Unitat 14 2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ue

J
jordimaneroProfessor at Ins.Premià (Barcelona)
UNITAT 14. LES ORGANITZACIONS
SUPRANACIONALS: LA UE.
IPM / Geografia Batxillerat
Jordi Manero
Una organització internacional és la que inclou membres de dos
països o més que busquen una cooperació política, econòmica
o d'un altre tipus.
La globalització ha fet evolucionar molt
aquestes organitzacions.
Així, podem
distingir:
- Organitzacions internacionals
públiques (o intergovernamentals),
en les que els membres són Estats
sobirans (ONU).
- Organitzacions internacionals
privades (o no governamentals,
ONG), que tendeixen a enfocar-se
més cap a qüestions mundials però
en els àmbits particulars.
A més de l'ONU, al món hi ha moltes altres organitzacions
supranacionals públiques.
D'àmbit continental destaquen l'Organització d'Estats
Americans (OEA), la Unió Africana (UA), la Lliga Àrab...
També existeixen altres referides a aspectes polítics
específics, com la defensa dels drets humans (Consell
d'Europa) o la seguretat i la cooperació militar (Organització
per a la Seguretat i Cooperació a Europa -OSCE-,
Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord -OTAN-).
Organitzacions internacionals de cooperació
política i militar.
El BM, FMI, l'OCDE, l’OMC, el G7 (G7+1), són organitzacions que
els països del nord utilitzen per pressionar i defensar els seus
interessos econòmics i polítics.
Són titllades de lobbies neoimperialistes i neocolonialistes, car els
acords acostumen a beneficiar als països més forts.
El G7 és un grup de països industrialitzats amb gran importància
política, econòmica i militar a escala global.
Està conformat per Alemanya,
Canadà, EUA, França, Itàlia,
Japó i el Regne Unit.
Formar part no es basa en
un criteri únic, ja que no
són ni els set països més
industrialitzats, ni els de
major renda per càpita, ni
els de major PIB.
Els representants d'aquests països es
reuneixen anualment en la Cimera del G7.
Aquestes reunions analitzen l'estat de la
política i les economies internacionals i
intentar unir posicions respecte a les
decisions sobre el sistema econòmic i polític
mundial.
Amb la
integració de
Rússia,
passà a G7+1
o G8.
El G20
es formà
el 1999.
G7
Rússia (G8).
Onze països recentment industrialitzats de totes
les regions del món
Argentina, Austràlia, Brasil, Xina, Índia,
Indonèsia, Corea del Sud, Mèxic, Rússia,
Aràbia Saudita, Àfrica del Sud, i Turquia.
La UE com a bloc.
Itàlia, França, GB, Alemanya, Canadà.
EUA i Japó.
Espanya és un país convidat permanent.
Vol ser un fòrum de cooperació i consultes entre els països en
temes relacionats amb el sistema financer internacional.
Vol mantenir l'estabilitat financera internacional.
Unitat 14  2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ue
El 1950 Robert Schuman presentà una
proposta d’Europa unida.
El 1951 Es crea la Comunitat Europea del
Carbó i l’Acer (CECA), per RFA,
França, Itàlia, Bèlgica, Països
Baixos i Luxemburg.
El 1957 El Tractat de Roma
crea la CEE i la
Comunitat Europea
de l’Energia Atòmica
(EURATOM).
La Unió Europea.
La unió i millora econòmica
allunyaria el perill de conflicte a
Europa.
El 1957, amb el Tractat
de Roma, es va crear la
Comunitat Econòmica
Europea (CEE)
Alemanya (RFA), França, Itàlia,
Bèlgica, els Països Baixos i
Luxemburg.
Comparteixen mateixos valors fonamentals:
La pau, la democràcia, l’Estat de dret
i el respecte dels drets humans.
Per ser membre de la CEE (UE)
Ser una democràcia.
Tenir una economia consolidada de base capitalista.
Acceptar normes de la CEE (UE).
Membres CEE.
El Tractat de Roma preveia que la prosperitat de la Comunitat
Econòmica Europea (CEE) dependria d’un mercat interior únic
(Mercat Comú).
La CEE establí una sèrie de polítiques concretes sobre la lliure
circulació de béns, serveis, persones i capitals (unió duanera).
La CEE també fomentà la llibertat de competència i el
desenvolupament d’unes lleis comunes per les quals es
governarien els Estats membres.
Amb el temps, la CEE es va anar ampliant i consolidant,
transformant-se en l'actual UE.
Actualment, té 28 membres i supera els 500 milions d’habitants.
Són candidats a ingressar Turquia, Albània, Sèrbia, Macedònia,
Montenegro i Bòsnia Herzegobina.
Alemanya
Àustria
Bèlgica
Bulgària
Croàcia
Dinamarca
Eslovàquia
Eslovènia
Espanya
Estònia
Finlàndia
França
Grècia
Hongria
Irlanda
Itàlia
Letònia
Lituània
Luxemburg
Malta
Països Baixos
Polònia
Portugal
Regne Unit
República Txeca
Romania
Suècia
Xipre
França, Itàlia, Alemanya, Països Baixos,
Bèlgica i Luxemburg.
1957
1973
1981
1986
1995
2004
2007
2013
Dinamarca, R. Unit i Irlanda.
Grècia.
Espanya i Portugal.
Finlàndia, Suècia i Àustria.
Estònia, Lituània, Letònia, Polònia, Txèquia,
Eslovàquia, Eslovènia, Xipre, Malta i Hongria.
Romania i Bulgària
Croàcia
UE
dels
28
L’Acta Única Europea de 1987 incorporà el
principi de cohesió econòmica i social per fer
possible un desenvolupament equilibrat de tots
els membres
Tractat de la Unió Europea (Maastricht), 1992.
Per enfortir
la CEE
Anar més enllà d’una unió econòmica
Es passa de la
CEE a la UE.
Impulsar el progrés econòmic i social.
Afirmar la identitat europea (participació en els problemes comuns).
Implantar la ciutadania europea (comporta drets i deures).
Crear un espai de llibertat, seguretat i justícia.
Mantenir i desenvolupar el sentiment comunitari.
Objectius UE.
- Decidí la unió econòmica i monetària (UEM)
- Creà mecanismes de participació ciutadana a
través de les eleccions al Parlament Europeu
- Establí nous drets per als ciutadans
- Es creà la política exterior i de seguretat
comunes (PESC).
Maastricht:
En vigor des de 1995, preveu la
supressió dels controls a les
fronteres interiors i una intensificació
dels controls exteriors per a un major
control de les migracions.
Conveni de Schengen.
Irlanda i GB no en
formen part.
Suïssa, Noruega i
Islàndia en formen
part tot i no ser
membres de la UE.
Bulgària, Romania i
Xipre l’apliquen amb
restriccions.
En determinades circumstàncies…
La crisi dels refugiats i la immigració van fer
que alguns països qüestionin Schengen.
Reforma de les institucions de la Unió amb
vista a la seva futura ampliació cap a
l’Europa de l’Est.
Tractat constitucional de
Roma, 2004.
Projecte constitucional: Vol una major
integració política.
Havia de substituir tots els
anteriors tractats.
Calia que els estats el
ratifiquessin. Alguns estats
van optar per referèndums.
Modernitzà les institucions i el
funcionament de la UE.
El rebuig de França i Països Baixos va fer fracassar els projecte.
Tractat de Niça, 2001.
Tractat de Lisboa, 2009.
https://es.slideshare.net/estherjulio/la-uni-europea-12604862
L’organització de la UE.
El Consell Europeu.
El Consell Europeu està
format pels caps d’Estat o de
Govern dels estats membres,
acompanyats dels seus
ministres d’Afers Exteriors.
També hi assisteixen el
President del Consell
Europeu, el de la Comissió
Europea i el Mr. PESC .
Defineix les orientacions generals
d’actuació i de desenvolupament.
Dota a la UE d’impuls polític en
qüestions fonamentals.
És el màxim
organisme polític
de la UE.
La seva seu és a Brusel·les.
El Consell de la UE o Consell de Ministres.
Format per representants
dels Estats que integren la
UE.
Generalment, es reuneixen a
Brussel·les els ministres
d’Afers Exteriors dels països
membres.
Quan l'afer ho requereix, assisteixen
a la reunió altres ministres.
És el principal òrgan
decisori de la UE
Es prenen les decisions més
importants i es coordinen les
actuacions dels estats de la UE.
