Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Per què gestionar el coneixement?

Presentació "Per què gestionar el coneixement a l'Administració?" a la Universitat Politècnica de València el 5 de juny de 2008, dins la XVI Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris - Presentation "Why to manage the knowledge in the Government"? at the Polytechnic University of Valencia on 5 June of 2008, in the XVI Meeting of Linguistic University Services.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Per què gestionar el coneixement?

 1. 1. Per què gestionar el coneixement a l’Administració? Jordi Graells i Costa jordigraells@gmail.com XVI Trobada Serveis Lingüístics Universitaris Universitat Politècnica de València Barcelona, 5 de juny de 2008 Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Es permet còpia, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i la font (Jordi Graells i Costa. Sessió ‘Per què gestionar el coneixement a l’Administració?’), no se’n faci un ús comercial i no es transformi en obra derivada. Alba © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 La llicència és a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca. 1
 2. 2. Gestionar el Índex de la sessió coneixement per innovar 1. Canviar les organitzacions 2. La tecnologia: web social o web 2.0 3. El coneixement 4. Un nou model de comunicació 5. Serveis orientats a les persones 6. Fer circular el coneixement des de l’Administració? 7. Usar les eines 2.0 per fer difusió i interaccionar amb l’usuari 8. Programar activitats de sensibilització cap al canvi 9. Fer més competitius i participatius els empleats, emprant recursos de la gestió del coneixement 10. Com introduir la gestió del coneixement a l’Administració? 2
 3. 3. 1. Canviar les organitzacions 3
 4. 4. 4 Per què canviar? per innovar Gestionar el coneixement CC NC SA 3.0 – www.flickr.com/hlthenvt/401556761
 5. 5. Gestionar el coneixement A l’economia del coneixement... per innovar USB Flash drive © Ambuj Saxena. CC BY 2.0 5
 6. 6. 6 ... el coneixement és la variable clau CC BY 2.0 – www.flickr.com/shiffaau/2199579559
 7. 7. Gestionar el ... per innovar tota mena coneixement per innovar de serveis i productes Imatge de l’article “Com innovar serveis a l’Administració” de Jordi Graells Costa a Escola Innovació. Butlletí de la funció directiva núm. 1. Barcelona: EAPC, nov. 2007 7
 8. 8. ... i, en canvi, les organitzacions tenen molta Gestionar el coneixement per innovar informació i coneixement infrautilitzats www.flickr.com/oceanflynn/2142800130 8
 9. 9. Gestionar el coneixement per innovar Aleshores... Cal moure’s i introduir noves formes d’organització que permetin difondre’l i tractar-lo Alba running 1 © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 eficaçment per assolir més productivitat i satisfacció... 9
 10. 10. Gestionar el Com fan organitzacions ideals... coneixement per innovar Segons l’Institut Great Place, els trets de les millors organitzacions per treballar-hi són: estabilitat laboral, rendibilitat, igualitàries, amb poc absentisme, innovació, funcionament en equip i treball col·laboratiu. CC BY 2.0 www.flickr.com/wordridden/502586579 10 CC NC 2.0 www.flickr.com/rnyeua/1430089128
 11. 11. Gestionar el ... que miren el món coneixement per innovar d’una altra manera... Lideratge Consciència Seguretat de si mateix Judici Treball en equip Intuïció Creativitat Presa de decisions Responsabilitat Good-looking © Tifotter. CC BY 2.0 Implicació RSS 11
 12. 12. Gestionar el ... i amb Internet i TIC abarateixen coneixement per innovar el cost d’interaccionar www.flickr.com/oceanflynn/345173368 12
 13. 13. Gestionar el Sovint la informació és això... coneixement per innovar CC BY 2.0 – www.flickr.com/jasonvance/1194678729 13
 14. 14. Gestionar el ... i el coneixement és intricat coneixement per innovar CC BY 2.0 – www.flickr.com/pagedooley/2201791390 14
 15. 15. Gestionar el No veiem clar com afrontar la qüestió... coneixement per innovar www.flickr.com/oceanflynn/268229185 15
 16. 16. Gestionar el I, a més, la tecnologia ens arriba coneixement per innovar de manera confusa... www.flickr.com/oceanfly/367600665 16
