Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elements per a l’avaluació de l’ús de les tic en centres educatius

1,613 views

Published on

Elements per a l'avaluació de l'ús de les TIC en centres educatius:

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elements per a l’avaluació de l’ús de les tic en centres educatius

  1. 1.  Elements per a l’avaluació de l’ús de les TIC en centres educatius Jordi Serarols i Boada jserarol@xtec.cat   Reconeixement  –  No  comercial  –  Compartir  igual   Aquesta  obra  es  pot  distribuir,  copiar  i  exhibir,  sense  obtener  beneficis  econòmics.  Es  poden   crear  d’altres  obres  a  partir  d’aquesta  sempre  i  quan  portin  la  mateixa  llicència  que  l’original.    
  2. 2. Aquest document presenta tres eines per avaluar l’ús de les tecnologies de lainformació i la comunicació (TIC) en centres educatius:La diagnosi de l’ús de les TIC és una pauta per a l’anàlisi i valoració de l’úsde les TIC a partir de 8 apartats dividits en diverses dimensions. Cada centrehaurà de reflexionar al voltant de cada dimensió per tal de determinar el seugrau de maduresa en cada aspecte. .La llista de verificació (checklist) té per objectiu facilitar l’avaluació de laqualitat en l’ús de les TIC. Està pensada sobretot per a aquells centres quetenen sufiicients recursos tecnològics per permetre treballar amb l’alumnat aràtio 1:1. Els ítems estan agrupats en tres blocs: aspectes tècnics,pedagògics i organitzatius i han de permetre fer una primera avaluació delcentre segons els elements que apareixen a l’apartat següent sobrel’avaluació.Els elements per a l’avaluació de l’ús de la tecnologia als centreseducatius permeten avaluar el grau de maduresa digital d’un centremitjançant quatre preguntes clau.A partir de l’aplicació d’aquestes eines, és aconsellable que cada centredesenvolupi un pla estratègic en què s’estableixin objectius que permetinavançar en un ús eficient de les TIC al centre. ICT Assessment – valid or what? petebradshaw.wordpress.com
  3. 3. Elements per a la diagnosi de l’ús de les TIC     Apartats DimensionsA. Lideratge i gestió A.1 Desenvolupar i comunicar una visió TIC compartida A.2 Planejar una estratègia TIC sostenibleB. Currículum B.1 Planejar i guiar un currículum TIC ample i equilibrat B.2 Revisar i actualitzar el currículum segons el desenvolupament tecnològic B.3 Assegurar que les experiències TIC dels alumnes siguin progressives, coherents i equilibradesC. Ensenyament-aprenentatge C.1 Planejar l’ús de les TIC per afavorir l’ensenyament i aprenentatge C.2 Satisfer les expectatives dels alumnes per a l’ús de les TIC C.3 Animar el professorat a treballar de manera col·laboradora identificant i avaluant l’impacte de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatgeD. Avaluació D.1 Avaluar la capacitat de les TIC per donar suport a l’aprenentatge dels alumnes D.2 Utilitzar evidències d’avaluació i dades per a planificar l’ensenyament-aprenentatge al llarg del currículum D.3 Avaluar l’aprenentatge en assignatures específiques on s’hagin utilitzat les TICE. Desenvolupament professional E.1 Identificar i dirigir les necessitats de formació en TIC de l’escola i del professorat E.2 Proporcionar suport de qualitat i activitats de formació per a tot el personal en l’ús de les TIC, compartint bones pràctiques E.3 Revisar, controlar i avaluar el desenvolupament professional com a part integrant del desenvolupament de l’escolaF. Afavoriment de les oportunitats F.1 Vetllar per les necessitats dels alumnes i de tota laper a l’aprenentatge comunitat educativa en la generalització de l’ús de les TIC F.2 Assegurar que l’ús de les TIC es faci de forma planificada per tal