Les decisions es
prenen per unanimitat
o per majoria.
El nombre de vots de cada Estat
depèn de la quantitat de població
de cada país.
Majoria simple – la meitat més un dels vots- .
Majoria qualificada – 55% dels vots, incloent 15 països
i que representin el 65% de la població de la Unió -.
Unanimitat (Modificació Tractats. Noves adhesions,...)
Alemanya
29 vots
Espanya
27 vots
Bèlgica
12 vots
Malta
3 vots
Les seves
funcions són:
Funció legislativa i pressupostària, conjuntament
amb el Parlament Europeu;
Funcions de definició i coordinació polítiques,
particularment en l'àmbit de la política exterior i
de seguretat comuna, seguint les orientacions i
prioritats establertes pel Consell Europeu.
Segons la
qüestió:
La presidència és rotatòria i canvia cada sis mesos.
El Parlament Europeu o d’Estrasburg.
Es reparteix les competències legislatives i
pressupostàries amb el Consell de la Unió
Europea.
Cada Estat tria (sufragi universal) els seus eurodiputats, és a dir,
als seus representants al Parlament Europeu.
Per exemple, sobre un total de 766, Espanya en tria 54;
Alemanya, 99; França, 74; Grècia, 22; Malta, 6.
La circumscripció electoral per cada país és única.
Els parlamentaris s’agrupen per ideologies, no pas per països.
La legislatura és de cinc anys.
Comparteix la funció legislativa i la de la realització del
pressupost amb el Consell de la UE. També se li atribueix la
funció de control polític de les altres institucions.
La Comissió Europea.
Amb seu a Brusel·les, és el principal òrgan executiu de la UE.
Vigila que les polítiques de la UE s’apliquin adequadament.
Té dret a proposar legislació.
Els comissaris (1 per cadascun dels estats membres) són escollits
pels estats membres de comú acord i el seu nomenament (per 5
anys) està sotmès a l’aprovació del Parlament europeu.
El President de la Comissió Europea és triat pel Parlament, prèvia
recomanació del Consell Europeu.
La Comissió ha de presentar la dimissió col·lectiva si el Parlament
aprova moció de censura en contra.
Té plena independència, i és la “garant” de l’interés comú (no pot
sotmetre’s a cap govern nacional).
Ha de vetllar per l’aplicació
en els Estats membre dels
Tractats, Directives,
Reglaments,....
Gestiona el pressupost
d’aquestes polítiques
És el braç executiu de la UE.
La no aplicació pot implicar el
fet de portar el país al Tribunal
de Justícia per incompliment
del Dret Comunitari.
Té ampli poder sobre la gestió de polítiques
comunes (agricultura, investigació, ajut
exterior, desenvolupament regional,...
El Tribunal de Justícia.
El Tribunal de Justícia de
Luxemburg exerceix la funció
judicial.
Està format per un jutge de
cada país membre, que es
renova cada cinc anys.
Garanteix el respecte, la
interpretació i el
compliment de les lleis
comunitàries.
Les seves sentències són
vinculants.
Amb seu a Luxemburg, controla les despeses
de la Unió.
El Tribunal de Comptes.
Comprova que el pressupost de la UE
s'executa correctament, que ingressos
i despeses són correctes.
Altres institucions de la UE
Òrgans especialitzats - El Defensor del Poble pot ser
consultat pels ciutadans dels
estats membres si consideren que
han estat tractats injustament per
alguna institució de la UE.
Òrgans consultius.
11
- El Banc Central Europeu (Frankfurt)
gestiona l’euro i la política monetària
de la UE,
- El Comitè de les Regions
representa a les autoritats regionals i
locals.
- El Comité Econòmic i Social
Europeu representa a la societat civil
organitzada (sindicats, empresaris,
consumidors...).
Òrgans financers.
- El Banc Europeu d’Inversions fa
préstecs a llarg termini per a projectes
d'inversió.
- El Fons Europeu d'inversions ajuda
a les petites empreses.
Significà l’eliminació d’obstacles duaners, la creació de la moneda
única, la creació del Banc Central Europeu i la creació del
Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC).
Criteris de Convergència:
1. Inflació: no pot superar en més d’un 1,5% la mitjana dels
tres estats amb la taxa d’inflació més baixa.
2. Tipus d’interès a llarg termini no pot superar en més del
2% la mitjana dels tipus dels tres països amb menys inflació.
4. Dèficit públic: no pot excedir el 3% del PIB.
5. Tipus de canvi: S’havia de mantenir durant els 2 anys
previs, dins dels marges de fluctuació autoritzats.
La unió econòmica i monetària (l’Euro).
3. Deute Públic: no pot excedir el 60% del PIB.
Requisits econòmics per tal de
poder aconseguir l'euro.
L'1 de gener del 2002, després de 3 anys
d'adaptació, l'euro començà a circular.
2002 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, Finlàndia, França,
Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, els Països Baixos i
Portugal.
Eslovènia.2007
Xipre i Malta.2008
Eslovàquia.2009
Estònia.2011
Eurozona
19 països.
Letònia.2014
Lituània.2015
Inicialment provocà una forta pujada
de preus.
Comportà una agilització dels tràmits i
una major fluïdesa comercial.
La crisi econòmica, a partir del 2008, evidencià els
greus problemes econòmics de la UE.
Grexit.
Calen més mecanismes
de control dels estats de
l’eurozona (per exemple
del dèficit o del deute
públic).
Sortida de Grècia
de l’eurozona.
La moneda única va córrer un seriós perill.
Els objectius són la defensa del valors i interessos de la UE i la
defensa de la seva independència.
Tot i així, la OTAN continua
ocupant-se de la defensa
europea.
A Maastricht s’estableix també una Política Exterior i de Seguretat
Comuna (PESC)
La política exterior i de seguretat.
Millorar o establir relacions
amb determinats països
“interessants” per a la UE.
També es preveu la col·laboració
activa en la defensa de la pau i
la seguretat mundial.
Àsia, Amèrica Llatina, els
Balcans….
La ciutadania europea reconeix també el dret a participar de les
eleccions municipals i europees en el país de destí.
També es van aprovar algunes polítiques socials comunes:
1. Millora de condicions d’ocupació i
protecció social
2. Cooperació en matèria sanitària
3. Cooperació en matèria d’educació
4. Protecció del patrimoni cultural europeu
5. Desenvolupament d’una xarxa trans-
europea de transports i comunicacions
6. Protecció del medi ambient
7. Cooperació per al subdesenvolupament
La unificació política i social.
A Maastricht es va establir la ciutadania europea derivada de la
llibertat de circulació i residència.
La Unió Europea és un conjunt heterogeni d’Estats.
L’heterogeneïtat es manifesta tant en els seus nivells de
desenvolupament com en la seva diversitat cultural.
Cal reduir les diferències
econòmiques regionals.
Les ampliacions de la UE
mostren l’existència de
desequilibris entre països
(graus de desenvolupament
molt diferents).
Política regional europea.
La política regional europea.
Els desequilibris regionals
poden dificultar el procés
d’integració.
Cal planificar polítiques
d’àmbit supranacional.
Per corregir els
desequilibris dintre dels
països de la UE.
A Països PIB Per càpita % sobre mitjana UE
1 Luxemburg 92.800 € 310
2 Irlanda 61.700 € 206
3 Dinamarca 50.000 € 167
4 Suècia 47.400 € 158
5 Holanda 42.800 € 143
6 Àustria 42.000 € 140
7 Finlàndia 40.600 € 136
8 Alemanya 39.500 € 132
9 Bèlgica 38.600 € 129
10 Regne Unit 35.200 € 117
11 França 34.100 € 114
UE 28 29.962 € 100
12 Itàlia 28.300 € 94
13 Espanya 25.000 € 83
14 Malta 23.900 € 80
15 Xipre 22.400 € 75
16 Eslovènia 21.000 € 70
17 Portugal 18.700 € 62
18 Rep. Txeca 18.100 € 60
19 Estònia 17.500 € 58
20 Grècia 16.600 € 55
21 Rep. Eslovaca 15.600 € 52
22 Lituània 14.800 € 49
23 Letònia 13.900 € 46
24 Hongria 12.600 € 42
25 Polònia 12.100 € 40
