Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Invemprenedorsfinan 111201065351-phpapp02

360 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to like this

Invemprenedorsfinan 111201065351-phpapp02

 1. 1. Inversors, emprenedors i necessitats financeres. Barcelona 2011
 2. 2. Núria BoschDirectora dinversions de Baring Private Equity Partners
 3. 3. ÍNDEX 1. Introducció 2. Anàlisi dels estats financers 3. L’inversor financer i actors 4. Investment readiness 5. Càlcul de les NOF ©Núria Bosch 2011
 4. 4. 1. Introducció ©Núria Bosch 2011
 5. 5. Asset allocation Major risc Major rendibilitat a llarg termini Private Equity Renda variable global Renda variable euro Renda fixa Actius monetaris Menor riscMenor rendibilitat a llarg termini ©Núria Bosch 2011
 6. 6. Asset allocation Major risc Major rendibilitat a llarg termini Private Equity 25 Renda variable global 20 Renda variable euro 15 Renda fixa Actius monetaris Menor riscMenor rendibilitat a llarg termini ©Núria Bosch 2011
 7. 7. La recta de finançament CRECIMIENTONecessitats de Capital Sortida a Borsa Capital Risc (Development) Capital Risc (Growth) Landon Business Angels Family & Friends Creació de l’ empresa Desenvolupament de Producció Temps Desenvolupament de la Producció a l’empresa Industrial idea Gran Escala PIME GRAN EMPRESA ©Núria Bosch 2011
 8. 8. Tipologia de finances – Finances a curt termini (1) – Finances a llarg termini (2) – Finances corporatives (3) – Finances i control de gestió – Finances internacionals – Finances mercats i borses ©Núria Bosch 2011
 9. 9. El creixement i la capitalització FONS F. FONS FONS F. F. PROPIS PRO PROPIS PROPIS PROPI PROP PIS 50 S50 IS 50 50 87,5 50 ACTIU 100 F. ACTIU + ALIENS ACTIU 175 175 50 F. F. ALIENS ALIENS 125 87,5 ©Núria Bosch 2011
 10. 10. 2. Anàlisi dels Estats Financers ©Núria Bosch 2011
 11. 11. Naixement i creixement exigeixen finançamentINDUSTRIAL AGRÍCOLA INDUSTRIAL AGRÍCOLA SERVEIS SERVEIS ©Núria Bosch 2011
 12. 12. L’equilibri de Balanç (1/3) 50% D E FONS PROPIS F . PROPIS Fons Propis 50 50 E S C T I R S A ACTIU 100 S T I È 50% Ó G F. ALIENS 50 I Fons Aliens C A ©Núria Bosch 2011
 13. 13. L’equilibri de Balanç (2/3) FONS PROPIS 50 - 50 = 0 F . PROPIS 50 50 Si els Fons Propis no creixen ACTIU 175 125 - 50 = 75 F. ALIENS 125 Possibilitats d’increment del passiu de tercers: •Finançament bancari •Increment crèdito proveïdors •Hisenda Pública / s.s. ©Núria Bosch 2011
 14. 14. L’equilibri de Balanç (3/3) 87.5 - 50 =37.5 FONS PROPIS F . PROPIS 50 Increment dels Fons Propis: 87,5 . Capital Risc . Soci (financer / industrial) ACTIU 175 87.5 - 50 = 37.5 F. ALIENS 87,5 Incremento del passiu de tercers; anàlisi de las NCT, buscar instruments “automàtics” • Crèdit de proveïdors • HP, SS Recurs bancari si necessari ©Núria Bosch 2011
 15. 15. Repàs de conceptes Inversió Rendiment de l’actiu (Bº/A*100) Rendibilitat del passiu (Bº/FP) Palanquejament Liquidesa - exigibilitat (recursos automàtics) Ratis solvència (capacitat: Ac - PEx, corrent FM, AC/PC) Endeutament (deute / cp) =1? Marge i rotació (AC/vdes*365) ©Núria Bosch 2011
