Successfully reported this slideshow.

Enquesta Iatic

0

Share

Loading in …3
×
1 of 26
1 of 26

Enquesta Iatic

0

Share

Download to read offline

Resultats de l'enquesta realitzada a l'IES Torre del Palau arran de la implantació d'un projecte d'integració avançada de les TIC

Resultats de l'enquesta realitzada a l'IES Torre del Palau arran de la implantació d'un projecte d'integració avançada de les TIC

More Related Content

Enquesta Iatic

 1. 2. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Context <ul><li>Institut públic d’ensenyament secundari </li></ul><ul><li>Situat a Terrassa en una zona no urbanitzada </li></ul><ul><li>3 línies d’ESO i 3 línies de Batxillerat </li></ul><ul><li>550 alumnes de classe socioeconòmica baixa-mitjana </li></ul><ul><li>45 professors </li></ul><ul><li>Antiga escola de primària reconvertida en centre experimental LOGSE el 1987 </li></ul>IES TORRE DEL PALAU
 2. 3. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Projecte IATIC <ul><li>Projecte d’Integració Avançada de les TIC </li></ul><ul><li>Inici maig 2005. Aplicació curs 2005-06 i 2006-07 </li></ul><ul><li>Tots els cursos d’ESO </li></ul><ul><li>1/3 de les hores amb suport TIC </li></ul>Aules amb ordinadors fixos o portàtils Aules amb projectors i PDi
 3. 4. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007  Objectiu: Recollir dades “objectives” que serveixin per avaluar el projecte i establir les línies de treball de cara a propers cursos <ul><li>Metodologia: </li></ul><ul><li>Qüestionari per a l’alumnat i qüestionari per al professorat gestionats des d’un aplicatiu de la intranet </li></ul><ul><li>Mostra: </li></ul><ul><li>1r d’ESO: 76 alumnes de 96 </li></ul><ul><li>2n d’ESO: 48 alumnes de 98 </li></ul><ul><li>3r d’ESO: 29 alumnes de 86 </li></ul><ul><li>Professorat: 23 de 45 </li></ul>Estudi intern promogut per la comissió TIC del centre per a l’obtenció de dades de treball sense pretensions de rigurositat científica ni anàlisi estadística formal.
 4. 5. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 <ul><li>Qüestionari de l’alumnat: </li></ul><ul><li> Equipament informàtic </li></ul><ul><li>Ús d’internet a casa </li></ul><ul><li> Ús de les TIC al centre </li></ul><ul><li> Competències TIC i MAV </li></ul><ul><li> Activitats TIC de les assignatures </li></ul>Qüestionari del professorat:  Ús de les TIC (aspectes quantitatius i qualitatius)  Ús de la intranet
 5. 6. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 Resultats més significatius de l’ALUMNAT: <ul><li>Equipament informàtic: </li></ul><ul><li>Elevat nombre d’ordinadors a casa: </li></ul><ul><ul><li>51% en tenen 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>44% en tenen més d’1 </li></ul></ul><ul><li>Sitació de l’ordinador: </li></ul><ul><ul><li>48% a l’habitació </li></ul></ul><ul><ul><li>28% sala d’estar </li></ul></ul><ul><li>Disposició de línies d’alta velocitat: </li></ul><ul><ul><li>46% ADSL </li></ul></ul><ul><ul><li>28% cable </li></ul></ul>
 6. 7. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 Resultats més significatius de l’ ALUMNAT : <ul><li>Usos d’internet (I): </li></ul><ul><li>Freqüència de connexió dels pares: </li></ul><ul><ul><li>26% cada dia, </li></ul></ul><ul><ul><li>21% dos o tres vegades per setmana, </li></ul></ul><ul><ul><li>25% mai </li></ul></ul><ul><li>Freqüència de connexió de les mares: </li></ul><ul><ul><li>14% cada dia, </li></ul></ul><ul><ul><li>23% dues a tres vegades per setmana, </li></ul></ul><ul><ul><li>36% mai </li></ul></ul>
 7. 8. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 Resultats més significatius de l’ ALUMNAT : <ul><li>Usos d’internet (II): </li></ul><ul><li>Normes sobre l’ús d’internet a casa: </li></ul><ul><ul><li>42% no n’hi ha </li></ul></ul><ul><ul><li>16% normes sobre el tipus de webs que visita </li></ul></ul><ul><ul><li>14% normes sobre el temps d’estar connectat </li></ul></ul><ul><li>Vigilància de les webs visitades a casa: </li></ul><ul><ul><li>60% no </li></ul></ul><ul><ul><li>34% sí </li></ul></ul>
 8. 9. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 Resultats més significatius de l’ ALUMNAT : <ul><li>Usos d’internet (III): </li></ul><ul><li>Connexions a la pàgina web del centre des de casa (no intranet): </li></ul><ul><ul><li>18% cada dia més d’una vegada </li></ul></ul><ul><ul><li>26% cada dia una vegada </li></ul></ul><ul><ul><li>34% cada dos o tres dies </li></ul></ul><ul><ul><li>5% els caps de setmana </li></ul></ul><ul><ul><li>11% mai </li></ul></ul>
 9. 10. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 Resultats més significatius de l’ ALUMNAT : <ul><li>Usos d’internet (IV): </li></ul><ul><li>Repercussió de l’ús dels ordinadors a l’aula en la vida de fora del centre i en la formació: </li></ul><ul><ul><li>31%: m’ha ajudat a conèixer recursos i eines per aprendre millor. </li></ul></ul><ul><ul><li>32%: m’ha ensenyat a aprendre nous aspectes de l’assignatura a través d’eines i recursos digitals. </li></ul></ul>
