Successfully reported this slideshow.

Població catalunya i espanya

1,942 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Població catalunya i espanya

 1. 1. LA POBLACIÓ ESPANYOLALevolució demogràfia espanyola.El Règim Demogràfic Antic es perllongà fins ben enllà del segleXX a Espanya, amb una població bàsicament rural. Lexcepció aaquesta norma es donà en les zones més industrialitzades delestat, com ara Catalunya, que iniciaren la TransicióDemogràfica ja en les dècades finals del segle XIX.Un cop sinicià la Primera Fase de la Transició Demogràfica,durant el primer terç del segle XX, començà un importantcreixement poblacional, interromput per la Guerra Civil.Passada la postguerra, i fins a inici de la dècada dels 70 delsegle XX, el creixement demogràfic es reactivà (baby boom),produint-se simultàniament un important èxode rural vers leszones més industrialitzades dEspanya i els països de lEuroparica.
 2. 2. La Tercera Fase de la Transició Demogràfica a Espanya lapodem situar al començament de la dècada de 1980.Per últim, actualment vivim el Nou Règim Demogràfic, malgratel lleu augment de la natalitat dels últims anys.
 3. 3. Característiques actuals de la poblacióespanyolaDes de començaments del segle XX, i amb algunes excepcions, latendència de la natalitat espanyola és descendent, especialmentdes de finals dels 70 (canvis polítics, econòmics, culturals...). Desdels 90 Espanya tenia uns dels índex de fecunditat més baixosdEuropa. A partir del canvi de segle però, es constata un lleurepuntament de la natalitat (el 2007 la xifra de naixements va serla més alta des del 1979).
 4. 4. Les previsions demogràfiques indiquen que ràpidament esreduirà la natalitat, com a conseqüència de la crisi econòmica, eldescens en larribada de població estrangera i lentrada en lesedats més fecundes de generacions més reduïdes de dones.Considerant levolució de la mortalitat, també aquesta ha tendita descendir, malgrat alguns períodes de creixement. Així, el 1900era de 28,3 o/ooo, el 1980 arribà a 7,4 o/ooo. A partir daquestmoment sincrementà lleugerament, com a conseqüència delenvelliment poblacional.La mortalitat infantil espanyola es situa en més del 4 o/ooo, unade les taxes més baixes del món.Respecte la fecunditat, la taxa mitjana de fills per dona va pujarel 2009 al voltant d1,5. En un futur però, es preveu que torni abaixar.Ledat mitjana de maternitat es situa al voltant dels 31 anys.
 5. 5. La piràmide dedats dEspanyaLa piràmide dedats espanyola és contractiva, pròpia del NRD Idun país desenvolupat. Cal destacar les següentscaracterístiques:- Un estrenyiment en els primers glaons de la piràmide,conseqüència del desdens de la natalitat des del 1975. Lúltimglaó mostra un cert repuntament, que sembla conjuntural.- El cos central de la piràmide és ampli, conseqüència del babyboom produït entre 1960 i 1975. Darrerament shi ha afegit un bonnombre de població immigrada.- El vèrtex en indica lelevada esperança de vida espanyola, tot Ique encara són visibles els estrats de desnatalitzacióconseqüència de la guerra civil i la postguerra (65-69 anys).
 6. 6. Lenvelliment de la població espanyolaLa població espanyola, com la de la majoria de païsosdesenvolupats, és una població envellida, amb una edat mitjanasuperior als 40 anys.Lesperança de vida espanyola es situa en uns 81 anys (78 per alshomes i 83 per a les dones).LINE indica que el 2010 més del 17% de la població espanyola témés de 65 anys.
 7. 7. La distribució de la població en el territoriL1 de gener de 2009 Espanya té una població de 46.745.807 depersones. La densitat de població és duns 92 hab/km2.Les zones més poblades són les properes al litoral i les vallsadjacents. La població en aquestes zones es situa en ciutats ogrups de ciutats. A linterior peninsular destaca Madrid.Les regions menys poblades són de linterior.
