SlideShare a Scribd company logo
estiu 201616 ara0718mèdia
Q
uantesvegadeshafetser-
vir vostè el xip del seu
DNI electrònic? Malgrat
que tots els ciutadans
portem a la butxaca un
certificatdigitalqueensserveixper
identificar-nos digitalment davant
l’administració en els tràmits ofici-
alsperinternet,labaixapenetració
de lectors de xip a les llars i les em-
presesfaqueelseuússiguitestimo-
nial.Elpanoramanoésgairemillor
enelcasdelscertificatsdigitalsque
s’instal·len al navegador web: per
disposar-ne cal acreditar-se perso-
nalmentenalgunadependènciaofi-
cial i després instal·lar-lo i configu-
rar-loal’ordinador.Aquestaopera-
ció sovint presenta complicacions
tècniques i fa que molts ciutadans
abandoninisegueixinfentlesgesti-
onsadministrativescomleshanfet
totalavida,anantenpersonaalafi-
nestreta corresponent.
SegonsJordiGraells,directorge-
neral d’Atenció Ciutadana de la Ge-
neralitat, l’any passat la plataforma
digitaldel’administraciócatalanava
gestionar 682.745 tràmits, però
menysdelameitat(294.702)esvan
signar amb alguna mena de certifi-
catdigital;enlaresta,elsusuarisvan
acabar presentant presencialment
eljustificantderecepcióqueelslliu-
rava el sistema en format PDF com
a resposta al formulari que havien
tramitat, o bé acabaven no presen-
tant-lo“perquèeldepartamentcon-
sideravaoptativalaidentificaciódi-
gital en vista de la complexitat
d’aquest instrument de signatura”.
Per combatre aquest baix índex
d’adopció dels identificadors digi-
tals, la Generalitat i el consorci Ad-
ministració Oberta de Catalunya
(AOC) han posat en marxa aquesta
setmana el sistema idCAT Mòbil,
El teu mòbil
ja és la teva
identitat oficial
quepermetfertràmitsperinternet
identificant-seambl’adreçadecor-
reu electrònic i un codi d’un sol ús
–vàlid durant 30 minuts– de sis xi-
fres que es rep per SMS al telèfon
mòbil. Prèviament, cal haver donat
d’altaalserveil’adreçaelectrònicai
el número de telèfon. Aquesta ope-
ració es pot fer en persona en una
oficinad’atencióciutadanaobéper
internet, sigui amb un certificat di-
gital o introduint en un formulari
dues dades personals: la data de ca-
ducitat del DNI i el número del co-
di de barres de la targeta sanitària.
Enaquestcas,eltitularreppercor-
reu postal una notificació impresa
delasevaaltaperquèpuguirevocar-
la en cas d’irregularitat.
Aquest nou idCAT Mòbil ha tin-
gut un cost de desenvolupament de
215.000 euros i no substitueix el
certificat digital, sinó que és és un
sistema compatible. De fet, no per-
metfertoteslesoperacions.Perara
es pot accedir amb l’idCAT Mòbil a
la carpeta personal que recull els
tràmitsdecadaciutadàambl’admi-
Les claus d’un sol ús rebudes per SMS
són una alternativa senzilla al certificat
digital en els tràmits administratius
digitals. Examinem els sistemes actuals
d’identificació amb el mòbil
gon nivell de seguretat que consis-
teix precisament en l’enviament
d’un SMS al telèfon mòbil.
Laindústriadelatelefoniamòbil
també es postula com a garantia de
lanostraidentitatdigital.Elconsor-
ci GSMA, que agrupa totes les ope-
radores mòbils del món, promou el
sistemaMobileConnect,basatenla
seguretat de les dades que conté la
targeta SIM, que tampoc requereix
instal·larcapaplicació.SegonsBár-
bara Vallespín, directora de trans-
formaciódigitaldelaMobileWorld
Capital Barcelona, amb Mobile
Connect l’usuari es pot identificar
en els serveis digitals compatibles
sensehaverderecordarcapcontra-
senya ni facilitar cap informació
personalaleswebsoaplicacionson
volaccedir:noméselnúmerodelte-
lèfonmòbilonvolferlaintervenció
que confirmi la seva identitat, ja si-
gui prémer una tecla, introduir un
codi numèric o, fins i tot, presentar
l’empremtadactilaroalgunaltreti-
pus d’identificació biomètrica. Òb-
viament, les operadores aspiren a
cobrar per la seva intervenció als
serveis web que adoptin el sistema.
Els clients espanyols de Movistar i
Orange ja poden utilitzar Mobile
Connect per accedir a les webs de
les operadores respectives, la
GSMAvaprovarfamesoslaintero-
perabilitat del sistema en un pilot
en què ciutadans catalans s’identi-
ficavenal’administraciópúblicade
Finlàndia i viceversa, i abans de fi-
nals d’aquest any es farà una prova
més àmplia d’accés a serveis muni-
cipals amb participació de les tres
grans operadores estatals, la Gene-
ralitat i l’AOC.
Així doncs, el telèfon mòbil que
portem sempre a sobre ja pot ser
també el nostre identificador digi-
tal universal. El problema, com sol
passar, és la multiplicitat de plata-
formes d’identitat mòbil. Els crea-
dors de serveis digitals encara hau-
ran de passar un parell d’anys deci-
dint si aposten per alguna o les han
de mantenir totes actives.e
RECOMANAT PER:
@ALBERTCUESTA
ALBERT CUESTA
Dígits i andròmines
01. idCAT
Mòbil és el nou
sistema
d’identificació
digital de la
Generalitat,
amb el qual es
poden fer
diversos
tràmits per
internet.
02. El consorci
GSMA promou
el sistema
Mobile
Connect, que
permet
identificar un
usuari a partir
de les dades de
la targeta SIM
del seu telèfon.
nistració, al formulari de peticions
genèriquesdelawebGencat.catifer
sol·licituds d’accés a la informació
públicaacollint-sealalleivigentde
transparència. Graells explica a
l’ARA que els diversos departa-
ments de la Generalitat aniran in-
corporantprogressivamentelsiste-
maalstràmitsquerequereixenuna
seguretat mitjana o baixa. Per
exemple,peraccediradadesperso-
nals confidencials com la història
clínicacompartidadelCatSaluten-
cara caldrà el certificat digital.
El nou sistema de la Generalitat
és semblant al Cl@ve que ja ofereix
l’administraciódel’Estatenelsseus
tràmits digitals, i que també inclou
els codis d’un sol ús per SMS en al-
gunesoperacions.PeraManelCer-
vera,directorcomercialdel’empre-
saespecialitzadaLleida.net,elsdos
casos demostren que les adminis-
tracions públiques han entès final-
ment que “no tots els tipus de ser-
veis necessiten el mateix grau de
controlsinóquecalunequilibrien-
tre la seguretat i la facilitat d’ús”.
Tant Cervera com Graells desta-
quenelcaràcteruniversaldelsSMS,
quesóncompatiblesambtotselste-
lèfons mòbils i no requereixen ins-
tal·larcapaplicacióalterminal.Per
això, tot i que l’ús dels SMS entre
personeshacaigutenpicat,despla-
çats pels xats com WhatsApp, Llei-
da.net coincideix amb Telefónica a
destacar un increment anual del
20%delaquantitatdeSMS,queara
procedeixensobretotd’aplicacions
comlesd’identificació,notificaciói
confirmació.
Aquesta universalitat dels SMS
fa que també siguin el sistema de
confirmació d’identitat preferit
fins i tot per les empreses que pro-
posen els seus propis perfils com a
credencials universals en el món
digital: en molts serveis web i mò-
bils podem evitar l’ús de contrase-
nyes si ens identifiquem amb el
nostreperfildeGoogle,Facebooko
Twitter,peròlestresempresesper-
meten afegir al nostre perfil un se-
01
02

