucre- exec. subsidiària 7,710 1,171 174,496 Total 49: Transf. de l'exterior. 0 0 0 0 49000 2009 De l'exterior- Comunitat Europea TOTAL CAPÍTOL 4: 13,009,769 14,412,096 12,862,370 11,483,253 11,005,656 -14.44% ingr_4
 8. 8. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA. 2010 INGRESSOS CAPÍTOL 5: INGRESSOS PATRIMONIALS Subc. ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost Total 52: Interessos de dipòsits 237,393 330,490 120,000 80,289 90,000 52000 2009 Interessos en bancs i caixes 237,393 330,490 120,000 80,289 90,000 -25.00% Total 54: Lloguer de finques 44,191 35,778 51,972 52,171 58,473 54000 2009 Arrendaments de finques urbanes 10,487 15,173 15,100 9,097 15,394 1.95% 54001 2009 Lloguer instal. Can Maginàs 400 5,386 1,664 2,796 2,800 54900 2009 Rendes de béns immobles: Centre Servei el Pla 33,305 15,219 35,208 40,279 40,279 14.40% Total 55: Cànons per explotacions 318,206 353,786 501,510 303,422 519,407 55000 2009 Concessió administrativa: Piscina descoberta 0 0 2,627 2,000 2,000 -23.87% Concessió grua i zona blava 88,602 55002 2009 Concessió administrativa: nou complex piscina coberta 12,000 0 126,807 0 50,000 -60.57% Cánon per explotacions: Aparcament Riera Salut i Can Bertrand 14,550 14,550 14,638 14,924 2009 Cánon per explotacions (bars piscina i Palau Falguera, zona 38,055 blava,...) 61,177 67,605 44,187 68,923 1.95% 55301 2009 Cánon per explotacions: concessions el Pla 255,831 265,184 276,390 229,670 281,780 1.95% Cánon per explotacions: pàrquing Jaume Ribas 12,320 55303 2009 Cànon explotacions: tanatori 12,875 13,531 12,926 13,179 Total 59: Altres ingressos patrimonials 0 0 0 0 0 59000 2009 Altres ingressos patrimonials TOTAL CAPÍTOL 5: 599,790 720,054 673,482 435,882 667,880 -0.83% ingr_5
 9. 9. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA. 2010 INGRESSOS CAPÍTOL 6: ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS. Subc. ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost Total 60: Alienació de solars 5,575,575 6,010 965,200 0 0 60000 2009 Alienació de solars: Anselm Clavé (09), Hoechst (07 i 08) 5,575,575 i Can Bertrand (06) 6,010 965,200 0 0 -100.00% 60000 2009 Alienació de solars: aprofitament ED Falguera/Samaranch Total 61: Alienació d'altres inversions reals 9,015 0 0 1,800 0 61000 2009 Alienació de vivendes i locals comercials 61900 2009 Alienació d'altres inversions 9,015 1,800 61901 2009 Alienació venda pàrking Can Maginàs TOTAL CAPÍTOL 6: 5,584,590 6,010 965,200 1,800 0 ingr_6
 10. 10. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA. 2010 INGRESSOS CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Subc. ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost Total 72: De l'Estat 0 1,500 0 3,981,825 0 Total 75: De la Generalitat 4,239,006 3,252,387 2,523,705 2,744,714 610,311 Total 76: De la Diputació i entitats metropolitanes 1,271,266 1,287,269 1,948,471 2,598,683 1,676,689 Total 77: D'empreses privades 1,153,000 144,415 0 37,987 0 Total 78: De famílies i inst. sense lucre 0 0 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 7: 6,663,271 4,685,570 4,472,176 9,363,209 2,287,000 -48.86% ingr_7