 8. 8. La població activa espanyolaLa taxa dactivitat espanyola es situava a finals del 2009 en el59,8%.En les darreres dècades destaca laugment sostingut de poblacióactiva, a causa de larribada a ledat laboral dels joves nascutsdurant el creixement demogràfic, a larribada dimmigrants i,especialment, a la incorporació al món laboral de moltes dones. La crisi econòmica, que vivim des del 2007, ha disparat latur, especialment en sectors com el de la construcció.
 9. 9. La immigració a EspanyaA la darreria del segle XX, el desenvolupament econòmic vaconvertir Espanya dun país demigrants en un país dimmigrants.Aquesta immigració es pot agrupar en quatre grans conjunts:- Persones jubilades procedents dEuropa central i del nord.- Directius dempreses multinacionals, treballadors dalt nivellprofessional, persones del món artístic i de la cultura, procedentsmajoritàriament de la resta de la UE.- Refugiats polítics.- Emigrants de països pobres. És el grup més nombrós,procedents dÀfrica, Amèrica Llatina, Àsia i lest dEuropa.Lobjectiu és trobar feina i millorar les condicions de vida (la majorpart daquest immigrants tenen entre 16 i 44 anys).
 10. 10. La UE i lEstat espanyol volen regular lentrada daquests tipusdimmigrants, que troben limitacions per accedir al país i obtenir elpermís de residència i treball. Per això alguns entren de maneraclandestina (sense papers).Lúltim padró municipal publicat a Espanya mostra que en quatreanys (2004-2008) la població augmentà en més de 862.000habitants. Aquest fet va ser degut en gran mesura a la immigració.Aquesta ja representa més de 5,22 milions de persones, més del11% de la població total.Des de lany 2000, Espanya és el país del món que mésimmigrants ha rebut, després dels EUA.Per nacionalitats, actualment hi ha un predomini de personesprocedents de Romania, Marroc, Equador, Regne Unit i Colòmbia.
 11. 11. Països 2007 2008 Romania 527019 728977 Marroc 582923 644688 Equador 427099 420110 Regne Unit 314951 351919 Colòmbia 261542 280705 Bolívia 200496 239942 Alemanya 164405 180650 Itàlia 135108 157435 Bulgària 122057 153664 Argentina 141159 145315Estrangers residents a Espanya per països (2007-2008).Font INE.
 12. 12. Segons lINE, només l1,1% dels immigrants residents a Espanyaentraren de manera clandestina. Aquests immigrants il·legalsprovenen sobretot del nord dÀfrica i de lÀfrica sudsahariana.Intenten accedir per Ceuta, Melilla, Canàries o creuant lestret deGibraltar.
 13. 13. El 2008 la UE aprovà el Pacte Europeu de la Immigració. Elpacte proposa una immigració legal i ordenada, inclou el controlde fronteres, la regulació de laccés i la permanènciadestrangers en territori comunitari... Proposa, per exemple,fomentar la contractació en origen.Per tal de retornar immigrants hi ha dhaver països disposats arebrels, per això són imprescindibles els acords polítics.El pacte també regula el dret dasil a la UE.
 14. 14. El debat sobre la immigració a EspanyaEspanya necessita immigrants?. La majoria dels estudis creuenque és positiva econòmicament, demogràfica i cultural.En tot cas, la immigració continuarà, car cal respectar dos dretsfonamentals: el drets al reagrupament familiar i el dret dasil.La legislació espanyola permet el reagrupament familiar alsresidents legals estrangers al cap duna any de permanència alterritori espanyol, i si tenen autorització per residir-hi un any més,com a mínim.El dret dasil està reconegut per els que pateixen persecució en elseu país dorigen.
 15. 15. LA POBLACIÓ A CATALUNYAAl llarg del sXX la població catalana passà de 2 a 6 milionsdhabitants. Entre el 1950 i el 1975 es donà un creixementsemblant al Tercer Món. La natalitat no va ser tan alta(Catalunya, tradicionalment, és una zona de natalitat baixa). Elcreixement va ser degut sobretot a la immigració (a diferènciadel Tercer Món).Catalunya va tenir fins el 1910 un saldo migratorimoderadament positiu, car encara es produïa una fortamigració cap a Amèrica Llatina i un creixement poblacionalmoderat.Entre el 1911 i el 1936 es donà la primera gran onadamigratòria. Catalunya demandava mà d’obra (fortaindustrialització, Exposició Universal de 1929). Aquesta arribàdes de zones interiors (món rural) i des del P. Valencià, Múrcia,Aragó, Almeria...
