vrijvanschuld eerste aanzet tot de start van een Diaconaal PlatformStichting Christelijke Schuldhulppreventie  Stichting...
VoorwoordAls gevolg van de toenemende noodzaak om als (diaconieën van) kerken samente werken, heeft een initiatiefgroep, b...
Ook voor dít initiatief heeft SCS subsidie mogen ontvangen van het Ministerie vanSZW. Daarnaast wordt het initiatief onder...
Convenant samenwerking diaconie ...............................................                      ...
3. DP zal betrokken partij regelmatig informeren over de         gevoerde gesprekken met externe partijen, genoemd...
Basisdocument Diaconaal Platform  Missie  De stem van de zwakkeren in de samenleving versterken en stem  geven aan h...
3. Participanten       Diaconieën (of vergelijkbare organisaties) van alle lokale christelijke       kerken ku...
Benoeming van leden van de stuurgroep vindt plaats door  de Klankbordgroep. De stuurgroepleden worden benoemd  voor een ...
5.2.3. Vergaderen          De klankbordgroep zal 2 maal per jaar vergaderen op          uitnodiging van ...
III. Zorg en samenleving  Doel: Het coördineren van (inter)kerkelijke zorgverlening  aan de plaatselijke samenleving. Af...
Gekozen uit verschillende           StuurgroepdenominatiesAfgevaardigden uitkerken 2x per jaar         ...
Stichting Christelijke Schuldhulppreventie                    10
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stichting SCS - Concept diaconaal platform

755 views

Published on

Concept diaconaal platform

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
755
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stichting SCS - Concept diaconaal platform

