Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La nova selectivitat

3,946 views

Published on

La nova selectivitat explicada gràficament.

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La nova selectivitat

  1. 1. La nova selectivitat
  2. 2. ? Món laboral Ed. Infantil Ed. Primària E.S.O Batxillerat Arts Ciències i Tecnologia Humanitats i C.Socials C.F. Grau mitjà FP Grau mitjà Arts Plàstiques i Disseny Tècnic Esportiu Grau Mitjà Estudis de Grau Arts i Humanitats Ciències Ciències de la salut Ciències socials i jurídiques Enginyeria i arquitectura C.F. Grau superior FP Grau superior Arts Plàstiques i Disseny Tècnic Esportiu Grau Superior Estudis artítstics superiors
  3. 3. Batxillerat Arts Ciències i Tecnologia Humanitats i C.Socials Modalitat Arts plàstiques, imatge i disseny - Cultura audiovisual - Dibuix artístic - Dibuix tècnic - Disseny - Història de l’art - Tècniques d’expressió graficoplàstica -Volum <ul><li>Arts escèniques, música i dansa </li></ul><ul><li>Anàlisi musical </li></ul><ul><li>Anatomia aplicada </li></ul><ul><li>Cultura audiovisual </li></ul><ul><li>H. De la música i de la dansa </li></ul><ul><li>Llenguatge i pràctica musical </li></ul><ul><li>Literatura catalana </li></ul><ul><li>Literatura castellana </li></ul><ul><li>Literatura universal </li></ul><ul><li>Biologia </li></ul><ul><li>Ciències de la terra i del medi ambient </li></ul><ul><li>Dibuix tècnic </li></ul><ul><li>Electrotècnia </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Matemàtiques </li></ul><ul><li>Química </li></ul><ul><li>Tecnologia industrial </li></ul><ul><li>Economia </li></ul><ul><li>Economia de l’empresa </li></ul><ul><li>Geografia </li></ul><ul><li>Grec </li></ul><ul><li>Història de l’art </li></ul><ul><li>Història del món contemporani </li></ul><ul><li>Llatí </li></ul><ul><li>Matemàtiques aplicades ciències socials </li></ul><ul><li>Literatura catalana </li></ul><ul><li>Literatura castellana </li></ul><ul><li>Literatura universal </li></ul>Optatives <ul><li>Segona llengua estrangera - Psicologia i Sociologia </li></ul><ul><li>Estada a l’empresa - Matèries d’altres modalitats </li></ul><ul><li>- Àmbit de Llengües (catalana, castellana i estrangera) </li></ul><ul><li>Ciències per al món contemporani - Educació física </li></ul><ul><li>Filosofia i ciutadania - Història </li></ul><ul><li>Història de la filosofia </li></ul><ul><li>- Treball de recerca </li></ul>Obligatòries
  4. 4. PAU Ponderació ( a o b ) Nota d’admissió = Nota d’accés + a/b x Millor nota específica + a/b x 2a millor nota específica Fase específica Fase general Batxillerat Arts Ciències i Tecnologia Humanitats i C.Socials Estudis de Grau Arts i Humanitats Ciències Ciències de la salut Ciències socials i jurídiques Enginyeria arquitectura Ll. Catalana i literatura Ll. Castellana i literatura Ll. Estrangera Història o Història de la Filosofia Matèria de modalitat 1 Matèria de modalitat 2 Matèria de modalitat 3 Matèria de modalitat 4 0’6 0’4 Nota d’accés
  5. 5.   Adscripció de matèries de modalitat de batxillerat a les branques de coneixement dels títols universitaris de grau * Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat de batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la universitat [ Tecnologia industrial Química Matemàtiques Matemàtiques aplicades a les ciències socials Llatí Literatura castellana Literatura catalana Història de l'art Grec Geografia Física Electrotècnia Economia de l'empresa Disseny Dibuix tècnic Dibuix artístic Cultura audiovisual Ciències de la terra i del medi ambient Biologia Anàlisi musical Enginyeria i Arquitectura Ciències socials i jurídiques Ciències de la salut Ciències Arts i Humanitats Matèries de modalitat de batxillerat * Branques de coneixement dels títols de grau Adscripció de matèries de modalitat de batxillerat a les branques de coneixement dels títols universitaris de grau
  6. 6.   Adscripció de matèries de modalitat de batxillerat a les branques de coneixement dels títols universitaris de grau * Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat de batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la universitat [         Tecnologia industrial       Química       Matemàtiques         Matemàtiques aplicades a les ciències socials         Llatí         Literatura castellana         Literatura catalana         Història de l'art         Grec         Geografia       Física         Electrotècnia        Economia de l'empresa        Disseny        Dibuix tècnic         Dibuix artístic         Cultura audiovisual       Ciències de la terra i del medi ambient       Biologia         Anàlisi musical Enginyeria i Arquitectura Ciències socials i jurídiques Ciències de la salut Ciències Arts i Humanitats Matèries de modalitat de batxillerat * Branques de coneixement dels títols de grau Adscripció de matèries de modalitat de batxillerat a les branques de coneixement dels títols universitaris de grau
  7. 7. Cas Pràctic 1 Nom: Ester Cabanillas Andrés Modalitat Batxillerat: Ciències i tecnologia Nota mitjana batxillerat: 8 Matèries que ha cursat a batxillerat : Obligatòries + Biologia I i II Física I i II Matemàtiques I i II Química I i II Fase general: Llengua catalana: 8 Llengua castellana: 6 Llengua estrangera: 4 Història: 7 Biologia: 9 Qualificacions PAU Fase específica: Física: 9 Matemàtiques: 7 Química: 5 Mitjana Fase general: (8+6+4+7+9)/5 = 6,8 Nota d’accés: (0,6 x 8) + (0,4 x 6,8) = 7,52 Vol estudiar “Enginyeria de sistemes de telecomunicació” a la UPC Coeficient ponderació Física: 0,2 Coeficient ponderació Matemàtiques: 0,2 Coeficient ponderació Química: 0,2 Nota d’admissió = 7,52 + (0,2 x 9) + (0,2 x 7) = 7,52 + 1,8 + 1,4 = 10,72 descartada
  8. 8. Cas Pràctic 2 Nom: Ester Cabanillas Andrés Modalitat Batxillerat: Ciències i tecnologia Nota mitjana batxillerat: 8 Matèries que ha cursat a batxillerat : Obligatòries + Biologia I i II Física I i II Matemàtiques I i II Química I i II Fase general: Llengua catalana: 8 Llengua castellana: 6 Llengua estrangera: 4 Història: 7 Química: 5 Qualificacions PAU Fase específica: Física: 9 Matemàtiques: 7 Biologia: 9 Mitjana Fase general: (8+6+4+7+5)/5 = 6 Nota d’accés: (0,6 x 8) + (0,4 x 6) = 7,2 Vol estudiar “Enginyeria de sistemes de telecomunicació” a la UPC Coeficient ponderació Física: 0,2 Coeficient ponderació Matemàtiques: 0,2 Coeficient ponderació Biologia: 0,2 Nota d’admissió = 7,2 + (0,2 x 9) + (0,2 x 9) = 7,52 + 1,8 + 1,8 = 10,8 descartada

×