Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inteligencia Emocional Jordi Bermudez2

1,599 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inteligencia Emocional Jordi Bermudez2

 1. 1. LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL<br /> A L’EDUCACIÓ<br />Jordi Bermúdez Martos<br />
 2. 2. INTRODUCCIÓ<br /><ul><li>DIMENSIÓ COHERENT AMB L’ENFOCAMENT COMPETENCIAL DEL NOU CURRÍCULUM
 3. 3. ALTERNATIVA D’APRENENTATGE
 4. 4. GESTIÓ DE LES EMOCIONS COM A BASE DE L’ADAPTACIÓ EN SOCIETAT I PER MILLORAR-LA</li></li></ul><li>Per quèésimportantl’IE<br /><ul><li>El preu de la modernitat
 5. 5. La IE com a factor d’èxit a la vida davant el QI
 6. 6. Els avenços científics : el cervell emocional
 7. 7. Genètica vs plasticitat del cervell: educació emocional</li></li></ul><li>ANTECEDENTS<br />“...La IE és la capacitat de controlar i regular les emocions d’un mateix per resoldre els problemes de manera pacífica, obtenint un benestar per a un mateix i pels altres...”<br /> ( Peter Saalovey i Jhon Mayer, 1990)<br />
 8. 8. Segons Howard Gardner, la intel.ligència té un caràcter multifactorial (1996)<br />ANTECEDENTS<br />
 9. 9. Daniel Goleman <br />Recolza la seva teoria <br />en aquest caràcter <br />múltiple de la <br />intel·ligència proposat <br />per H. Gardner.<br />ANTECEDENTS<br />
 10. 10. Daniel Goleman<br />La Intel.ligència emocional és la capacitat per:<br /><ul><li>Motivar-nos a nosaltres mateixos.
 11. 11. Perseverar en la tasca tot i les frustracions.
 12. 12. Regular els nostres estats d’ànim.
 13. 13. Evitar que l’angoixa interfereixi en les facultats racionals.
 14. 14. Controlar els impulsos
 15. 15. Diferir les gratificacions
 16. 16. Empatitzar i confiar en els altres.</li></li></ul><li>Quan la passió domina la raó<br />De què depenen les nostres decisions ?<br />passió raó<br /> EQUILIBRI<br />SEGREST EMOCIONAL<br />
 17. 17. Processament de les percepcionssensorials<br />Part pensant<br />Sistema límbic<br />Regió més primitiva<br />Lòbul olfactiu<br />Tall encefàlic<br />
 18. 18. Quan la passió desborda la raó<br /><ul><li>El mapa cerebral de l’emoció</li></ul>Aquest sistema emocional de reacció instantània, gairebé reflex, que sembla imposar-se a la nostra voluntat conscient, està ben guardat en les capes més profundes del cervell. La seva base d'operacions es troba en el que els neuròlegs coneixen com sistema límbic, format per l’amígdala, que es podria definir com el seient de tota passió, i el hipocamp. Allà sorgeixen les emocions de plaer, disgust, ira, por, i es guarden els "records emocionals" associats amb ells. <br /><ul><li>Emociones Bàsiques</li></ul>Ira , Por, Felicitat, Amor, Sorpresa, Disgust, Tristesa<br />
 19. 19. El centinela emocional (Ledoux)<br />Percepció<br />Hipocamp: dadesprecategòriques<br />Amígdala:<br />Determina la càrrega emocional de les dades<br />Neocòrtex<br />Magatzem de records:<br /><ul><li>Emocionalment intensos
 20. 20. Respostes pròpies i dels altres</li></ul>SEGREST NEURONAL: Respostaprecognitiva de l’amígdala<br />Memòria emocional<br />
 21. 21. La memòria emocional<br />L’amígdala, magatzem de memòria emocional<br />Respostes precognitives ràpides, crucials per l’evolució però perilloses per a les relacions<br />La infància: la interacció amb els cuidadors esdevé un autèntic aprenentatge emocional (respostes per tota la vida)<br />
 22. 22. EL GESTOR D’EMOCIONS<br /><ul><li>CÒRTEX PREFRONTAL</li></ul>És un modulador de les respostes proporcionades per l’amígdala <br />Permeten una resposta més analítica i proporcionada<br /><ul><li>LÒBUL PREFRONTAL ESQUERRE</li></ul>Interruptor que apaga l’emoció pertorbadora<br /><ul><li>LÒBUL PREFRONTAL DRET</li></ul>Seu dels sentiments negatius<br />
 23. 23. Q.I. VSINTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL<br /><ul><li>CONCEPTE DE NEN INTEL.LIGENT:
 24. 24. Anys 1940-1950  Conductisme (B.F.Skinner): Conducta com a única faceta psicològica observable.
