1                   โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค      รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินข...
2                    โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค      รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมิน...
3                   โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค      รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินขอ...
4                  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค      รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของ...
5                  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค      รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของ...
6                  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค      รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของ...
7                  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค      รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของ...
8                  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค      รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของ...
9                  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค      รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของ...
10                  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค      รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินขอ...
11                  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค      รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินขอ...
12                  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค      รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินขอ...
13                  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค      รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินขอ...
14                    โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค      รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมิ...
15                  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค      รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินขอ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

M5

1,744 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,744
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
593
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

M5

 1. 1. 1 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 1 ปการศึกษา 2554 รหัสวิชา พ32101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ จํานวน 0.5 หนวยกิต หนวย กลางภาค ปลายภาค รวม ผลเลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล 60 20 20 100 การเรียน หมายเหตุ 1 22164 นางสาวกนกพร สุขนิล 46 16 10 72 3 501 2 22051 นางสาวกรรณิการ สะอาดมวง 47 17 20 84 4 501 3 21974 นางสาวขนิษฐา นิ่มยี่สุน 47 16 12 75 3.5 501 4 24369 นางสาวจิระพร ศรีสวัสดิ์ 47 17 6 70 3 501 5 22160 นางสาวจิราภรณ เสือคลาย 46 16 15 77 3.5 501 6 22177 นางสาวชนิดาภา สาแช 47 17 19 83 4 501 7 22090 นางสาวชนิตา สาแช 46 16 11 73 3 501 8 22995 นางสาวชัชรี เพ็ชรดวง 48 17 5 70 3 501 9 24370 นางสาวโชติกา ปนพิพัฒน 47 16 5 68 2.5 501 10 24372 นางสาวธัญญา เกตุรักษา 47 17 6 70 3 501 11 21899 นางสาวนาตยา เชียงวัว 47 16 5 68 2.5 501 12 22016 นางสาวนุชจรี บุญนาค 47 17 6 70 3 501 13 21947 นางสาวนุตประวีร พนมสวย 46 16 11 73 3 501 14 22223 นางสาวเบญจพร พรมมา 47 17 20 84 4 501 15 22063 นางสาวอินทิพร พูลศิริ 46 16 18 