Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketing 2.0 el nou marketing a les xarxes socials

804 views

Published on

El perquè del nou marketing 2.0, el màrketing relacional.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Marketing 2.0 el nou marketing a les xarxes socials

 1. 1. Marketing 2.0 i les xarxes socials
 2. 2. Marketing Relacional• Objectius – Gestionar la la comunicació 2.0 a la Xarxa • Entendre filosofia 2.0 – Nous Valors, Societat, Empresa, Comunicació, Missatges... • Utilització Eines web 2.0 • Organització de la Comunicació 2.0
 3. 3. Marketing Relacional• Marc Teòric (2)• Les eines web 2.0 – Bloc (2) – Twitter(2) – Facebook(2) – Linkedin(1) – Audiovisual(1)• Estratègia. Marketing Relacional a la Xarxa(3+3)• Pla de Comunicació(3)
 4. 4. A la nova Societat Xarxa...“Les marques són les persones” Marketing Relacional
 5. 5. Marketing Relacional• El màrqueting a Internet suposa el canvi més gran de paradigma que ha pogut comportar la irrupció dun nou mitjà.(Hoffman, 2000:1)• En la nostra època màrqueting significa construir relacions.(Kotler, 1992).• Els serveis sorientessin a atraure, mantenir i millorar les relacions amb els clients. (L.Berry, 1983) Marketing Relacional
 6. 6. Marketing RelacionalEs el que apliquen les empreses que adopten el Clue Train Manifesto.
 7. 7. Marketing Relacional• “Una conversa global de gran abast ha començat (també per a les empreses ). A través d’Internet, la gent està descobrint i inventant noves maneres de compartir els coneixements rellevants molt ràpidament. Com a resultat directe, els mercats són cada vegada més intel·ligents – i cada vegada s’estan tornant més intel·ligents més ràpid que la majoria de les empreses.”• Així comença la introducció de les 95 tesis que conformen el Cluetrain Manifesto, el llibre que, l’abril de 1999, va introduir el concepte dels mercats com a converses.
 8. 8. Marketing Relacional• Els mercats son conversesInternet la nova àgora on tothom pot trobar-se i parlar del que sigui.
 9. 9. Marketing Relacional• Els hyperlinks subverteixen la jerarquiaLa capacitat dels hyperlinks de anar mes enllà en la informació, fa que les jerarquies quedin sobrepassades
 10. 10. Marketing Relacional• Connexió entre els nous mercats i les empresesNova organització empresarial• Quins 5 consells podem donar a l’empresa en la nova societat xarxa?• Incorporar la filosofia 2.0, de cooperar, col·laborar, comunicar i connectar per a que els productes i serveis tinguin valors, mes enllà de la seva utilitat pràctica.• Organitzar una xarxa a l’intern de l’empresa per compartir coneixement com a font d’innovació.• Organitzar una xarxa cap a l’exterior de l’empresa on comunicar i comunicar-se amb clients.• Organitzar els treballadors com a millors prescriptors de la marca aprofitant la seva presència a les xarxes socials.• Entendre que la transparència és la millor forma de crear la confiança que es traduirà en més i millors possibilitats de negoci.• I tu? quin consell donaries a una empresa per a que participi de la nova societat xarxa?