 17. 17. 2. La tecnologia: web social o web 2.0 17
 18. 18. http://www.internality.com/web20/ 18
 19. 19. Web 2.0 19 CC NC SA 2.0 – www.flickr.com/alkalinezoo/192889545
 20. 20. Gestionar el Web 2.0: sols un canvi? coneixement per innovar Web 2.0 versus Web 1.0. The Library of Congress retrieved 3d02067r.jpg from Jailhouse Rock. Distinció entre: This work is in the public domain because it was published in the United States between 1923 and 1963 with a copyright notice, and its copyright was not renewed. 1. Web 1.0 Connectava màquines. Accés passiu als continguts. 2. Web 2.0 Connecta comunitats per compartir continguts. L’abaratiment del cost de connexió i Internet propicien canvi de rol de la ciutadania. Amb les aplicacions desenvolupades al voltant del concepte web 2.0 se supera el model comunicatiu tradicional i el receptor passa a ser actor del procés. Aquesta nova etapa es caracteritza perquè: 1. Els continguts són generats pels usuaris. 2. La intel·ligència –el coneixement– és tractada de manera col·lectiva. 20
 21. 21. Gestionar el Web 2.0: coneixement per innovar la web com a plataforma de serveis Canvi a l’organització L’usuari esdevé actiu i participa. La tecnologia de la web social ens pot ajudar a assolir serveis més interactius i una organització més participativa: - Pas del lloc web als serveis web. - Les aplicacions 2.0 ofereixen serveis que milloren a mesura que el nombre d’usuaris augmenta. - Les eines 2.0 es basen, doncs, en la combinació de dades de diverses fonts (mashups). Faciliten la mescla i la recombinació. - AJAX i API petites aplicacions que s’usen sense accedir al codi font de l’aplicació. Permet modificar la informació d’una pàgina sense haver de recarregar-la completament. 21
 22. 22. Gestionar el Web 2.0: coneixement per innovar canvi d’actitud de l’usuari Què és pròpiament el concepte web 2.0? Més que un canvi tecnològic, la noció web 2.0 significa un canvi d’actitud de l’usuari: - La informació ara la produïm els usuaris individuals. - Aquesta informació la compartim per blocs, wikis, fòrums... - El coneixement social informal sorgeix davant el clàssic formal d’experts. - Davant l’allau d’informació, és molt important el recurs de l’etiquetatge dels documents (text, imatge, URL...). - La llarga cua del coneixement mostra la influència de TOTS els usuaris de la xarxa. - Canvi de model de producció en el nou sistema econòmic: l’element clau en la innovació és la intel·ligència col·lectiva de les persones. 22
 23. 23. 3. El coneixement 23
 24. 24. Gestionar el Llibres de capçalera coneixement per innovar 2004 The wisdom of crowds. James Surowiecky El poder de la intel·ligència col·lectiva. 2006 Wikinomics. Don Tapscott i Anthony D. Williams La col·laboració en massa canvia serveis i tot (prosumidors). 2006 The long tail. Chris Anderson Abundància i diversitat substitueixen el consum en massa. 2007 Everything is miscellaneous. David Weiberger En el món digital, el desordre pot ser una virtut. 2008 Here comes everybody. Clay Shirky Ja no necessitem les organitzacions per organitzar-nos 24
 25. 25. Gestionar el Coneixement ≠ informació coneixement per innovar Coneixement = informació en què intervé processos humans (captació, tria, transformació...) El coneixement és gratuït. El cost està en l’obtenció del coneixement = intel·ligència humana requerida per aconseguir-ho (i no es deu a la producció o distribució de mitjans). Cost = estratègies de gestió de coneixement per obtenir-lo. CC BY 2.0 – ww.flickr.com/photosrodluvan/1815047904 25
 26. 26. Gestionar el Cost de l’acció col·laborativa coneixement per innovar En organitzacions centralitzades, la gestió de les transaccions per trobar amb qui treballar i la negociació dels acords de col·laboració costen cares (diners, temps i atenció) Les TIC i Internet han eliminat aquests costos. Sorgeixen projectes de col·laboració a gran escala i a baix preu que permeten que grups coordinats de manera desimbolta realitzin tasques que no podria fer cap estructura organitzacional. CC BY 2.0 – www.flickr.com/thefangmonster/352439602 26