80 4 501 16 22241 นางสาวปรารถนา แกวมั่น 48 17 5 70 3 501 17 22176 นางสาวไพลิน แสนทวี 46 16 5 67 2.5 501 18 22013 นางสาวภัณฑิรา พูลทอง 48 17 5 70 3 501 19 21823 นางสาวมัณฑิรา อินทรผึ้ง 47 16 13 76 3.5 501 20 22019 นางสาววิรัญญา แสงยิ้ม 48 17 5 70 3 501 21 22021 นางสาวศิวาพร ทุพันธ 46 16 5 67 2.5 501 22 24385 นางสาวสมฤดี ทองทิม 47 17 6 70 3 501 23 22060 นางสาวสุภาพร สดใส 46 16 5 67 2.5 501 24 21914 เด็กชายจิรกิตติ์ สอนออน 48 17 5 70 3 501 25 22098 นายเจตดนัย ปานพรม 46 16 10 72 3 501 26 22049 นายชิษณุพงศ พิสุทธิ์โยธิน 47 17 6 70 3 501 27 21915 นายทักขิญ แกวพิมาย 46 16 20 82 4 501 28 21993 นายธนกร ภูทองคํา 48 17 10 75 3.5 501 29 21794 นายธีรโชติ ไวกสิกรรม 47 16 5 68 2.5 501 30 21874 นายธีรติ อยูเย็น 47 17 11 75 3.5 501 31 22171 นายธีระพล แตงทรัพย 46 16 5 67 2.5 501 32 22267 นายนิธิกร ฉิมเฉิด 48 17 10 75 3.5 501 33 22183 นายปฏิมากร พานทอง 46 16 20 82 4 501 34 21795 นายปริญญา ตอดานกลาง 48 17 5 70 3 501 35 22288 นายปยวัฒน ชูทอง 47 16 10 73 3 501 36 21796 นายเปรม แจงตรง 47 17 12 76 3.5 501 37 21923 นายพงศธร แทงทอง 47 16 10 73 3 501ครูรหัส 501 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธํารง สุขศึกษาและพลศึกษา [พ32101_452554_1_501] 04/10/2554
 2. 2. 2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 1 ปการศึกษา 2554 รหัสวิชา พ32101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ จํานวน 0.5 หนวยกิต หนวย กลางภาค ปลายภาค รวม ผลเลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล 60 20 20 100 การเรียน หมายเหตุ 38 22037 นายพลช พงษแกว 47 17 6 70 3 501 39 22064 นายภัณกร กุลเกตุนอย 46 16 11 73 3 501 40 22173 นายวราวุฒิ ดวงพรม 47 17 11 75 3.5 501 41 21884 นายศรราม ศิริเวช 47 16 5 68 2.5 501 42 24367 นายสหชัย มีแกว 47 17 6 70 3 501 43 22042 นายสันติ กันบัว 47 16 5 68 2.5 501 44 22115 นายสิทธิพันธ ฤทธากุล 47 17 20 84 4 501 45 22047 นายอัครชัย ชูทอง 47 16 10 73 3 501 46 21890 นายอัครพล เหรียญทอง 48 17 5 70 3 501 47 24375 นายอานนท เดชวิทย 47 16 5 68 2.5 501 48 22165 นายเอกสิทธิ์ เขมสกุล 47 17 6 70 3 501ครูรหัส 501 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธํารง สุขศึกษาและพลศึกษา [พ32101_452554_1_501] 04/10/2554
 3. 3. 3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 2 ปการศึกษา 2554 รหัสวิชา พ32101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ จํานวน 0.5 หนวยกิต หนวย กลางภาค ปลายภาค รวม ผลเลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล 60 20 20 100 การเรียน หมายเหตุ 1 24361 นางสาวณัฐกานต นวมภักดี 46 16 10 72 3 501 2 21816 นางสาวณัฐกานต สอนชม 47 17 12 76 3.5 501 3 21897 นางสาวดุสิตา โยธาสอน 47 16 10 73 3 501 4 21978 นางสาวนิตยา บุญโพธิ์ 48 17 15 80 4 501 5 22255 นางสาวนิศารัตน จันทะโน 47 16 14 77 3.5 501 6 22058 นางสาวปานฉัตร จันทวงษ 47 17 12 76 3.5 501 7 21981 นางสาวพรพรรณ วงษวาศ 47 16 18 81 4 501 8 24362 นางสาวเพชรา ฤทธิ์ฤาชัย 48 17 5 70 3 501 9 24363 นางสาวมณีรัตน พุมเกตุ 46 16 5 67 2.5 501 10 22168 นางสาวมินทรรตา จิรพัชรสิริกุล 47 17 11 75 3.5 501 11 21983 นางสาวยุพารัตน เจริญทัพ 46 16 5 67 2.5 501 12 21984 นางสาววันวิสา นิลเพ็ชร 48 17 10 75 3.5 501 13 24364 นางสาวสาวิตรี เทศใจ 46 16 14 76 3.5 501 14 21988 นางสาวสุนิศา บุญสันเทียะ 47 17 12 76 3.5 501 15 21835 นางสาวอัจฉราวดี คมขํา 47 16 12 75 3.5 501 16 21837 นางสาวอาภา จันทรขจร 47 17 12 76 3.5 501 17 22225 นายจีรศักดิ์ อินบัว 0 0 0 0 0 501 18 22190 นายชัยวัฒน แกนสินธุ 47 17 17 81 4 501 19 21640 นายณัฐพล แสงฉวี 46 16 19 81 4 501 20 22235 นายณัฐภัทร วงษสมศรี 47 17 11 75 3.5 501 21 22305 นายณัฐวุฒิ ศรีพุธสมบูรณ 46 16 12 74 3 501 22 21917 นายธงชัย มาทิพย 47 17 6 70 3 501 23 21960 นายธนพล นอยทับแสง 47 16 10 73 3 501 24 22230 นายธนพล บุญมาก 47 17 17 81 4 501 25 21843 นายธนาเมศ จูมั่น 46 16 14 76 3.5 501 26 22227 นายธีรภัทร อยูสวาง 48 17 5 70 3 501 27 24366 นายธีรยุทธ สีเดือน 47 16 5 68 2.5 501 28 21757 นายพิพัฒน ทัพเจริญ 48 17 11 76 3.5 501 29 22077 นายพูนศักดิ์ ฐิติรัตนาการ 47 16 20 83 4 501 30 21966 นายภาณุพงศ อินแสน 47 17 19 83 4 501 31 21882 เด็กชายวชรพล ภูทองสุข 47 16 10 73 3 501 32 22039 นายวาธกานต ทับทวี 48 17 11 76 3.5 501 33 22200 นายวีระชัย กรินทธัญญกิจ 47 16 10 73 3 501 34 22005 นายศุภสิทธิ์ สุภานันท 48 17 20 85 4 501 35 22006 นายสมศักดิ์ เรืองฤทธิ์ 46 16 20 82 4 501 36 24368 นายอนุรักษ พรมอุบล 47 17 11 75 3.5 501 37 21849 นายอัษฎา ปานา 47 16 19 82 4 501ครูรหัส 501 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธํารง สุขศึกษาและพลศึกษา [พ32101_452554_1_501] 04/10/2554
 4. 4. 4 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 2 ปการศึกษา 2554 รหัสวิชา พ32101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ จํานวน 0.5 หนวยกิต หนวย กลางภาค ปลายภาค รวม ผลเลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล 60 20 20 100 การเรียน หมายเหตุ 38 22193 นายอานันฑ สาระชาติ 48 17 5 70 3 501ครูรหัส 501 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธํารง สุขศึกษาและพลศึกษา [พ32101_452554_1_501] 04/10/2554
 5. 5. 5 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 3 ปการศึกษา 2554 รหัสวิชา พ32101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ จํานวน 0.5 หนวยกิต หนวย กลางภาค ปลายภาค รวม ผลเลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล 60 20 20 100 การเรียน หมายเหตุ 1 24357 นางสาวกนกวรรณ บรรเทากุล 48 16 18 82 4 501 2 22050 นางสาวกนกวรรณ ศิริสัมพันธวงษ 50 17 20 87 4 501 3 21717 นางสาวกิตติมา กิจกลา 48 16 20 84 4 501 4 21954 นางสาวโกลัญญา พัศศรษ 50 17 10 77 3.5 501 5 22010 นางสาวขนิษฐา เกตุจิตร 48 16 5 69 2.5 501 6 22011 นางสาวเขมจิรา งามสงา 49 17 5 71 3 501 7 22088 นางสาวแคทรียา ศรีเจริญ 49 16 5 70 3 501 8 22256 นางสาวชนากาญจน เลี้ยงหล่ํา 50 17 17 84 4 501 9 21896 นางสาวชนิกาญจน ทองทัพ 49 16 11 76 3.5 501 10 21769 นางสาวณัฐกานต ธรรมชีวัน 49 17 14 80 4 501 11 21854 นางสาวนภสร รัมมะสินธุ 48 16 20 84 4 501 12 22228 นางสาวนวพร จั่นนก 50 17 20 87 4 501 13 21946 นางสาวน้ําฝน สุดเสือ 48 16 20 84 4 501 14 21855 นางสาวปรียานุช สุทธิประภา 50 17 10 77 3.5 501 15 21773 นางสาวพรเจริญ ตนะทิพย 48 16 12 76 3.5 501 16 21903 นางสาวแพรพลอย เข็มเพ็ชร 50 17 11 78 3.5 501 17 21858 นางสาวเฟองฟา ยวงทอง 48 16 20 84 4 501 18 22188 นางสาวภัทราพร สานโอฬาร 50 17 20 87 4 501 19 22092 นางสาวมนทิชา พึ่งพา 48 16 20 84 4 501 20 22222 นางสาวยุพา มีชนะ 50 17 5 72 3 501 21 22260 นางสาววรัญญา พงษสวัสดิ์ 48 16 20 84 4 501 22 21779 นางสาววิภาพรรณ มวงงาม 50 17 20 87 4 501 23 21861 นางสาววิภาวี โตรัสมี 48 17 5 70 3 501 24 22191 นางสาวศศิธร เมฆมัน 50 17 5 72 3 501 25 21781 นางสาวศศิภา คําโท 48 16 20 84 4 501 26 22249 นางสาวสุภาวดี สุวรรโณ 50 17 20 87 4 501 27 23703 นางสาวสรีวัลย โพธิ์วิฑูรย 48 16 20 84 4 501 28 24388 นางสาวสุวิมล แขกออน 50 17 20 87 4 501 29 21785 นางสาวหนึ่งฤทัย มุยหวยแกว 48 16 20 84 4 501 30 21686 นางสาวอัญชริกา เรืองพงษ 49 17 20 86 4 501 31 21911 นายกษิดิ์เดช ศิริภาประเสริฐพร 49 16 5 70 3 501 32 22198 นายจิรเดช พุทธสอน 49 17 20 86 4 501 33 21838 นายชยณัฐ หอมหวาน 48 16 20 84 4 501 34 24387 นายชานน แผนทอง 50 17 5 72 3 501 35 21991 นายณัฐพล ทองภักดี 49 16 15 80 4 501 36 21916 นายทินภัทร บุตรศรี 49 17 19 85 4 501 37 22219 นายธนพล หวงงาม 49 16 5 70 3 501ครูรหัส 501 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธํารง สุขศึกษาและพลศึกษา [พ32101_452554_1_501] 04/10/2554
