Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

idCAT Mòbil - diari ARA

315 views

Published on

Article d'Albert Cuesta per al diari ARA, dilluns 18 de juliol de 2016 amb el títol 'El teu mòbil ja és la teva identitat oficial'

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

idCAT Mòbil - diari ARA

  1. 1. estiu 201616 ara0718mèdia Q uantesvegadeshafetser- vir vostè el xip del seu DNI electrònic? Malgrat que tots els ciutadans portem a la butxaca un certificatdigitalqueensserveixper identificar-nos digitalment davant l’administració en els tràmits ofici- alsperinternet,labaixapenetració de lectors de xip a les llars i les em- presesfaqueelseuússiguitestimo- nial.Elpanoramanoésgairemillor enelcasdelscertificatsdigitalsque s’instal·len al navegador web: per disposar-ne cal acreditar-se perso- nalmentenalgunadependènciaofi- cial i després instal·lar-lo i configu- rar-loal’ordinador.Aquestaopera- ció sovint presenta complicacions tècniques i fa que molts ciutadans abandoninisegueixinfentlesgesti- onsadministrativescomleshanfet totalavida,anantenpersonaalafi- nestreta corresponent. SegonsJordiGraells,directorge- neral d’Atenció Ciutadana de la Ge- neralitat, l’any passat la plataforma digitaldel’administraciócatalanava gestionar 682.745 tràmits, però menysdelameitat(294.702)esvan signar amb alguna mena de certifi- catdigital;enlaresta,elsusuarisvan acabar presentant presencialment eljustificantderecepcióqueelslliu- rava el sistema en format PDF com a resposta al formulari que havien tramitat, o bé acabaven no presen- tant-lo“perquèeldepartamentcon- sideravaoptativalaidentificaciódi- gital en vista de la complexitat d’aquest instrument de signatura”. Per combatre aquest baix índex d’adopció dels identificadors digi- tals, la Generalitat i el consorci Ad- ministració Oberta de Catalunya (AOC) han posat en marxa aquesta setmana el sistema idCAT Mòbil, El teu mòbil ja és la teva identitat oficial quepermetfertràmitsperinternet identificant-seambl’adreçadecor- reu electrònic i un codi d’un sol ús –vàlid durant 30 minuts– de sis xi- fres que es rep per SMS al telèfon mòbil. Prèviament, cal haver donat d’altaalserveil’adreçaelectrònicai el número de telèfon. Aquesta ope- ració es pot fer en persona en una oficinad’atencióciutadanaobéper internet, sigui amb un certificat di- gital o introduint en un formulari dues dades personals: la data de ca- ducitat del DNI i el número del co- di de barres de la targeta sanitària. Enaquestcas,eltitularreppercor- reu postal una notificació impresa delasevaaltaperquèpuguirevocar- la en cas d’irregularitat. Aquest nou idCAT Mòbil ha tin- gut un cost de desenvolupament de 215.000 euros i no substitueix el certificat digital, sinó que és és un sistema compatible. De fet, no per- metfertoteslesoperacions.Perara es pot accedir amb l’idCAT Mòbil a la carpeta personal que recull els tràmitsdecadaciutadàambl’admi- Les claus d’un sol ús rebudes per SMS són una alternativa senzilla al certificat digital en els tràmits administratius digitals. Examinem els sistemes actuals d’identificació amb el mòbil gon nivell de seguretat que consis- teix precisament en l’enviament d’un SMS al telèfon mòbil. Laindústriadelatelefoniamòbil també es postula com a garantia de lanostraidentitatdigital.Elconsor- ci GSMA, que agrupa totes les ope- radores mòbils del món, promou el sistemaMobileConnect,basatenla seguretat de les dades que conté la targeta SIM, que tampoc requereix instal·larcapaplicació.SegonsBár- bara Vallespín, directora de trans- formaciódigitaldelaMobileWorld Capital Barcelona, amb Mobile Connect l’usuari es pot identificar en els serveis digitals compatibles sensehaverderecordarcapcontra- senya ni facilitar cap informació personalaleswebsoaplicacionson volaccedir:noméselnúmerodelte- lèfonmòbilonvolferlaintervenció que confirmi la seva identitat, ja si- gui prémer una tecla, introduir un codi numèric o, fins i tot, presentar l’empremtadactilaroalgunaltreti- pus d’identificació biomètrica. Òb- viament, les operadores aspiren a cobrar per la seva intervenció als serveis web que adoptin el sistema. Els clients espanyols de Movistar i Orange ja poden utilitzar Mobile Connect per accedir a les webs de les operadores respectives, la GSMAvaprovarfamesoslaintero- perabilitat del sistema en un pilot en què ciutadans catalans s’identi- ficavenal’administraciópúblicade Finlàndia i viceversa, i abans de fi- nals d’aquest any es farà una prova més àmplia d’accés a serveis muni- cipals amb participació de les tres grans operadores estatals, la Gene- ralitat i l’AOC. Així doncs, el telèfon mòbil que portem sempre a sobre ja pot ser també el nostre identificador digi- tal universal. El problema, com sol passar, és la multiplicitat de plata- formes d’identitat mòbil. Els crea- dors de serveis digitals encara hau- ran de passar un parell d’anys deci- dint si aposten per alguna o les han de mantenir totes actives.e RECOMANAT PER: @ALBERTCUESTA ALBERT CUESTA Dígits i andròmines 01. idCAT Mòbil és el nou sistema d’identificació digital de la Generalitat, amb el qual es poden fer diversos tràmits per internet. 02. El consorci GSMA promou el sistema Mobile Connect, que permet identificar un usuari a partir de les dades de la targeta SIM del seu telèfon. nistració, al formulari de peticions genèriquesdelawebGencat.catifer sol·licituds d’accés a la informació públicaacollint-sealalleivigentde transparència. Graells explica a l’ARA que els diversos departa- ments de la Generalitat aniran in- corporantprogressivamentelsiste- maalstràmitsquerequereixenuna seguretat mitjana o baixa. Per exemple,peraccediradadesperso- nals confidencials com la història clínicacompartidadelCatSaluten- cara caldrà el certificat digital. El nou sistema de la Generalitat és semblant al Cl@ve que ja ofereix l’administraciódel’Estatenelsseus tràmits digitals, i que també inclou els codis d’un sol ús per SMS en al- gunesoperacions.PeraManelCer- vera,directorcomercialdel’empre- saespecialitzadaLleida.net,elsdos casos demostren que les adminis- tracions públiques han entès final- ment que “no tots els tipus de ser- veis necessiten el mateix grau de controlsinóquecalunequilibrien- tre la seguretat i la facilitat d’ús”. Tant Cervera com Graells desta- quenelcaràcteruniversaldelsSMS, quesóncompatiblesambtotselste- lèfons mòbils i no requereixen ins- tal·larcapaplicacióalterminal.Per això, tot i que l’ús dels SMS entre personeshacaigutenpicat,despla- çats pels xats com WhatsApp, Llei- da.net coincideix amb Telefónica a destacar un increment anual del 20%delaquantitatdeSMS,queara procedeixensobretotd’aplicacions comlesd’identificació,notificaciói confirmació. Aquesta universalitat dels SMS fa que també siguin el sistema de confirmació d’identitat preferit fins i tot per les empreses que pro- posen els seus propis perfils com a credencials universals en el món digital: en molts serveis web i mò- bils podem evitar l’ús de contrase- nyes si ens identifiquem amb el nostreperfildeGoogle,Facebooko Twitter,peròlestresempresesper- meten afegir al nostre perfil un se- 01 02

×