 16. 16. balanç vs. compte de resultatsCapacitat de fer front al PE - final (A - PE) - corrent 1. FM (AC - PC) 2. Ràtios FM (FM/AC, solvència corrent AC/PC, AC-St/PC)Puntualitat - Ràtios de rotació (Vdes/AC; AC/Vdes x 365) ... O específics per cada partida de l’AC (Cli/vdes x 365) - mirar maduració ©Núria Bosch 2011
 17. 17. TRESORERIA mesura de la potència ROA = Rendiment de l’actiu = Bci net explot / Actiu explot x 100 ROA= (Bci net/ vendes) x (vendes/Actiu) = mg x rotació ROE = Bci net explot / Fons Propis Relació ROA - ROE ROE = Bci/FP = (Bci/Actiu) x (Actiu/FP) ©Núria Bosch 2011
 18. 18. 3. L’inversor financer ©Núria Bosch 2011
 19. 19. El capital risc vist per l’empresa Entrada Milloro la Creixement Aconsegueixo del rendibilitat de l’empresa avantatge capital competitiu risc ©Núria Bosch 2011
 20. 20. capital risc El seu negoci... - Presa de participacions a empreses no cotitzades - Amb una temporalitat de 3 a 7 anys - Enfocat a sectors en creixement Quins són els seus objectius? - Potenciar el creixement i la creació de valor dins l’empresa - Obtenir rendibilitat per als seus accionistes a través de dividends o de generació de plusvàlues ©Núria Bosch 2011
 21. 21. CREIXEMENTNecessitats de Capital Sortida a Borsa Capital Risc (Development) Equity gap Capital Risc (Growth) Business Angels Family & Friends Desenvolupament de la idea Creació de l’empresa Desenvolupament de Producció Temps Producció a l’empresa Industrial Gran Escala PIME GRAN EMPRESA ©Núria Bosch 2011
 22. 22. El funcionament d’un fons GENERACIÓ ANÀLISI DECISIÓ DE DEAL SEGUIMENT DESINVER- D’INVER- D’INVER- FLOW INVERSIONS SIÓ SIONS SIÓ•Procés crític •Anàlisi •La gestora •Partici- •HabitualPer a la drivers: proposa pació en sortida ageneració equip, model inversió a els partir dels 4D’inversions negoci, comitè Consells anys•Deal Flow viabilitat... d’inversionsgenèric •Valoració •El comitèo especialitzat, •Negociació aprovasegons acord •Dueorientació d’inversió Dilligencesdel fons •Redacció i signatura de contractes d’accionistes ©Núria Bosch 2011
 23. 23. I el funcionament de les gestores Recursos + retribució Recursos + assessorament Fons de pensions Seed Capital Inst. públiques Start up Inst. Financeres Expansió Grups Familiars Inversors estrangers S.G.C.Rs - adquisicions / LBOs - Relleu generacional Asseguradores - Spin offs Particulars Reestructuració Devolució principal + plusvàlua Desinversió: venda a tercers Retribució recompra venda a socis variable IPO ©Núria Bosch 2011
 24. 24. 3 vectors de creació de valor:• EBITDA• palanquejament• múltiple ©Núria Bosch 2011
 25. 25. - Hands on: consum de recursos - Operacions: a partir de certa mida crítica - TIR: el moment de la desinversió - Sortida: la forma de la desinversióMult. TIR Def 10 60 star 5 35 very good 2 15 fair Tir: +- 30% 1 0 bad ... Però si canviem star per fair: Tir +- 14% 0 0 catastrophic ©Núria Bosch 2011
 26. 26. Ajuts públics- Perquè són importants els ajuts públics en fases inicials? - NEOTEC - ENISA - CDTI PID - INCORPORA - TQ - AVANZA - INPACTO - INNOCASH
 27. 27. - Redueixen el cost mig del finançament.- Permeten l’excés de finançament.- Menor dilució Major flexibilitat en la negociació. Facilita la consecució de segones rondes. Major rendibilitat per a l’inversor Menor risc per a l’inversor.
