Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Partenó

591 views

Published on

Pau Güell Castellví

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El Partenó

 1. 1. El Partenó d’Atenes Cultures i Religions 2011-2012
 2. 2. Introducció:El partenóés un temple consagrat de ladeesagregaAtena de Pàrtenos, a qui elpobled’Atenesconsidera lasevaprotectora.Va ser construit al segle VaC, (Anys 447 - 438) iés el monument mésantic delsubicats a lacrópolidAtenes.ElsseusarquetectesforenIctinosiCal·lícrates,els dos supervisats per Fídies.Ésledificimés important queesconserva dela Grèciaclàssica, esdiuqueva ser lagotaquevavessar el got enlordredòric, jaque lessevesesculturesdecorativessónconsiderades un delsmàxims exponents de lartgrec.Actualment, el Ministeri de Cultura deGrècia, estàduent a terme un programa derestauracióireconstrucció.
 3. 3. Els Arquitectes delPartenó.
 4. 4. Ictinos:Ictinos, fou un arquitecte grec, contemporani.Va construir dos dels més importants temples grecs: - El Partenó > A l’Acròpoli d’Atenes. - El temple d’Apol·lo Epicuri > Prop de Figàlia, a l’Arcàdia.No hi ha data exacte del seu naixement ni de la seva mort.Aproximadament al segle V a.C.
 5. 5. Cal·lícrates:Cal·lícrates, fou un arquitecte grec, d’Atenes, juntament amb Fídias i Ictinos, van dirigir laconstrucció del Partenó.També és el dissenyador del Temple d’Atenea Niké, així com de la secció de muralles quedefensa la ciutat.No hi ha data exacte del seu naixement ni de la seva mort.Aproximadament al segle V a.C.
 6. 6. Fídias:Fídias, fill de Càrmides (490 aC - 432 aC), va serun escultorGrec, consideratuniversalment com elmillorescultor classic iprobablement com el millorde tots els temps.Dissenyà les gegantesquesestàtues de ladeessaAtenea, al Partenód’Atenesi la colossalEstàtua de Zeus, a Olímplia.Part de lessevesobres van ser executades en temps dePèricles, quevaexercir el govern en solitaridesprésde l’any 447 aC.Algunes de lesestatuesmésconegudes: 1: Athena a Pel·lene a Acaia, en Vorí i Or. 2: L’estatua colossal de bronze d’Athena Phromachus, a l’Acròpoli. 3: L’estatua d’Athena Areia, a Platees, feta de Marbre pentèlic.
 7. 7. Material de construcció:
 8. 8. Marbre Pentèlic:“MarbrePentèlic”, és el nom delmarbreblancgrecques’obtenia de la pedrera delpuigPentèlic, al nordd’Àtica, a Grècia I era consideratel de mésqualitat de la GrèciaClàssica.El Puig Pentèlicpot ser avistat desde elnordd’Atenes.
 9. 9. Estil del Partenó:
 10. 10. El Dòric:El partenópertany al l’estilDòric.El Partenó, ésuna de lesobresmésbenconservadesd’aquestmoviment.El Dòric, és un delstresordresclàssicsde l’arquitecturagrega, (elsaltres dossón el Jònic I el Corinti). És elmésprimitiu I simple El temple de Segesta.delsordresarquitectònicsclàssics,ésl’ordregreg per exel·lència.Algunes de les obresmésdestacadesdel Dòricsón:· El temple de Segesta, a Sicilia.· El Partenó, obviament, a Atenes. El Partenó.
 11. 11. On essitua el Partenó?
 12. 12. L’Acròpolid’Atenes:El Partenóessitua a l’Acròpolid’atenes.L’Acròpoli, és un delsllocs on hi hamésobres de la GrèciaClàssica.Algunes de les obresques’hisituensón:· El Partenó.· L’Erecton.· Propileos.· El Temple d’AteneaNiké.· El Pandroseidó. L’Acròpolid’Atenes.· El Santuaride Artemisa.· El Teatrede Dionís.I molts més.
 13. 13. Mapa de l’Acròpoli:
 14. 14. Context Històric:
 15. 15. Context històric: Anys: 432 a.C. – 447 a.C.El Partenó, va ser construïten 15 anys, molt rapidamentpensant la magnitud del’obra, il’èpocaen la queesvaconstruïr.Elsaconteixementshistòricsmésimportants de l’any 432 a.C. a Grècia van ser:· L’expedicio de Pericles al Mar Negre.· L’Insurrecció de la ciutat de Potidea, contra Atenes.· Formioreemplaça a Calias, quevamorir en unabatalla.· Anaxágoresésexpulsat de Atenessota el cop d’unaacusaciód’ateisme.I elsaconteixements de l’any 447 a.C., van ser:· Obviament, escomença a construïr el Partenó.· L’estrategad’AtenesTólmidess’apodera de Queronea a Beocia.· MorTólmides, un estrategad’Atenes.· Hi ha bataññes entre la gent d’Atenes contra elsque van sortir en victòria, elsde la LligaBeocia.
 16. 16. Les parts del Partenó:
 17. 17. Parts del Partenó 1:DissenyiConstrucció:· La Naos: És la façanaqueestàencarada a l’Est. Al’interiord’aquestacambria, s’hitrobavaunacolumna de dos pisosqueenvolta la colossalestàtuacriselefantina, (d’orivòri), dedicada a AtenaIesculpida per Fídies.· L’opsistòdomos: És la façanaqueestàencarada a l’Oest. És un espaitancat, emmarcatper quatrecolumnesjòniques, lloc on esguardava el tresor del temple. Erareservadaúnicament per el server de les sacerdotessesiésl’espaiquedóna nom alPartenó, jaqueParthenónsignificasala de les donzelles.· Elements estructurals: · Suport: Les columnessuportenl’entaulamenthoritzontalquerecorre tot elperímetre del temple. · Coberta; L’entaulamentestà compost per un arquitrau, un frisiunacornissa.Elsmursi les columnestambéestànconstruïdes per aguatareinclinar el sostre per tald’aconseguirquefosunacoberta a dos aigües, on l’aiguadesembocavaels frontons respectius.
 18. 18. Parts del Partenó 2:Elements decoratius:· El Fris: És el tretméscaracterístic de l’arquitecturai la decoració del temple ésel frisrodejant les parets exteriors de l’entaulament. El fristé un relleutallat “insitu” iestàdatat entre 442 a.C. – 438 a.C.· ElsTríglifs: Erenblancsiblaus, per tant, hi haviapolicromia. Elfonsdelsfrisosimètopes era vermelli el del frontó era blauibrillanti en les figuresespintavenelsullsicabells.· Frontons: Varen ser realitzatsambposterioritat a la innaguració del temple.Fan referència a la vidad’Atena. Se sap de la secaexistència al Segle II, perles descripcions de Pausànies.
 19. 19. L’Importància de L’obra:
 20. 20. Importància:La funció primordial dels temples grecs no era elculte, el Partenó no disposavadaltar.Fouerigit com unaofrena monumentalalsdéusiunademostració de la grandesadAteneside la Lliga de Delos. Va serPèricles, governantdAtenes, qui després de laguerraambelspersesvadecidir la reconstrucciódelstemples iedificispúblics de laciutatjaqueaquestoshavienestatdestruïtspelsperses.El Partenóesunaofrena a Atenea, deessa de laguerrai la saviesaiprotectora de la ciutat, com asímbol de la victòria de Grèciasobre labarbàriePersa. Atena
 21. 21. FiRealitzat per:· Pau Güell

×