26 Croàcia 11.700 € 39
27 Romania 9.500 € 32
28 Bulgària 7.100 € 24
B Països PIB per cápita en EPA
1 Luxemburg 266
2 Irlanda 134
3 Holanda 131
4 Àustria 130
5 Dinamarca 125
6 Alemanya 124
7 Suècia 123
8 Bèlgica 119
9 Finlàndia 110
10 Regne Unit 109
11 França 107
UE 100
12 Itàlia 96
13 Espanya 91
14 Rep. Txeca 85
15 Malta 84
16 Eslovènia 83
17 Grècia 83
18 Xipre 82
19 Portugal 78
20 Rep. Eslovaca 77
21 Estònia 76
22 Letònia 76
23 Lituània 75
24 Hongria 68
25 Polònia 68
26 Croàcia 59
27 Romania 55
28 Bulgària 47
A. PIB per
càpita i
percentatge
sobre la
mitjana de la
UE (2016).
Elaboració
pròpia. Dades
Eurostat.
B. PIB per
càpita en
EPA –
Estàndar
poder
adquisitiu
(2016).
Per poder reduir les diferències una part important dels fons
comunitaris es destinaran als nous països membres.
Econòmics.
Una regió europea és un territori amb una dinàmica demogràfica i
econòmicai uns trets geogràfics comuns, delimitada amb finalitats
administratives i estadístiques.
Partides del pressupost europeu que es destinen
a diferents fins.
Els principals instruments de la política regional europea són:
Fons Estructurals i d’Inversió Europeus.
Són uns fons (més de la meitat dels fons de la UE) que funcionen
de manera conjunta per tal de donar suport a la cohesió
econòmica, social i territorial.
Volen aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i
integrador.
- Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER):
fomenta el desenvolupament equilibrat en les diferents regions
de la UE.
- Fons Social Europeu (FSE): dóna suport a projectes
relacionats amb l'ocupació a tot Europa i inverteix en el capital
humà europeu (treballadors, joves i demandants d'ocupació).
Es concentren principalment en cinc sectors: recerca i innovació,
tecnologies digitals, economia hipocarbònica, gestió sostenible
dels recursos naturals, i petites empreses
Tots aquests fons es destinen a invertir en la creació d'ocupació i
en una economia i un medi ambient europeus sostenibles i sans.
Els cinc fons són:
- Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER): se centra en la resolució de problemes específics de
les zones rurals de la UE.
- Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP): ajuda als
pescadors a practicar una pesca sostenible i a les comunitats
costaneres a diversificar les seves economies, millorant la
qualitat de vida a les zones litorals europees.
- Fons de Cohesió (FC): per als membres amb els nivells de
renda més baixos (amb un nivell de renda inferior al 90% de la
mitjana europea).
Els països més beneficiats durant molt temps, van ser
Espanya, Portugal, Irlanda i Grècia.
En 2014-2020, aquests països són Bulgària, Txèquia,
Xipre, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Grècia,
Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Portugal i
Romania.
Aquest fons ajuden econòmicament als països per tal de
desenvolupar projectes relacionats amb:
Medi ambient. Projectes relacionats amb l'energia o el
transport, sempre que beneficiïn clarament al medi ambient
en termes d'eficiència energètica, ús d'energies renovables,
desenvolupament del transport ferroviari, reforç de la
intermodalitat, enfortiment del transport públic, etc.
Xarxes de transport
transeuropees
(projectes prioritaris
d'interès europeu
identificats per la UE).
Dades referides al 2014 (Eurostat).
Consultius. Comité de les Regions.
Ha de salvaguardar el
principi de subsidiarietat.
S’ha de consultar per qüestions com la política regional, sanitària,
la xarxa de transports ...
La UE intervé per ajudar al
desenvolupament dels estats
membres si pot actuar de manera
més efectiva que els Estats o les
regions.
Els seus membres són els càrrecs públics més propers als
ciutadans: Presidents regionals, alcaldes, governadors.
El Comité demanda més poder per elaborar i decidir polítiques. De
moment, la Comissió, el Consell i el Parlament l’han de consultar
abans d’adoptar decisions europees en àmbits de repercusió local
i regional.
La CEE (UE) ha
augmentat el nivell de
vida dels seus
ciutadans.
Ha creat un mercat comú
sense fronteres interiors i una
moneda única, l’euro.
L’actual crisi planteja un futur incert.
Euroescèptics La Unió no funciona, cal limitar-la.
Europeïstes Cal ampliar i intensificar la Unió.
El balanç de la Unió és positiu?
Els estats han de recuperar sobirania
Les ampliacions proven l’èxit de la Unió.
Brexit.
El 2016, Gran Bretanya votà
en referendum sortir de la UE:
BREXIT.
Actualment s’està negociant
les condicions del Brexit
S’executarà oficialment
abans del 2020.
Cal fer front a l’escepticisme
de molts ciutadans respecte
el projecte europeu.
El franquisme no va possibilitar l'ingrés espanyol en la UE.
L'arribada de la democràcia va permetre
començar les negociacions, que van concloure
en la signatura de l'acta d'adhesió el 1985.
L'ingrés es va fer efectiu l'1 de gener del 1986.
Es volien assolir els nivells de
riquesa i benestar de la resta
d'Europa, molt allunyats de la
mitjana espanyola.
Objectiu aconseguir en
bona mesura.
Espanya i Catalunya dins la UE.
El procés d'integració europeu ha contribuït de manera decisiva a la
millora econòmica i social de l'estat.
La UE ha afavorit la modernització de molts àmbits i ha finançat
moltes infraestructures i equipaments.
Espanya s'ha beneficiat d'ajudes econòmiques comunitàries, que
han permès incrementar notablement el nivell i la qualitat de vida
de la població.
El PIB per càpita
espanyola, el 1986 era
el 68% respecte la
mitjana europea.
Actualment es troba al
voltant del 91%.
Encara Espanya és lluny
d'alguns països de la UE.
Ara bé, si la comparem amb els
països de recent incorporació, té
una posició privilegiada.
Espanya està plenament integrada en el mercat europeu.
Més del 90% de la inversió que Espanya rep de l'exterior prové de
la UE.
La UE és la destinació del 70% de les nostres exportacions i
l'origen del 60% de les nostres importacions.
Tot i les evidents diferències econòmiques
entre les diferents comunitats autònomes,
en conjunt s'ha donat una notable millora
econòmica.
Per això s'ha
incrementat la
convergència
econòmica amb
la UE.
L'augment del nivell de vida de la població espanyola situa
Espanya com un mercat òptim per a les empreses europees.
Nombroses empreses europees s'han instal·lat, sobretot
després de la generalització de l'ús de l'euro.
S'han rebut ajudes
directes i subvencions.
Han servit per finançar nombrosos projectes a Espanya.
L’Estat espanyol ha rebut fons
de la UE per valor del 0,8% del
PIB cada any des de 1987.
- S'han construït infraestructures, com el 40% dels trams d’autovia
que travessen l’Estat espanyol, una part substancial de la xarxa
d'AVE...
- S'han finançat programes culturals, com la restauració del pati
dels Lleons de l’Alhambra de Granada.
- S'han desenvolupat programes mediambientals
- S'han desenvolupat polítiques socials, com programes
d'ocupació, o la Targeta Sanitària Europea.
- S'han desenvolupats programes educatius (Lingua o Erasmus).
Malgrat la crisi actual que viu la UE, caldria fer un
balanç força positiu de la incorporació a la UE.
Catalunya
dins la UE,
forma part:
Catalunya té una economia molt desenvolupada, per
sobre de la mitjana de la UE. Per exemple, la seva
producció industrial.
El seu PIB per capita es troba per sobre de la mitjana
de la UE.
del Comitè de les Regions.
de l'Assemblea de Regions d'Europa.
de la Comunitat de Treball dels Pirineus.
de l'euroregió Pirineus-Mediterrània.
dels Quatre Motors d'Europa (Catalunya,
Llombardia, Rhône-Alpes i Baden-Württemberg).
1 of 46