 28. 28. NEOTEC Tiempo ejecución: 6 meseshttp://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=24&MN=3Objetivo: Creación de NEBTRestricciones: Emprendedores novel < 2 años vida. Neotec II < 6 años.Instrumento: Deuda sin garantías, a tipo de interés 0. 350 a 600 k € dependiendo de sector. Hasta 1 MM € para Neotec II. Devolución contra cash flow > 0, a 20%. (A partir del octavo año y hasta el año decimoquinto, se aplicará al modelo de amortización descrito una cuota mínima equivalente al 12,5% del préstamo recibido)Qué financia?: Contra Presupuesto (18 - 24 meses) 70% de los gastos e inversiones relacionados con el desarrollo del negocio.Cómo financia: 50% a la firma + 50% a la finalización contra justificación.A tener en cuenta?: al menos 50 % gastos en I+D al menos 50% gastos en personal ampliación de capital del 30% del presupuesto. Convocatoria abierta todo el año.
 29. 29. ENISA Tiempo ejecución: 4 meses http://www.enisa.es/ Objetivo: Crecimiento de EBT + línea PYME Restricciones: Ampliación de capital, con excepciones. Límite fondos propios. Instrumento: Deuda participativa. Para NEBT difícilmente supera los 300k €. Euríbor + 0,75% + variable FFPP/ Beneficio. Tope 6%. Apertura 0,5% Préstamos a 7 años (EBT), con 4 carencia. Qué financia?: Plan de negocio, como cualquier inversor. Cómo financia: 100% a la firma. A veces 2 tramos. A tener en cuenta?: Un poco de I+D para la línea EBT. Necesitamos facturación: 20 a 30 k € mensuales o hitos substitutivos. Modelos B2C e-commerce no son prioritarios. Convocatoria abierta todo el año. Acostumbran a ralentizar la activad al principio de cada ejercicio)
 30. 30. CDTI PID Tiempo ejecución: 6 meseshttp://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=20&MN=3 Objetivo: Proyecto Tecnológico Restricciones: Presupuesto mínimo de 240.000 € Instrumento: Deuda a tipo de interés 0. 15% del préstamo: subvención no retornable (ojo calculado con intensidad anterior, 75%), con centros tecnológicos, cooperaciones internacionales. 10 años con 3 de carencia. Qué financia?: Hasta el 85% del presupuesto a máx 2 años: personal (>50%), materiales, inversiones (amortizaciones), subcontrataciones (máx. 50% a grupos de investigación), gastos generales (máx. 30% personal). Cómo financia: 30% a la firma. 70% a hitos, p.e. 70% del Hito 1 y 70% del Hito 2.
 31. 31. CDTI PID iiA tener en cuenta?: Exención de garantías hasta 500.000 € de préstamo, hasta marzo de 2012. Renovable? Proyecto I+D sólido, un plan de explotación de la tecnología. Capacidades tecnológicas.PROYECTO EN COOPERACIÓN - Idénticas características de préstamo.A tener en cuenta?• De 2 a 6 participantes (presupuesto < 5 MM €), hasta 10 (> 5.000.000 €)• Permite el acceso a PIDs de compañías no intensivamente tecnológicas.
 32. 32. Incorpora + TQ Tiempo ejecución: 8 meseshttp://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=af02a32d485ec210VgnVCM1000001d04140aRCRD Objetivo: Incorporación de Doctores, FPGS, Titulados Universitarios, para la ejecución de proyectos de desarrollo, investigación, estudios de viabilidad previos. Restricciones: Sueldos máximos en TQ. Régimen general SS. Socios < 25%, excepto spin off. Dependen de la continuidad del trabajador. Cambios de perfil restringido. Instrumento: TU + FPGS 90% deuda a tipo de interés 0 sin garantías (9 años con 3 de carencia) + 10% subvención (para costes indirectos). Doctores: subvención del 35% al 75%. Períodos de contratación anuales (de convocatoria en convocatoria) x 3 ejercicios. Qué financia?: Gastos personal anual + costes indirectos. Cómo financia: 100 % año a año. A tener en cuenta?: Nuevos contratos. Financiación de sueldo bruto + SS + un 10% de Gastos generales. Convocatoria anual
 33. 33. AVANZA Tiempo ejecución: 10 meseshttp://www.mityc.es/plan_idi/avanzaid/Paginas/Index.aspxObjetivo: Proyectos de I+D en el ámbito TICRestricciones: Presupuesto mínimo 300.000 € (tractores > 2.000.000 €) Mínimo 2 empresas. Si la empresa tiene menso de 10 trabajadores debe participar en cooperación.Instrumento: Deuda (15 años con 3 de carencia) a tipo de interés medio de entre 1,17 y 4,8% (depende CCAA) y subvención; 2011 de media conjunta hasta el 98% de forma conjunta.Qué financia?: Contra Presupuesto (2 a 3 años) Costes de personal, instrumental subcontrataciones, gastos generales.Cómo financia: 100% anticipado. Las 3 anualidades.A tener en cuenta?: Convocatoria anual. Sin garantías.