 11. 11. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA. 2010 INGRESSOS CAPÍTOL 8: ACTIUS FINANCERS. Subc. ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Total 83: Reintegraments de préstecs 55,809 50,867 75,130 62,604 86,500 83000 2009 Bestretes a personal 55,809 50,867 75,130 62,604 86,500 15.13% Total 87: Romanents de tresoreria 2,159 0 0 0 0 87002 2009 Aplic. per finaç. incorp. crèdit 2,159 TOTAL CAPÍTOL 8: 57,968 50,867 75,130 62,604 86,500 ingr_8
 12. 12. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA. 2010 INGRESSOS CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS. Subc. ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost Total 91: Préstecs rebuts de l'interior 2,000,000 5,117,833 3,653,335 4,553,335 4,000,000 91700 2009 A curt termini 91701 2009 A mig i llarg termini 2,000,000 5,117,833 3,653,335 4,553,335 4,000,000 9.49% TOTAL CAPÍTOL 9 2,000,000 5,117,833 3,653,335 4,553,335 4,000,000 9.49% ingr_9
 13. 13. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EA. 2010 PRESSUPOST DE DESPESES. DADES DELS PRESSUPOSTOS ANTERIORS PRESSUPOST 2010 LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 INICIAL 2010 LIQUIDACIÓ 2010 Capítol 1: Personal 15,571,093 16,799,234 17,272,615 16,447,828 4,673,352 0 Capítol 2 Béns corrents 12,375,993 11,781,640 11,971,198 10,110,419 12,077,682 0 Capítol 3 Despeses financeres 856,110 1,016,528 1,147,000 317,657 381,850 0 Capítol 4 Transferències corrents 2,830,706 2,991,055 2,947,147 2,640,797 2,647,647 0 Capítol 6 Inversions reals 9,148,290 14,186,380 8,654,210 17,575,370 6,168,000 0 Capítol 7 Transferèn. de capital 4,852,237 1,994,211 436,500 208,983 119,000 0 Capítol 8 Actius financers 57,968 50,867 75,130 62,604 86,500 0 Capítol 9 Passius financers 4,165,976 3,979,458 3,352,000 2,096,218 3,551,078 0 TOTAL DESPESES: 49,858,372 52,799,374 45,855,800 49,459,878 29,705,108 0 TOTAL ORDINARIES + 35,799,877 36,567,915 36,689,960 31,612,920 23,331,608 0 FINANCERES (1,2,3,4,9): DESPESES 2010
 14. 14. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA. 2010 DESPESES CAPÍTOL 1: PERSONAL. Subc. C. '09 C.'10 ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost Total 10: Alts càrrecs 437,584 505,747 522,250 478,672 0 -100.00% 10000 111 2010 RB òrgans de govern 430,232 490,466 506,950 463,372 -100.00% 10000 468 2010 RB Síndic de Greuges 7,352 15,281 15,300 15,300 -100.00% Total 11: Personal eventual de gabinets 375,157 497,097 544,470 453,078 0 -100.00% 11000 111 2010 Personal gabinets- Òrgans de govern 222,512 233,961 255,980 164,588 -100.00% 11000 125 2010 Personal gabinets- Organització i RRHH 53,776 57,526 60,000 60,000 -100.00% 11000 432 2010 Personal gabinets- Urbanisme 56,612 65,030 65,330 65,330 -100.00% 11000 465 2010 Personal gabinets- Atenció a la persona 17,000 94,737 99,905 99,905 -100.00% 11000 533 2007 Personal gabinets- Ciutat sostenible i innovadora 25,258 11000 611 2010 Personal gabinets- Serveis econòmics 45,843 63,255 63,255 -100.00% Total 12: Personal funcionari 5,290,049 5,443,954 5,758,675 5,560,582 0 -100.00% Total 120: Retribucions bàsiques 2,004,925 2,065,962 2,183,135 2,110,856 0 12000 111 2010 RB: Alcaldia 46,850 48,024 49,285 49,285 -100.00% 12000 123 2010 RB: Organització interna 54,699 73,570 75,575 82,675 #REF! 12000 124 2010 RB: Serveis Jurídics Centrals 176,942 184,680 202,945 188,475 -100.00% 12000 125 2010 RB: RRHH i organització 228,604 195,949 229,525 204,815 -100.00% 12000 222 130 2010 RB: Policia local 586,769 608,621 643,425 631,340 -100.00% 12000 313 2010 RB: Acció social 12,868 13,250 13,250 -100.00% 12000 322 2010 RB: Promoció Econòmica 21,610 20,413 23,640 23,640 -100.00% 12000 412 2010 RB: Hospit., serv. assistencials 17,536 17,887 18,285 18,285 -100.00% 12000 422 2010 RB: Ensenyament 9,018 9,390 9,390 -100.00% 12000 432 2010 RB: Urb. i Arquit. 