 25. 25. 1970  Revolució cognitiva : QI com a referent del nen intel·ligent (habilitats lingüístiques i matemàtiques)
 26. 26. Psicologia actual  Conflicte: un QI alt no garanteix l’èxit. Consideració de les emocions a la nostra vida mental.</li></li></ul><li>NATURALESA DE LA IE<br />Goleman<br />
 27. 27. Autoconeixement<br /><ul><li>Capacitat de coneixement d’un mateix, de les pròpies emocions
 28. 28. Capacitat de reconèixer un sentiment en el moment d’aparèixer
 29. 29. Activació de les àrees del llenguatge al neocòrtex
 30. 30. Alexitímia</li></ul>Sensacions viscerals: indicadors emocionals que ens fan més competents<br />(Psicoanàlisi)<br />Discriminació de sentiments negatius<br />Emoció subconscient<br />Emoció conscient<br />Neocòrtex<br />
 31. 31. Autoregulació<br /><ul><li>És la capacitat d’aprendre a gestionar les emocions arran de la reflexió de les experiències viscudes
 32. 32. Ens permet controlar els nostres sentiments i adequar-los al moment.
 33. 33. Objectiu: equilibri emocional ( no repressió)
 34. 34. Enuig
 35. 35. Ansietat
 36. 36. Manca d’autoregulació
 37. 37. Tristesa
 38. 38. Depresió</li></li></ul><li>Enuig<br />Percepció detonant<br />Sentir-se amenaçat<br /> (resposta del s. límbic)<br />Estrès<br /> (irritació adreno-cortical)<br />Enuig<br /> (Incapacitat cognitiva per acció del s. límbic)<br />
 39. 39. Enuig<br />Com apagar l’enuig<br />Considerar els 1rs pensaments causants <br />Missatges mitigants de queixa<br /> (en casos moderats)<br />Refredament<br /> (apaga l’excitació fisiològica)<br />Catàrsis<br /> (Utilitat relativa)<br />
 40. 40. Ansietat<br />Preocupació<br />és un assaig per considerar respostes per mitigar l’ansietat davant una situació amenaçadora<br />Preocupació crònica<br />Ansietat<br />Com frenar l’ansietat moderada<br />Atenció i escepticisme davant el motiu que ens preocupa<br />Borkovec<br />
 41. 41. Tristesa<br />Refugi reflexiu davant les ocupacions quotidianes<br />Ansietat persistent<br />Seqüeles intel·lectuals (confusió, concentració, memòria)<br />Correlacions físiques ( insomni, apatia, neguit)<br />Depressió subclínica<br />Apaivagar la depressió <br />Distraccions<br />Activitat física<br />Plaers sensorials<br />Situacions d’èxit<br />Reestructuració cognitiva<br />Orientacions trascendentals<br />
 42. 42. Els repressors de l’emoció<br />Nens impassibles, que esborren el rastre emocional del seu camp de consciència<br />Impassibilitat circumstancial: estratègia positiva d’autoregulació emocional<br />Impassibilitat crònica: excés de funcionament neural del lòbul prefrontal esquerre <br />Causes: Supervivència <br /> transmissió conductual paterna<br />
 43. 43. <ul><li>És la capacitat de trobar una motivació interna independent del context
 44. 44. Les Persones amb aquesta capacitat, són més productives i eficaces en les empreses que porten a terme, i gestionen millor les frustracions</li></ul>Automotivació<br />És l’actitud mestra de la IE, i influeix profundament en la resta de facultats<br />Facilita l’entrada a l’estat de flux, un estat lliure de soroll emocional en el qual els circuits neurals tenen un funcionament òptim<br />
 45. 45. Empatia<br /><ul><li>Habilitat per reconèixer les emocions dels altres
 46. 46. Les Persones que dominen aquesta habilitat, sintonitzen amb les senyals subtils que indiquen les necessitats i sentiments dels altres.</li></ul>Missatges no verbals, captats de manera inconscient (sintonització)<br />Arrels de l’empatia<br />La pròpia consciència<br />Des del mateix naixement<br />Paper crucial de l’educació dels pares<br />Els sociòpates, una vida sense empatia<br />L’empatia condiciona els judicis morals<br />
 47. 47. Control de les relacions<br /><ul><li>És la capacitat de relacionar-se efectivament amb els altres .