 27. 27. Gestionar el Del fracàs, aprendrem coneixement per innovar A causa d’aquests baixos costos de la interacció i de les transaccions, podem equivocar-nos, perquè no és car. El fracàs i l’error són possibles i necessaris per aprendre i innovar. Rètol 1 © jordigraells. CC BY 2.0 27
 28. 28. Gestionar el Les organitzacions coneixement per innovar han de canviar forçosament! La facilitat per crear grups no institucionalitzats farà trontollar les organitzacions centralistes i amb mentalitat 1.0. La web social és un repte per a la societat actual més que no pas una millora. This work is free software under the terms of the GNU General Public License. 28
 29. 29. Gestionar el Interaccionar des de la diversitat coneixement per innovar A més de portes enfora l’Administració s’ha adonat que la societat és cada cop més diversa. Ha de tenir personal que connecti amb tots els públics. De portes endins, si es fa interaccionar el personal, s’aprèn més de pressa, s’enriqueix la cultura corporativa i es fomenta la innovació. És a dir, la gestió de la diversitat esdevé una estratègia per a una Administració més competitiva. CC BY 2.0 www.flickr.com/thiru/420880218 29
 30. 30. 4. Un model de comunicació 2.0 30
 31. 31. Gestionar el Què passa amb el concepte coneixement per innovar web 2.0? Web 2.0 Serveix per definir un nou model de comunicació a Internet basat en comunitats que col·laboren generant i intercanviant informació en un context que afavoreix la creació de xarxes socials. 31
 32. 32. Gestionar el Àrees d’aplicació coneixement per innovar del model web 2.0 1. Gestió del coneixement - Interna, basada en el treball col·laboratiu i info etiquetada. - Externa, relació amb clients i públics d’interès (stakeholders) basada amb feedback i transparència, en àmbits com comunicació externa o anàlisi de mercat. 2. Gestió de projectes. Eines per seguir en línia projecte col·lectiu - Zoho Projects http://projects.zoho.com - Basecamp www.basecamphq.com - LiquidPlanner www.liquidplanner.com 32
 33. 33. Gestionar el Conceptes bàsics coneixement per innovar del model web 2.0 1. Treball col·laboratiu - Programa Compartim del Departament de Justícia - Comunitats de pràctica (CoP) del Departament de Salut i la de responsables de RRHH dels ajuntaments amb Diputació de BCN - Las 1001 idees per millorar l’Administració http://las1001ideas.com 2. Intel·ligència col·lectiva - Innocentive www.innocentive.com - Protect & Gamble - iStockPhoto.com i Threadless.com per compartir i vendre fotos i per dissenyar samarretes col·lectivament 33
 34. 34. Gestionar el Eines 2.0 per treballar coneixement per innovar col·laborativament 1/3 Classificació d’eines per parlar, escriure, gestionar, www.babelyou.com crear, compartir... 1. Telèfon (convencional i telefonia IP: Skype, Jajah...) 2. Eines de comunicació - Asíncrona: correu electrònic - Síncrona: missatgeria instantània 3. Eines col·laboratives més estàtiques - Bloc: per a coneixement + personal - Fòrum: debat moderat sobre un tema 4. Eines col·laboratives més dinàmiques - Xarxes socials (Facebook, MySpace, Xing, Ning, Babelyou, Tuenti, Bebo, Hi5...) - Microblogging · Twitter Per a la comunicació interna d’una organització o d’un grup. · Friend Feed. Subscripció a més de 30 aplicacions per multiplicar converses. 5. Sindicació d’informació (RSS, avisos...) 34
 35. 35. Gestionar el Eines 2.0 per a la intel·ligència coneixement per innovar col·lectiva 2/3 Eines que aporten una certa intel·ligència 1. Wiki 2. Etiquetatge col·lectiu (bookmarking social) 3. Votació col·lectiva 4. Recomanació 5. Xarxa social (social networking) 35
 36. 36. Gestionar el Bloc vs. xarxa social? coneixement per innovar Bloc + xarxa social Bloc + Feevy, Corank, Jaiku, Mugshot, que agreguen continguts (imatges, post...) entre diferents blocs i webs 36
 37. 37. Gestionar el Eines 2.0 per escoltar 3/3 coneixement per innovar Buzz marketing: eines 2.0 per saber què diuen de nosaltres - Blogsearch blogsearch.google.com - Technorati technorati.com - Blogpulse www.blogpulse.com: comparar conceptes - Comments www.co.mments.com: comentaris a blocs - Keotag www.keotag.com: etiquetes (tags) a múltiples eines - Boardtracker www.boardtracker.com: buscar conceptes als fòrums - Wikio www.wikio.es: buscar a notícies per tags - Google Trends www.google.com/trends: temes de cerca populars 37