 11. 11. Marketing Relacional• Les empreses es fan presents als nous mercatsHan de formar part de les converses que es porten a terme als mercats, si no ...corren el risc de ser irrelevants
 12. 12. Marketing Relacional• Resposta amb nova organitzacio i de marketingLa nova comunicació als mercats obviarà lantiga dels mass media, ja que no es autentica. NO a la publicitat, si a la comunicació 2.0
 13. 13. Marketing 2.0 i les xarxes socials
 14. 14. Marketing Relacional• Social Media Revolution 2012
 15. 15. Marketing Relacional• Nova Societat i Economia del Coneixement. – La nova economia es la economia del coneixement • Globalització econòmica • Revolució Tecnològica Digital (Entrada massiva TIC) – Empresa Organització Estratègia Practiques de Producció RESULTATS • Canvis en els patrons de demanda de família i empreses
 16. 16. Marketing Relacional Consumidors Empresa Xarxa: Model Sector Públic organitzatiu i estratègic Basat en la descentralització en xarxa de TIC Mercat les línies de negoci EconomiaGlobalització ----------------- Coneixement Creixament Demanda Cicle Inflació Atur
 17. 17. Marketing RelacionalTIC:Proces de Transició Economia Industrial cap a Economia del coneixement
 18. 18. Marketing RelacionalEconomia i Societat del Coneixement Telecomunicacions Informatica i Equips TIC Continguts Industria de la Informació Efectes sobre la Efectes sobre la oferta demanda Economia del coneixement Efectes Socials Efectes Polítics Efectes Ideologics/culturals Efectes Institucionals Societat del coneixement
 19. 19. Marketing Relacional• Decaleg Economia Global del Coneixement1. És Global Digital amb una demanda de mercaderies amb caràcter intangible2. La nova economia és la economia del coneixement3. Nova economia, noves capacitats4. A l’empresa nova economia és empresa xarxa5. Nova economia, mes innovació6. Nova economia, nova estructura del treball i de les relacions laborals7. Bova economia, nova formació8. Nova economia, nova política econòmica9. Nova economia, noves oportunitats de desenvolupament10. Nova economia, nova societat del coneixement que es fonamenta en una economia basada en el coneixement que genera importants canvis en el conjunt de lentramat i les relacions socials
 20. 20. Resum Principals Referències Teòriques Una Societat Xarxa és aquella Es produeix laparició duna economia basada Lempresa xarxa, superant la concepció lestructura social de la qual està en el coneixement, que tindria en el procés de de la tecnologia com a recurs i Nova Societat i composta de xarxes otenciades globalització econòmica, en la revolució integrant-la com un element central de Economia per TIC basades en la tecnològica digital i en els canvis en els la cultura empresarial, que es trasllada coneixement microelectrònica. patrons de demanda de famílies i empreses a lestratègia i, per consegüent, a la (Castells, 2006:27) els seus tres pilars fonamentals. organització. (Torrent et al., 2008 b). (Torrent, 2008b: 48) Un dels factors dèxit de les xarxes socials és la possibilitat Serveis de web que permeten als individus (1) construir un de participació. Un element essencial per crear una xarxa perfil públic o semipúblic dins dun sistema tancat, (2) reeixida i dissenyar una arquitectura de participació articular una llista daltres usuaris amb els que vols estar Web 2.0 consisteix a establir les preferències dels usuaris per connectat (3) veure i recórrer seva llista de les connexions i compartir contingut, en forma automàtica, de manera que fetes per altres dins del sistema. Xarxes Socials els usuaris contribueixin al valor de la xarxa. La naturalesa i la nomenclatura daquestes connexions (OReilly, 2005) poden variar dun lloc a un altre. (Boyd i Ellison, 2007:3) Empresa 2.0 és lús de les Lús de les TIC en lactivitat Segons la teoria de la llarga cua, els plataformes empresarial potencia el productes que tenen poca demanda o un emergents de programari replantejament dels processos de volum de vendes baix, componen col · social a linterior de les empreses o negoci, de les estructures lectivament una quota de mercat que Empresa 2.0 entre empreses i els seus socis i organitzatives i de les estratègies de rivalitza o fins i tot supera els relativament clients mercat. escassos productes de venda massiva. (Macfee 2006) (Brynjolfsson i Yang, 1999) (Anderson, 2006)Màrqueting El màrqueting a Internet suposa el En la nostra època Els serveis sorientessin aRelacional canvi més gran de paradigma que màrqueting atraure, mantenir i millorar ha significa construir les relacions amb els pogut comportar la irrupció dun relacions. clients. nou mitjà. (Kotler, 1992). (L.Berry, 1983) (Hoffmab, 2000:1)
 21. 21. Marketing Relacional• Web 2.0 i Xarxes Socials.• Web basada en comunitats dusuaris i una gamma especial de eines fàcils d’utilitzar i d’us gratuit (blocs, xarxes socials,wikis,...) que fomenten la col·laboració, i lintercanvi àgil dinformació entre els usuaris.