96,155 106,105 118,005 118,005 -100.00% 12000 433 2010 RB: Brigada 180,237 152,295 148,370 138,370 -100.00% 12000 434 2010 RB: Via Pública 145,217 113,135 128,280 117,810 -100.00% 12000 435 2010 RB: Direc. Serv. Juríd. Àrea Territori 146,911 159,517 164,800 164,800 -100.00% 12000 436 2010 RB: Auxiliars instal·lacions 25,236 37,266 38,215 38,215 -100.00% 12000 438 2010 RB: Unitat d'Inspecció 39,492 40,500 40,500 -100.00% 12000 452 2010 RB: Esport-esbarjo 20,205 20,680 21,405 21,405 -100.00% 12000 465 2010 RB: Atenció a la persona 63,900 47,070 39,780 39,780 -100.00% 12000 513 2010 RB: Mobilitat 21,389 21,820 21,820 -100.00% 12000 533 2010 RB: Medi ambient 13,365 13,725 14,000 14,000 -100.00% 12000 611 2010 RB: Administ. financera 151,033 154,126 152,470 144,826 -100.00% 12000 622 2010 RB: Comerç 29,657 30,132 30,170 30,170 -100.00% 12000 623 2010 RB: Mercat municipal Total 121: Retribucions complementàries 3,285,124 3,377,991 3,575,540 3,449,726 0 12100 111 2010 RC: Alcaldia 77,000 78,540 80,115 80,115 -100.00% 12100 123 2010 RC: Organització interna 104,465 137,023 139,540 149,490 -100.00% 12100 124 2010 RC: Serveis Jurídics Centrals 260,338 269,413 324,775 313,635 -100.00% 12100 125 2010 RC: RRHH i organització 344,794 289,132 321,805 288,438 -100.00% 12100 222 2010 RC: Policia local 1,159,624 1,209,167 1,261,830 1,236,924 -100.00% 12100 313 2010 RC: Acció social 13,544 13,815 13,815 -100.00% 12100 322 2010 RC: Promoció Econòmica 26,627 23,787 28,305 28,305 -100.00% desp_1
 15. 15. '10/'09 Observacions pressupost 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls Subc. C. '09 C.'10 ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 12100 412 2010 RC: Hospit., serv. assistencials 24,982 25,481 25,995 25,995 -100.00% 12100 422 2010 RC: Ensenyament 12,745 13,000 13,000 -100.00% 12100 432 2010 RC: Urb. i Arquit. 153,808 169,079 190,625 190,625 -100.00% 12100 433 2010 RC: Brigada 271,363 222,570 214,445 193,990 -100.00% 12100 434 2010 RC: Via Pública 227,239 185,528 209,840 191,705 -100.00% 12100 435 2010 RC: Direc. Serv. Juríd. Àrea Territori 201,947 214,847 222,560 222,560 -100.00% 12100 436 2010 RC: Auxiliars instal·lacions 43,958 65,726 68,860 68,860 -100.00% 12100 438 2010 RC: Unitat d'Inspecció 52,647 53,530 53,530 -100.00% 12100 452 2010 RC: Esport-esbarjo 29,507 30,097 30,700 30,700 -100.00% 12100 465 2010 RC: Atenció a la persona 78,700 60,012 48,220 48,220 -100.00% 12100 513 2010 RC: Mobilitat 30,503 31,115 31,115 -100.00% 12100 533 2010 RC: Medi ambient 14,378 13,619 13,895 13,895 -100.00% 12100 611 2010 RC: Administ. financera 224,876 232,928 240,935 212,040 -100.00% 12100 622 2010 RC: Comerç 41,519 41,603 41,635 42,769 -100.00% 12100 623 2010 RC: Mercat municipal Total 13: Personal laboral 5,133,894 5,148,141 4,391,780 5,932,954 340,899 -92.24% Total 130: Personal laboral fix 3,558,197 3,547,533 3,645,920 3,634,404 0 13000 111 2010 Lab.fix: Alcaldia 12,345 12,624 12,880 12,880 -100.00% 13000 123 2010 Lab.fix: Organització interna 