 6. 6. 6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 3 ปการศึกษา 2554 รหัสวิชา พ32101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ จํานวน 0.5 หนวยกิต หนวย กลางภาค ปลายภาค รวม ผลเลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล 60 20 20 100 การเรียน หมายเหตุ 38 21994 นายธีรวัฒน ออนสิงห 49 17 5 71 3 501 39 21918 เด็กชายนันทภพ บุญมี 48 16 19 83 4 501 40 22034 นายนาวี กระตายอินทร 50 17 20 87 4 501 41 21877 นายนิภพ นิลสนธิ 48 17 5 70 3 501 42 22976 นายบริรักษ รุงวัฒนะกิจ 49 17 20 86 4 501 43 21919 นายปฐมพล แจงเล็ก 49 16 20 85 4 501 44 21924 นายพงศธร ธรรมศิริ 48 17 19 84 4 501 45 22035 นายพงศธร พงษไทย 50 16 20 86 4 501 46 21929 นายมานัส นิลสนธิ 48 17 19 84 4 501 47 21881 นายรัฐวุฒิ หรุนโพธิ์ 49 16 18 83 4 501 48 22008 นายวชิรวัชญ ชัยบุตร 49 17 18 84 4 501 49 22000 นายวิศรุต เดชฤทธิ์ 49 16 18 83 4 501 50 22002 นายวีระยุทธ สุชาติวุฒิ 48 17 20 85 4 501 51 22233 นายเสฏฐวุฒิ พิมพจันทร 50 16 16 82 4 501 52 21762 นายอนันตชัย ดีควาย 48 17 5 70 3 501 53 22048 นายอานนท อึ๊งพลอยเจริญ 50 16 20 86 4 501 54 21891 นายอําเภอพัน แจมจันทร 49 17 5 71 3 501ครูรหัส 501 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธํารง สุขศึกษาและพลศึกษา [พ32101_452554_1_501] 04/10/2554
 7. 7. 7 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 4 ปการศึกษา 2554 รหัสวิชา พ32101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ จํานวน 0.5 หนวยกิต หนวย กลางภาค ปลายภาค รวม ผลเลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล 60 20 20 100 การเรียน หมายเหตุ 1 21893 นางสาวกัลญา ดวงทวี 49 16 13 78 3.5 501 2 21850 เด็กหญิงกานตธิดา มูลนิล 49 17 5 71 3 501 3 21937 นางสาวกุลพร ชมภูเอก 48 16 20 84 4 501 4 21895 นางสาวจิราพร สีโห 50 17 13 80 4 501 5 23688 นางสาวฐิตาภา บุญเวียง 48 17 5 70 3 501 6 22194 นางสาวฐิศิรักน อินทรประสิทธิ์ 49 17 14 80 4 501 7 21768 นางสาวณัฎณิชา นรกิจ 49 16 12 77 3.5 501 8 21943 นางสาวณัฏฐณิชา เอื้อนจิตร 50 17 5 72 3 501 9 21944 นางสาวธัญวดี ชาญวิชา 48 16 14 78 3.5 501 10 21727 นางสาวนันทิตา ฐาปนางกูรกร 49 17 11 77 3.5 501 11 21901 นางสาวปทมวรรณ อนเปรม 49 16 15 80 4 501 12 21830 นางสาวสมิตานัน วัฒนเกริก 50 17 15 82 4 501 13 21774 นางสาวพรพรรณ เลิศเอี่ยม 49 16 16 81 4 501 14 21892 นางสาวพัชรากร ชังเมือง 48 17 13 78 3.5 501 15 21619 นางสาวพัทธรพร สนธิโพธิ์ 50 16 20 86 4 501 16 21625 นางสาวเมษนี สิทธิ 48 17 19 84 4 501 17 22174 นางสาวยศวดี เต็มเปยม 50 16 20 86 4 501 18 21859 นางสาวรัชดาภรณ ชัยชุมพล 48 17 5 70 3 501 19 21826 นางสาววรยา นนทไพบูลย 50 16 12 78 3.5 501 20 21952 นางสาววรรณพร สารชาติ 48 17 12 77 3.5 501 21 21735 นางสาววาสิตา มีสุทธิ 50 16 5 71 3 501 22 21777 นางสาววิภา ใจปลื้ม 48 17 19 84 4 501 23 21780 นางสาวศศิธร มากพานิช 49 16 11 76 3.5 501 24 22239 นางสาวศิริรัตน โตพูล 48 17 11 76 3.5 501 25 21784 นางสาวสิริประภา ศรีปนเปา 50 16 5 71 3 501 26 21864 นางสาวสุจิตตรา เพียงโธสง 50 17 20 87 4 501 27 21831 นางสาวสุจิตรา ประสงคงิ้ว 49 16 13 78 3.5 501 28 22022 นางสาวสุจิตรา ศรีพร 49 17 5 71 3 501 29 21783 นางสาวสุดารัตน วงษลมัย 49 16 5 70 3 501 30 21956 นางสาวสุทธิดา ศรีคง 49 17 12 78 3.5 501 31 22195 นางสาวสุนิสา กัณฐะทอง 49 16 13 78 3.5 501 32 21630 นางสาวสุรียพร พวงเงิน 49 17 20 86 4 501 33 21742 นางสาวเสาวลักษณ สาระติ 49 16 16 81 4 501 34 21868 นางสาวเหมวรรณ ศรีวรรณ 50 17 5 72 3 501 35 21869 นางสาวอณัฐชา หวานทอง 49 16 20 85 4 501 36 21958 นางสาวอนุสรา มิ่งขวัญ 50 17 20 87 4 501 37 24356 นางสาวอภิชญา ภูศรี 49 16 15 80 4 501ครูรหัส 501 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธํารง สุขศึกษาและพลศึกษา [พ32101_452554_1_501] 04/10/2554