 22. 22. Marketing Relacional
 23. 23. Marketing Relacional• La web 2.0 no és una tecnologia sinó una actitud• Les eines tecnològiques no són les que constitueixen la web 2.0, sino els seus usuaris: les seves activitats, les seves necessitats, etc. Nosaltres, la gent, som la web 2.0• Funcions de les aplicacions propies de la web (software social) Comunicació, Cooperació, Col·laboració i Connexions• Serveis web 2.0: Blocs, Wikis, RSS, Marcadors socials, P2P, Xarxes Socials,...
 24. 24. Marketing Relacional• Xarxes Socials: Serveis basats en al web que permeten als individus1. Construir un perfil públic o semipúblic dins d’un sistema tancat2. Articular una llista d’altres usuaris amb els que es vol estar connectat3. Veure i recórrer la llista de les connexions fetes per altres dins el sistema.
 25. 25. Marketing RelacionalIrrupció xarxes Socials = canvi organització de les comunitats en linia• Comunitats virtuals: Al voltant d’interessos• Xarxes Socials: Al voltant de la gent
 26. 26. Marketing Relacional• L’aspecte social s’ha de tenir en compte en tot el que es fa, de manera estructural, i no pas com a element circumstancial o afegit al marge.• Participa en converses i comunicat. Pensa en els aspectes de la teva marca que siguin inherentment socials i crea continguts que les persones trobin prou interessants com per que els hi diguin als seus amics i coneguts. Si aconsegueixes que els teus continguts corrin de boca en boca, hauràs aconseguit els teus objectius.• Construir les relacions socials a la xarxa, igual com al mon off line, te un cost temporal. Es tracta duna "inversió" a llarg termini. Cal que actualitzis els continguts dels teus espais a la xarxa i que sigui presentat de forma atractiva. Es interessant oferir promocions especials per als teus seguidors fidels.• Aprofita el feedback dels teus clients i utilitza les eines gratuïtes que ofereix la xarxa per analitzar el seu comportament i veure quins productes o serveis que ofereixen són els que desperten més interès. En espais com Facebook aquest feedback es pot donar en temps real. Utilitza´l per donar un millor servei.• A la xarxa cal ser obert i clar. Cal ser transparent en la informació que es dona dun mateix i de la empresa.
 27. 27. Marketing Relacional7 Pecats Capitals (d’un polític) a les xarxes Socials.1. Luxúria2. Gula3. Avarícia4. Mandra5. Ira6. Enveja7. Supèrbia
 28. 28. Marketing Relacional• 7 Pecats Capitals (d’un polític) a les xarxes Socials1. Luxúria Només té contacte i es relaciona amb els seus, els del seu partit.2. Gula Obre un compte o crea un perfil just abans de les eleccions sense cap idea que farà després del dia de les eleccions3. Avarícia No segueix a ningú. Potser té 2.000 seguidors a Twitter i només segueix a 3 persones4. Mandra No respon als missatges que li envien per les Xarxes Socials.5. Ira Bombardeja amb missatges només polítics a tot el món6. Enveja Actua individualment. No crea Xarxes a la Xarxa, i no vol mai crear una xarxa dactivistes que li donin suport.7. Supèrbia No publica pensant que internet es tracta duna relació de molts a molts, sinó que ho fa pensant en transmetre dun (ell) a molts (els altres).