 1. 1. vrijvanschuld eerste aanzet tot de start van een Diaconaal PlatformStichting Christelijke Schuldhulppreventie Stichting Christelijke Schuldhulppreventie1
 2. 2. VoorwoordAls gevolg van de toenemende noodzaak om als (diaconieën van) kerken samente werken, heeft een initiatiefgroep, bestaande uit Wim van Ree (diaconie PKNZwolle), Mink de Vries (Podium van kerken Zwolle: Raad van kerken Zwolle +enkele andere kerken) en Joop van Delden (directeur SCS te Zwolle) besloten omin 2008 een Diaconaal Platform in Zwolle te initiëren.De initiatiefgroep heeft enkele brainstormbijeenkomsten gehouden.Verder is informatie ingewonnen bij reeds bestaande diaconale platforms(Arnhem, Ede, Lelystad en Veenendaal). Alle informatie heeft geresulteerdin een Basisdocument, met daarin een Convenant ter ondertekening van dedeelnemende partijen.In 2009 werd het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ) opgericht en is DPZ vooro.a. de gemeente Zwolle de gesprekspartner namens de diaconieën van dekerken voor o.a. schuldhulp en WMO-zaken. Ook ontstaat een steeds beteresamenwerking tussen de diaconieën onderling van de inmiddels 38 aangeslotenkerken en worden diverse activiteiten gezamenlijk ontwikkeld.Het concept, zoals dit (na voorafgaand onderzoek) in Zwolle naar volletevredenheid draait, is geschikt om als basisconcept te dienen voor nieuw tevormen diaconale platforms. Het diaconaal platform fungeert voornamelijk alscommunicatieplatform, waarin de diaconieën elkaar regelmatig tegenkomenen waar - op vrijwillige basis - in projecten wordt samengewerkt. Daarnaastis gebleken dat de werkgroepen om diverse redenen noodzakelijk zijn voor decontinuïteit van het diaconaal platform op lange termijn.Landelijke opzet en ondersteuningSCS heeft besloten dit concept landelijke bekendheid te geven en teondersteunen, met name via het aanbieden van een diaconale training en eenlandelijke en lokale Sociaal diaconale kaart (Sodiak: www.sodiak.nl).Met betrekking tot dit laatste onderdeel wordt samengewerkt met dezorgkoepelorganisatie• Stg. Saron Zorg & Dienstverlening (www.saronzorgendienstverlening.nl) en met• Stg. GIDSnetwerk (www.gidsnetwerk.nl), dat sociale samenhang tussen christenen in dorpen en steden bevordert.
 3. 3. Ook voor dít initiatief heeft SCS subsidie mogen ontvangen van het Ministerie vanSZW. Daarnaast wordt het initiatief ondersteund door bijvoorbeeld• Stg. Hulp in Praktijk (HiP: www.stichtinghip.nl) en de• Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV: www.npvzorg.nl), organisaties die sterk betrokken zijn (geweest) bij het opzetten van het platform Kerk & WMO (www.kerkenwmo.nl).Wij hopen van harte dat wij met dit concept ook de diaconie/charitas en úwburgerlijke gemeente kunnen dienen.Tot slotDit Basisdocument vormt de eerste aanzet tot de start van een diaconaalplatform. Uiteraard is ook een andere vorm en/of inhoud denkbaar. Samen en ingoed overleg kunt u als kerken binnen het platform de wijzigingen aanbrengen dieu wenst: het is en blijft tenslotte úw Diaconaal Platform.Vanuit de landelijke Sodiak zullen wij uw platform - waar gewenst - ondersteunenen uw vraagbaak zijn.Joop van Delden(directeur SCS)
 4. 4. Convenant samenwerking diaconie ............................................... (naam kerk)en Diaconaal Platform ................................................................... (naam burgerlijke gemeente)De diaconie van de ........................................................................ kerkte .............................................................................................................,vertegenwoordigd door ........................................................................,hierna te noemen “betrokken partij”enDiaconaal Platform ................................................................................,vertegenwoordigd door ........................................................................,hierna te noemen “DP”;komen het volgende overeen:1. DP laat zich leiden door het Basisdocument Diaconaal Platform. Dit document maakt onderdeel uit van dit convenant.2. DP is verantwoordelijk, mede namens betrokken partij, besprekingen te voeren met de burgerlijke gemeente en andere maatschappelijke en diaconale organisaties, zodat deze organisatie één aanspreekpunt namens de aangesloten diaconieën hebben. Stichting Christelijke Schuldhulppreventie 2
 5. 5. 3. DP zal betrokken partij regelmatig informeren over de gevoerde gesprekken met externe partijen, genoemd onder twee. 4. DP zal betrokken partij regelmatig informeren over de bestaande situatie en ontwikkelingen op het gebied van de lokale sociale en maatschappelijke zorg. 5. DP kan de betrokken partij niet binden (zie ook punt 10 hieronder). 6. De betrokken partij zal (bij voorkeur) een vertegenwoordiger afvaardigen naar de klankbordgroep van het DP (met mogelijke vervanger). 7. De betrokken partij zal binnen (publicaties van) haar eigen kerkelijke gemeente informatie over en berichten van het DP vermelden. 8. De betrokken partij zal het DP informeren over haar maatschappelijke, sociale en diaconale activiteiten binnen de burgerlijke gemeente. 9. De betrokken partij zal ervoor zorgdragen relevante kennis en ervaring uit de eigen achterban beschikbaar te stellen ten behoeve van (werkgroepen van) het DP. 10. De betrokken partij behoudt zich het recht voor om haar medewerking, zowel in financiële zin als anderszins, te onthouden aan activiteiten die niet haar instemming hebben en dit zal in overleg al dan niet worden gecommuniceerd naar derden. Namens bovengenoemde diaconie: ..................................................... Namens Diaconaal Platform: .................................................................Stichting Christelijke Schuldhulppreventie3