que comporti qualitat d’ús de les TIC dins i fora de l’escola F.3 Revisar, controlar i avaluar les oportunitats d’estendre l’aprenentatge fins i fora de l’escolaG. Recursos G.1 Assegurar entorns d’aprenentatge que utilitzin les TIC eficaçment i segons les necessitats estratègiques G.2 Adquirir, desplegar i revisar recursos TIC apropiats que reflecteixin l’estratègia de millora de l’escola G.3 Gestionar el suport tècnic eficaçment en benefici dels alumnes i del professoratH. Impacte en els resultats de H.1 Demostrar com poden millorar els resultats elsl’alumnat alumnes H.2 Ser conscient de com l’ús de les TIC pot tenir un efecte positiu ampli en la millora de resultats dels alumnes H.3 Revisar l’actitud i comportament dels alumnes en relació a l’ús de les TIC
  4. 4. Llista de verificació     1:gens 2:poc 3: bastant 4: molt  Aspectes organitzatius 1 2 3 4 Sí NoEl centre té creada una comissió TIC (grup impulsor)La comissió TIC es reuneix periòdicamentEl centre disposa de Pla TAC o l’està elaborantEl centre ha regulat l’ús dels ordinadors portàtils i altresdispositius tecnològicsEl centre té una visió definida de l’ús de les TICEl centre ha definit estratègies d’ensenyament-aprenentatgeamb tecnologia educativaEl centre té pàgina web amb informació actualitzadaEl centre té un entorn virtual d’ensenyament-aprenentatgeL’ús de l’EVEA està regulatEl professorat utilitza de forma habitual l’EVEAL’alumnat utilitza de forma habitual l’EVEAEl centre té polítiques de control i seguretat establertesEl centre ha instal·lat programari de control/gestió d’aulaEl centre ha organitzat formació de professorat en relació al’ús de les TICEl centre disposa d’un pla de formació específic sobre l’ús deles TICEl centre ha organitzat activitats adreçades als pares i maresen relació a l’ús de les TIC 1:gens 2:poc 3: bastant 4: molt Aspectes tècnics   1 2 3 4 Sí No Les aules tenen connexió wi-fi Qualitat de la connectivitat Els alumnes tenen l’ordinador portàtil L’ordinador portàtil de l’alumnat és homologat El professorat té ordinador portàtil El centre disposa d’ordinadors de contingència El centre ha tingut problemes amb la distribució dels ordinadors El centre ha tingut problemes amb les cartes de pagament Les aules 1x1 estan electrificades Tots els ordinadors poden connectar-se a la presa de corrent elèctrica Les aules tenen ordinador, projector i PDI instal·lades i amb bon funcionament
  5. 5. 1:gens 2:poc 3: bastant 4: moltAspectes pedagògics 1 2 3 4 Sí NoEls ordinadors tenen instal·lat el programari oficialL’alumnat fa servir eines de recerca d’informacióL’alumnat fa servir eines de comunicació i presentació dela informació: processador de textosL’alumnat fa servir eines de comunicació i presentació dela informació: editor de presentacionsL’alumnat fa servir eines de comunicació i presentació dela informació: editors d’imatge i vídeoL’alumnat fa servir eines de comunicació i presentació dela informació: mapes conceptualsL’alumnat fa servir eines de comunicació i presentació dela informació: altres einesL’alumnat fa servir eines d’ús i manipulació de dades: fullsde càlculL’alumnat fa servir eines d’ús i manipulació de dades:bases de dadesL’alumnat fa servir eines d’ús i manipulació de dades:simuladors, laboratoris digitals, sensorsL’alumnat fa servir eines d’ús i manipulació de dades:altres einesEls alumnes tenen llicències de llibres digitals per a lamajoria d’assignaturesEl centre ha tingut problemes per gestionar les llicènciesdels llibres digitalsEls llibres digitals que s’utilitzen són de la mateixa editorialEs fan servir els llibres digitals de forma habitualEl professorat fa servir d’altres recursos digitals de laxarxaProfessorat