More Related Content

What's hot (6)

Formalització dels nous serveis (Anna Giné)
Formalització dels nous serveis (Anna Giné)Formalització dels nous serveis (Anna Giné)
Formalització dels nous serveis (Anna Giné)
 
Instal.lació idCat
Instal.lació idCatInstal.lació idCat
Instal.lació idCat
 
Dossier r+d cat
Dossier r+d catDossier r+d cat
Dossier r+d cat
 
Introducció a la Administració electrònica, e-tràmits (2011) aCanelma - Cercs...
Introducció a la Administració electrònica, e-tràmits (2011) aCanelma - Cercs...Introducció a la Administració electrònica, e-tràmits (2011) aCanelma - Cercs...
Introducció a la Administració electrònica, e-tràmits (2011) aCanelma - Cercs...
 
CGD2021 - "Ciberatacs, una amenaça molt real i propera: com ens podem protegir?"
CGD2021 - "Ciberatacs, una amenaça molt real i propera: com ens podem protegir?"CGD2021 - "Ciberatacs, una amenaça molt real i propera: com ens podem protegir?"
CGD2021 - "Ciberatacs, una amenaça molt real i propera: com ens podem protegir?"
 
CGD2019 - Sessió: "Les realitats de la blockchain a nivell de país"
CGD2019 - Sessió: "Les realitats de la blockchain a nivell de país"CGD2019 - Sessió: "Les realitats de la blockchain a nivell de país"
CGD2019 - Sessió: "Les realitats de la blockchain a nivell de país"
 

Viewers also liked (6)

Air france296
Air france296Air france296
Air france296
 
Accés a la informació amb més coneixement
Accés a la informació amb més coneixementAccés a la informació amb més coneixement
Accés a la informació amb més coneixement
 
Vle Session 1 RTA
Vle Session 1 RTAVle Session 1 RTA
Vle Session 1 RTA
 
Domestic robot
Domestic robotDomestic robot
Domestic robot
 
Declaracion de Friburgo - Derechos culturales
Declaracion de Friburgo - Derechos culturalesDeclaracion de Friburgo - Derechos culturales
Declaracion de Friburgo - Derechos culturales
 
La competitividad en panamá
La competitividad en panamáLa competitividad en panamá
La competitividad en panamá
 

Similar to idCAT Mòbil - diari ARA

E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416
Dídac López
 
Magi Collboni
Magi CollboniMagi Collboni
Magi Collboni
JSe
 
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
gencat .
 

Similar to idCAT Mòbil - diari ARA (20)

Secoel
SecoelSecoel
Secoel
 
La internet de les coses a Catalunya
La internet de les coses a CatalunyaLa internet de les coses a Catalunya
La internet de les coses a Catalunya
 
Tràmits en línea
Tràmits en líneaTràmits en línea
Tràmits en línea
 
VÀLid i idCAT Mòbil
VÀLid i idCAT MòbilVÀLid i idCAT Mòbil
VÀLid i idCAT Mòbil
 
la signatura electrònica- Grup 12
la signatura electrònica- Grup 12 la signatura electrònica- Grup 12
la signatura electrònica- Grup 12
 
E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416
 
CGD2019 - Sessió: "Impacte de la signatura biomètrica a l'Administració Públi...
CGD2019 - Sessió: "Impacte de la signatura biomètrica a l'Administració Públi...CGD2019 - Sessió: "Impacte de la signatura biomètrica a l'Administració Públi...
CGD2019 - Sessió: "Impacte de la signatura biomètrica a l'Administració Públi...
 