 38. 38. Gestionar el Pautes per a una coneixement per innovar organització 2.0 1/2 1. Gestionar processos interns col·laborativament i relacionar-se dins i fora de l’organització horitzontalment 2. Usar eines web 2.0 38
 39. 39. Gestionar el Pautes per a una coneixement per innovar organització 2.0 2/2 3. Aconseguir que els treballadors adoptin una actitud col·laborativa 4. La informació ha de ser transparent, redistribuïble i interactiva 5. El client-usuari s’ha de convertir en agent actiu en elaboració de productes i serveis (saviesa col·lectiva) 39
 40. 40. 5. Serveis orientats a les persones 40
 41. 41. Web 2.0 = plataforma de serveis per a usuaris interactius Els usuaris són actius i participen en la creació de continguts, la definició de funcionalitats i l’avaluació dels productes i serveis. Martí i Alba. © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 S’estableixen veritables converses entre els usuaris i els serveis per tal que s’adeqüin i responguin millor a les seves necessitats. 41
 42. 42. Gestionar el Generació Einstein vs generació X coneixement per innovar www.flogup.com www.fotolog.com Mentre els grans som a Flickr, YouTube o Facebook... 42 www.metroflog.com
 43. 43. 6. Fer circular el coneixement des de l’Administració 43
 44. 44. Gestionar el coneixement per innovar Stress Toy Brain © Kuroda. CC BY 2.0 Condicions per innovar Creant coneixement col·lectiu dins l’organització: estratègies i eines. Mesclant-lo amb altre coneixement: canvis necessaris. Compartint-lo amb els altres: llicències de difusió oberta de propietat intel·lectual. 44
 45. 45. Gestionar el coneixement per innovar El document digital és alhora definitiu i temporal, que s’ha de remesclar per tornar a ser un document nou! 45
 46. 46. Gestionar el Compartint per protegir coneixement per innovar la creativitat Poder Creativitat atrofiat de la burocràcia Grans empreses Creativitat tradicionals cultural i de i entitats coneixement gestores de lliure drets d’autors 30173-ni_web © MarkHaertl. CC BY-NC-SA 2.0 46
 47. 47. Gestionar el L’Administració coneixement per innovar ha d’obrir els www.munimadrid.es drets d’explotació de les seves obres... www.bcn.es/estadistica/catala/ dades/inf/guies/dte02.pdf www.mcu.es 47
 48. 48. Gestionar el ... com ja fan algunes institucions coneixement per innovar Cd-rom. © Anton Peck. CC BY-NC-ND 2.0 Edició de les publicacions de l’Administració amb llicències Creative Commons: - Departament de Justícia - EAPC - Departament de Cultura - ... Que l’Administració reverteixi en la ciutadania –persones i organitzacions– el coneixement contingut en les seves publicacions i facilitar © Departament de Justícia. CC BY així la innovació (requisit essencial en el nou marc social econòmic). 48
 49. 49. Gestionar el Gestió de propietat intel·lectual... coneixement per innovar Tipus de llicències Creative Commons http://cat.creativecommons.org/llicencia 49
 50. 50. ... respectant escrupolosament els drets d’imatge i d’autor 50
 51. 51. 7. Usar les eines 2.0 per fer difusió i interaccionar amb l’usuari: - Nous clients - Nous empleats - Nous processos - Noves eines 51
 52. 52. Nous clients 52
 53. 53. Gestionar el Nous clients coneixement per innovar www.youtube.com/watch?v=gjrtgK47nIM www.youtube.com/watch?v=GuM0z_0lRW4 www.youtube.com/watch?v=Y9j0_NivFj4 53
 54. 54. Gestionar el Nous clients coneixement per innovar Ciberdiaris participatius: www.slashdot.org, www.aixotoca.com, www.directe.cat, www.20minutos.es Wikis: www.wikileaks.org/wiki/Wikileaks, http://loprometidoesdeuda.com Webs denúncia: www.empresuchas.com, www.denuncia.org Webs participació: www.ciudadanos2010.net, http://4u.esmadrid.com Webs d’activisme: www.moveon.org (EUA), www.getup.org.au/community (Austràlia) Comunitats d’interès: www.meetup.com,www.takingitglobal.org, www.talknet.org.uk Webs de petició i comunicació: http://petitions.pm.gov.uk, www.atinachile.cl, www.bdebarna.net, www.zexe.net, www.fixmystreet.com, http://transitcamp.org/Toronto_Transit_Camp, 54