i alumnat fan servir eines 2.0El professorat té més el rol de tutor d’aprenentatge que detransmissor de contingutsEl professorat fa servir d’altres recursos digitalsd’elaboració pròpiaEl centre ha definit la integració de les TIC en les diversesàrres curricularsEl centre ha pres acords sobre l’ús de les TIC i les NEE del’alumnatEl centre té acords sobre la contribució de les TIC al’assoliment de les competències bàsiquesEl professorat fomenta el treball cooperatiu,interdisciplinari i per projectesEls criteris d’avaluació de les matèries preveuen laintegració de l’ús de les TIC en les activitats ordinàriesL’alumnat té un rol actiuEl professorarat fomenta l’autonomia de l’alumnatEn l’avaluació dels alumnes es té en compte la producciódigital d’aquests
  6. 6. Elements per a l’avaluació de l’ús de les TIC     Com s’utilitzen les TIC al centre? L’ús de les TIC al centre afavoreix el progrés dels estudiants en el seu procés d’aprenenatge de manera excel·lent (en relació a l’aprenentatge de les diverses assignatures i a Excel·lentElement d’avaluació 1 l’assoliment de les competències bàsiques) utilitzant metodologies actives i col·laboratives. Els estudiants utilitzen les TIC de forma equilibrada en diverses assignatures al llarg del currículum amb evidències Bé de millora de resultats i assoliment de competències bàsiques amb activitats que afavoreixen la inclusió digital. Els estudiants fan servir i desenvolupen les seves habilitats Satisfactori TIC per millorar l’aprenentatge en les diferents assignatures. L’ús de les TIC es redueix a l’assignatura de tecnologia o Inadequat matèries optatives d’informàtica. De quina manera les TIC afavoreixen l’aprenentatge?Element d’avaluació 2 Les TIC són invisibles i donen suport a l’estudiant. Excel·lent S’utilitzen les TIC per afavorir l’aprenentatge en les diverses Bé assignatures. L’ús que es fa de les TIC va més enllà de la millora d’aspectes Satisfactori formals de la presentació de treballs. Tot i que es fan servir les TIC en diverses assignatures, Inadequat aquestes aporten poc al procés d’ensenyament-aprenentatge.
  7. 7. Com es desenvolupen les habilitats dels estudiants amb les TIC i com s’avaluen? El monitoratge i avaluació de les TIC i el progrés que fan els alumnes és rigorós i condueix a programacions ben enfocades Excel·lent que tenen un impacte beneficiós en els alumnes.Element d’avaluació 3 L’avaluació de la feina amb TIC es fa a tota l’escola segons estableixi el Pla TAC de Centre, es dóna feedback a la comissió TIC del centre i s’utilitza per assegurar que els Bé alumnes progressen adequadament en les seves habilitats i comprensió de les TIC. S’avalua la feina segons criteris TIC però no sempre es dóna Satisfactori el feedback a la comissió TIC. L’ús de les TIC a l’escola està centrat en la millora d’aspectes formals de treballs i no en la millora de l’aprenentatge. Es Inadequat presta poca atenció a la comunicació i presentació d’informació. De quina manera es forma i es recolza el professorat per tal que aprengui i entengui l’ús de les TIC i se’n beneficiïn els estudiants? El centre disposa d’una visió compartida de l’ús de les TIC, té un pla de formació específic, recursos catalogats iElement d’avaluació 4 Excel·lent infraestructures adequades. Tot el professorat té accés a formació ben planificada i adequada que els permet donar suport a l’ús que els Bé estudiants fan de les TIC per desenvolupar el seu aprenentatge. El professorat té un coneixement adequat de les TIC. Han tingut accés a formació que els permet recolzar l’ús de les TIC Satisfactori que fan els alumnes. El professorat té poca formació en TIC. Es detecten Inadequat reticències en l’ús de les TIC.

×