 29. 29. Marketing Relacional
 30. 30. Marketing Relacional
 31. 31. Marketing Relacional
 32. 32. Marketing Relacional
 33. 33. Resum Principals Referències Teòriques Una Societat Xarxa és aquella Es produeix laparició duna economia basada Lempresa xarxa, superant la concepció lestructura social de la qual està en el coneixement, que tindria en el procés de de la tecnologia com a recurs i Nova Societat i composta de xarxes otenciades globalització econòmica, en la revolució integrant-la com un element central de Economia per TIC basades en la tecnològica digital i en els canvis en els la cultura empresarial, que es trasllada coneixement microelectrònica. patrons de demanda de famílies i empreses a lestratègia i, per consegüent, a la (Castells, 2006:27) els seus tres pilars fonamentals. organització. (Torrent et al., 2008 b). (Torrent, 2008b: 48) Un dels factors dèxit de les xarxes socials és la possibilitat Serveis de web que permeten als individus (1) construir un de participació. Un element essencial per crear una xarxa perfil públic o semipúblic dins dun sistema tancat, (2) reeixida i dissenyar una arquitectura de participació articular una llista daltres usuaris amb els que vols estar Web 2.0 consisteix a establir les preferències dels usuaris per connectat (3) veure i recórrer seva llista de les connexions i compartir contingut, en forma automàtica, de manera que fetes per altres dins del sistema. Xarxes Socials els usuaris contribueixin al valor de la xarxa. La naturalesa i la nomenclatura aquestes connexions (OReilly, 2005) poden variar dun lloc a un altre. (Boyd i Ellison, 2007:3) Empresa 2.0 és lús de les Lús de les TIC en lactivitat Segons la teoria de la llarga cua, els plataformes empresarial potencia el productes que tenen poca demanda o un emergents de programari replantejament dels processos de volum de vendes baix, componen col · social a linterior de les empreses o negoci, de les estructures lectivament una quota de mercat que Empresa 2.0 entre empreses i els seus socis i organitzatives i de les estratègies de rivalitza o fins i tot supera els relativament clients mercat. escassos productes de venda massiva. (Macfee 2006) (Brynjolfsson i Yang, 1999) (Anderson, 2006)Màrqueting El màrqueting a Internet suposa el En la nostra època Els serveis sorientessin aRelacional canvi més gran de paradigma que màrqueting atraure, mantenir i millorar ha significa construir les relacions amb els pogut comportar la irrupció dun relacions. clients. nou mitjà. (Kotler, 1992). (L.Berry, 1983) (Hoffmab, 2000:1)
 34. 34. Marketing Relacional• Empresa 2.0: Macafee (2006) Referit a ús de plataformes emergents de software social a l’interior de les empreses o entre empreses i els seus clients.• Funcionalitats software social per a empresa 2.0 -SLATES-• Search: Altres usuaris o contingut• Links: Agrupar a usuaris o contingut similar• Authorship Inclou blocs i wikis• Tags: Permet a usuaris etiquetar el contingut• Extensions: Recomanació d’usuaris/contingut basat en perfil• Signals: Permet subscriure’s als usuaris o als continguts amb RSS
 35. 35. Marketing Relacional• Empresa 2.0 basada en• No a la jerarquia per a les millors idees• Tothom (o gairabe) eines i no tancades en departaments• Creació de mercat intern de difusió de la informació
 36. 36. Marketing Relacional• Empresa 2.0 ha d’aconseguir• Captar atenció• Possible col·laboració client també en la co- creació de productes i serveis• Difusió de continguts originals i de qualitat• Anem de la innovació centrada en el productor a la innovació centrada en l’usuari
 37. 37. Marketing Relacional• Empreses amb pagina web
 38. 38. Marketing Relacional• Serveis de pagina web
 39. 39. Marketing Relacional• Presencia empreses a xarxes socials• 17% xs associades al seu negoci. (SAGE 2011) – 37,7% Facebook – 8,2% Twitter – 6,4 linkedin – 4% Xing – 39,5% No n’utilitzen cap. (Solanas 2010)• Informar(1.0) vs Comunicar (2.0)
 40. 40. Marketing RelacionalEMPRESA 2.01. És una empresa del S. XXI, de la nova 6. Amb una empresa 2.0 pots societat en xarxa. Interactuar, opinar, aportar per2. És una empresa connectada a trobar les solucions més adequades. Internet. Relació personal.3. Una empresa 2.0 comunica amb 7. És una empresa 2.0 que fa Comunitat lentorn (clients, no clients, altres a la xarxa. professionals...) 8. Una empresa 2.0 aporta Coneixement. 9. Una empresa 2.0 Coopera a la xarxa .4. Una emrpesa 2.0 té la seva activitat 10. Una empresa 2.0 és Transparent, ens penjada a la xarxa. dona una cosa que avui trobem a5. A una empresa 2.0 pots seguir-li el faltar més que mai: CONFIANÇA. Procés de creació a la xarxa.