2016.06.28 Estratègia idCAT Mòbil - Jornada ERidCAT
2016.06.28 Estratègia idCAT Mòbil - Jornada ERidCAT2016.06.28 Estratègia idCAT Mòbil - Jornada ERidCAT
2016.06.28 Estratègia idCAT Mòbil - Jornada ERidCAT
 
Xavier Tarrés | Firma Profesional | MobileID
Xavier Tarrés | Firma Profesional | MobileIDXavier Tarrés | Firma Profesional | MobileID
Xavier Tarrés | Firma Profesional | MobileID
 
La signatura electronica_a_les_administracions__publiques
La signatura electronica_a_les_administracions__publiquesLa signatura electronica_a_les_administracions__publiques
La signatura electronica_a_les_administracions__publiques
 
Projecte i sad
Projecte i sadProjecte i sad
Projecte i sad
 
Estratègia de l'idCAT móbil (Miquel Estapé)
Estratègia de l'idCAT móbil (Miquel Estapé)Estratègia de l'idCAT móbil (Miquel Estapé)
Estratègia de l'idCAT móbil (Miquel Estapé)
 
Navegadores Virtuals Grup 9 Pac4
Navegadores Virtuals Grup 9 Pac4Navegadores Virtuals Grup 9 Pac4
Navegadores Virtuals Grup 9 Pac4
 
CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"
CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"
CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"
 
Seguretat en smartphones i dispositius mòbils - e-penteo
Seguretat en smartphones i dispositius mòbils - e-penteoSeguretat en smartphones i dispositius mòbils - e-penteo
Seguretat en smartphones i dispositius mòbils - e-penteo
 
Magi Collboni
Magi CollboniMagi Collboni
Magi Collboni
 
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
 
Dificultats de la tramitació amb les AAPP
Dificultats de la tramitació amb les AAPPDificultats de la tramitació amb les AAPP
Dificultats de la tramitació amb les AAPP
 
Presentació idcat mobil
Presentació idcat mobilPresentació idcat mobil
Presentació idcat mobil
 
Informe Internet de les Coses a Catalunya
Informe Internet de les Coses a CatalunyaInforme Internet de les Coses a Catalunya
Informe Internet de les Coses a Catalunya
 

More from Jordi Graells

More from Jordi Graells (20)

Innovar o gesticular
Innovar o gesticularInnovar o gesticular
Innovar o gesticular
 
Nous canals i formes de relació amb la ciutadania
Nous canals i formes de relació amb la ciutadaniaNous canals i formes de relació amb la ciutadania
Nous canals i formes de relació amb la ciutadania
 
Atención ciudadana multicanal
Atención ciudadana multicanalAtención ciudadana multicanal
Atención ciudadana multicanal
 
Noves formes i canals de relació amb la ciutadania
Noves formes i canals de relació amb la ciutadaniaNoves formes i canals de relació amb la ciutadania
Noves formes i canals de relació amb la ciutadania
 
Las TIC aplicadas a la comunicación institucional
Las TIC aplicadas a la comunicación institucionalLas TIC aplicadas a la comunicación institucional
Las TIC aplicadas a la comunicación institucional
 
Atenció ciutadana presencial i virtual
Atenció ciutadana presencial i virtualAtenció ciutadana presencial i virtual
Atenció ciutadana presencial i virtual
 
Atención ciudadana en gobiernos y administraciones
Atención ciudadana en gobiernos y administracionesAtención ciudadana en gobiernos y administraciones
Atención ciudadana en gobiernos y administraciones
 
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadano
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadanoGobernando para la experiencia de usuario del ciudadano
Gobernando para la experiencia de usuario del ciudadano
 
Govern obert i e-Administració
Govern obert i e-AdministracióGovern obert i e-Administració
Govern obert i e-Administració
 
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hiComunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
Comunicar amb l'Administració o relacionar-s'hi
 
Una Administració pública digital. És possible?
Una Administració pública digital. És possible?Una Administració pública digital. És possible?
Una Administració pública digital. És possible?
 
Un govern digital és possible?
Un govern digital és possible?Un govern digital és possible?
Un govern digital és possible?
 
Què és això del GovUX?
Què és això del GovUX?Què és això del GovUX?
Què és això del GovUX?
 
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?
Zer ote da GovUX? / ¿Qué es eso de GovUX?
 
