Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RÚBRICA DOCENT PROJECTES. ESCOLA CINTA CURTO                                       ...
RÚBRICA D’AUTOAVALUACIÓ I COAVALUACIÓ                                           ...
RÚBRICA D’AUTOAVALUACIÓ I COAVALUACIÓ                                           ...
RÚBRICA D’AUTOAVALUACIÓ I COAVALUACIÓ                                           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rubrica projectes

6,690 views

Published on

 • Be the first to comment

Rubrica projectes

 1. 1. RÚBRICA DOCENT PROJECTES. ESCOLA CINTA CURTO CURS 2011-2012 Expert Avançat Aprenent NovellEscolta activa Mostra molt d’interès i motivació Mostra interès i manté Mostra interès i manté Es mostra poc motivat per l’activitat. Es planteja “bones” l’atenció durant l’activitat. l’atenció, però no durant per l’activitat. preguntes (obertes, diverses, És capaç de verbalitzar tota l’activitat. Li costa mantenir originals...) Aporta idees i punts de el visionat o escoltat. És capaç de verbalitzar l’atenció i no és capaç de vista pertinents. alguna cosa del visionat verbalitzar allò que està o escoltat veient o escoltant quan se li demana.Treball en equip Sap que fer un treball en equip Sap que fer un treball en Comença a entendre que No entén el que significa(Participació en les implica que tothom treballi. equip implica que tothom per fer un treball d’equip fer un treball conjunt, sol Escolta el que aporten els treballi. Escolta el que cal que tothom treballi, anar a la seua.activitats de gran o companys i ajuda a aporten els companys però li costa escoltar elspetit grup i/o parelles) sintetitzar/recollir el que és més però no sempre companys. rellevant. sintetitza/recull el que és més rellevant.Recerca d’informació Té iniciativa, dóna idees del que Té iniciativa, dóna idees Encara que necessiti les No manifesta gaire es pot fer i és capaç de trobar del que es pot fer, però li orientacions de la interès per buscar informació i seleccionar la que és costa destriar la mestra, demostra molt informació i no ha estat útil per al treball. informació més útil d’interès i sap trobar la capaç de fer-ho. informació.Assoliment Presenta les idees amb Selecciona les idees No sempre és capaç de Li costa molt seleccionarcontinguts profunditat, detalls i exemples, principals emprant un seleccionar les idees les idees principals i emprant un registre entenedor i registre entenedor. Si es principals i d’utilitzar un contestar a les preguntes seleccionant les idees principals. formulen preguntes les registre entenedor. que se li formulen. Si es formulen preguntes les respostes són Les seves respostes no respostes són adequades. adequades. són sempre adequades.Exposició oral S’expressa de forma molt clara i S’expressa de forma S’expressa de forma poc Li costa molt expressar-(Explicació als fluïda, amb bona entonació. clara. entenedora. se, no sap gaire el que Explica amb força detalls els Expressa i comunica Li costa comunicar i ha d’explicar.companys del seu apartats del mapa conceptual i és alguna idea pròpia. expressar idees pròpies. No comunica ni expressaprojecte) capaç de relacionar-los amb altres cap idea pròpia, es limita coses que sap. a repetir el que diuen els companys.Avaluació Entén el mecanisme avaluatiu i en Entén el mecanisme Comença a entendre el No entén el mecanisme(Autoavaluació i participa. Es mostra responsable I avaluatiu, participa i en mecanisme avaluatiu, avaluatiu i participa per crític envers el seu aprenentatge. gaudeix. però encara ho fa per inèrciacoavaluació) inèrcia
 2. 2. RÚBRICA D’AUTOAVALUACIÓ I COAVALUACIÓ CICLE INICIAL GRUP: .............................................................................................................................................................................................. NIVELL 4 NIVELL 2 NIVELL 1 NIVELL 0 EXPERT AVANÇAT APRENENT NOVELL TREBALL EN GRUP Hem treballat, ens hem ajudat Hem treballat cadascú en Ens ha costat mantenir els Hem mantingut molt pocaACTITUD-RESPONSABILITAT i hem estat puntuals en les funció del seu rol, però amb rols, ens ha faltat més constància. entregues de les diferents poca constància i puntualitat constància i puntualitat en la activitats. en les entregues. entrega del treball. JO GRUP JO GRUP JO GRUP JO GRUP Tots hem col·laborat Hi ha hagut membres que, en Hi ha hagut membres que no No hem col·laborat.COL·LABORACIÓ activament en l’elaboració de ocasions, no han fet la feina han fet la feina que els tocava. les activitats. que els tocava. JO GRUP JO GRUP JO GRUP JO GRUP EXPOSICIÓ ORAL Ens hem preparat l’exposició, Ens hem preparat l’exposició i Ens hem preparat poc Ens hem preparat pocEXPOSICIÓ ORAL s’ha notat que és el resultat ha sortit prou bé. Estem l’exposició i no ha sortit prou l’exposició i no ha sortit bé. d’un treball en equip. Els satisfets. bé. Podríem estar més companys ho han entès molt satisfets. bé i n’estem satisfets. JO GRUP JO GRUP JO GRUP JO GRUP