Recommended

Unitat 13 2017-18 - globalitzacio i subdesenvolupament by
Unitat 13  2017-18 - globalitzacio i subdesenvolupamentUnitat 13  2017-18 - globalitzacio i subdesenvolupament
Unitat 13 2017-18 - globalitzacio i subdesenvolupamentjordimanero
23.1K views49 slides
Unitat 11 207-18 - la ciutat i el món urbà by
Unitat 11  207-18 - la ciutat i el món urbàUnitat 11  207-18 - la ciutat i el món urbà
Unitat 11 207-18 - la ciutat i el món urbàjordimanero
32.2K views86 slides
Unitat 12 2017-18 - ciutat a espanya i a catalunya by
Unitat 12  2017-18 - ciutat a espanya i a catalunyaUnitat 12  2017-18 - ciutat a espanya i a catalunya
Unitat 12 2017-18 - ciutat a espanya i a catalunyajordimanero
26.5K views33 slides
Unitat 6 2017-18 - el sector secundari by
Unitat 6  2017-18 - el sector secundariUnitat 6  2017-18 - el sector secundari
Unitat 6 2017-18 - el sector secundarijordimanero
58.5K views81 slides
Unitat 3 2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURA by
Unitat 3  2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURAUnitat 3  2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURA
Unitat 3 2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURAjordimanero
57.3K views91 slides
Unitat 9 2017-18 - població espanya i catalunya by
Unitat 9  2017-18 - població espanya i catalunyaUnitat 9  2017-18 - població espanya i catalunya
Unitat 9 2017-18 - població espanya i catalunyajordimanero
19.2K views94 slides

More Related Content

What's hot

Unitat 10 2017-18 - els fluxos migratoris by
Unitat 10  2017-18 - els fluxos migratorisUnitat 10  2017-18 - els fluxos migratoris
Unitat 10 2017-18 - els fluxos migratorisjordimanero
31K views37 slides
Unitat 14 la ue 2017-2018 by
Unitat 14  la ue 2017-2018Unitat 14  la ue 2017-2018
Unitat 14 la ue 2017-2018jordimanero
3.6K views18 slides
Tema 11. La ciutat i el món urbà. GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT by
Tema 11. La ciutat i el món urbà. GEOGRAFIA 2n BATXILLERATTema 11. La ciutat i el món urbà. GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT
Tema 11. La ciutat i el món urbà. GEOGRAFIA 2n BATXILLERATRafael Palomero Caro
22.2K views57 slides
Unitat 5 2017-18 - EL SECTOR PRIMARI by
Unitat 5  2017-18 - EL SECTOR PRIMARIUnitat 5  2017-18 - EL SECTOR PRIMARI
Unitat 5 2017-18 - EL SECTOR PRIMARIjordimanero
56.6K views88 slides
Unitat 6 el sector secundari by
Unitat 6  el sector secundariUnitat 6  el sector secundari
Unitat 6 el sector secundarijordimanero
7.7K views107 slides
Unitat 15 2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catal... by
Unitat 15  2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catal...Unitat 15  2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catal...
Unitat 15 2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catal...jordimanero
30.9K views72 slides

What's hot(20)

Unitat 10 2017-18 - els fluxos migratoris by jordimanero
Unitat 10  2017-18 - els fluxos migratorisUnitat 10  2017-18 - els fluxos migratoris
Unitat 10 2017-18 - els fluxos migratoris
jordimanero31K views
Unitat 14 la ue 2017-2018 by jordimanero
Unitat 14  la ue 2017-2018Unitat 14  la ue 2017-2018
Unitat 14 la ue 2017-2018
jordimanero3.6K views
Tema 11. La ciutat i el món urbà. GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT by Rafael Palomero Caro
Tema 11. La ciutat i el món urbà. GEOGRAFIA 2n BATXILLERATTema 11. La ciutat i el món urbà. GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT
Tema 11. La ciutat i el món urbà. GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT
Rafael Palomero Caro22.2K views
Unitat 5 2017-18 - EL SECTOR PRIMARI by jordimanero
Unitat 5  2017-18 - EL SECTOR PRIMARIUnitat 5  2017-18 - EL SECTOR PRIMARI
Unitat 5 2017-18 - EL SECTOR PRIMARI
jordimanero56.6K views
Unitat 6 el sector secundari by jordimanero
Unitat 6  el sector secundariUnitat 6  el sector secundari
Unitat 6 el sector secundari
jordimanero7.7K views
Unitat 15 2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catal... by jordimanero
Unitat 15  2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catal...Unitat 15  2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catal...
Unitat 15 2013 - 14 - organització política i territorial d'espanya i catal...
jordimanero30.9K views
Unitat 8 2017-18 - activitat comercial i comunicacions by jordimanero
Unitat 8  2017-18 - activitat comercial i comunicacionsUnitat 8  2017-18 - activitat comercial i comunicacions
Unitat 8 2017-18 - activitat comercial i comunicacions
jordimanero24.2K views
Unitat 9 2017-18 - població espanya i catalunya by jordimanero
Unitat 9  2017-18 - població espanya i catalunyaUnitat 9  2017-18 - població espanya i catalunya
Unitat 9 2017-18 - població espanya i catalunya
jordimanero28.6K views
Tema 11. La ciutat i el món urbà. by Eva Vilà
Tema 11. La ciutat i el món urbà.Tema 11. La ciutat i el món urbà.
Tema 11. La ciutat i el món urbà.
Eva Vilà6.5K views
Unitat 14 2013 - 14 - les organitzacions supranacionals - la ue by jordimanero
Unitat 14  2013 - 14 - les organitzacions supranacionals - la ueUnitat 14  2013 - 14 - les organitzacions supranacionals - la ue
Unitat 14 2013 - 14 - les organitzacions supranacionals - la ue
jordimanero15.8K views
Catalunya i Espanya, a Europa i al Món by Marcel Duran
Catalunya i Espanya, a Europa i al MónCatalunya i Espanya, a Europa i al Món
Catalunya i Espanya, a Europa i al Món
Marcel Duran3.1K views
Ppt sector terciari by Libertango
Ppt sector terciariPpt sector terciari
Ppt sector terciari
Libertango6.6K views
Unitat 3 2019-2020 - els recursos de la natura by jordimanero
Unitat 3  2019-2020 - els recursos de la naturaUnitat 3  2019-2020 - els recursos de la natura
Unitat 3 2019-2020 - els recursos de la natura
jordimanero25.2K views
Tema 13. La globalitzacio (lèxic). GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT by Rafael Palomero Caro
Tema 13. La globalitzacio (lèxic). GEOGRAFIA 2n BATXILLERATTema 13. La globalitzacio (lèxic). GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT
Tema 13. La globalitzacio (lèxic). GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT
Unitat 2 els climes d'espanya i catalunya by jordimanero
Unitat 2  els climes d'espanya i catalunyaUnitat 2  els climes d'espanya i catalunya
Unitat 2 els climes d'espanya i catalunya
jordimanero28.9K views
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT) by Rafael Palomero Caro
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Tema 4 Paisatge i medi ambient (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Rafael Palomero Caro12.3K views
Unitat 8 2013-14 - activitat comercial i comunicacions by jordimanero
Unitat 8  2013-14 - activitat comercial i comunicacionsUnitat 8  2013-14 - activitat comercial i comunicacions
Unitat 8 2013-14 - activitat comercial i comunicacions
jordimanero24.7K views
Unitat 5 el sector primari by jordimanero
Unitat 5  el sector primariUnitat 5  el sector primari
Unitat 5 el sector primari
jordimanero8.2K views