 55. 55. Gestionar el Nous clients coneixement per innovar Amb el seu bloc Eva Ros va aconseguir acaparar l'atenció de desenes de milers de ciutadans i també els mitjans de comunicació de l'Estat durant les eleccions generals. www.youtube.com/watch?v=vTB8oKXq470 55
 56. 56. Gestionar el Nous clients coneixement per innovar www.fixmystreet.com 56
 57. 57. Nous clients www.aparcascomoelculo.com 57
 58. 58. Nous empleats 58
 59. 59. Gestionar el Nous empleats coneixement per innovar Xarxa social a la plataforma e-Catalunya 59
 60. 60. Gestionar el Nous empleats coneixement per innovar www.gencat.cat/justicia/bloc-emoderadors http://gestioconeixement.blogspot.com 60
 61. 61. Gestionar el Nous empleats coneixement per innovar 61
 62. 62. Gestionar el Nous empleats coneixement per innovar Activitat per dia de la setmana al bloc e-moderadors (set-des 2007) 1000 900 870 800 713 700 648 600 500 438 423 400 300 226 200 89 100 0 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 62
 63. 63. Nous processos 63
 64. 64. Gestionar el Nous processos coneixement per innovar [...] [...] http://joanmontesinosbernabe.blogspot.com 64
 65. 65. Gestionar el Nous processos coneixement per innovar http://ca.wikipedia.org http://ca.wikipedia.org/wiki/Maria_Elena_Maseras_Ribera 65
 66. 66. Gestionar el Nous processos coneixement per innovar www.sexejoves.gencat.net www.gencat.cat/icdones 66
 67. 67. Gestionar el Nous processos coneixement per innovar http://es.youtube.com/watch?v=EOfUWTnQCXg www.youtube.com/watch?v=d_9A6DOwmOw 67
 68. 68. Noves eines 68
 69. 69. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar 69
 70. 70. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar www.adrive.com (fins 50 MB / fitxer) www.box.net (fins 20 MB / fitxer) http://skydrive.live.com http://eyeos.info 70
 71. 71. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar www.youtube.com/gencat 71
 72. 72. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar www.flickr.com/departamentjusticia 72
 73. 73. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar www.slideshare.net/stsiweb 73
 74. 74. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar www.google.com/calendar/embed?src =departamentjusticia%40gmail.com http://calendar.google.com 74
 75. 75. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar Google Street View ha arribat a Barcelona Google Dirson CC José David Piña Wong -zmx80 75
 76. 76. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar http://google.com/health http://keyose.com 76
 77. 77. Gestionar el Noves eines coneixement per innovar http://www.librarything.com 77
 78. 78. Gestionar el Nous eines coneixement per innovar http://drewburrows.com 78 CC BY-NC-ND. www.flickr.com/photos/mattimattila/2052274971
 79. 79. 8. Programar activitats de sensibilització cap al canvi 79
 80. 80. Gestionar el ... involucrant-hi els professionals coneixement per innovar Els matins d’innovació a l’EAPC i les sessions web de Justícia són actuacions de sensibilització per facilitar el canvi a l’organització. © Departament de Justícia. CC BY 80
 81. 81. 9. Fer més competitius i participatius els empleats, emprant recursos de la gestió del coneixement 81
 82. 82. Gestionar el coneixement Les persones són la per innovar principal variable Les organitzacions de les organitzacions en la necessiten fomentar el societat xarxa coneixement com a principal font de valor competitiu competitius els empleats Fer més programant formació i mesurant els seus efectes en els resultats de l’activitat Desenvolupar els hàbits de innovar, emprendre i col·laborar invertint en eines col·laboratives que propiciïn l’aprenentatge i el coneixement 82
 83. 83. Gestionar el Ja comencem a veure-hi una mica clar... coneixement per innovar www.flickr.com/oceanflynn/1656853917 83
 84. 84. 10. Com introduir la gestió del coneixement a l’Administració? 84