 16. 16. Entre el 1950 i el 1975 es produí la segona gran onadamigratòria. Aquesta va ser més gran i amb més diversitatd’origen (destacant Andalusia i Extremadura). El resultat va serel creixement demogràfic més destacat de la història del país(2,25% anual). Arribaren 1,5 milions d’immigrants, molts joves.Això rejovení la piràmide d’edats, baixà la mortalitat i pujà lanatalitat.A partit sobretot dels 90’s del segle passat es donà un canvi enla dinàmica migratòria. Lèxode rural acabà, i ara Catalunya ésterra darribada d’immigrants del Tercer Món.
 17. 17. Natalitat, mortalitat i creixement vegetatiuDes de lany 1996 el nombre de naixements a Catalunya no haparat de créixer. En gran part, els nadons que ara néixer són elsfills dels que van néixer durant el baby boom.La població estrangera també ha contribuït a lincrement delsnaixements (un 20% dels nascuts tenen pares nouvinguts, i un8% tenen almeny un progenitor vingut de fora).Aquest cicle alcista sembla esgotar-se.La taxa de mortalitat oscil·la entre 8 i 9 per mil habitants.La població catalana es distribueix de manera irregular per elterritori, concentrant-se bàsicament a la costa. Destaca la granconcentració de làrea metropolitana de Barcelona. La densitatde població baixa a mesura que ens apropem a les comarquesinteriors i pirinenques.
 18. 18. La immigració a CatalunyaLa població catalana nascuda a la resta dEspanya representaprop del 22% del total.Daltra banda, en els darrers anys Catalunya ha estat lacomunitat autònoma que ha rebut més immigrants, prop del 15%de la població total. Aquesta nova onada ha plantejat problemesper tal dadaptar-se a aquest increment poblacional (serveissanitaris, escolars, vivendes...).La immigració procedent dAmèrica Llatina (Equador i Colòmbia)i el Marroc són les més destacades.La immigració procedent de la UE cada cop té més importància.Cal diferenciar entre els procedents de països menysdesenvolupats (Romania, Bulgària... que cerquen feina) i elsprocedents dels més rics (Alemanya, GB... que acostumen atenir més nivell de formació i especialització o a ser jubilats.).
 19. 19. La immigració procedent daltres llocs, com ara Àsia o Àfrica haaugmentat molt, tot i que encara representen percentatges moltdiscrets.Entre els immigrants domina la població masculina madura-jove,amb una qualificació professional baixa. Malgrat tot, cada copaugmenta més el nombre de dones i de persones amb estudissecundaris i universitaris.La immigració estrangera és important sobretot a les gransciutats, concentrant-se en les comarques amb més activitateconòmica, on troba feina en la restauració, hostaleria iconstrucció. En les comarques amb un sector primari importanttambé hi ha una gran presència de mà dobra immigrant.La província amb més percentatge de població estrangera ésTarragona.Sha produït un efecte crida, de manera que els immigrants de lamateixa procedència es concentren en determinats llocs.
 20. 20. DADES POBLACIÓ CATALUNYA Dades estadístiques població Catalunya Any Habitants Província Habitants Habitants Habitants 1900 1.984.115 1900 2005 2009 1910 2.099.218 Barcelona 1.052.977 5.226.354 5.487.93 5 1920 2.355.908 Girona 303.829 664.506 747.782 1930 2.731.627 Lleida 283.909 399.439 436.402 1940 2.915.757 Tarragona 343.400 704.907 803.301 1950 3.218.596 1960 3.888.485 Edat Habitants 1970 5.107.606 Fins a 20 anys 19% 1981 5.956.414 De 20 a 39 32,7% 1991 6.059.494 De 40 a 59 26,5% 2000 6.261.999 De 60 a 79 17,22% 2006 7.083.618 Més de 80 4,36%2009 7.475.42 Dades referides al 2006 0

×