Metodologies per innovar
Metodologies per innovarMetodologies per innovar
Metodologies per innovar
 
Innovant la innovació
Innovant la innovacióInnovant la innovació
Innovant la innovació
 
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
Cogovernar per a l'experiència del ciutadà (GovUX)
 
Gobernar mejor: e-gobernar
Gobernar mejor: e-gobernarGobernar mejor: e-gobernar
Gobernar mejor: e-gobernar
 
Obrint el coneixement per canviar governs i administracions
Obrint el coneixement per canviar governs i administracionsObrint el coneixement per canviar governs i administracions
Obrint el coneixement per canviar governs i administracions
 
Cogovernar: transformar digitalment l'Administració?
Cogovernar: transformar digitalment l'Administració?Cogovernar: transformar digitalment l'Administració?
Cogovernar: transformar digitalment l'Administració?
 

idCAT Mòbil - diari ARA

  • 1. estiu 201616 ara0718mèdia Q uantesvegadeshafetser- vir vostè el xip del seu DNI electrònic? Malgrat que tots els ciutadans portem a la butxaca un certificatdigitalqueensserveixper identificar-nos digitalment davant l’administració en els tràmits ofici- alsperinternet,labaixapenetració de lectors de xip a les llars i les em- presesfaqueelseuússiguitestimo- nial.Elpanoramanoésgairemillor enelcasdelscertificatsdigitalsque s’instal·len al navegador web: per disposar-ne cal acreditar-se perso- nalmentenalgunadependènciaofi- cial i després instal·lar-lo i configu- rar-loal’ordinador.Aquestaopera- ció sovint presenta complicacions tècniques i fa que molts ciutadans abandoninisegueixinfentlesgesti- onsadministrativescomleshanfet totalavida,anantenpersonaalafi- nestreta corresponent. SegonsJordiGraells,directorge- neral d’Atenció Ciutadana de la Ge- neralitat, l’any passat la plataforma digitaldel’administraciócatalanava gestionar 682.745 tràmits, però menysdelameitat(294.702)esvan signar amb alguna mena de certifi- catdigital;enlaresta,elsusuarisvan acabar presentant presencialment eljustificantderecepcióqueelslliu- rava el sistema en format PDF com a resposta al formulari que havien tramitat, o bé acabaven no presen- tant-lo“perquèeldepartamentcon- sideravaoptativalaidentificaciódi- gital en vista de la complexitat d’aquest instrument de signatura”. Per combatre aquest baix índex d’adopció dels identificadors digi- tals, la Generalitat i el consorci Ad- ministració Oberta de Catalunya (AOC) han posat en marxa aquesta setmana el sistema idCAT Mòbil, El teu mòbil ja és la teva identitat oficial quepermetfertràmitsperinternet identificant-seambl’adreçadecor- reu electrònic i un codi d’un sol ús –vàlid durant 30 minuts– de sis xi- fres que es rep per SMS al telèfon mòbil. Prèviament, cal haver donat d’altaalserveil’adreçaelectrònicai el número de telèfon. Aquesta ope- ració es pot fer en persona en una oficinad’atencióciutadanaobéper internet, sigui amb un certificat di- gital o introduint en un formulari dues dades personals: la data de ca- ducitat del DNI i el número del co- di de barres de la targeta sanitària. Enaquestcas,eltitularreppercor- reu postal una notificació impresa delasevaaltaperquèpuguirevocar- la en cas d’irregularitat. Aquest nou idCAT Mòbil ha tin- gut un cost de desenvolupament de 215.000 euros i no substitueix el certificat digital, sinó que és és un sistema compatible. De fet, no per- metfertoteslesoperacions.Perara es pot accedir amb l’idCAT Mòbil a la carpeta personal que recull els tràmitsdecadaciutadàambl’admi- Les claus d’un sol ús rebudes per SMS són una alternativa senzilla al certificat digital en els tràmits administratius digitals. Examinem els sistemes actuals d’identificació amb el mòbil gon nivell de seguretat que consis- teix precisament en l’enviament d’un SMS al telèfon mòbil. Laindústriadelatelefoniamòbil també es postula com a garantia de