 85. 85. Gestionar el On situar la gestió coneixement per innovar del coneixement? Cal situar la gestió del coneixement (GC) al lloc adequat: 1. Elements: persones, continguts, processos, tecnologia. 2. Gestió del coneixement intricada en el pla estratègic de l’organització. 3. Elaboració del Pla de gestió del coneixement per a la organització. Qui té el coneixement, quins valors ens distingeixen de la competència, ? gestionar el coneixement de processos clau per a l’organització, capturar i processar el coneixement explícit i el tàcit. Comunitats de pràctica 4. Identificació de les competències clau per a l’organització i les específiques de cada grup professional. Amb el mapa de competències Cadira5. © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 per objectius. Pla estratègic de formació. 85
 86. 86. Gestionar el coneixement En el cas de Justícia... per innovar La GC ha de ser present al Pla estratègic de l’organització Cal introduir els objectius de GC en el nivell màxim de planificació de l’organització. Per ex., Pla del Departament de Justícia amb 4 objectius estratègics, resumidament: 1. Transformar el DJ en una organització eficient de serveis públics, 2. Modernitzar el servei d’Administració de justícia, 3. Considerar la política penitenciària i de justícia juvenil com a política social, 4. Reforçar la utilitat social del dret català. El 1r objectiu estratègic es desplega en 7 d’operatius, el setè és: [...] «7. Promoure la transparència informativa i la comunicació als sectors». Aquest objectiu es podria acabar de concretar així: «...per ser Departament referent en el coneixement: - Comunitats de pràctica - Eines web com a instruments de coneixement - Sistemes de coneixement jurídic a l’abast dels professionals - Formació i recerca jurídica especialitzada» 86
 87. 87. Per exemple, el programa Compartim © Departament de Justícia. CC BY Professionals que col·laboren i aprenen fent 87
 88. 88. Gestionar el Més exemples: CoP Salut coneixement per innovar endocrinologia Lleida Metges i infermeres especialistes en endocrinologia de l'Hospital Arnau de Vilanova i metges i infermeres generalistes de dos Centres d'Atenció Primària de Lleida han de gestionar el seu coneixement dins una comunitat de pràctiques. Amb la intenció de: - Millora de l’atenció al malalt endocrinològic. - Millor gestió dels recursos sanitaris (resoldre el problema, si no requereix CC BY SA 2.0 – www.flickr.com/osterwalder/223828400 visita hospitalària, en l’atenció primària) 88
 89. 89. Gestionar el Més exemples: CoP veterinaris, coneixement per innovar farmacèutics i altres de Salut - Departament de Salut / Agència de Protecció de la Salut / Servei Regional de Barcelona i Servei Regional de la Catalunya Central - Maig i juny de 2008 - Valorar l’oportunitat i la capacitat per gestionar el coneixement entre els professionals d’aquest serveis CC BY 2-0 – www.flickr.com/roland/39667269 (vigilància i control alimentari i ambiental) - Veterinaris, farmacèutics i altres titulats de salut pública - 7 comunitats de pràctica - Intranet, correu electrònic Google Docs - 12 productes de coneixement finals 89
 90. 90. Gestionar el Gestió del coneixement coneixement per innovar a Justícia: metodologia Programa Compartim de gestió del coneixement al Dept. de Justícia 1. Objectiu: Millorar la nostra pràctica professional quotidiana, podent disposar de la informació i el coneixement que necessitem els professionals al lloc de treball, aprofitant l’experiència dels companys. 2. Fases del programa 3. Disseny organitzatiu 4. Eines - Metodològiques: > Sessions bones pràctiques (benchmarking intern i extern) > Comunitats de pràctica - Tecnològiques: Reunió de coordinació del projecte > Repositori de coneixement intranet © Departament de Justícia. CC BY > Llistes de distribució llista de correu electrònic > Eines de treball col·laboratiu e-Catalunya 90
 91. 91. Mapa de comunitats de pràctica Gestionar el coneixement per innovar Comunitat de pràctica 15 comunitats + 190 e-moderador Grup de treball integrants actius + 900 Reunions presencials Treball en línia participants Discussió Difusió Productes Avaluació 91
