vrijvanschuldStichting Christelijke Schuldhulppreventie  Stichting Christelijke Schuldhulppreventie1
Doe het samen!TotstandkomingHet project “Doe het samen!” is mogelijk gemaakt door de motie Ortega(ChristenUnie), welke mot...
Probleemomvang       Enig idee hoeveel Nederlanders dreigen weg te zakken in het       moeras van de schuldp...
komen, voor wie wel om hulp vraagt, nog de problematischewachtlijsten bij. Hoe kan een overheid in deze weerbarstigewerkel...
De kerken       Een van de partijen die de overheid kan helpen wordt gevormd       door de kerken. De kerken...
In fase 1 van deze zorgcyclus wordt de hulpvrager door devrijwilliger uit zijn/haar directe omgeving begeleid. Deze levert...
Het diaconaal platform       Het is voor de plaatselijke overheid ondoenlijk contact te       onderhouden me...
Toerusting vrijwilligersWíllen helpen en kúnnen helpen is niet hetzelfde. SCS heeft daaromeen cursus ontwikkeld die diaken...
Bewustwording van kerkelijke gemeenten       Het is van groot belang dat niet alleen de leiding van de kerk    ...
KansenIn 2011 wordt/is via de Wet gemeentelijke schuldhulpverleningwetgeving van kracht inzake het schuldhulpverleningsbel...
De door SCS gebruikte modellen:Hulpbehoefte pyramideOntwikkeld door gemeenten en maatschappelijke organisaties in de provi...
Stichting Christelijke Schuldhulppreventie                    10
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stichting SCS folder

917 views

Published on

Met dit project wil SCS de professionele schuldhulpverlening en de vrijwilligers (van kerken) met elkaar in contact te brengen, zodat zij beter gaan samenwerken. Dat is nodig om mensen met financiële problemen beter te kunnen helpen. Nog belangrijker is het om te voorkomen dat steeds meer mensen zich bij de gemeenten moeten melden met schuldproblemen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
917
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
119
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stichting SCS folder