 34. 34. INNPACTO Tiempo ejecución: 10 meses http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb8014 32ea0/?vgnextoid=6ad81bb06b598210VgnVCM1000001d04140aRCRDObjetivo: Colaboración entre centros de investigación y empresas en I+D con orientación a producto.Restricciones: Mínimo participantes 2 (1 de ellos centro investigación) Participación empresarial > 60%, pública > 20%, cada participante máx. 70%Instrumento: Empresas: préstamo, 11 años con 3 de carencia. Centros públicos de investigación: subvenciones y anticipos reembolsables. Privados: préstamo. Ojo!Qué financia?: Empresas 95% del presupuesto (mínimo de 24 meses y hasta 48) Gastos de personal, materiales, aparatos y equipos, subcontrataciones (máx. 50%), gastos generales.Cómo financia: 100% anticipado. 1r ejercicio, cobro en febrero del año siguiente. A partir de entonces anualidades al año en curso pagaderas en octubre.A tener en cuenta?: Convocatoria anual. Garantía no requerida al préstamo con cuantías < 250.000 € por año y proyecto. Sin ampliaciones de capital requeridas.
 35. 35. INNOCASH Tiempo ejecución: 10 meseshttp://www.innocash.es/Qu%C3%A9esInnoCash/tabid/65/language/es-ES/Default.aspx#DescriptionObjetivo: Inversión en innovación en spin off (origen público + compromiso privado).Restricciones: 1 a 1 con ampliaciones de capital.Instrumento: Préstamo participativo sin garantías, hasta 450.000 €. Con garantías al exceder esta cifra. En caso de que no se devuelva el préstamo éste se capitaliza.Qué financia?: Contra presupuesto de I+D. Todos los gastos excepto bienes inmuebles.Cómo financia: 100% anticipado, o en tramos.A tener en cuenta?: Convocatoria anual. No requiere garantías para préstamos con cuantías < 450.000 €. Suele requerir ampliaciones de capital
 36. 36. Factors restrictius - Finançament empresa o finançament projecte. - Incompatibilitats - Necessitat de realitzar co aportacions. - Capacitat d’anticipació. - Necessitat de garanties. - Justificació - Préstec / subvenció.
 37. 37. Instruments - RESUM Font de capital Seed Start-up Expansió RealitzacióPréstecs personalsPréstecs familiarsSuport estatalLeasingPréstec bancariCapital Risc Borsa ©Núria Bosch 2011
 38. 38. 4. Investment readiness ©Núria Bosch 2011
 39. 39. L’entorn Growth VC International AYUDAS PÚBLICAS Venture Gran Gap+ Español Seed CapitalAportación Business Angels Etapa de vida FFF Serie 0 Serie A Serie B Serie C Serie D, etc
 40. 40. Abans d’anar a buscar finançament Seed Capital
 41. 41. 1. L’equip Factors d’èxit: Experiència prèvia compartida dels membres (treballs – projectes) Track record, rellevància? Coneixen les seves debilitats i estan disposats a cobrir-les? Tenen clars els rols futurs? (CEO) Diferències d’opinió subjacents? Característiques d’un equip eficaç: Perfils i fortaleses complementàries Visió compartida: tots “a una “ Tres persones.. millor que sis Flexibilitat en la forma d’afrontar problemes No es “desfà” davant d’adversitat CONDICIÓ NECESSÀRIA, NO SUFICIENT ©Núria Bosch 2011
 42. 42. 2. El Model de Negoci Orientat al “revenue” La intenció de compra dels estudis de mercat NO implica compra efectiva La justificació de les vendes arranca de la part de la cadena de valor que elnegoci escomet (substitució de processos) Maduresa de mercat Generador de caixa? ©Núria Bosch 2011