 92. 92. 92 e-Catalunya: plataforma de treball col·laboratiu per a les comunitats de pràctica del programa ‘Compartim’
 93. 93. Gestionar el Blocs del programa Compartim coneixement per innovar www.gencat.cat/justicia/bloc-emoderadors http://gestioconeixement.blogspot.com 93
 94. 94. Indicadors per avaluar el programa Gestionar el coneixement per innovar Indicadors d’activitat / procés de treball 1. Activitat en línia e-moderadors: connexió e-Catalunya (nre. visites), nre participacions al bloc e-moderadors, nre participacions dins la CoP. 2. Activitat en línia de la CoP: connexions e-Catalunya (nre visites totals), nre membres diferents connectats a e-Catalunya, percentatge de participació per eines, percentatge de participació del col·lectiu de professionals dins la CoP. 3. Participació treball presencial: nre de sessions presencials, nre de participants totals, nre de participants diferents CC BY - www.flickr.com/photos/puntodevista/122614332 Indicadors de producció • Nre de productes elaborats dins el termini previst Indicadors d’impacte (productes elaborats els 2007) QUANTITATIUS • Nom del producte elaborat • Tipus de difusió feta • Nre aplicacions del producte: nre professionals que l’usen, nre estimat d’aplicacions, impacte econòmic, altres tipus d’impacte... QUALITATIUS • Recull d'històries de persones a qui els ha millorat la praxi, opinions directives... 94
 95. 95. Gestionar el Idees útils per a programes de KM coneixement per innovar Lliçons útils per a programes a les organitzacions: 1. És molt difícil que les comunitats esdevinguin madures ja que han de ser conseqüència de canvis culturals i de valors molt importants, que a l’Administració són particularment lents. 2. Els grups de professionals que treballin en CoPs han de ser exempts de conflictes laborals (salarials, processos selectius). 3. Participació d’expert extern i formació sobre TIC i comunicació. 4. Fixar reunions presencials, que generin cohesió per poder treballar en línia després, i política d’incentius pública. 5. Doble benefici per a l’Administració. D’una banda, feina més productiva i de més qualitat. De l’altra, el personal que hi participa té més compromís institucional. 95
 96. 96. Gestionar el Unes conclusions més d’acció coneixement per innovar 1. Usem eines2.0 al nostre entorn professional. 2. Obrim el coneixement de l’organització. 3. Canviem com comuniquem a l’exterior: dialoguem horitzontalment. 4. Canviem comcomuniquem a l’interior: participació i treball col·laboratiu. CC BY – Cyrenaic www.flickr.com/photos/cynicalplanet/32952658 96
 97. 97. Gestionar el Ens hi veiem millor ara? coneixement per innovar www.flickr.com/oceanflynn/268229185 97
 98. 98. 98 Joc-Trantrix © jordigraells. CC BY 2.0
 99. 99. Creieu que us serviran aquests coneixements a la vostra Joc-Trantrix © jordigraells. CC BY 2.0 organització? 99
 100. 100. Moltes gràcies! Jordi Graells i Costa jordigraells@gmail.com XVI Trobada Serveis Lingüístics Universitaris Universitat Politècnica de València Barcelona, 5 de juny de 2008 Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Es permet còpia, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i la font (Jordi Graells i Costa. Sessió ‘Per què gestionar el coneixement a l’Administració?’), no se’n faci un ús comercial i no es transformi en obra derivada. Alba © jordigraells. CC BY-NC-ND 2.0 La llicència és a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca. 100

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • joanka

  Jun. 9, 2008
 • sagraduada

  Feb. 2, 2009
 • meius

  Mar. 13, 2014
 • annapriort

  Mar. 10, 2015

Presentació "Per què gestionar el coneixement a l'Administració?" a la Universitat Politècnica de València el 5 de juny de 2008, dins la XVI Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris - Presentation "Why to manage the knowledge in the Government"? at the Polytechnic University of Valencia on 5 June of 2008, in the XVI Meeting of Linguistic University Services.

Views

Total views

2,470

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

47

Actions

Downloads

42

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×