Similar to Unitat 14 2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ue

Unitat 14 les organitzacions supranacionals - la ue by
Unitat 14  les organitzacions supranacionals - la ueUnitat 14  les organitzacions supranacionals - la ue
Unitat 14 les organitzacions supranacionals - la uejordimanero
18.4K views53 slides
Unitat14 lesorganitzacionssupranacionals-laue-120315140204-phpapp02 by
Unitat14 lesorganitzacionssupranacionals-laue-120315140204-phpapp02Unitat14 lesorganitzacionssupranacionals-laue-120315140204-phpapp02
Unitat14 lesorganitzacionssupranacionals-laue-120315140204-phpapp02jcestrella
366 views53 slides
13 organitzacions supranacionals copia by
13  organitzacions supranacionals copia13  organitzacions supranacionals copia
13 organitzacions supranacionals copiajordimanero
13.3K views55 slides
Ue by
UeUe
Uexavierpinyol
977 views27 slides
UNIÓ EUROPEA by
UNIÓ EUROPEAUNIÓ EUROPEA
UNIÓ EUROPEAjcestrella
192 views29 slides
La unió europea by
La unió europeaLa unió europea
La unió europeajcestrella
614 views29 slides

Similar to Unitat 14 2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ue(20)

Unitat 14 les organitzacions supranacionals - la ue by jordimanero
Unitat 14  les organitzacions supranacionals - la ueUnitat 14  les organitzacions supranacionals - la ue
Unitat 14 les organitzacions supranacionals - la ue
jordimanero18.4K views
Unitat14 lesorganitzacionssupranacionals-laue-120315140204-phpapp02 by jcestrella
Unitat14 lesorganitzacionssupranacionals-laue-120315140204-phpapp02Unitat14 lesorganitzacionssupranacionals-laue-120315140204-phpapp02
Unitat14 lesorganitzacionssupranacionals-laue-120315140204-phpapp02
jcestrella366 views
13 organitzacions supranacionals copia by jordimanero
13  organitzacions supranacionals copia13  organitzacions supranacionals copia
13 organitzacions supranacionals copia
jordimanero13.3K views
UNIÓ EUROPEA by jcestrella
UNIÓ EUROPEAUNIÓ EUROPEA
UNIÓ EUROPEA
jcestrella192 views
La unió europea by jcestrella
La unió europeaLa unió europea
La unió europea
jcestrella614 views
LA UNIÓ EUROPEA by jcestrella
LA UNIÓ EUROPEALA UNIÓ EUROPEA
LA UNIÓ EUROPEA
jcestrella539 views
UE power by JoanPeitx
 UE power UE power
UE power
JoanPeitx1.1K views
Unitat 14 la formació de la ue by jordimanero
Unitat 14  la formació de la ueUnitat 14  la formació de la ue
Unitat 14 la formació de la ue
jordimanero5.3K views
Unitat 14 la formacio de la ue 2019-2020 by jordimanero
Unitat 14  la formacio de la ue 2019-2020Unitat 14  la formacio de la ue 2019-2020
Unitat 14 la formacio de la ue 2019-2020
jordimanero7.6K views
Text exposició mural unió europea by Escolaq
Text exposició mural unió europeaText exposició mural unió europea
Text exposició mural unió europea
Escolaq308 views
La Unió Europea by Emili Darder
La Unió EuropeaLa Unió Europea
La Unió Europea
Emili Darder15.4K views
La unió europea by Erica Ztz
La unió europea La unió europea
La unió europea
Erica Ztz1.1K views
Les institucions d’Espanya, Catalunya i Europa by jbaro224
Les institucions d’Espanya, Catalunya i Europa Les institucions d’Espanya, Catalunya i Europa
Les institucions d’Espanya, Catalunya i Europa
jbaro224967 views

More from jordimanero

El conflicte d'Ucraïna by
El conflicte d'UcraïnaEl conflicte d'Ucraïna
El conflicte d'Ucraïnajordimanero
4.7K views30 slides
El paper de la dona a la segona guerra mundial by
El paper de la dona a la segona guerra mundialEl paper de la dona a la segona guerra mundial
El paper de la dona a la segona guerra mundialjordimanero
10.8K views17 slides
Unitat 2 2019-2020 - els climes d espanya i catalunya by
Unitat 2  2019-2020 - els climes d espanya i catalunyaUnitat 2  2019-2020 - els climes d espanya i catalunya
Unitat 2 2019-2020 - els climes d espanya i catalunyajordimanero
26.2K views70 slides
Unitat 1 2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya by
Unitat 1  2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunyaUnitat 1  2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya
Unitat 1 2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunyajordimanero
23.8K views36 slides
Criteris de correccio geografia batxillerat by
Criteris de correccio geografia batxilleratCriteris de correccio geografia batxillerat
Criteris de correccio geografia batxilleratjordimanero
9.2K views2 slides
Criteris de correccio hmc batxillerat by
Criteris de correccio hmc batxilleratCriteris de correccio hmc batxillerat
Criteris de correccio hmc batxilleratjordimanero
9.1K views2 slides

More from jordimanero(20)

El conflicte d'Ucraïna by jordimanero
El conflicte d'UcraïnaEl conflicte d'Ucraïna
El conflicte d'Ucraïna
jordimanero4.7K views
El paper de la dona a la segona guerra mundial by jordimanero
El paper de la dona a la segona guerra mundialEl paper de la dona a la segona guerra mundial
El paper de la dona a la segona guerra mundial
jordimanero10.8K views
Unitat 2 2019-2020 - els climes d espanya i catalunya by jordimanero
Unitat 2  2019-2020 - els climes d espanya i catalunyaUnitat 2  2019-2020 - els climes d espanya i catalunya
Unitat 2 2019-2020 - els climes d espanya i catalunya
jordimanero26.2K views
Unitat 1 2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya by jordimanero
Unitat 1  2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunyaUnitat 1  2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya
Unitat 1 2019-2020 - medi fisic d espanya i catalunya
jordimanero23.8K views
Criteris de correccio geografia batxillerat by jordimanero
Criteris de correccio geografia batxilleratCriteris de correccio geografia batxillerat
Criteris de correccio geografia batxillerat
jordimanero9.2K views
Criteris de correccio hmc batxillerat by jordimanero
Criteris de correccio hmc batxilleratCriteris de correccio hmc batxillerat
Criteris de correccio hmc batxillerat
jordimanero9.1K views
Unitat 13 un mon dividit en blocs 2019-2020 by jordimanero
Unitat 13  un mon dividit en blocs 2019-2020Unitat 13  un mon dividit en blocs 2019-2020
Unitat 13 un mon dividit en blocs 2019-2020
jordimanero7.6K views
Unitat 12 descolonitzacio i subdesenvolupament-2017-18 by jordimanero
Unitat 12  descolonitzacio i subdesenvolupament-2017-18Unitat 12  descolonitzacio i subdesenvolupament-2017-18
Unitat 12 descolonitzacio i subdesenvolupament-2017-18
jordimanero7.9K views
Unitat 11 la guerra freda - 2019-20 by jordimanero
Unitat 11  la guerra freda - 2019-20Unitat 11  la guerra freda - 2019-20
Unitat 11 la guerra freda - 2019-20
jordimanero7.9K views
Unitat 10 la segona guerra mundial 2019-20 by jordimanero
Unitat 10  la segona guerra mundial 2019-20Unitat 10  la segona guerra mundial 2019-20
Unitat 10 la segona guerra mundial 2019-20
jordimanero8.5K views
Unitat 9 els moviments totalitaris- 2019-20 by jordimanero
Unitat 9  els moviments totalitaris- 2019-20Unitat 9  els moviments totalitaris- 2019-20
Unitat 9 els moviments totalitaris- 2019-20
jordimanero8.5K views
Unitat 8 el crac del 29 - 2019-20 by jordimanero
Unitat 8  el crac del 29 - 2019-20Unitat 8  el crac del 29 - 2019-20
Unitat 8 el crac del 29 - 2019-20
jordimanero8.4K views
Unitat 7 la revolucio russa - 2019-20 by jordimanero
Unitat 7  la revolucio russa - 2019-20Unitat 7  la revolucio russa - 2019-20
Unitat 7 la revolucio russa - 2019-20
jordimanero9.1K views
Unitat 6 gran guerra -2017-18 by jordimanero
Unitat 6  gran guerra -2017-18Unitat 6  gran guerra -2017-18
Unitat 6 gran guerra -2017-18
jordimanero8.8K views
Unitat 5 imperialisme -2017-18 by jordimanero
Unitat 5  imperialisme -2017-18Unitat 5  imperialisme -2017-18
Unitat 5 imperialisme -2017-18
jordimanero9.8K views
Unitat 4 moviment obrer -2017-18 by jordimanero
Unitat 4  moviment obrer -2017-18Unitat 4  moviment obrer -2017-18
Unitat 4 moviment obrer -2017-18
jordimanero9.9K views
Unitat 3 liberalisme i nacionalisme - 2019-20 by jordimanero
Unitat 3  liberalisme i nacionalisme - 2019-20Unitat 3  liberalisme i nacionalisme - 2019-20
Unitat 3 liberalisme i nacionalisme - 2019-20
jordimanero9.9K views
Unitat 2 la revolucio industrial 2019-20 by jordimanero
Unitat 2  la revolucio industrial 2019-20Unitat 2  la revolucio industrial 2019-20
Unitat 2 la revolucio industrial 2019-20
jordimanero10.1K views
Unitat 1 l'antic regim 2019-20 by jordimanero
Unitat 1  l'antic regim 2019-20Unitat 1  l'antic regim 2019-20
Unitat 1 l'antic regim 2019-20
jordimanero10K views
1r eso dossier exercicis setembre 2018 by jordimanero
1r eso dossier exercicis setembre 20181r eso dossier exercicis setembre 2018
1r eso dossier exercicis setembre 2018
jordimanero1.2K views