 43. 43. 3. El posicionament La mesura dels nínxols de mercat i la penetració prevista han de sercorrectes (premisses per aconseguir el posicionament objectiu). Anàlisi dels actors actuals del mercat. Vèncer les incerteses de les sevesestratègies futures. Quant costa assolir / mantenir la posició? Avaluar la diferenciació i la reacció dels “grans”. ©Núria Bosch 2011
 44. 44. tenaç entranyable delicada fresca visionària emprenedora conscient finançada rebel governada humanitària observadora positiva rigorosa apta buscadora correcta sostenible diligent equilibrada forta gestionadapionera temperamental homologada implicada jeràrquica única valenta legal metòdica negociadora operativa planificadora recta senzilla treballadora útil valuosa lliure innovadora adaptable beneficiosa justa líder compromesa dinàmica magnètica natural humil original melòdica universal noble ©Núria Bosch 2011
 45. 45. 4. El Potencial de Creixement El projecte no serà interessant per a un VC si no pot créixer a ritmessostinguts (creixement que és la base de consecució de los ROIs esperats i del’atractiu per al futur soci) Aliances estratègiques (integracions verticals / horitzontals) – diferentspropostes de valor Globalització : Fusions & Adquisicions Mercat - Sector: més demanda que oferta? NO deixar l’activitat (presa de decisions) sotmesa als bioritmes delpromotor (fugides endavant) ©Núria Bosch 2011
 46. 46. 5. El rendimentEn el plantejament d’un projecte empresarial la primera premissa és el rendimentde l’actiu: estem dissenyant un engranatge tal que d’un Euro invertit en l’actiu del’empresa podem obtenir-ne 1,5? 1,8? 10?!!La solvència a llarg termini s’aconsegueix amb l’equivalència en la maduraciód’Actius – Passius (FM>1)La capacitat d’endeutament es redueix més que proporcionalment en augmentar elrisc.El palanquejament no sempre aconsegueix l’efecte de reducció del cost de capitalponderat (els accionistes també exigeixen una remuneració de la inversió superior) ©Núria Bosch 2011
 47. 47. 6. La negociacióEl procés de capitalització: • Carta de confidencialitat • Carta d’intencions Assenyala l’aportació (import) El % de participació que suposa (valoració implícita – majories / minories ) Altres indicadors (sortida, recompra pactada? arrossegaments? govern) • Due Dilligence • SignaturaEl valor objectiu vs. el preu subjectiu Dificultat de mesura de l’aportació de sinèrgies Les posicions han d’estar properes Cerca de “contrapesos”: una participació majoritària pot acceptar-se si hi ha ratchets contra compliment de fites del BP. Externalitzar si és necessari ©Núria Bosch 2011
 48. 48. 7. L’equilibri de Balanç - solvència 50% D E FONS PROPIS F . PROPIS Fons Propis 50 50 E S C T I R S A ACTIU 100 S T I È 50% Ó G F. ALIENS 50 I Fons Aliens C A ©Núria Bosch 2011
 49. 49. 8. El Pla d’EmpresaEl contingut – el continentEina de planificació però també MIRALL!Greuge comparatiu amb d’altres emprenedors internacionalsUn “BUSINESS PLAN” que promet, ha de: - Plantejar la solució a la cobertura d’una necessitat detectada - Ser innovador, únic - Tenir un “focus” clar - ingressos - Benefici a llarg termini - Efectiu (conté la informació per a la presa de decisions de l’inversor, ni més ni menys) - Estructurat (capítols) - Comprensible (“parlar” amb propietat) - Breu + “user-friendly” - Atractiu ©Núria Bosch 2011