 8. 8. 8 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 4 ปการศึกษา 2554 รหัสวิชา พ32101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ จํานวน 0.5 หนวยกิต หนวย กลางภาค ปลายภาค รวม ผลเลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล 60 20 20 100 การเรียน หมายเหตุ 38 21743 นางสาวอภิญญา ผองกลาง 49 17 14 80 4 501 39 21788 นางสาวอัญธิกา เพ็ญสวัสดิ์ 48 16 13 77 3.5 501 40 21910 นางสาวอุทุมพร ภูมณี 49 17 5 71 3 501 41 21913 นายจาตุรงค มาเสนาะ 48 16 19 83 4 501 42 21693 นายณัฐกานต กาวิน 50 17 11 78 3.5 501 43 21839 นายณัฐวุฒิ มากสวาสดิ์ 48 16 20 84 4 501 44 21873 นายดนุพล สุขทรัพย 50 17 19 86 4 501 45 21792 นายทวิภาค สุวรรณ 49 16 13 78 3.5 501 46 21702 เด็กชายธวัชไชย สิริมงคลวัฒนา 49 17 20 86 4 501 47 21875 นายธีรภัทร เผาพันธ 49 16 18 83 4 501 48 21922 นายพงศเทพ โคกสอน 49 17 19 85 4 501 49 21798 นายรวิสุต รุงอรุณ 49 16 10 75 3.5 501 50 21803 นายวิศิษฏ บัวบาน 50 17 13 80 4 501 51 21848 นายวีรวิทย นอยมณีกุน 48 16 20 84 4 501 52 22972 นายศุภณัฐ โสรัตน 50 17 16 83 4 501 53 21886 นายสุทัศน อาจมิตร 49 16 17 82 4 501 54 21887 เด็กชายสุวพัชร บุญชวย 50 17 20 87 4 501ครูรหัส 501 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธํารง สุขศึกษาและพลศึกษา [พ32101_452554_1_501] 04/10/2554
 9. 9. 9 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 5 ปการศึกษา 2554 รหัสวิชา พ32101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ จํานวน 0.5 หนวยกิต หนวย กลางภาค ปลายภาค รวม ผลเลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล 60 20 20 100 การเรียน หมายเหตุ 1 21806 นางสาวกนกพร แสงรัตน 52 16 20 88 4 501 2 21807 นางสาวกนกวรรณ เสือนิล 54 16 20 90 4 501 3 21715 นางสาวกมลวรรณ จินดามณี 52 17 14 83 4 501 4 21942 นางสาวเจนจิรา วีระเดช 54 16 20 90 4 501 5 21975 นางสาวชนิภรณ ชูติวัตร 52 17 20 89 4 501 6 24371 นางสาวฐิตาภรณ ชีนาวุธ 54 16 20 90 4 501 7 24360 นางสาวณัฐกานต จูดวง 53 17 20 90 4 501 8 21818 นางสาวธัญญาพร จันทสร 53 16 20 89 4 501 9 22014 นางสาวธันยชนก อิ่มสิน 53 17 20 90 4 501 10 21729 นางสาวนิสรา เจริญเดช 53 16 20 89 4 501 11 24373 นางสาวเบญจมาศ เผือกเอี่ยม 53 17 19 89 4 501 12 21821 นางสาวปาริชาต คงขาว 53 17 20 90 4 501 13 21670 นางสาวพลอยประภัสส เชื้อนุน 53 17 5 75 3.5 501 14 22258 นางสาวพัชริดา มั่นพรม 54 16 20 90 4 501 15 21902 นางสาวเพชรไพลิน คําประดับ 53 17 15 85 4 501 16 21732 นางสาวมนฑิตา จันตะอิน 53 17 10 80 4 501 17 24355 นางสาววรพร เทศสลุด 52 16 20 88 4 501 18 21906 นางสาวสุกัญญา พุทธเฮง 54 17 20 91 4 501 19 21865 นางสาวสุนันท ภูระหงษ 53 16 20 89 4 501 20 21866 นางสาวสุภาวดี จิตมนตรี 53 17 10 80 4 501 21 21834 นางสาวหนึ่งฤทัย รังมาตร 53 16 20 89 4 501 22 21682 นางสาวหยาดนภา อัมฤทธิ์ 54 17 11 82 4 501 23 22024 นางสาวอารยา เมฆบริสุทธิ์ 52 16 20 88 4 501 24 24358 นางสาวิอิงการจณ ใจสุข 54 17 17 88 4 501 25 21747 นางสาวอินทุอร สงวนพงษ 52 16 5 73 3 501 26 24365 นายจิรายุส คงเนตร 54 17 17 88 4 501 27 21690 นายเจษฎา ดําเนิน 52 16 20 88 4 501 28 21694 นายดนุพล สินอิ่ม 54 17 19 90 4 501 29 21754 นายนนทกร ขันตี 52 16 5 73 3 501 30 21883 นายวสวัตติ์ ผาติดํารงคพงศ 54 17 20 91 4 501 31 21760 นายศุภชัย ศรีเสริม 52 16 16 84 4 501ครูรหัส 501 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธํารง สุขศึกษาและพลศึกษา [พ32101_452554_1_501] 04/10/2554