Recently uploaded

Redissenyar la nostra feina.pdf by
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 views4 slides
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre by
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 views1 slide
ELECTRÒNICA ANALÒGICA by
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
9 views98 slides
RECORDAR.pptx by
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt by
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
129 views22 slides
PGA 23-24 by
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 views48 slides

Recently uploaded(8)

Unitat 14 2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ue

 • 1. UNITAT 14. LES ORGANITZACIONS SUPRANACIONALS: LA UE. IPM / Geografia Batxillerat Jordi Manero
 • 2. Una organització internacional és la que inclou membres de dos països o més que busquen una cooperació política, econòmica o d'un altre tipus. La globalització ha fet evolucionar molt aquestes organitzacions. Així, podem distingir: - Organitzacions internacionals públiques (o intergovernamentals), en les que els membres són Estats sobirans (ONU). - Organitzacions internacionals privades (o no governamentals, ONG), que tendeixen a enfocar-se més cap a qüestions mundials però en els àmbits particulars.
 • 3. A més de l'ONU, al món hi ha moltes altres organitzacions supranacionals públiques. D'àmbit continental destaquen l'Organització d'Estats Americans (OEA), la Unió Africana (UA), la Lliga Àrab... També existeixen altres referides a aspectes polítics específics, com la defensa dels drets humans (Consell d'Europa) o la seguretat i la cooperació militar (Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa -OSCE-, Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord -OTAN-). Organitzacions internacionals de cooperació política i militar.
 • 4. El BM, FMI, l'OCDE, l’OMC, el G7 (G7+1), són organitzacions que els països del nord utilitzen per pressionar i defensar els seus interessos econòmics i polítics. Són titllades de lobbies neoimperialistes i neocolonialistes, car els acords acostumen a beneficiar als països més forts.
 • 5. El G7 és un grup de països industrialitzats amb gran importància política, econòmica i militar a escala global. Està conformat per Alemanya, Canadà, EUA, França, Itàlia, Japó i el Regne Unit. Formar part no es basa en un criteri únic, ja que no són ni els set països més industrialitzats, ni els de major renda per càpita, ni els de major PIB. Els representants d'aquests països es reuneixen anualment en la Cimera del G7. Aquestes reunions analitzen l'estat de la política i les economies internacionals i intentar unir posicions respecte a les decisions sobre el sistema econòmic i polític mundial. Amb la integració de Rússia, passà a G7+1 o G8.
 • 6. El G20 es formà el 1999. G7 Rússia (G8). Onze països recentment industrialitzats de totes les regions del món Argentina, Austràlia, Brasil, Xina, Índia, Indonèsia, Corea del Sud, Mèxic, Rússia, Aràbia Saudita, Àfrica del Sud, i Turquia. La UE com a bloc. Itàlia, França, GB, Alemanya, Canadà. EUA i Japó. Espanya és un país convidat permanent. Vol ser un fòrum de cooperació i consultes entre els països en temes relacionats amb el sistema financer internacional. Vol mantenir l'estabilitat financera internacional.
 • 8. El 1950 Robert Schuman presentà una proposta d’Europa unida. El 1951 Es crea la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer (CECA), per RFA, França, Itàlia, Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg. El 1957 El Tractat de Roma crea la CEE i la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (EURATOM). La Unió Europea. La unió i millora econòmica allunyaria el perill de conflicte a Europa.
 • 9. El 1957, amb el Tractat de Roma, es va crear la Comunitat Econòmica Europea (CEE) Alemanya (RFA), França, Itàlia, Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg. Comparteixen mateixos valors fonamentals: La pau, la democràcia, l’Estat de dret i el respecte dels drets humans. Per ser membre de la CEE (UE) Ser una democràcia. Tenir una economia consolidada de base capitalista. Acceptar normes de la CEE (UE). Membres CEE.
 • 10. El Tractat de Roma preveia que la prosperitat de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) dependria d’un mercat interior únic (Mercat Comú). La CEE establí una sèrie de polítiques concretes sobre la lliure circulació de béns, serveis, persones i capitals (unió duanera). La CEE també fomentà la llibertat de competència i el desenvolupament d’unes lleis comunes per les quals es governarien els Estats membres. Amb el temps, la CEE es va anar ampliant i consolidant, transformant-se en l'actual UE. Actualment, té 28 membres i supera els 500 milions d’habitants. Són candidats a ingressar Turquia, Albània, Sèrbia, Macedònia, Montenegro i Bòsnia Herzegobina.
 • 12. França, Itàlia, Alemanya, Països Baixos, Bèlgica i Luxemburg. 1957 1973 1981 1986 1995 2004 2007 2013 Dinamarca, R. Unit i Irlanda. Grècia. Espanya i Portugal. Finlàndia, Suècia i Àustria. Estònia, Lituània, Letònia, Polònia, Txèquia, Eslovàquia, Eslovènia, Xipre, Malta i Hongria. Romania i Bulgària Croàcia UE dels 28
 • 13. L’Acta Única Europea de 1987 incorporà el principi de cohesió econòmica i social per fer possible un desenvolupament equilibrat de tots els membres Tractat de la Unió Europea (Maastricht), 1992. Per enfortir la CEE Anar més enllà d’una unió econòmica Es passa de la CEE a la UE. Impulsar el progrés econòmic i social. Afirmar la identitat europea (participació en els problemes comuns). Implantar la ciutadania europea (comporta drets i deures). Crear un espai de llibertat, seguretat i justícia. Mantenir i desenvolupar el sentiment comunitari. Objectius UE.
 • 14. - Decidí la unió econòmica i monetària (UEM) - Creà mecanismes de participació ciutadana a través de les eleccions al Parlament Europeu - Establí nous drets per als ciutadans - Es creà la política exterior i de seguretat comunes (PESC). Maastricht: En vigor des de 1995, preveu la supressió dels controls a les fronteres interiors i una intensificació dels controls exteriors per a un major control de les migracions. Conveni de Schengen.
 • 15. Irlanda i GB no en formen part. Suïssa, Noruega i Islàndia en formen part tot i no ser membres de la UE. Bulgària, Romania i Xipre l’apliquen amb restriccions. En determinades circumstàncies… La crisi dels refugiats i la immigració van fer que alguns països qüestionin Schengen.
 • 16. Reforma de les institucions de la Unió amb vista a la seva futura ampliació cap a l’Europa de l’Est. Tractat constitucional de Roma, 2004. Projecte constitucional: Vol una major integració política. Havia de substituir tots els anteriors tractats. Calia que els estats el ratifiquessin. Alguns estats van optar per referèndums. Modernitzà les institucions i el funcionament de la UE. El rebuig de França i Països Baixos va fer fracassar els projecte. Tractat de Niça, 2001. Tractat de Lisboa, 2009.
 • 18. El Consell Europeu. El Consell Europeu està format pels caps d’Estat o de Govern dels estats membres, acompanyats dels seus ministres d’Afers Exteriors. També hi assisteixen el President del Consell Europeu, el de la Comissió Europea i el Mr. PESC . Defineix les orientacions generals d’actuació i de desenvolupament. Dota a la UE d’impuls polític en qüestions fonamentals. És el màxim organisme polític de la UE. La seva seu és a Brusel·les.