79,410 85,750 85,750 -100.00% 13000 125 2010 Lab.fix: RRHH i organització 80,213 50,511 44,600 44,600 -100.00% 13000 313 2010 Lab.fix: Acció social 43,695 174,627 179,945 179,945 -100.00% 13000 322 2010 Lab.fix: Prom. Econòmica 207,636 81,676 84,350 84,350 -100.00% 13000 412 2010 Lab.fix: Serveis asssitencials 59,747 55,632 18,025 18,025 -100.00% 13000 421 2010 Lab.fix: Escoles bressol 287,582 298,758 326,425 326,425 -100.00% 13000 422 2010 Lab.fix: Ensenyament 293,234 178,517 185,180 185,180 -100.00% 13000 423 2010 Lab.fix: Infància 6,872 13000 433 2010 Lab.fix: Brigada 115,270 119,786 122,055 111,165 -100.00% 13000 435 2010 Lab.fix: Direc. Serv. Juríd. Àrea Territori 11,193 24,176 25,010 25,010 -100.00% 13000 436 2010 Lab.fix: Auxiliars instal·lacions 74,218 91,539 92,285 92,285 -100.00% 13000 451 2010 Lab.fix: Cultura 43,923 90,869 110,795 110,795 -100.00% 13000 452 2010 Lab.fix: Esport-esbarjo 89,872 92,255 95,345 95,345 -100.00% 13000 454 2010 Lab.fix: Joventut 35,782 37,443 38,445 38,445 -100.00% 13000 465 2010 Lab.fix: Atenció a la persona 155,025 82,338 94,590 94,590 -100.00% 13000 521 2010 Lab.fix: Ràdio 37,932 41,785 42,347 -100.00% 13000 533 2010 Lab.fix: Medi natural 53,245 34,308 35,280 35,280 -100.00% 13000 611 2010 Lab.fix: Adm. Financera 13001 111 2010 Lab.fix.altr.rem.: Alcaldia 17,066 17,407 17,760 17,760 -100.00% 13001 123 2010 Lab.fix.altr.rem: Organit. interna 142,794 148,224 152,540 159,040 -100.00% 13001 125 2010 Lab.fix.altr.rem: RRHH i organització 73,808 78,352 68,745 68,745 -100.00% 13001 313 2010 Lab.fix.altr.rem: Acció social 194,937 196,681 201,400 201,400 -100.00% 13001 322 2010 Lab.fix.altr.rem: Prom. Econòmica 78,598 103,720 105,795 105,795 -100.00% 13001 412 2010 Lab.fix.altr.rem: Serveis assistencials 293,282 45,252 23,390 23,390 -100.00% 13001 421 2010 Lab.fix.altr.rem: Esc. bressol 337,683 346,225 385,040 386,450 -100.00% 13001 422 2010 Lab.fix.altr.rem: Ensenyament 159,048 162,230 162,230 -100.00% 13001 423 2010 Lab.fix.altr.rem: Infància 8,443 desp_1
 16. 16. Subc. C. '09 C.'10 ANY LIQUIDACIÓ 2007 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost 13001 433 2010 Lab.fix.altr.rem: Brigada 178,756 182,332 187,940 171,720 -100.00% 13000 435 2010 Lab.fix.altr.rem: Direc. Serv. Juríd. Àrea Territori 13,203 27,010 27,555 27,555 -100.00% 13000 436 2010 Lab.fix.altr.rem: Auxiliars instal·lacions 116,041 144,202 148,475 148,475 -100.00% 13001 451 2010 Lab.fix.altr.rem: Cultura 75,427 136,110 146,205 146,205 -100.00% 13001 452 2010 Lab.fix.altr.rem: Esport-esbarjo 123,122 125,537 128,095 135,217 -100.00% 13001 454 2010 Lab.fix.altr.rem.: Joventut 37,810 35,545 35,160 35,160 -100.00% 13001 465 2010 Lab.fix altr.rem: Atenció a la persona 239,820 115,968 129,105 129,105 -100.00% 13000 521 2010 Lab.fix.altr.rem: Ràdio 78,328 82,865 82,865 -100.00% 13001 533 2010 Lab.fix.altr.rem: Medi natural 72,867 49,876 50,875 50,875 -100.00% 13001 611 2010 Lab.fix.altr.rem: Adm financera Total 131: Personal laboral eventual 1,575,698 1,600,608 745,860 2,298,550 340,899 13100 121 920 2010 Lab.eventual: Adm.General 601,918 490,657 274,610 449,210 247,149 -10.00% 13100 123 927 2010 Lab.eventual: Pla Avança 54,484 45,425 60,825 46,334 2.00% 13100 322 2010 Lab.eventual: Prom.Econòmica 876,999 914,347 346,200 1,676,823 -100.00% 13100 437 