 10. 10. 10 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 6 ปการศึกษา 2554 รหัสวิชา พ32101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ จํานวน 0.5 หนวยกิต หนวย กลางภาค ปลายภาค รวม ผลเลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล 60 20 20 100 การเรียน หมายเหตุ 1 21934 นางสาวกนกพร ลาภเปยมดี 54 17 16 87 4 501 2 21658 นางสาวกนกวรรณ ทองหลอ 52 16 20 88 4 501 3 21935 นางสาวกมลชนก แสนอรินทร 54 17 17 88 4 501 4 21809 นางสาวเกศราภรณ ชวยสุด 52 16 20 88 4 501 5 22250 นางสาวขวัญกมล พุมจงกล 54 17 20 91 4 501 6 21894 นางสาวจารี พรหมพล 52 16 5 73 3 501 7 21811 นางสาวจินตนา จับเทียน 54 17 20 91 4 501 8 21723 นางสาวฐิติพร ทวมเพ็ง 52 16 20 88 4 501 9 21734 นางสาวธนกร ทองไทย 54 17 15 86 4 501 10 21819 นางสาวนภัสวรรณ ปญญา 52 16 14 82 4 501 11 21666 นางสาวนริศรา ชูดี 54 17 20 91 4 501 12 23689 นางสาวนันทวัน แกวตระกูล 53 16 20 89 4 501 13 21820 นางสาวน้ําฝน ยอดพายุ 53 17 20 90 4 501 14 21728 นางสาวนิภารัตน ขะมาลา 53 16 20 89 4 501 15 21822 นางสาวปนประภา ภูชัย 53 16 20 89 4 501 16 21980 นางสาวพรนภา กุลประดิษฐ 53 17 5 75 3.5 501 17 21824 นางสาวรัชนก แสงวรนุช 53 16 16 85 4 501 18 24354 นางสาววันวิสาข จิตเอกะ 53 17 20 90 4 501 19 21904 นางสาววิภาวี พุทธรักขิโต 53 16 20 89 4 501 20 21905 เด็กหญิงศรัณยา ประเสริฐสังข 53 17 20 90 4 501 21 21908 นางสาวสุพัตรา ขันทาว 53 16 20 89 4 501 22 21790 นายจีรพัฒน อัตตกิจกุล 53 17 20 90 4 501 23 21710 นายวรนนท สนทิม 54 16 20 90 4 501 24 22244 นายทวิภาค จันทรสุวรรณ 53 17 20 90 4 501 25 21752 นายธนวุฒิ ทองงาม 53 16 20 89 4 501 26 22212 นายธนารักษ เสือเพ็ชร 52 17 20 89 4 501 27 21700 นายธนาวุฑฒ สาระหงษ 54 16 20 90 4 501 28 21755 นายนพรัตน สําเภาทอง 53 17 16 86 4 501 29 21759 นายวราภาส เขียวเกษม 53 17 20 90 4 501 30 21763 นายอํานาจ ชาวบานกราง 53 17 5 75 3.5 501ครูรหัส 501 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธํารง สุขศึกษาและพลศึกษา [พ32101_452554_1_501] 04/10/2554
 11. 11. 11 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 7 ปการศึกษา 2554 รหัสวิชา พ32101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ จํานวน 0.5 หนวยกิต หนวย กลางภาค ปลายภาค รวม ผลเลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล 60 20 20 100 การเรียน หมายเหตุ 1 21714 นางสาวกนกวรรณ เอมนอย 53 16 20 89 4 501 2 21659 เด็กหญิงกรกช ศรีสวัสดิ์ 53 17 20 90 4 501 3 22257 นางสาวกาญจนาภา เดชคง 53 16 20 89 4 501 4 21851 นางสาวเกศณี เชื้อวงศ 54 17 20 91 4 501 5 21660 นางสาวขนิษฐพธู ศรีตะลา 52 16 18 86 4 501 6 21718 นางสาวจันทรพร ชัยเปรม 53 17 20 90 4 501 7 21719 นางสาวจารุวรรณ ทับแคลน 53 16 20 89 4 501 8 21721 นางสาวเจตนภา หวางภักดี 53 17 15 85 4 501 9 21663 นางสาวชมพูนุท ศิลธรรม 53 16 14 83 4 501 10 21766 นางสาวชุตินันท นัยเนตร 53 17 20 90 4 501 11 21724 นางสาวณัฏฐา นอยเมือง 53 16 20 89 4 501 12 21665 นางสาวณิชาลีย บัวเรือง 53 17 20 90 4 501 13 21725 นางสาวธัญญารัตน วงษประสิทธิ์ 53 16 20 89 4 501 14 21730 นางสาวเบญญาพร เผยกลิ่น 53 16 20 89 4 501 15 21667 นางสาวเบญญาภา เผยกลิ่น 53 17 20 90 4 501 16 21771 นางสาวปรียา อยูเลห 53 16 20 89 4 501 17 21982 นางสาวพรพิมล งามจันอัด 53 16 20 89 4 501 18 21731 นางสาวพสุชา คําแชม 53 16 20 89 4 501 19 21622 นางสาวพีรญา พวงสมบัติ 53 17 19 89 4 501 20 21672 นางสาวเพ็ญพิชชา ทับจีน 53 17 20 90 4 501 21 21738 นางสาวภัณฑิรา นิ่มสิทธิกุล 53 17 17 87 4 501 22 21733 นางสาวยลธการ ชูโพ 53 17 16 86 4 501 23 21860 นางสาววรัญชญา ศานตวงศ 53 16 19 88 4 501 24 21736 นางสาววิราวรรณ ใจซื่อ 52 17 20 89 4 501 25 21678 