lanostraidentitatdigital.Elconsor- ci GSMA, que agrupa totes les ope- radores mòbils del món, promou el sistemaMobileConnect,basatenla seguretat de les dades que conté la targeta SIM, que tampoc requereix instal·larcapaplicació.SegonsBár- bara Vallespín, directora de trans- formaciódigitaldelaMobileWorld Capital Barcelona, amb Mobile Connect l’usuari es pot identificar en els serveis digitals compatibles sensehaverderecordarcapcontra- senya ni facilitar cap informació personalaleswebsoaplicacionson volaccedir:noméselnúmerodelte- lèfonmòbilonvolferlaintervenció que confirmi la seva identitat, ja si- gui prémer una tecla, introduir un codi numèric o, fins i tot, presentar l’empremtadactilaroalgunaltreti- pus d’identificació biomètrica. Òb- viament, les operadores aspiren a cobrar per la seva intervenció als serveis web que adoptin el sistema. Els clients espanyols de Movistar i Orange ja poden utilitzar Mobile Connect per accedir a les webs de les operadores respectives, la GSMAvaprovarfamesoslaintero- perabilitat del sistema en un pilot en què ciutadans catalans s’identi- ficavenal’administraciópúblicade Finlàndia i viceversa, i abans de fi- nals d’aquest any es farà una prova més àmplia d’accés a serveis muni- cipals amb participació de les tres grans operadores estatals, la Gene- ralitat i l’AOC. Així doncs, el telèfon mòbil que portem sempre a sobre ja pot ser també el nostre identificador digi- tal universal. El problema, com sol passar, és la multiplicitat de plata- formes d’identitat mòbil. Els crea- dors de serveis digitals encara hau- ran de passar un parell d’anys deci- dint si aposten per alguna o les han de mantenir totes actives.e RECOMANAT PER: @ALBERTCUESTA ALBERT CUESTA Dígits i andròmines 01. idCAT Mòbil és el nou sistema d’identificació digital de la Generalitat, amb el qual es poden fer diversos tràmits per internet. 02. El consorci GSMA promou el sistema Mobile Connect, que permet identificar un usuari a partir de les dades de la targeta SIM del seu telèfon. nistració, al formulari de peticions genèriquesdelawebGencat.catifer sol·licituds d’accés a la informació públicaacollint-sealalleivigentde transparència. Graells explica a l’ARA que els diversos departa- ments de la Generalitat aniran in- corporantprogressivamentelsiste- maalstràmitsquerequereixenuna seguretat mitjana o baixa. Per exemple,peraccediradadesperso- nals confidencials com la història clínicacompartidadelCatSaluten- cara caldrà el certificat digital. El nou sistema de la Generalitat és semblant al Cl@ve que ja ofereix l’administraciódel’Estatenelsseus tràmits digitals, i que també inclou els codis d’un sol ús per SMS en al- gunesoperacions.PeraManelCer- vera,directorcomercialdel’empre- saespecialitzadaLleida.net,elsdos casos demostren que les adminis- tracions públiques han entès final- ment que “no tots els tipus de ser- veis necessiten el mateix grau de controlsinóquecalunequilibrien- tre la seguretat i la facilitat d’ús”. Tant Cervera com Graells desta- quenelcaràcteruniversaldelsSMS, quesóncompatiblesambtotselste- lèfons mòbils i no requereixen ins- tal·larcapaplicacióalterminal.Per això, tot i que l’ús dels SMS entre personeshacaigutenpicat,despla- çats pels xats com WhatsApp, Llei- da.net coincideix amb Telefónica a destacar un increment anual del 20%delaquantitatdeSMS,queara procedeixensobretotd’aplicacions comlesd’identificació,notificaciói confirmació. Aquesta universalitat dels SMS fa que també siguin el sistema de confirmació d’identitat preferit fins i tot per les empreses que pro- posen els seus propis perfils com a credencials universals en el món digital: en molts serveis web i mò- bils podem evitar l’ús de contrase- nyes si ens identifiquem amb el nostreperfildeGoogle,Facebooko Twitter,peròlestresempresesper- meten afegir al nostre perfil un se- 01 02