 10. 11. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 Resultats més significatius de l’ ALUMNAT : <ul><li>Ús de les TIC al centre (I): </li></ul><ul><li>Ús habitual de la intranet per enviar activitats </li></ul><ul><li>Poc ús de la intranet com a eina de comunicació entre alumnat i professorat </li></ul><ul><li>Els materials TIC serveixen per entendre millor l’assignatura </li></ul><ul><li>Les TIC ajuden a treballar de manera més autònoma </li></ul><ul><li>L’actitud a les hores TIC és diferent per part de l’alumnat </li></ul><ul><li>Es prefereix la forma d’aprendre amb TIC per sobre de l’ordinària </li></ul>
 11. 12. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 Resultats més significatius de l’ ALUMNAT : <ul><li>Ús de les TIC al centre (II): </li></ul><ul><li>Usos inadequats de les TIC en hores de classe: baixar música, ús del Messenger. </li></ul><ul><li>Grau de satisfacció molt elevat en l’ús de les TIC </li></ul><ul><li>Grau elevat de creença d’ús de les TIC com a complement de les hores ordinàries </li></ul><ul><li>Demanda generalitzada que les assignatures que usen TIC les incorporin </li></ul><ul><li>Voluntat de seguir utilitzant l’ordinador i Internet a les classes del proper curs: 92%: sí 2% no </li></ul>
 12. 13. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 Resultats més significatius de l’ ALUMNAT : <ul><li>Competències TIC i MAV: </li></ul><ul><li>Tot l’alumnat té compte de correu electrònic </li></ul><ul><li>Ús diari del Messenger </li></ul><ul><li>Han adquirit coneixements informàtics per igual a l’institut que pel seu compte. </li></ul><ul><li>Han après a navegar pel seu compte. </li></ul><ul><li>Assoleixen la majoria de competències TIC i MAV a 1r d’ESO </li></ul><ul><li>Punts fluixos: bases de dades, retoc d’imatges, edició de vídeo, so. </li></ul>
 13. 14. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 Resultats més significatius de l’ ALUMNAT : <ul><li>Activitats TIC: </li></ul><ul><li>Activitats predominants en les assignatures: </li></ul><ul><ul><li>Consulta de pàgines web </li></ul></ul><ul><ul><li>Recerca d’informació guiada pel professorat </li></ul></ul><ul><ul><li>Exercicis en documents Word </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració de presentacions multimèdia </li></ul></ul><ul><ul><li>Predomini de treball individual </li></ul></ul><ul><ul><li>Més informació al següent apartat </li></ul></ul>
 14. 15. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 Resultats més significatius del PROFESSORAT: <ul><li>Usos de les TIC (aspectes quantitatius I): </li></ul><ul><li>Ús principal de les TIC com a suport a l’explicació de continguts (52%) </li></ul><ul><li>Ús generalitzat de programes d’ofimàtica a l’aula (86%) </li></ul><ul><li>Ús generalitzat de pàgines web a internet (73%) </li></ul><ul><li>Poc ús de la missatgeria per a comunicar-se amb l’alumnat </li></ul><ul><li>Ús nul dels aplicatius d’intercomunicació amb l’alumnat per a la dinamització de l’aula (xat i fòrums) </li></ul>
 15. 16. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 Resultats més significatius del PROFESSORAT: <ul><li>Usos de les TIC (aspectes quantitatius II): </li></ul><ul><li>Molt poc ús dels següents recursos: </li></ul><ul><ul><li>Repositoris de recursos: XTEC, Edu365,... </li></ul></ul><ul><ul><li>CD-Roms (43% mai, 30% ocasionalment) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pàgines web de creació pròpia </li></ul></ul><ul><ul><li>Programes d’autoria </li></ul></ul><ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Simuladors </li></ul></ul>
 16. 17. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 Resultats més significatius del PROFESSORAT: <ul><li>Usos de les TIC (aspectes qualitatius I): </li></ul><ul><li>Què aporten les TIC com a eina de suport a la docència? </li></ul><ul><ul><li>Són un recurs més a la docència </li></ul></ul><ul><ul><li>Millora l’atenció i fa l’aprenentatge més atractiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Faciliten l’aprenentatge als grups de reforç i alumnes amb dificultats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es relaciona molt l’ús de les TIC amb els continguts de la matèria, la forma de presentar-los i l’atracció per a l’alumnat. Però no es parla de la participació de l’alumnat ni del canvi en la manera de fer classe. </li></ul></ul>