 41. 41. Resum Principals Referències Teòriques Una Societat Xarxa és aquella Es produeix laparició duna economia basada Lempresa xarxa, superant la concepció lestructura social de la qual està en el coneixement, que tindria en el procés de de la tecnologia com a recurs i Nova Societat i composta de xarxes otenciades globalització econòmica, en la revolució integrant-la com un element central de Economia per TIC basades en la tecnològica digital i en els canvis en els la cultura empresarial, que es trasllada coneixement microelectrònica. patrons de demanda de famílies i empreses a lestratègia i, per consegüent, a la (Castells, 2006:27) els seus tres pilars fonamentals. organització. (Torrent et al., 2008 b). (Torrent, 2008b: 48) Un dels factors dèxit de les xarxes socials és la possibilitat Serveis de web que permeten als individus (1) construir un de participació. Un element essencial per crear una xarxa perfil públic o semipúblic dins dun sistema tancat, (2) reeixida i dissenyar una arquitectura de participació articular una llista daltres usuaris amb els que vols estar Web 2.0 consisteix a establir les preferències dels usuaris per connectat (3) veure i recórrer seva llista de les connexions i compartir contingut, en forma automàtica, de manera que fetes per altres dins del sistema. Xarxes Socials els usuaris contribueixin al valor de la xarxa. La naturalesa i la nomenclatura aquestes connexions (OReilly, 2005) poden variar dun lloc a un altre. (Boyd i Ellison, 2007:3) Empresa 2.0 és lús de les Lús de les TIC en lactivitat Segons la teoria de la llarga cua, els plataformes empresarial potencia el productes que tenen poca demanda o un emergents de programari replantejament dels processos de volum de vendes baix, componen col · social a linterior de les empreses o negoci, de les estructures lectivament una quota de mercat que Empresa 2.0 entre empreses i els seus socis i organitzatives i de les estratègies de rivalitza o fins i tot supera els relativament clients mercat. escassos productes de venda massiva. (Macfee 2006) (Brynjolfsson i Yang, 1999) (Anderson, 2006)Màrqueting El màrqueting a Internet suposa el En la nostra època Els serveis sorientessin aRelacional canvi més gran de paradigma que màrqueting atraure, mantenir i millorar ha significa construir les relacions amb els pogut comportar la irrupció dun relacions. clients. nou mitjà. (Kotler, 1992). (L.Berry, 1983) (Hoffmab, 2000:1)
 42. 42. Marketing Relacional• “Definicións – Marketing de relacions, filosofia en la que les empreses de serveis s’orientessin a atraure, mantenir i millorar les relacions amb els clients (Berry. 1983) – “... Procés social d’establir i cultivar relacions amb els clients, creant vincles amb benefici per cada una de les parts, incloent venedors, prescriptors, distribuidors i cada un dels interlocutors fonamentals per al manteniment i explotació de la relació” (Alet. 1994)
 43. 43. Marketing Relacional
 44. 44. Marketing Relacional• A mode de resum, segons Lee-Kelley (2003) a lhora dimplementar el marketing relacional, en aquest procés shaurà de tenir en compte els següents factors:• -La relació amb el client perquè és un factor dinàmic i cal que es mantingui de forma continua.• -Mantenir als clients que ja es tenen. En segon lloc vindrà l’esforç per captar-ne de nous• -En el procés de la relació amb el client, els pactes que es facin, els compromisos a que s’arribin, s’han de mantenir absolutament.• -És el conjunt de l’empresa que està mantenint una relació amb el client, i no alguna part d’ella. És un esforç de tota la organització• -El marketing es farà personalitzat. El marketing relacional prioritza la relació personal i no massiva.• - Cal ser pro actius de cara al client i avançar-se a les seves necessitats.• -Promocionar i animar els clients a compartir els problemes quan apareguin.• -Arreglar les coses que han anat malament com a compromís de la relació que es manté.• -Els serveis que s’han de donar no poden ser sinó d’alta qualitat.• -Les queixes s’han de rebre i respondre amb rapidesa i agilitat.• - El feedback del client sobre la qualitat del producte i serveis serà molt valorat.
