Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Orientacions normes paau geo

14,009 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Orientacions normes paau geo

  1. 1. Orientacions sobre les proves de gegrafiaEn primer lloc, llegiu atentament tota la prova.Posteriorment, decidiu quina opció fareu. Per evitar problemes, esrecomana tatxar l’opció que descarteu.Un cop triada l’opció, recordeu que hi ha dos exercicis, cadascun ambquatre preguntes.No podeu barrejar les respostes dels dos exercicis, Per això es recomanainiciar les respostes en dos fulls separats, tot indicant l’opció i l’exercici.Per últim, teniu un rellotge a mà, per tal de controlar el temps de la prova. La primera pregunta sempre és una descripció de la font [1 punt]. Bàsicament, a l’hora de respondre, cal seguir tres passes: Indicar de quina mena de font es tracta. Si és un mapa, comentar escala i llegenda. Si és una taula de dades, comentar en quines unitats s’expressa, si són valors absoluts o relatius… Si és una gràfica, comentar de quin tipus és, en quines unitats s’expressa, si els valor són absoluts o relatius... .... Indicar la procedència de la font. Descriure el fenomen geogràfic que ens mostra la font, tot ubicant-lo geogràficament. Recordeu que la ubicació ha de ser considerant o bé les principals unitats de relleu, o bé unitats administratives. En la descripció no cal donar raó del perquè d’aquesta ubicació. La segona pregunta sempre són dues definicions [1 punt]. Recordeu que les definicions han de ser breus i concretes.
  2. 2. La tercera pregunta ens planteja ens torna a plantejar qüestionssobre la font [1,5 punts].Recordeu que heu de tornar a observar la font.Bàsicament hem de justificar les raons de la distribució o evolució delfenomen que mostra la font.Recordeu que si ens proposen dues qüestions, a i b, cal respondre-lesper separat. Això implica tenir clar quins conceptes exposarem encadascuna de les respostes.La quarta pregunta ens demana desenvolupar un tema [1,5 punts].El tema farà referència al tema general de la font (demografia,energia...).Recordeu que si ens proposen diverses qüestions (a, b, c, d...) calrespondre-les per separat. Això implica tenir clar quins conceptesexposarem en cadascuna de les respostes.

×