 48. 48. Les Persones amb aquesta capacitat gaudeixen de popularitat, lideratge i eficàcia interpersonal</li></ul>Lideratge: organització de grups<br />Mediació: negociació de solucions<br />INTELIGÈNCIA INTERPERSONAL<br />Connexions personals (empatia)<br />Anàlisi social (intuició)<br />
 49. 49. UNA PORTA OBERTA A L’ OPORTUNITAT<br />Vida familiar: 1ª escola d’aprenentatge<br /> emocional<br />El tracte que donen els pares<br />El model que ofereixen<br />
 50. 50. TRACTES FAMILIARS INADEQUATS<br /><ul><li>Ignorar els sentiments
 51. 51. Laissez-faire
 52. 52. No respectar els sentiments</li></ul>CAPACITATS QUE POTENCIEN “APRENDRE A APRENDRE”<br /><ul><li>Confiança
 53. 53. Curiositat
 54. 54. Intencionalitat
 55. 55. Autocontrol
 56. 56. Relació
 57. 57. Comunicació
 58. 58. Cooperació</li></li></ul><li>GENÈTICA VS EDUCACIÓ EMOCIONAL<br />Predisposició genètica<br />Lliçons emocionals que aporten al nen respostes emocionalment intel.ligents<br />Conducta <br />Experiències adequades<br />Enriquiment de la memòria emocional<br />Procés de “ poda “: modelació del cervell emocional<br />Privació de l’oportunitat d’aprendre<br />Els circuits prefrontals no aprenen respostes alternatives <br />Sobreprotecció <br />
 59. 59. MOMENTS CLAU<br />Etapa fetal i primers mesos: àrees sensorials<br />10-18 mesos: connexions còrtex prefrontalsistema límbic (interruptor de l’ansietat)<br />Sistema límbic: a la pubertat<br />Lòbuls frontals i “nervi vago”: fins l’adolescència<br />
 60. 60. PROCÉS DE MADURACIÓ EMOCIONAL<br />Aprenentatge intens als 3-4 anys. S’activen:<br />Sensació de seguretat<br />Sensació d’eficàcia<br />Grau de dependència<br />
 61. 61. TRAUMA I REEDUCACIÓ EMOCIONAL<br />El TEPT gira entorn al record d’una situació violenta<br />Queda gravat a l’amígdala i esdevé un detonant emocional hipersensible<br />Els maltractaments minven la tendència natural a l’empatia<br />Les seqüeles biològiques esdevenen permanents.<br />Els nens que han patit un TEPT han de rebre tractament psicològic<br />
 62. 62. ANALFABETISME EMOCIONAL<br /><ul><li>Importància de la infància
 63. 63. Qüestionsbiològiques
 64. 64. Influènciesculturals
 65. 65. Teràpia per evitar l’analfabetisme emocional:
 66. 66. Competènciesemocionals
 67. 67. Competènciescognitives
 68. 68. Competències de conducta</li></li></ul><li>FACTORS QUE AFECTEN AL DESENVOLUPAMENT DE LES EMOCIONS A LA INFÀNCIA<br /><ul><li>Poca influència de les diferències genètiques
 69. 69. Condicions ambientals a l’etapa prenatal
 70. 70. Patrons dependents de l’edat
 71. 71. Estat físic del nen
 72. 72. Condicions ambientals (socials)
 73. 73. Sexe</li></li></ul><li>LA INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL A L’ESC0LA<br />Alfabetització <br />emocional<br />EINES:<br /><ul><li>Ús efectiu del llenguatge
 74. 74. Treball empàtic i en equip
 75. 75. Resolució de conflictes
 76. 76. Creativitat
 77. 77. Lideratge emocional
 78. 78. Servei productiu</li></ul>Ensenya al nen a modular<br /> les seves emocions<br />
 79. 79. OBJECTIUS DE L’IMPLANTACIÓ DE LA IE A L’ESCOLA<br /><ul><li>Detectar ús pobre en l’àrea emocional
 80. 80. Conèixer les emocions i reconèixer-les en els altres
 81. 81. Classificar sentiments i estats d’ànim
 82. 82. Modular i gestionar l’emocionalitat
 83. 83. Desenvolupar la tolerància a les frustracions diàries
 84. 84. Prevenir els factors de risc (ex: consum de drogues)
 85. 85. Adoptar una actitud positiva davant la vida
 86. 86. Prevenir conflictes interpersonals
 87. 87. Millorar la qualitat de vida escolar, familiar i comunitària</li></li></ul><li>FUNCIONS DEL MESTRE COM A TRANSMISSOR DE VALORS PER DESENVOLUPAR LA IE<br /><ul><li>Orientador familiar
 88. 88. Percepció de necessitats, interessos i problemes dels nens i del seu entorn immediat i mediat
 89. 89. Oferir un clima emocional positiu
 90. 90. Ajudar els nens a establir-se projectes personals de vida
 91. 91. Facilitar els processos de presa de decisions i responsabilitat personal
 92. 92. Orientació personal del nen que procuri el seu desenvolupament emocional</li></li></ul><li>FACTORS QUE AFAVORIRAN UN BON RENDIMENT ESCOLAR<br />Confiança en si mateix i en les seves capacitats<br />Curiositat per descobrir<br />Solució de problemes familiars i escolars<br />Intencionalitat, lligat a sentir-se capaç i eficaç<br />Autocontrol<br />Relació amb el grup d’iguals<br />Capacitat de comunicar<br />Cooperar amb els altres i treballar en equip<br />
 93. 93. PRINCIPI FONAMENTAL<br />Per una educació emocionalment <br />intel.ligent, serà primordial un bon <br />model d’IE en la figura dels educadors<br />(J.B.M)<br />

×