 45. 45. Marketing Relacional• Interactivitat dona control al consumidor i permet – Major personalització i relevància per al client (Client es el centre) – Absència de limits espaials i temporals – Democracia de la informació – Major poder del consumidor i menys de la empresa – Aconseguir clients a qui fidelitzar amb relacions estables amb l’empresa – Major diferenciació del producte – Atraure , mantenir i millorar relacions amb els clients
 46. 46. Marketing Relacional10 + 1 Beneficis• Més presència • Sabràs què volen i com ho• Més prestigi volen• Més influència • Relació personalitzada• Menys prescindible • Agilitat de decisions• Més valor • Confiança• Clients fidels si t’expliques• T’ajudaran a millorar si hi parles
 47. 47. Resum Principals Referències Teòriques Una Societat Xarxa és aquella Es produeix laparició duna economia basada Lempresa xarxa, superant la concepció lestructura social de la qual està en el coneixement, que tindria en el procés de de la tecnologia com a recurs i Nova Societat i composta de xarxes otenciades globalització econòmica, en la revolució integrant-la com un element central de Economia per TIC basades en la tecnològica digital i en els canvis en els la cultura empresarial, que es trasllada coneixement microelectrònica. patrons de demanda de famílies i empreses a lestratègia i, per consegüent, a la (Castells, 2006:27) els seus tres pilars fonamentals. organització. (Torrent et al., 2008 b). (Torrent, 2008b: 48) Un dels factors dèxit de les xarxes socials és la possibilitat Serveis de web que permeten als individus (1) construir un de participació. Un element essencial per crear una xarxa perfil públic o semipúblic dins dun sistema tancat, (2) reeixida i dissenyar una arquitectura de participació articular una llista daltres usuaris amb els que vols estar Web 2.0 consisteix a establir les preferències dels usuaris per connectat (3) veure i recórrer seva llista de les connexions i compartir contingut, en forma automàtica, de manera que fetes per altres dins del sistema. Xarxes Socials els usuaris contribueixin al valor de la xarxa. La naturalesa i la nomenclatura aquestes connexions (OReilly, 2005) poden variar dun lloc a un altre. (Boyd i Ellison, 2007:3) Empresa 2.0 és lús de les Lús de les TIC en lactivitat Segons la teoria de la llarga cua, els plataformes empresarial potencia el productes que tenen poca demanda o un emergents de programari replantejament dels processos de volum de vendes baix, componen col · social a linterior de les empreses o negoci, de les estructures lectivament una quota de mercat que Empresa 2.0 entre empreses i els seus socis i organitzatives i de les estratègies de rivalitza o fins i tot supera els relativament clients mercat. escassos productes de venda massiva. (Macfee 2006) (Brynjolfsson i Yang, 1999) (Anderson, 2006)Màrqueting El màrqueting a Internet suposa el En la nostra època Els serveis sorientessin aRelacional canvi més gran de paradigma que màrqueting atraure, mantenir i millorar ha significa construir les relacions amb els pogut comportar la irrupció dun relacions. clients. nou mitjà. (Kotler, 1992). (L.Berry, 1983) (Hoffmab, 2000:1)

×