 1. 1. vrijvanschuldStichting Christelijke Schuldhulppreventie Stichting Christelijke Schuldhulppreventie1
 2. 2. Doe het samen!TotstandkomingHet project “Doe het samen!” is mogelijk gemaakt door de motie Ortega(ChristenUnie), welke motie is gesteund door de fracties van het DCA en de PvdA.Hierop heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)besloten subsidie toe te kennen aan het project “Doe het samen!” van SCS.Inhoud van het projectMet dit project wil SCS de professionele schuldhulpverlening en de vrijwilligers(van kerken) met elkaar in contact te brengen, zodat zij beter gaansamenwerken. Dat is nodig om mensen met financiële problemen beter tekunnen helpen. Nog belangrijker is het om te voorkomen dat steeds meermensen zich bij de gemeenten moeten melden met schuldproblemen. Hulpvragen is vaak heel erg moeilijk en de regie over je geld uit handen geven voeltaan als een diskwalificatie van jezelf. Hulp moet daarom vooral gericht zijnop het voorkomen van financiële problemen. Op dit terrein valt nog veel teverbeteren. Toch is het juist ook het terrein waarop nog heel veel valt te winnen,waardoor mensen hun regie niet kwijt hoeven te raken en dus zelfredzaamblijven!Focus op preventieIn overeenstemming met de doelstelling van het kabinet wil SCS zich dusfocussen op het voorkomen van financiële problemen. De groep huishoudensmet financiële moeilijkheden, die nog niet bij de hulpverlening in beeld is, isbovendien vele malen groter dan de groep die al hulp krijgt. Met name kerkenzijn als een van de weinige organisaties nog in staat ongevraagd achterde voordeur van mensen te komen. Christenen worden vanuit hun geloofaangespoord een naaste te zijn voor hun medemens, ongeacht hun achtergronden omstandigheden. Hierdoor zijn kerken vaak in staat veel vrijwilligers op debeen te brengen. Deze vrijwilligers zijn mensen die in vrijwel alle sectoren van desamenleving werkzaam zijn. Het gaat dan om mensen op de werkvloer en op deafdeling personeelszaken, om managers, vertegenwoordigers en directeuren,maar ook om mensen die van een uitkering leven. Met een antenne voor mensenmet moeilijkheden kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren op het gebied vanonder andere de schuldhulppreventie.
 3. 3. Probleemomvang Enig idee hoeveel Nederlanders dreigen weg te zakken in het moeras van de schuldproblematiek? Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toonde aan dat in 2008, dus vóórdat de veel besproken crisis toesloeg, ongeveer 3,5 % van alle huishoudens balanceerde op de rand van een problematische schuldsituatie. Maar liefst 9,8% had problematische schulden, maar maakte (nog) geen gebruik van de schuldhulpverlening. Slechts 2,3 % van de huishoudens in ons land stond geregistreerd bij de schuldhulpverlening. Percentages maken echter vaak weinig indruk: we kunnen ons er geen concrete voorstelling bij maken. Bovenstaande cijfers komen er op neer dat in 2008 zo’n 693.000(!) huishoudens financiële problemen hadden, waarvan 529.000 (nog) niet werden geholpen. Een enorme en wijdverbreide problematiek dus. Helaas blijft deze ellende, die gepaard gaat met veel stress, schaamte en sociaal isolement, te lang onopgemerkt. Wie is verantwoordelijk? In eerste instantie is dat de burger zelf. Maar als die door overmacht, onvermogen of andere oorzaken de grip op de problemen dreigt te verliezen, bij wie kan hij dan terecht voor hulp? Bij de burgerlijke gemeente, want de Wet Werk en Bijstand, de WWB, wijst de gemeentelijke overheid aan als de primair verantwoordelijke voor deze zorg. De praktijk… Een belangrijk deel van de doelgroep is zelf niet of nauwelijks in staat de weg naar het loket van de gemeente te vinden. DaarStichting Christelijke Schuldhulppreventie1
 4. 4. komen, voor wie wel om hulp vraagt, nog de problematischewachtlijsten bij. Hoe kan een overheid in deze weerbarstigewerkelijkheid kwalitatief goede zorg bieden?De burger herontdektDe gemeente is tot goede hulpverlening slechts in staat wanneerzij, net als in het geval van de WMO, de helpende hand krijgttoegestoken vanuit de maatschappij. Betrokken burgers weten inhun omgeving vaak veel beter dan de overheid de voordeuren aante wijzen waarachter problemen zich voordoen. Inmiddels hebbenenkele politieke partijen dit ook ingezien en is op hun verzoek doorde staatssecretaris eenmalig geld vrijgemaakt om initiatieven teinitiëren waardoor de burger bij deze zorg betrokken kan worden.Wanneer mensen op tijd worden geholpen, kan zowel de lengte alsde doorlooptijd van de wachtlijsten aanzienlijk worden ingekort. Ditkomt de doelgroep rechtstreeks ten goede en bespaart de overheidveel geld. Stichting Christelijke Schuldhulppreventie 2
 5. 5. De kerken Een van de partijen die de overheid kan helpen wordt gevormd door de kerken. De kerken vormen samen de grootste maatschappelijk betrokken organisatie in Nederland. Vanuit hun levensovertuiging is onder actieve christenen sprake van een inwendige motivatie. Kerken zijn daardoor bij uitstek geschikt om ‘buddy’s’ te leveren die de doelgroep kunnen begeleiden in hun contact met de gemeente en de professionele schuldhulpverlening. Vanuit Den Haag is subsidie beschikbaar gesteld om dit potentieel binnen de kerken te mobiliseren en in contact te brengen met de plaatselijke overheden. Stichting Christelijke Schuldhulppreventie (SCS) begeleidt deze projecten. Visie SCS SCS wil een substantiële bijdrage leveren aan de steeds vaker voorkomende schuldproblematiek in veel huishoudens in Nederland. Met de “C” in SCS wil de stichting tot uitdrukking brengen vanuit welk kader de problematiek wordt benaderd. SCS is dan ook aanspreekbaar op het hanteren van de christelijke norm met betrekking tot de schuldproblematiek. In haar optreden wil de stichting de liefde en barmhartigheid van Christus laten zien, ook als het gaat om financiële en zakelijke vraagstukken. De visie van SCS is te typeren als “driefasenmodel”.Stichting Christelijke Schuldhulppreventie3