 17. 18. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 Resultats més significatius del PROFESSORAT: <ul><li>Usos de les TIC (aspectes qualitatius II): </li></ul><ul><li>Influència de les TIC en la manera de fer classe: </li></ul><ul><ul><li>Permet tractar l’alumnat de manera més individualitzada </li></ul></ul><ul><ul><li>Potencia l’autonomia de l’alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>També es destaca el dinamisme i motivació que comporta el seu ús </li></ul></ul>
 18. 19. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 Resultats més significatius del PROFESSORAT: <ul><li>Usos de les TIC (aspectes qualitatius III): </li></ul><ul><li>Aportacions de les TIC al tractament de la diversitat: </li></ul><ul><ul><li>Permeten tractar l’alumne de manera més individual, </li></ul></ul><ul><ul><li>Millorar l’autonomia, </li></ul></ul><ul><ul><li>Permeten treballar a ritmes diferenciats </li></ul></ul>
 19. 20. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 Resultats més significatius del PROFESSORAT: <ul><li>Usos de les TIC (aspectes qualitatius IV): </li></ul><ul><li>Treball individual vs treball de grup: </li></ul><ul><ul><li>Predomina el treball individual, es creu que així millora l’autonomia de l’alumne. </li></ul></ul><ul><ul><li>En el treball de grup es considera que hi ha alumnes que no treballen suficient, s’utilitza de forma esporàdica. </li></ul></ul><ul><ul><li>El treball per parelles es troba a mig camí i es considera que té els avantatges de l’un i de l’altre (autonomia, col·laboració, motivació) </li></ul></ul>
 20. 21. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 Resultats més significatius del PROFESSORAT: <ul><li>Freqüència d’ús de la Intranet (I): </li></ul><ul><li>Aplicatius de la intranet que s’utilitzen amb freqüència (més del 50%): </li></ul><ul><ul><li>Carpeta de la matèria per deixar-hi documents </li></ul></ul><ul><ul><li>Carpeta de treball de grup </li></ul></ul><ul><ul><li>Carpeta de lliurament d’activitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Reserves </li></ul></ul>
 21. 22. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 Resultats més significatius del PROFESSORAT: <ul><li>Freqüència d’ús de la Intranet (II): </li></ul><ul><ul><li>Aplicatius de la intranet que s’utilitzen poc (30-50%): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tauler de la matèria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Correu electrònic de la intranet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tauler de centre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comunicació d’incidències informàtiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aplicatius de la intranet que s’utilitzen esporàdicament (menys del 30%): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Carpeta web de la matèria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agenda de la matèria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llibreta de notes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fòrum de la matèria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eines d’elaboració de materials </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Generador de notícies </li></ul></ul></ul>
 22. 23. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 DADES PER REFLEXIONAR : <ul><li>INTERNET A CASA: </li></ul><ul><li>Les famílies disposen de més ordinadors que la mitjana catalana (informe PIC) </li></ul><ul><li>L’índex de línies de connexió d’alta velocitat és molt superior a la mitjana catalana (informe PIC) </li></ul><ul><li>Hi ha poc control de les famílies sobre els usos d’internet a casa </li></ul>
 23. 24. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 DADES PER REFLEXIONAR: <ul><li>ALUMNAT: </li></ul><ul><li>Grau de satisfacció de l’alumnat elevat respecte a l’ús de les TIC al centre </li></ul><ul><li>Voluntat d’incorporar les TIC en les àrees que no ho fan </li></ul><ul><li>Creença generalitzada de l’alumnat que ajuden en l’aprenentatge i fomenten l’autonomia </li></ul><ul><li>Actitud diferent a les hores TIC. Preferència de les hores TIC per sobre de les ordinàries </li></ul><ul><li>Poc ús de les eines de comunicació de la intranet </li></ul><ul><li>Elevat grau d’assoliment de competències TIC i MAV </li></ul><ul><li>Importància de l’adquisició de coneixements informàtics fora del centre </li></ul>
 24. 25. IES Torre del Palau. Projecte IATIC. Enquesta 07 Enquesta juny 2007 DADES PER REFLEXIONAR: <ul><li>PROFESSORAT: </li></ul><ul><li>Ús majoritari de les TIC com a suport a les explicacions </li></ul><ul><li>Ús elevat d’editors de text i presentacions multimèdia </li></ul><ul><li>Poc ús de les eines de comunicació </li></ul><ul><li>Poc ús de determinats recursos educatius </li></ul><ul><li>Creença de les TIC com a complement de l’aprenentatge, el fan més atractiu </li></ul><ul><li>Afavoreixen l’autonomia i ritmes diferenciats </li></ul><ul><li>Es treballa poc en grup </li></ul><ul><li>Poc ús dels aplicatius de la intranet </li></ul>

×