 50. 50. El Pla d’Empresa – proposta de guió Resum executiu Proposta Model de negoci Mercat al que va adreçat Descripció del mercat amb dades amb diferent abast: Espanya, Europa, Món Cadena de valor Principals competidors Producte / Empresa Descripció Organigrama Desenvolupament per àrees de la companyia: comercial, compres, producció, marketing, logística, personal Altres temes: control de qualitat, mapa de processos, servei post venda, manteniment, sistemes de gestió Equipo Accionariat CV del personal clau de la companyia Anàlisi DAFO Dades financeres Estats Financers històrics: compte de resultats, balanç y cash flow Estats financers projectats Hipòtesi sobre les que s’ha fet la projecció dels Estats Financers Pla d’inversions
 51. 51. 9. Tipologia de soci Concepte de RISC (inversor industrial vs. financer – la “carta als Reis” – el negoci de cadascun d’ells) La Creació de Valor (el retorn) Les barreres possibles (base tecnològica?) Els fons sectorials / business angels : el coneixement de la cadena de valor Què us diu el ? ©Núria Bosch 2011
 52. 52. Tot això per... Un exemple:Empresa fase seed NOF: 1,5 MM € - Valoració BRUTA de sortida5 MM € a 5 anys. Cas BCas A Valoració 1,1 MM €Valoració 2 MM € Emprenedors 100 K €Emprenedors 100 K € Inversors 300 K €Inversors 1.400 K € CDTI 500 K € ENISA 200 K €Emprenedors 60% Altres 300 K €Inversors 40% Emprenedors 80%TIR Emprenedors 134% Inversors 20%TIR Inversors 9% TIR Emprenedors 135% TIR Inversors 27%
 53. 53. 1 emprendedor x 2 models
 54. 54. 1 emprendedor x 2 models Emprendedores 42% 3 x Ventas Serie C (-20%) Serie A (-25%) 2 x Ventas Serie A (-30%) Emprendedores 70%
 55. 55. 1 emprendedor x 2 modelosModelo 1Valor compañía 4 MM € Modelo 2 Valor compañía 30 MM €Emprendedor: 2,8 MM € Emprendedor: 12,6 MM €
 56. 56. 5. Càlcul de les NOF ©Núria Bosch 2011
 57. 57. Les NOF necessitats operatives de fons Def.- Inversions netes necessàries en les operacions corrents que realitza l’empresa, una vegada restat el finançament instantani generat per les pròpies operacions. Càlcul.- període mig del cicle de maduració (pagament a proveïdors – cobrament a clients)NOF= existències mitges òptimes de productes + saldo mig òptim dels comptes a cobrar + saldo mig òptim dels comptes a pagarFM = Capitals permanents – Actiu fix (concepte de “marge de maniobra”)FM = NOF – Passius a curt termini (negociats) Si l’empresa no arriba a finançar el seu cicle natural d’activitat haurà de completar-lo amb: pòlisses de crèdits, línies de mobilització de circulant (avançament dels drets de cobrament), préstecs o descoberts.Si, a més, hi ha inversió d’actius fixos, ens “consumeixen” més FM, hi ha menys capitals permanents per finançar el circulant... ©Núria Bosch 2011
 58. 58. Valoració de la companyia Factors clau a considerar en la valoració Qualitat del creixement Generació de recursos Bº x Po E= k −g Risc Capacitat de creixementPo: El retorno financiero esperado de una inversión durante un período determinado de tiempo; se puede expresar deforma global o periódica, ya sea como un porcentaje del coste de la inversión o en una cantidad de dinero real. Tambiénpuede referirse al período de tiempo en el que se espera una inversión o un proyecto para recuperar su inversión decapital inicial y una rentabilidad.