 6. 6. In fase 1 van deze zorgcyclus wordt de hulpvrager door devrijwilliger uit zijn/haar directe omgeving begeleid. Deze levert denodige basiszorg. Overstijgt de problematiek de mogelijkhedenvan deze begeleiding, dan volgt inschakeling van professionelehulpverlening: fase 2. Tijdens fase 2 blijft de vrijwilliger uit fase 1betrokken bij de situatie van de cliënt. Fase 3 is het nazorg-traject,waarbij de cliënt weer wordt overgedragen aan de basiszorgeruit fase 1, met waar nodig, begeleiding op afstand door eenprofessional.Wat doet SCS concreet? SCS organiseert en faciliteert:• Contact tussen overheid en kerken in (start)bijeenkomsten• Diaconale platforms• Toerusting van vrijwilligers• Bewustwording van kerkelijke gemeentenDe startbijeenkomstEen eerste doel is het met elkaar in contact brengen van de juistepartijen. SCS organiseert daarom per deelnemende gemeente eenzogenaamde ‘startbijeenkomst’, waar vertegenwoordigers van deburgerlijke gemeente, de professionele schuldhulpverlening en deplaatselijke kerken elkaar ontmoeten. In deze bijeenkomsten lichtelke partij zijn rol toe en leert men elkaar persoonlijk kennen. Stichting Christelijke Schuldhulppreventie 4
 7. 7. Het diaconaal platform Het is voor de plaatselijke overheid ondoenlijk contact te onderhouden met elke kerkelijke gemeente afzonderlijk. Een diaconaal platform lost dit knelpunt op. In dat platform verenigen de (diaconieën van de) kerken zich, zodat de overheid en de hulpverleningsorganisaties daarmee één aanspreekpunt en één klankbord voor het diaconale werk van de kerken krijgen. Het diaconaal platform kent 3 werkgroepen: werk & inkomen, welzijn & zorg en zorg & samenleving. Deze laatste werkgroep zorgt voor een goede communicatie tussen de kerken en de samenleving. Het diaconaal platform is daarom ook het aanspreekpunt van de kerken op het gebied van WMO-zaken. Het zorgt er door zijn opzet voor dat er aandacht is voor alle aspecten van de schuldproblematiek (integrale schuldhulp). Gekozen uit verschillende Stuurgroep denominaties Afgevaardigden uit Klankbordgroep kerken 2x per jaar Werkgroep Werkgroep Werkgroep Voeding Werk & Welzijn & Zorg & klankbordgroep Inkomen Zorg Samenleving Diaconaal platformStichting Christelijke Schuldhulppreventie5
 8. 8. Toerusting vrijwilligersWíllen helpen en kúnnen helpen is niet hetzelfde. SCS heeft daaromeen cursus ontwikkeld die diakenen in staat stelt de doelgroepop een adequate manier bij te staan. In deze cursus leren dedeelnemers:• bewustwording van de omvang van de problematiek;• de vaak verzwegen problemen te signaleren;• deze problemen te inventariseren;• de aard van de problematiek te analyseren;• de weg naar de professionele hulp verlening te vinden.Vanuit een schuldhulpvraag kan veel worden geleerd: hoe langkent de vrijwilliger deze mensen, is er met hen over geldzakengesproken, heeft de betrokkene signalen afgegeven die men nuwel begrijpt maar destijds niet, etc.? Daarnaast biedt SCS de kerkeneen beleidsplan aan m.b.t. de omgang en bejegening van mensenmet financiële problemen en krijgen de kerken de beschikking overeen sociaal-diaconale kaart (Sodiak) om de beschikbare hulp en deonderlinge samenwerking en activiteiten in beeld te krijgen. Stichting Christelijke Schuldhulppreventie 6
 9. 9. Bewustwording van kerkelijke gemeenten Het is van groot belang dat niet alleen de leiding van de kerk goed is geïnformeerd. Beter is het iedereen te bereiken, zeker als het gaat om het voorkomen van (financiële) problemen en het signaleren van problemen in je eigen sociale omgeving. Daarom wordt aan kerken een draaiboek en bijbehorend materiaal aangeboden om een themajaar te organiseren over het onderwerp “geldbesteding.” Met opzet is gekozen voor een aanpak waarbij iedereen wordt bereikt, ook mensen die (nu nog) geen financiële problemen hebben. Bewustwording van de schuldproblematiek is hier van groot belang. Middels projecten kunnen ook rijke mensen ervaren wat het is om op het niveau van het sociaal minimum te moeten leven. Deze bewustwording zorgt voor meer preventief gedrag en een vergroting van het inlevingsvermogen voor mensen die met financiële problemen in aanraking (zijn ge)komen. Draagvlakverbreding Diakenen, als vooruitgeschoven posten van de kerkleden, kunnen via het themajaar over geldbesteding hun leden informeren over de schuldproblematiek. De kerkleden kunnen, ieder in hun eigen (werk)omgeving, met deze kennis en informatie een bijdrage leveren aan schuldpreventie.Stichting Christelijke Schuldhulppreventie7
 10. 10. KansenIn 2011 wordt/is via de Wet gemeentelijke schuldhulpverleningwetgeving van kracht inzake het schuldhulpverleningsbeleid vande gemeenten. Gemeenten zullen daarom moeten aangeven hoezij invulling geven aan het onderwerp preventie. Hier biedt SCS degemeenten kansen. Door SCS te betrekken bij de samenwerkingtussen kerken en gemeenten wordt de burgerlijke gemeente instaat gesteld haar preventiebeleid concreet invulling te geven.Als landelijk werkende stichting wil SCS contacten onderhoudenmet organisaties en partijen die zich bezighouden metschuldhulppreventie en – verlening, zoals:• Divosa• Kerken• Kerk & WMO• NIBUD• NVVK• Landelijke en gemeentelijke politiek• VNG Stichting Christelijke Schuldhulppreventie 8
 11. 11. De door SCS gebruikte modellen:Hulpbehoefte pyramideOntwikkeld door gemeenten en maatschappelijke organisaties in de provincie Friesland (vaak meervoudige) problemen: professionele hulp nodig (vaak enkelvoudige) problemen: hulp door vrijwilliger/buddy zelfredzaam: sociaal netwerk of koopt hulp inDrie fasen modelVisie over hulpverlening ontwikkeld door Stichting Saron in 2003 2 professionele hulp 1 basiszorg Sociale omgeving client 3 nazorg Contactgegevens Stichting Christelijke Schuldhulppreventie (SCS) Postbus 225 8000 AE ZWOLLE Telefoon 038 – 82 00 111 www.stichtingscs.nl info@stichtingscs.nl
 12. 12. Stichting Christelijke Schuldhulppreventie 10

×