 • 19. El Consell de la UE o Consell de Ministres. Format per representants dels Estats que integren la UE. Generalment, es reuneixen a Brussel·les els ministres d’Afers Exteriors dels països membres. Quan l'afer ho requereix, assisteixen a la reunió altres ministres. És el principal òrgan decisori de la UE Es prenen les decisions més importants i es coordinen les actuacions dels estats de la UE. Les decisions es prenen per unanimitat o per majoria. El nombre de vots de cada Estat depèn de la quantitat de població de cada país.
 • 20. Majoria simple – la meitat més un dels vots- . Majoria qualificada – 55% dels vots, incloent 15 països i que representin el 65% de la població de la Unió -. Unanimitat (Modificació Tractats. Noves adhesions,...) Alemanya 29 vots Espanya 27 vots Bèlgica 12 vots Malta 3 vots Les seves funcions són: Funció legislativa i pressupostària, conjuntament amb el Parlament Europeu; Funcions de definició i coordinació polítiques, particularment en l'àmbit de la política exterior i de seguretat comuna, seguint les orientacions i prioritats establertes pel Consell Europeu. Segons la qüestió: La presidència és rotatòria i canvia cada sis mesos.
 • 21. El Parlament Europeu o d’Estrasburg. Es reparteix les competències legislatives i pressupostàries amb el Consell de la Unió Europea. Cada Estat tria (sufragi universal) els seus eurodiputats, és a dir, als seus representants al Parlament Europeu. Per exemple, sobre un total de 766, Espanya en tria 54; Alemanya, 99; França, 74; Grècia, 22; Malta, 6. La circumscripció electoral per cada país és única. Els parlamentaris s’agrupen per ideologies, no pas per països. La legislatura és de cinc anys. Comparteix la funció legislativa i la de la realització del pressupost amb el Consell de la UE. També se li atribueix la funció de control polític de les altres institucions.
 • 22. La Comissió Europea. Amb seu a Brusel·les, és el principal òrgan executiu de la UE. Vigila que les polítiques de la UE s’apliquin adequadament. Té dret a proposar legislació. Els comissaris (1 per cadascun dels estats membres) són escollits pels estats membres de comú acord i el seu nomenament (per 5 anys) està sotmès a l’aprovació del Parlament europeu. El President de la Comissió Europea és triat pel Parlament, prèvia recomanació del Consell Europeu. La Comissió ha de presentar la dimissió col·lectiva si el Parlament aprova moció de censura en contra. Té plena independència, i és la “garant” de l’interés comú (no pot sotmetre’s a cap govern nacional).
 • 23. Ha de vetllar per l’aplicació en els Estats membre dels Tractats, Directives, Reglaments,.... Gestiona el pressupost d’aquestes polítiques És el braç executiu de la UE. La no aplicació pot implicar el fet de portar el país al Tribunal de Justícia per incompliment del Dret Comunitari. Té ampli poder sobre la gestió de polítiques comunes (agricultura, investigació, ajut exterior, desenvolupament regional,...
 • 24. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Justícia de Luxemburg exerceix la funció judicial. Està format per un jutge de cada país membre, que es renova cada cinc anys. Garanteix el respecte, la interpretació i el compliment de les lleis comunitàries. Les seves sentències són vinculants.
 • 25. Amb seu a Luxemburg, controla les despeses de la Unió. El Tribunal de Comptes. Comprova que el pressupost de la UE s'executa correctament, que ingressos i despeses són correctes. Altres institucions de la UE Òrgans especialitzats - El Defensor del Poble pot ser consultat pels ciutadans dels estats membres si consideren que han estat tractats injustament per alguna institució de la UE.
 • 26. Òrgans consultius. 11 - El Banc Central Europeu (Frankfurt) gestiona l’euro i la política monetària de la UE, - El Comitè de les Regions representa a les autoritats regionals i locals. - El Comité Econòmic i Social Europeu representa a la societat civil organitzada (sindicats, empresaris, consumidors...). Òrgans financers. - El Banc Europeu d’Inversions fa préstecs a llarg termini per a projectes d'inversió. - El Fons Europeu d'inversions ajuda a les petites empreses.
 • 27. Significà l’eliminació d’obstacles duaners, la creació de la moneda única, la creació del Banc Central Europeu i la creació del Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC). Criteris de Convergència: 1. Inflació: no pot superar en més d’un 1,5% la mitjana dels tres estats amb la taxa d’inflació més baixa. 2. Tipus d’interès a llarg termini no pot superar en més del 2% la mitjana dels tipus dels tres països amb menys inflació. 4. Dèficit públic: no pot excedir el 3% del PIB. 5. Tipus de canvi: S’havia de mantenir durant els 2 anys previs, dins dels marges de fluctuació autoritzats. La unió econòmica i monetària (l’Euro). 3. Deute Públic: no pot excedir el 60% del PIB. Requisits econòmics per tal de poder aconseguir l'euro.
 • 28. L'1 de gener del 2002, després de 3 anys d'adaptació, l'euro començà a circular. 2002 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, els Països Baixos i Portugal. Eslovènia.2007 Xipre i Malta.2008 Eslovàquia.2009 Estònia.2011 Eurozona 19 països. Letònia.2014 Lituània.2015 Inicialment provocà una forta pujada de preus. Comportà una agilització dels tràmits i una major fluïdesa comercial.
 • 29. La crisi econòmica, a partir del 2008, evidencià els greus problemes econòmics de la UE. Grexit. Calen més mecanismes de control dels estats de l’eurozona (per exemple del dèficit o del deute públic). Sortida de Grècia de l’eurozona. La moneda única va córrer un seriós perill.
 • 30. Els objectius són la defensa del valors i interessos de la UE i la defensa de la seva independència. Tot i així, la OTAN continua ocupant-se de la defensa europea. A Maastricht s’estableix també una Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC) La política exterior i de seguretat. Millorar o establir relacions amb determinats països “interessants” per a la UE. També es preveu la col·laboració activa en la defensa de la pau i la seguretat mundial. Àsia, Amèrica Llatina, els Balcans….
 • 31. La ciutadania europea reconeix també el dret a participar de les eleccions municipals i europees en el país de destí. També es van aprovar algunes polítiques socials comunes: 1. Millora de condicions d’ocupació i protecció social 2. Cooperació en matèria sanitària 3. Cooperació en matèria d’educació 4. Protecció del patrimoni cultural europeu 5. Desenvolupament d’una xarxa trans- europea de transports i comunicacions 6. Protecció del medi ambient 7. Cooperació per al subdesenvolupament La unificació política i social. A Maastricht es va establir la ciutadania europea derivada de la llibertat de circulació i residència.
 • 32. La Unió Europea és un conjunt heterogeni d’Estats. L’heterogeneïtat es manifesta tant en els seus nivells de desenvolupament com en la seva diversitat cultural. Cal reduir les diferències econòmiques regionals. Les ampliacions de la UE mostren l’existència de desequilibris entre països (graus de desenvolupament molt diferents). Política regional europea. La política regional europea. Els desequilibris regionals poden dificultar el procés d’integració. Cal planificar polítiques d’àmbit supranacional. Per corregir els desequilibris dintre dels països de la UE.