 59. 59. Múltiples: PER (Preu/Benefici)Implica hipòtesi sobre taxa de creixement perpètua E Po = PER = Bº k −gConsideracions:- Difícil trobar empreses amb beneficis comptables en estadis inicials de vida/ tecnològiques amb llarg període de maduració- Inversions que passen directament por cte de resultats (serveis:hores/pax; publicitat) E , Valor de mercat de los Fons Propis Bº, Benefici net anual K, Taxa exigida Po, Pay Out g, Taxa de creixement perpètua
 60. 60. Evolució de la Taxa exigida x 30Start up 1ª Ronda 2ª Ronda 3ª Ronda IPO Cotizada 200% 100% 70% 50% 25% 18% WACC
 61. 61. Taxa de descompte E D WACC = x Ke + x Kd E+D E+D Normalment “0” en Start-WACC, Cost Promig Ponderat de Capital upE , Valor de Mercat de los Fons PropisD, DeuteKe, Cost of Equity- Taxa exigida per accionistesKd, Cost of Debt- Cost del Deute net d’ impostos WACC = Ke
 62. 62. Taxa de descompte WACC = Ke = Rf + βe x Premium Taxa lliure de risc Coeficient de risc Renda variable vs (Negoci + Financer) renda fixa Consideracions: Consideracions: Consideracions: - Equity Duration - Diversificació - Prima por iliquidesa - 5,7% 6,0% - Beta e = Beta a, ja que no hi - 4% 6% ha risc financer - Cotitzades Tech al NASDAQ = 1,5 - 1,5 2,0WACC = Ka = 5,7% + 2 x 4% = 13.7%
 63. 63. Valor terminal CFLE VT = WACC − g Cash Flow Liure Taxa de Taxa de Creixement d’Explotació Descompte Consideracions: Consideracions: Consideracions: - Nivell d’inversions vs. - Sensibilitat als tipus d’interès - Importància en estimar la g creixement previst (durada) - Coherència amb el nivell - Possibilitat d’endeutar la d’inversió companyia (tax shield*) - Fase de maduresa (Beta **) - Liquidesa (IPO)* http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_shield** http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_(finance)
 64. 64. Descompte de fluxosValoració Unidatats 2010 2011 2012 2013 VTEBIT Mil € -46 18 643 1.955Ajust impostos 0 -6 -225 -684BCI -46 12 418 1.271 Amortitzacions 12 32 68 133Cash flow Explotació -35 50 711 2.088Inversions en FM 3 -13 52 104Cash Flow lliure d’Explotació -32 37 763 2.192 12.456Factor d’actualització 1,14 1,29 1,47 1,67 1,67CFLE de comptat -28 29 519 1.311 7.453 Valor Actual Net Mil € 9.284 Taxa de descompte Rf 5,70% Rm-Rf 4,00% ß 2,0 Ka 13,70% g 4%
 65. 65. Arbre de decisió Compliment fites BP 3. Ingressos 2. Comercialització - ingressos 1. Producte v.1 Associació0. Avui Venda o Venda Associació Abandono
 66. 66. Arbre de decisió Valoració inicial Compliment fites BP 3. Ingressos 2. Comercialització - ingressos 1. Producte v.1 Associació Venda o Venda Associació Abandono
 67. 67. Arbre de decisió 40% 9.284 40% 5.935 20% 60% 3.703 1.427 60% 25% 600 70% 1.014 80% 300 75% 200811 50 30%
 68. 68. El punt de vista de l’inversor Equip: multidisciplinar i coherent No satisfet únicament amb la presentació de la idea (detalls exactes de partides de destí dels fons i de qui està invertint) El RETORN (tir) i la “Sortida” Valora sostenibilitat i palanquejament La participació en el capital (fase de vida / valoració empresa) que possibilita la presa de decisions. Rendibilitat a curt termini “Cash burn” Anàlisi fonamental Rebuig de valoracions altes (derivades de creixements exagerats o múltiples comparables inflats; en caso de tolerar-les, demanarà clàusula per a protecció en cas d’incompliment) CONTROL - CONTROL - CONTROL ©Núria Bosch 2011
 69. 69. Pla d’empresa. Concepte + limitacions (hipòtesi) + creació de barreresC sostenibles en el temps (ingressos)O Compromís. Com es mesura.NC Confiança. Quan es trenca.LU Capacitat d’execució.S Coneixement de mercat i actors.IO Primer: fer els deures, després visitar inversorsN El valor radica en l’execucióSo Closing: no allargar Clausulat: anti dil·lucions, vets i arrossegaments, un “tot” Inversió en fases - ratchets - earn-outs. Declaracions i garanties. Contingències. ©Núria Bosch 2011
 70. 70. Gràciesnuria.bosch@bpep.es www.bpep.es

×