Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manifest Construmat

438 views

Published on

Manifest Construmat

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Manifest Construmat

  1. 1. MANIFEST CONSTRUMAT EN DEFENSA DEL SECTOR DE L’EDIFICACIÓ I L’OBRA CIVIL A ESPANYAEl sector de l’edificació i l’obra civil a Espanya, representat per promotors, constructors, professionals i indústriaauxiliar, davant la gravetat del moment en què es troba, les molt negatives perspectives de futur i les greusrepercussions que la seva caiguda està tenint sobre el conjunt de l’economia nacional, expressa a les administracionspúbliques i a la societat, mitjançant aquest manifest, la necessitat de normalitzar la situació actual com a mesuraeficaç per contribuir al creixement econòmic i a la creació de treball.1. NORMALITZACIÓ DEL CRÈDIT. Instem a les Administracions Públiques i les entitats financeres a prendre lesmesures necessàries que possibilitin la normalització del crèdit a totes les iniciatives que propiciïn l’activitat delsector de l’edificació i la seva reactivació, en especial a l’obra nova.2. SUPORT A LA CONSTRUCCIÓ D’OBRA NOVA. S’ha de propiciar, amb caràcter d’urgència, la implementacióde mesures de suport a la construcció d’obra nova en aquelles ubicacions, cada vegada més nombroses, on hi hademanda acreditada i no existeixen estocs.3. MAJOR SUPORT A LA REHABILITACIÓ. Demandem un major suport a la Rehabilitació i al programa RHE+, demanera que la Rehabilitació sigui concebuda en la seva dimensió industrial, avançant cap a la transformació urbanai la consolidació de l’element “ciutat” com aglutinador de barris i edificis.4. MANTENIMENT D’UN NIVELL ADEQUAT DE LA INVERSIÓ EN EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL. Reclamem unequilibri entre la necessitat de reducció de la despesa pública i el manteniment d’un nivell adequat de la inversió enedificació i obra civil. Per a això, cal no aplicar noves retallades en la inversió pressupostària i potenciar la inversióextra pressupostària tant a nivell de l’Estat com la resta d’Administracions Públiques.5. POLÍTICA D’HABITATGE AMB UN ENFOCAMENT TRANSVERSAL. És imprescindible dur a terme una políticad’habitatge amb un enfocament transversal, que garanteixi la necessària coordinació i complementarietat entretotes les Administracions Públiques. Així mateix, és necessari poder comptar amb un parc d’habitatge social delloguer, i per a això cal eliminar les barreres normatives i financeres que impedeixin la configuració i gestió industriali professional del mercat del lloguer, en què els fons d’inversió immobiliaris i les societats d’arrendament es revelencom fonamentals.6. MILLORES LEGISLATIVES. Instem a millorar i actualitzar les lleis i normes que afecten el sector de la construccióper adaptar-lo a l’actual estructura empresarial. En aquest sentit, sol·licitem que les Administracions Públiquescompleixin estrictament els terminis de pagament que la nova normativa estableix i vetllin pel compliment legalentre empreses.7. SIMPLIFICACIÓ DE L’ENTRAMAT LEGISLATIU. Cal la revisió i simplificació de l’entramat legislatiu que tenalla elsector. Cal articular un sistema fiable, neutral, transparent i eficaç que estableixi clarament els procediments a seguiren les diferents fases necessàries per a la materialització de qualsevol projecte. Tot això amb l’objectiu de millorarla regulació, disminuir els costos de producció i facilitar el seu finançament.8. INTERNACIONALITZACIÓ DEL SECTOR I LA CAPTACIÓ DE COMPRADORS ESTRANGERS. Precisem d’un majorsuport per a l’exportació (productes, materials i projectes) i la internacionalització del sector. També cal augmentarles accions de captació de compradors estrangers que ajudin a reduir l’estoc residencial existent en certes zonesdel país, fomentant així la segona residència a Espanya i potenciant la “marca Espanya” en un context de qualitat itransparència.9. INICIATIVES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES POLÍTIQUES D’R+D+I I DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL.Sol·licitem el foment d’iniciatives per al desenvolupament de les polítiques d’R+D+I i de capacitació professionalnecessàries en el sector, que han de ser compatibles amb la sostenibilitat mediambiental i la viabilitat econòmicade les empreses.10. CONCLOURE EL PROCÉS DE MODERNITZACIÓ. Ens comprometem a concloure el procés de modernització jaemprès, prioritzant la creació de llocs de treball i d’empreses, la formació de les persones, l’eficiència i sostenibilitatmediambiental i econòmica del sector de l’edificació i l’obra civil a Espanya.

×