2010 Lab.eventual: Llei de barris 88,120 40,556 26,940 26,275 -100.00% 13100 469 2010 Lab.eventual: Ciutats digitals 13,125 13100 514 2010 Lab.eventual: Soterrament 8,660 7,545 13101 121 920 2010 Lab.eventual subst.: Adm. Gral 93,018 52,685 72,292 47,417 -10.00% Total 15: Incentius al rendiment 976,033 1,458,362 1,752,000 1,139,223 998,945 -42.98% Total 151: Gratificacions 367,510 374,530 312,000 327,579 250,000 15100 121 920 2010 Gratificacions:Adm.General 367,510 374,530 312,000 327,579 250,000 -19.87% Total 152: Altres retribucions 608,523 1,083,832 1,440,000 811,644 748,945 15200 121 920 2010 Altres retrib.: aplicació conveni 608,523 1,083,832 1,440,000 811,644 748,945 -47.99% Demanar informació per escrit Total 16: Quotes i prestacions socials 3,358,374 3,745,933 4,303,440 2,883,319 3,333,508 -22.54% Total 160: Seguretat Social 3,286,118 3,701,908 4,236,770 2,860,213 3,330,508 16000 314 212 2010 Seg.Social, pensions i altres 3,286,118 3,701,908 4,236,770 2,860,213 3,330,508 -21.39% Total 161: Indemnitzacions 31,631 1,128 6,000 3,060 0 16108 314 212 2010 Prest. socials: indemnitzacions 31,631 1,128 6,000 3,060 0 -100.00% Total 162: Despeses socials funcionaris 24,825 28,677 40,060 13,446 3,000 16200 111 912 2010 Ac.Social no lab: formació òrgans govern 769 1,365 5,000 595 3,000 -40.00% 16200 313 2010 Ac.Social no lab: formació 6,756 11,123 16,960 9,451 -100.00% 16204 313 2010 Ac.Social no lab: dism. i c. social 17,300 16,189 18,100 3,400 -100.00% Total 163: Despeses socials laborals 15,800 14,221 20,610 6,601 0 16300 313 2010 Ac.Social pers.lab: formació 2,800 2,285 7,025 415 -100.00% 16304 313 2010 Ac.Social pers.lab:dism. i c. social 13,000 11,936 13,585 6,186 -100.00% TOTAL CAPÍTOL 1: 15,571,093 16,799,234 17,272,615 16,447,828 4,673,352 -72.94% desp_1
 17. 17. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EA. 2010 DESPESES CAPÍTOL 2: BÉNS CORRENTS I SERVEIS. ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost 0 Total 20: Arrendaments 1,071,842 1,064,505 928,081 789,370 846,973 Total 21: Manteniments 827,551 781,968 704,373 382,010 618,744 Total 22: Subministraments 10,458,346 9,935,168 10,320,761 8,939,040 10,600,615 Total 23: Indemnitzacions per raó de servei 18,253 0 17,983 0 11,350 TOTAL CAPÍTOL 2: 12,375,993 11,781,640 11,971,198 10,110,419 12,077,682 desp_2
 18. 18. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA. 2010 DESPESES CAPÍTOL 3: DESPESES FINANCERES. Subc. C. '09 C.'10 ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost 0 Total 31:Préstecs 854,292 1,015,193 1,143,500 314,077 376,350 Total 310: Interessos 854,292 1,015,193 1,143,500 314,077 376,350 31000 2010 Interessos de deute públic 846,117 1,009,174 1,133,500 311,854 351,350 31000 611 931 2010 Interessos d'ordres de tresoreria 8,175 6,019 10,000 2,223 25,000 Total 311: Obertura/cancel·lació crèdits 0 0 0 0 0 31100 611 931 2010 Despeses de modifi. o cancelació de crèdits 0 0 0 Total 34: Dipòsits, fiances i altres 1,817 1,335 3,500 3,580 5,500 Total 342: Interessos de demora 1 9 1,000 225 3,000 34200 611 931 2010 Interessos de demora: adm. financera 1 9 1,000 225 3,000 Total 349: Altres despeses financeres 1,816 1,326 2,500 3,355 2,500 34900 611 931 2010 Altres despeses financeres 1,816 1,326 2,500 3,355 2,500 TOTAL CAPÍTOL 3: 856,110 1,016,528 1,147,000 317,657 381,850 -66.71% desp_3