 3. 3. RÚBRICA D’AUTOAVALUACIÓ I COAVALUACIÓ CICLE MITJÀGRUP: ....................................................................................................................................................................................................... NIVELL 4 NIVELL 2 NIVELL 1 NIVELL 0 EXPERT AVANÇAT APRENENT NOVELL TREBALL EN GRUP Hem treballat, ens hem ajudat Hem treballat cadascú en Ens ha costat mantenir els Hem mantingut molt pocaACTITUD-RESPONSABILITAT i hem estat puntuals en les funció del seu rol, però amb rols, ens ha faltat més constància. entregues de les diferents poca constància i puntualitat constància i puntualitat en la activitats. en les entregues. entrega del treball. JO GRUP JO GRUP JO GRUP JO GRUP Ens hem organitzat sols i hem Ens hem organitzat sols però, Ha estat necessària l’ajuda del No ens hem organitzat.ORGANITZACIÓ solucionat els problemes de en ocasions, ha hagut professor. forma autònoma. d’intervenir el professor. JO GRUP JO GRUP JO GRUP JO GRUP Tots hem col·laborat Hi ha hagut membres que, en Hi ha hagut membres que no No hem col·laborat.COL·LABORACIÓ activament en l’elaboració de ocasions, no han fet la feina han fet la feina que els tocava. les activitats. que els tocava. JO GRUP JO GRUP JO GRUP JO GRUP EXPOSICIÓ ORAL Ens hem preparat l’exposició, Ens hem preparat l’exposició i Ens hem preparat poc Ens hem preparat pocEXPOSICIÓ ORAL s’ha notat que és el resultat ha sortit prou bé. Estem l’exposició i no ha sortit prou l’exposició i no ha sortit bé. d’un treball en equip. Els satisfets. bé. Podríem estar més companys ho han entès molt satisfets. bé i n’estem satisfets. JO GRUP JO GRUP JO GRUP JO GRUP
 4. 4. RÚBRICA D’AUTOAVALUACIÓ I COAVALUACIÓ CICLE SUPERIOR GRUP: ....................................................................................................................................................................................................... NIVELL 4 NIVELL 2 NIVELL 1 NIVELL 0 EXPERT AVANÇAT APRENENT NOVELL TREBALL EN GRUP Hem treballat, ens hem ajudat Hem treballat cadascú en Ens ha costat mantenir els Hem mantingut molt pocaACTITUD-RESPONSABILITAT i hem estat puntuals en les funció del seu rol, però amb rols, ens ha faltat més constància. entregues de les diferents poca constància i puntualitat constància i puntualitat en la activitats. en les entregues. entrega del treball. JO GRUP JO GRUP JO GRUP JO GRUP Ens hem organitzat sols i hem Ens hem organitzat sols però, Ha estat necessària l’ajuda del No ens hem organitzat.ORGANITZACIÓ solucionat els problemes de en ocasions, ha hagut professor. forma autònoma. d’intervenir el professor. JO GRUP JO GRUP JO GRUP JO GRUP Tots hem col·laborat Hi ha hagut membres que, en Hi ha hagut membres que no No hem col·laborat.COL·LABORACIÓ activament en l’elaboració de ocasions, no han fet la feina han fet la feina que els tocava. les activitats. que els tocava. JO GRUP JO GRUP JO GRUP JO GRUP TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ Hem estat capaços de trobar i Hem estat capaços de trobar No hem tingut facilitat per Tot i haver tingut ajuda perRECERCA D’INFORMACIÓ seleccionar tota la informació la informació amb facilitat però trobar i seleccionar la trobar i seleccionar la necessària amb facilitat. alguna vegada hem necessitat informació; hem necessitat informació, ens ha resultat ajuda per seleccionar-la. ajuda. difícil. JO GRUP JO GRUP JO GRUP JO GRUP EXPOSICIÓ ORAL Ens hem preparat l’exposició, Ens hem preparat l’exposició i Ens hem preparat poc Ens hem preparat pocEXPOSICIÓ ORAL s’ha notat que és el resultat ha sortit prou bé. Estem l’exposició i no ha sortit prou l’exposició i no ha sortit bé. d’un treball en equip. Els satisfets. bé. Podríem estar més companys ho han entès molt satisfets. bé i n’estem satisfets. JO GRUP JO GRUP JO GRUP JO GRUP

×