นางสาวสุทธิดา อินสิงห 53 16 20 89 4 501 26 21907 นางสาวสุธาวดี ชุมพล 53 17 20 90 4 501 27 21867 นางสาวเสาวลักษณ ออนนวล 54 16 20 90 4 501 28 21746 นางสาวอาภัสรา ปญญา 54 17 20 91 4 501 29 21748 นางสาวอิสริยาภรณ สอาดเอี่ยม 52 16 20 88 4 501 30 21688 นายไกรวิชญ บุญมี 53 17 20 90 4 501 31 21689 นายจักรวาล ทาฟอง 53 16 20 89 4 501 32 21750 นายเจษฎา ดีนาน 53 17 20 90 4 501 33 21636 นายชญานนท วงศกอนทอง 53 17 20 90 4 501 34 21638 นายชนินทร ทาฟอง 53 16 20 89 4 501 35 21751 นายญาณาธิป ฐิติรุงเรือง 53 16 20 89 4 501 36 21692 นายณัฐวุฒิ เพชรคุม 54 17 20 91 4 501 37 21695 นายไตรภพ จันทะนัฏ 52 16 12 80 4 501ครูรหัส 501 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธํารง สุขศึกษาและพลศึกษา [พ32101_452554_1_501] 04/10/2554
 12. 12. 12 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 7 ปการศึกษา 2554 รหัสวิชา พ32101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ จํานวน 0.5 หนวยกิต หนวย กลางภาค ปลายภาค รวม ผลเลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล 60 20 20 100 การเรียน หมายเหตุ 38 21696 นายธนกฤต จันทรเป 53 16 19 88 4 501 39 21705 นายปยบุตร ลาภทวี 53 17 20 90 4 501 40 21707 นายพชร เพชรพิฑูรยรัตน 53 17 20 90 4 501 41 21708 นายพสธร ตัณฑรังษี 53 16 20 89 4 501 42 21758 นายภาณุวิทย ผลเกิด 53 17 20 90 4 501 43 21649 นายวสิษฌนันท สุขสมัย 53 16 12 81 4 501 44 21800 นายวัชรพล วงคจําปา 54 17 20 91 4 501 45 21652 นายศุภกร นกลอย 53 16 20 89 4 501 46 22205 นายสิทธินันท ศิริวิชญไมตรี 53 17 20 90 4 501 47 21761 นายสุภวัช ทองอราม 53 16 20 89 4 501 48 21805 นายอิทธิพร ศรีชัยนาท 53 17 20 90 4 501ครูรหัส 501 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธํารง สุขศึกษาและพลศึกษา [พ32101_452554_1_501] 04/10/2554
 13. 13. 13 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 8 ปการศึกษา 2554 รหัสวิชา พ32101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ จํานวน 0.5 หนวยกิต หนวย กลางภาค ปลายภาค รวม ผลเลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล 60 20 20 100 การเรียน หมายเหตุ 1 21631 นางสาวกรุณาภา แกวมณี 56 18 20 94 4 501 2 21604 นางสาวกัญฐิสา หงษทอง 58 19 20 97 4 501 3 21605 นางสาวกัณฐมณี ทองขัด 57 19 20 96 4 501 4 21808 นางสาวกิตติมา จําปาทอง 57 18 20 95 4 501 5 21606 นางสาวกิติยา ลี้จินดา 57 19 20 96 4 501 6 21765 นางสาวจิรนันท คําหลา 57 18 20 95 4 501 7 21662 นางสาวจิรัฐติกาล ชมเย็น 57 18 20 95 4 501 8 22182 นางสาวชโลธร ชุดทะเล 58 19 20 97 4 501 9 21609 นางสาวชัญญานุช รักษาภักดี 56 18 20 94 4 501 10 21664 นางสาวฐิตินันท สงาทอง 58 19 20 97 4 501 11 21610 นางสาวณฐพร บัวศรีทอง 56 18 20 94 4 501 12 21621 นางสาวทิพยาภา กลัดเชยดี 58 19 20 97 4 501 13 21614 นางสาวธนัชพร คลองงานฉุย 57 18 20 95 4 501 14 22985 นางสาวธนุตรา สัมฤทธิ์ 57 19 20 96 4 501 15 21616 นางสาวนัฐณิชา ทิมโต 57 18 20 95 4 501 16 21617 นางสาวนิชา แสงจินา 56 19 20 95 4 501 17 21618 นางสาวบุญพิทักษ รุงกาญจนกุล 57 18 19 94 4 501 18 22240 นางสาวเบญจวรรณ สุดเสือ 57 19 20 96 4 501 19 21668 นางสาวปราลี จาดเนือง 57 18 20 95 4 501 20 21669 นางสาวปริญดา จาดเนือง 56 19 20 95 4 501 21 21620 นางสาวพิชญา นิลวัชราภรณ 58 18 20 96 4 501 22 22266 นางสาวพิมพพลอย พิสุทธิ์ศิริ 58 19 20 97 4 501 23 21671 นางสาวเพชรนารา สนธิโพธิ์ 56 19 19 94 4 501 24 21673 นางสาวมณฑิชา คําปาละ 58 18 18 94 4 501 25 21674 นางสาวมนตทิตา กาจสันเทียะ 58 19 17 94 4 501 26 21675 นางสาวรัตติยา เก็ดแกว 56 18 20 94 4 501 27 21676 นางสาวศศิธร บัวสอน 58 19 20 97 4 501 28 21828 นางสาวศศิวรรณ ชนาลังการ 56 18 20 94 4 501 29 21741 นางสาวศิริลักษณ มวงงาม 58 19 20 97 4 