 19. 19. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EA. 2010 DESPESES CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS. Subc. C. '09 C.'10 ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost Total 41:A organismes autònoms 54,652 70,400 70,400 70,400 0 Total 45:A comunitats autònomes 1,752 876 1,825 1,752 1,825 0.00% Total 46:A entitats locals 1,378,966 1,473,090 1,503,075 1,293,906 1,287,982 Total 47:A empreses privades 432,493 370,916 245,585 208,022 262,265 Total 48:A famílies i inst. sense fin. de lucre 962,842 1,075,773 1,126,262 1,066,717 1,095,575 TOTAL CAPÍTOL 4: 2,830,706 2,991,055 2,947,147 2,640,797 2,647,647 -10.16% desp_4
 20. 20. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EA. 2010 DESPESES CAPÍTOL 6: INVERSIONS Subc. C. '09 C.'10 ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost Total 60: Inversió nova infrstr. i béns ús general 238,246 659,321 2,054,679 1,590,000 2,500,000 Total 61: Inversió reposició infrstr. i béns ús general 4,252,683 4,383,285 3,744,525 4,895,528 1,309,750 Total 62: Inversió nova associada al funcionament 3,798,891 8,345,206 2,213,837 8,014,826 1,760,250 Total 63: Inversió reposició associada al funcionament 727,286 733,259 393,670 2,860,922 418,000 Total 64: Inversions de caràcter inmaterial 131,184 65,309 247,500 214,094 180,000 TOTAL CAPÍTOL 6: 9,148,290 14,186,380 8,654,210 17,575,370 6,168,000 desp_6
 21. 21. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EA. 2010 DESPESES CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Subc. C. '09 C.'10 ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Total 76:A entitats públiques 4,703,764 1,925,051 59,000 137,363 59,000 76300 2010 Trans. Capital- A Generalitat: nou arxiu comarcal Mas Lluí 212,374 202,479 76300 2010 Trans. Capital- A entitats públiques: MMAMB piscina coberta 3,932,390 1,663,672 134,805 2010 Trans. Capital- ATM 500,000 76300 533 2010 Trans. Capital- A entitats públiques Consorci del 59,000de Collserola Parc 58,900 59,000 2,558 59,000 Total 77:A empreses 0 0 0 0 0 77000 451 2010 Trans. Capital- A empreses Total 78:A entitats sense ànim de lucre 148,473 69,161 377,500 71,620 60,000 78000 431 2010 Trans. Capital- A famílies i institucions sense ànim de lucre - vivenda 43,471 0 35,000 35,000 78000 437 2010 Trans. Capital- Llei de Barris 69,161 342,500 71,620 -100.00% 78000 451 2010 Trans. Capital- Cinebaix 105,002 78900 Transf. Escola Tramuntana 25,000 TOTAL CAPÍTOL 7: 4,852,237 1,994,211 436,500 208,983 119,000 desp_7
 22. 22. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EA. 2010 DESPESES CAPÍTOL 8: ACTIUS FINANCERS Subc. C. '09 C.'10 ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Total 83:Préstecs a curt termini 57,968 50,867 75,130 83000 2010 Préstecs curt termini: Ac.Social 57,968 50,867 75,130 TOTAL CAPÍTOL 8: 57,968 50,867 75,130 desp_8
 23. 23. 2010pressupost-091209110156-phpapp02.xls DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA. 2010 DESPESES CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS. Subc. C. '09 C.'10 ANY Total 91: Amortització préstecs 91100 011 011 2010 Amort.préstecs a mig: Deute públic 91300 011 011 2010 Amort.préstecs a llarg: Deute públic 91301 011 011 2010 Amort.préstecs a llarg: Caixa Cat. (conveni Diputació) TOTAL CAPÍTOL 9: desp_9

×