 • 33. A Països PIB Per càpita % sobre mitjana UE 1 Luxemburg 92.800 € 310 2 Irlanda 61.700 € 206 3 Dinamarca 50.000 € 167 4 Suècia 47.400 € 158 5 Holanda 42.800 € 143 6 Àustria 42.000 € 140 7 Finlàndia 40.600 € 136 8 Alemanya 39.500 € 132 9 Bèlgica 38.600 € 129 10 Regne Unit 35.200 € 117 11 França 34.100 € 114 UE 28 29.962 € 100 12 Itàlia 28.300 € 94 13 Espanya 25.000 € 83 14 Malta 23.900 € 80 15 Xipre 22.400 € 75 16 Eslovènia 21.000 € 70 17 Portugal 18.700 € 62 18 Rep. Txeca 18.100 € 60 19 Estònia 17.500 € 58 20 Grècia 16.600 € 55 21 Rep. Eslovaca 15.600 € 52 22 Lituània 14.800 € 49 23 Letònia 13.900 € 46 24 Hongria 12.600 € 42 25 Polònia 12.100 € 40 26 Croàcia 11.700 € 39 27 Romania 9.500 € 32 28 Bulgària 7.100 € 24 B Països PIB per cápita en EPA 1 Luxemburg 266 2 Irlanda 134 3 Holanda 131 4 Àustria 130 5 Dinamarca 125 6 Alemanya 124 7 Suècia 123 8 Bèlgica 119 9 Finlàndia 110 10 Regne Unit 109 11 França 107 UE 100 12 Itàlia 96 13 Espanya 91 14 Rep. Txeca 85 15 Malta 84 16 Eslovènia 83 17 Grècia 83 18 Xipre 82 19 Portugal 78 20 Rep. Eslovaca 77 21 Estònia 76 22 Letònia 76 23 Lituània 75 24 Hongria 68 25 Polònia 68 26 Croàcia 59 27 Romania 55 28 Bulgària 47 A. PIB per càpita i percentatge sobre la mitjana de la UE (2016). Elaboració pròpia. Dades Eurostat. B. PIB per càpita en EPA – Estàndar poder adquisitiu (2016).
 • 34. Per poder reduir les diferències una part important dels fons comunitaris es destinaran als nous països membres.
 • 35. Econòmics. Una regió europea és un territori amb una dinàmica demogràfica i econòmicai uns trets geogràfics comuns, delimitada amb finalitats administratives i estadístiques. Partides del pressupost europeu que es destinen a diferents fins. Els principals instruments de la política regional europea són: Fons Estructurals i d’Inversió Europeus. Són uns fons (més de la meitat dels fons de la UE) que funcionen de manera conjunta per tal de donar suport a la cohesió econòmica, social i territorial. Volen aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
 • 36. - Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER): fomenta el desenvolupament equilibrat en les diferents regions de la UE. - Fons Social Europeu (FSE): dóna suport a projectes relacionats amb l'ocupació a tot Europa i inverteix en el capital humà europeu (treballadors, joves i demandants d'ocupació). Es concentren principalment en cinc sectors: recerca i innovació, tecnologies digitals, economia hipocarbònica, gestió sostenible dels recursos naturals, i petites empreses Tots aquests fons es destinen a invertir en la creació d'ocupació i en una economia i un medi ambient europeus sostenibles i sans. Els cinc fons són: - Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER): se centra en la resolució de problemes específics de les zones rurals de la UE.
 • 37. - Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP): ajuda als pescadors a practicar una pesca sostenible i a les comunitats costaneres a diversificar les seves economies, millorant la qualitat de vida a les zones litorals europees. - Fons de Cohesió (FC): per als membres amb els nivells de renda més baixos (amb un nivell de renda inferior al 90% de la mitjana europea). Els països més beneficiats durant molt temps, van ser Espanya, Portugal, Irlanda i Grècia. En 2014-2020, aquests països són Bulgària, Txèquia, Xipre, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Grècia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Portugal i Romania. Aquest fons ajuden econòmicament als països per tal de desenvolupar projectes relacionats amb:
 • 38. Medi ambient. Projectes relacionats amb l'energia o el transport, sempre que beneficiïn clarament al medi ambient en termes d'eficiència energètica, ús d'energies renovables, desenvolupament del transport ferroviari, reforç de la intermodalitat, enfortiment del transport públic, etc. Xarxes de transport transeuropees (projectes prioritaris d'interès europeu identificats per la UE). Dades referides al 2014 (Eurostat).
 • 39. Consultius. Comité de les Regions. Ha de salvaguardar el principi de subsidiarietat. S’ha de consultar per qüestions com la política regional, sanitària, la xarxa de transports ... La UE intervé per ajudar al desenvolupament dels estats membres si pot actuar de manera més efectiva que els Estats o les regions. Els seus membres són els càrrecs públics més propers als ciutadans: Presidents regionals, alcaldes, governadors. El Comité demanda més poder per elaborar i decidir polítiques. De moment, la Comissió, el Consell i el Parlament l’han de consultar abans d’adoptar decisions europees en àmbits de repercusió local i regional.
 • 40. La CEE (UE) ha augmentat el nivell de vida dels seus ciutadans. Ha creat un mercat comú sense fronteres interiors i una moneda única, l’euro. L’actual crisi planteja un futur incert. Euroescèptics La Unió no funciona, cal limitar-la. Europeïstes Cal ampliar i intensificar la Unió. El balanç de la Unió és positiu? Els estats han de recuperar sobirania Les ampliacions proven l’èxit de la Unió. Brexit.
 • 41. El 2016, Gran Bretanya votà en referendum sortir de la UE: BREXIT. Actualment s’està negociant les condicions del Brexit S’executarà oficialment abans del 2020. Cal fer front a l’escepticisme de molts ciutadans respecte el projecte europeu.
 • 42. El franquisme no va possibilitar l'ingrés espanyol en la UE. L'arribada de la democràcia va permetre començar les negociacions, que van concloure en la signatura de l'acta d'adhesió el 1985. L'ingrés es va fer efectiu l'1 de gener del 1986. Es volien assolir els nivells de riquesa i benestar de la resta d'Europa, molt allunyats de la mitjana espanyola. Objectiu aconseguir en bona mesura. Espanya i Catalunya dins la UE. El procés d'integració europeu ha contribuït de manera decisiva a la millora econòmica i social de l'estat.
 • 43. La UE ha afavorit la modernització de molts àmbits i ha finançat moltes infraestructures i equipaments. Espanya s'ha beneficiat d'ajudes econòmiques comunitàries, que han permès incrementar notablement el nivell i la qualitat de vida de la població. El PIB per càpita espanyola, el 1986 era el 68% respecte la mitjana europea. Actualment es troba al voltant del 91%. Encara Espanya és lluny d'alguns països de la UE. Ara bé, si la comparem amb els països de recent incorporació, té una posició privilegiada.
 • 44. Espanya està plenament integrada en el mercat europeu. Més del 90% de la inversió que Espanya rep de l'exterior prové de la UE. La UE és la destinació del 70% de les nostres exportacions i l'origen del 60% de les nostres importacions. Tot i les evidents diferències econòmiques entre les diferents comunitats autònomes, en conjunt s'ha donat una notable millora econòmica. Per això s'ha incrementat la convergència econòmica amb la UE. L'augment del nivell de vida de la població espanyola situa Espanya com un mercat òptim per a les empreses europees. Nombroses empreses europees s'han instal·lat, sobretot després de la generalització de l'ús de l'euro.
 • 45. S'han rebut ajudes directes i subvencions. Han servit per finançar nombrosos projectes a Espanya. L’Estat espanyol ha rebut fons de la UE per valor del 0,8% del PIB cada any des de 1987. - S'han construït infraestructures, com el 40% dels trams d’autovia que travessen l’Estat espanyol, una part substancial de la xarxa d'AVE... - S'han finançat programes culturals, com la restauració del pati dels Lleons de l’Alhambra de Granada. - S'han desenvolupat programes mediambientals - S'han desenvolupat polítiques socials, com programes d'ocupació, o la Targeta Sanitària Europea. - S'han desenvolupats programes educatius (Lingua o Erasmus).
 • 46. Malgrat la crisi actual que viu la UE, caldria fer un balanç força positiu de la incorporació a la UE. Catalunya dins la UE, forma part: Catalunya té una economia molt desenvolupada, per sobre de la mitjana de la UE. Per exemple, la seva producció industrial. El seu PIB per capita es troba per sobre de la mitjana de la UE. del Comitè de les Regions. de l'Assemblea de Regions d'Europa. de la Comunitat de Treball dels Pirineus. de l'euroregió Pirineus-Mediterrània. dels Quatre Motors d'Europa (Catalunya, Llombardia, Rhône-Alpes i Baden-Württemberg).