501 30 21833 นางสาวสุทธิดา คัทวี 56 18 20 94 4 501 31 21680 นางสาวสุภัทร วัฒนธีรานนท 58 19 20 97 4 501 32 21681 นางสาวเสาวลักษณ วงศพิมายคราม 56 18 20 94 4 501 33 21683 นางสาวอรวรรณ ทิมขํา 58 19 20 97 4 501 34 21685 นางสาวอังคณา แจงมณี 56 18 20 94 4 501 35 21787 นางสาวอัญธิกา กัณฐทอง 58 19 20 97 4 501 36 21836 นางสาวอันจิรา ทองโชติ 56 18 20 94 4 501 37 21684 นางสาวอุชุกร ชัยประภา 56 19 18 93 4 501ครูรหัส 501 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธํารง สุขศึกษาและพลศึกษา [พ32101_452554_1_501] 04/10/2554
 14. 14. 14 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 8 ปการศึกษา 2554 รหัสวิชา พ32101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ จํานวน 0.5 หนวยกิต หนวย กลางภาค ปลายภาค รวม ผลเลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล 60 20 20 100 การเรียน หมายเหตุ 38 21634 นายกิตติพิชญ ดิษฐนิ่ม 58 18 20 96 4 501 39 21637 นายจิรวิทย ชนิดสะ 56 19 17 92 4 501 40 21691 นายชัยธร อารีรัตนเวช 57 18 18 93 4 501 41 21697 นายธนกฤต ออนศรี 57 19 18 94 4 501 42 21793 นายธวัชชัย พวงแกว 57 18 20 95 4 501 43 21704 นายปรเมศร เหลาโรจนทวีกุล 57 19 20 96 4 501 44 21645 นายปติภัทร เกษวิริยะการ 57 18 20 95 4 501 45 21706 นายพงศกร หรั่งทอง 57 19 20 96 4 501 46 21647 นายพชรพล ผิวเณร 57 18 19 94 4 501 47 21797 นายภูวเทพ รัศมี 57 18 20 95 4 501 48 21651 นายศรัณย สุวรรณโภชน 57 19 19 95 4 501 49 21711 นายศิรเศรษฐ เสถียรชัย 57 18 5 80 4 501 50 21653 นายศุภวิชญ วานิชสวัสดิ์วิชัย 57 19 20 96 4 501 51 21713 นายสัจจพจน มั่นประสงค 56 18 18 92 4 501ครูรหัส 501 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธํารง สุขศึกษาและพลศึกษา [พ32101_452554_1_501] 04/10/2554
 15. 15. 15 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จังหวัดนครสวรรค รายงานผลการบันทึกคะแนนผลประเมินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 9 ปการศึกษา 2554 รหัสวิชา พ32101 รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ จํานวน 0.5 หนวยกิต หนวย กลางภาค ปลายภาค รวม ผลเลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล 60 20 20 100 การเรียน หมายเหตุ 1 21607 นางสาวงามพรอม จิตรจารุ 57 19 20 96 4 501 2 21608 นางสาวจิตรมาส อินทะชัย 56 18 20 94 4 501 3 21611 นางสาวณัฐฐา ทองปากพนัง 57 19 20 96 4 501 4 21615 นางสาวนพวรรณ พวงแพ 57 18 20 95 4 501 5 24352 นางสาวปญชาน พิมพานุวัตร 58 18 20 96 4 501 6 21623 นางสาวภัทราพร ธํารงควัฒนกุล 57 18 20 95 4 501 7 21624 นางสาวมานิษา เรี่ยวแรง 58 19 20 97 4 501 8 21626 นางสาววรัญญา โพธิ์เกษม 56 18 20 94 4 501 9 21627 นางสาววริศรา แสงทอง 57 18 20 95 4 501 10 21629 นางสาวสุพิชญา วุฒิเสมอเกียรติ 56 19 20 95 4 501 11 21633 นางสาวอุษณีย ศรีสงา 57 19 20 96 4 501 12 21635 นายคเณศ คุมกองสุวรรณ 56 18 20 94 4 501 13 21639 นายชนินทร ศิลธรรม 57 19 20 96 4 501 14 21641 นายณัฐวัชร สุริยะ 57 18 19 94 4 501 15 21642 นายณิฐินันท อารีศักดิ์ 58 19 20 97 4 501 16 21643 นายทัศนภูมิ ลี้ชัยมงคล 57 18 20 95 4 501 17 21698 นายธนพัฒน อุบลวัฒน 58 18 13 89 4 501 18 21644 นายธนินทรัฐ สนธิ 57 19 20 96 4 501 19 23699 นายนิธิวัฒน ตรงฤทธิชัยการ 58 18 20 96 4 501 20 21646 นายพงศธร พายพัด 56 18 20 94 4 501 21 21648 นายพสธร ศศะนาวิน 58 19 20 97 4 501 22 24353 นายพิสิฐ ศรีเดช 57 18 20 95 4 501 23 21650 นายวิศรุต สุขสวัสดิ์ 58 19 19 96 4 501 24 21654 นายสหภาพ ฉวีจันทร 56 18 20 94 4 501 25 21655 นายอนุวัฒน ตุมคํา 58 19 20 97 4 501 26 21657 นายอานันท พิสุทธิ์ศิริ 58 19 20 97 4 501ครูรหัส 501 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธํารง สุขศึกษาและพลศึกษา [พ32101_452554_1_501] 04/10/2554

×