 6. 6. Basisdocument Diaconaal Platform Missie De stem van de zwakkeren in de samenleving versterken en stem geven aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken. De sterkeren in de samenleving te betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren. Dit alles in navolging van Christus.1. Doel• Spreekbuis zijn vanuit de samenwerkende diaconieën naar de burgerlijke gemeente op het gebied van sociale en maatschappelijke zorg.• Gesprekspartner zijn voor diaconieën richting sociale, diaconale en maatschappelijke organisaties.• Stimuleren van sociale en diaconale zorg voor de plaatselijke samenleving en het (helpen) ontwikkelen van nieuwe initiatieven.• Samenwerken op het gebied van uitwisseling van kennis op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein tussen de aangesloten kerken/diaconieën.• Signaleren van ontwikkelingen op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein en de aangesloten kerken/diaconieën daarover informeren.• Signaleren van knelpunten en/of nood in de lokale samenleving.2. RechtsvormVooralsnog wil het Diaconaal Platform werken als “interkerkelijkdiaconaal platform,” waarbij de aangesloten diaconieënin een convenant afspraken maken over wederzijdseverantwoordelijkheden. Stichting Christelijke Schuldhulppreventie 4
 7. 7. 3. Participanten Diaconieën (of vergelijkbare organisaties) van alle lokale christelijke kerken kunnen zich bij het Diaconaal Platform aansluiten. 4. Samenwerkingsverbanden Het DP zoekt naar samenwerkingsverbanden met diaconale organisaties en welzijnsorganisaties, die de werkgroepen van informatie en deskundigheid kunnen voorzien. 5. Organisatiestructuur (zie schema op binnenzijde kaft achter) 5.1. Stuurgroep 5.1.1 Taken en verantwoordelijkheden • De stuurgroep vormt het dagelijks bestuur van het Diaconaal Platform. • De stuurgroep vertegenwoordigt het Diaconaal Platform naar buiten toe. Zij treedt daarbij op namens de aangesloten diaconieën, conform afspraken welke zijn vastgelegd in het convenant. 5.1.2.Samenstelling De stuurgroep bestaat uit 5 leden, werkend namens de deelnemende kerken/diaconieën • 1 uit de Kleine Oecumene. • 1 uit de Protestantse Kerk Nederland. • 1 uit de Rooms Katholieke Kerk. • 1 uit de Evangelische, Gereformeerde en/of Hersteld Hervormde Gemeente. • 1 uit een ander (inter)kerkelijk Verband.Stichting Christelijke Schuldhulppreventie5
 8. 8. Benoeming van leden van de stuurgroep vindt plaats door de Klankbordgroep. De stuurgroepleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar; zij kunnen eenmaal worden herbenoemd. Stuurgroepleden kunnen niet binnen twee jaar na aftreden worden herbenoemd. 5.1.3. Besluitvorming Alle besluiten van de stuurgroep worden genomen bij een meerderheid van tenminste 75% van leden ter vergadering aanwezig en minimaal 50% van het totaal aantal stuurgroepleden.5.2 Klankbordgroep 5.2.1. Taken • Meedenken, ideeën inbrengen en bijsturen en/of aansturen op voorstellen van de stuurgroep. • Uitwisselen van informatie met andere leden. • Kennisoverdracht tijdens bijeenkomsten. • Antenne- en/of signaalfunctie naar wat er speelt op sociaal, diaconaal en /of maatschappelijk gebied in de lokale samenleving. 5.2.2. Samenstelling Iedere participerende diaconie kan 1 lid leveren per zelfstandige kerk (plus vaste vervanger). Leden dienen bij voorkeur een ‘spin in het web’-positie in de eigen gemeente te hebben, zodat er korte lijnen zijn om informatie en vragen snel door te kunnen spelen. Stichting Christelijke Schuldhulppreventie 6
 9. 9. 5.2.3. Vergaderen De klankbordgroep zal 2 maal per jaar vergaderen op uitnodiging van de stuurgroep of wanneer 5 of meer leden van de klankbordgroep hierom verzoeken. 5.3. Werkgroepen 5.3.1. Structuur, doel en bevoegdheden Er worden 3 werkgroepen ingesteld: I. Welzijn en zorg Doel: Het volgen van ontwikkelingen in de sociale wetgeving en de maatschappij, met name de consequenties voor de Zwolse situatie. Daarbij voorstellen doen hoe de kerk op deze ontwikkelingen kan reageren. Het gevraagd en ongevraagd informeren, ondersteunen en adviseren van de stuurgroep, de andere werkgroepen en de vertegenwoordigers van het Diaconaal Platform in overlegorganen met betrekking tot deze ontwikkelingen. Bevoegdheden: Namens het Diaconaal Platform naar buiten treden, met name richting overheidsinstanties e.d. (na met de consultatie stuurgroep). II. Werk en inkomen Doel: In kaart brengen van alle mogelijkheden die er lokaal zijn om inwoners van de burgerlijke gemeente in hun financiële nood te helpen (zowel m.b.t. overheidssteun als initiatieven van kerken en particulieren). Nieuwe initiatieven op het gebied van financiële hulp (helpen) ontwikkelen. Bevoegdheden: Contacten leggen met hulpverlenende instanties e.d. (na consultatie stuurgroep).Stichting Christelijke Schuldhulppreventie7
 10. 10. III. Zorg en samenleving Doel: Het coördineren van (inter)kerkelijke zorgverlening aan de plaatselijke samenleving. Afstemmen van zorgprojecten op wijkniveau en terugkoppeling van geslaagde projecten in de lokale samenleving. Nieuwe initiatieven op het gebied van christelijke zorg ten behoeve van de samenleving (helpen) ontwikkelen. Bevoegdheden: Contacten leggen met hulpverlenende instanties e.d. (na consultatie stuurgroep). 5.3.2. Samenstelling Iedere werkgroep bestaat uit 5-8 leden. De leden dienen betrokken christenen te zijn uit de volle breedte van de achterban. Daarbij is het niet direct van belang of het ambtsdragers zijn of niet. In iedere werkgroep neemt een lid van de stuurgroep deel. 5.3.3.Vergaderen De werkgroepen zullen zoveel samenkomen als nodig wordt geacht. 5.3.4.Besluitvorming Alle besluiten van de werkgroepen worden genomen bij meerderheid van stemmen.6. SlotbepalingenWijzigingen in dit document kunnen slechts worden doorgevoerdna goedkeuring van minimaal 75% van de participerendediaconieën. Stichting Christelijke Schuldhulppreventie 8
 11. 11. Gekozen uit verschillende StuurgroepdenominatiesAfgevaardigden uitkerken 2x per jaar KlankbordgroepVoeding Werkgroep Werkgroep Werkgroepklankbordgroep Werk & Welzijn & Zorg & Inkomen Zorg Samenleving zoals zoals zoalsDiverse organisaties die SCS HiP en GIDSnetwerk enwerkzaam zijn op dit vlak Present NPVDiaconaal platform Contactgegevens Stichting Christelijke Schuldhulppreventie (SCS) Postbus 225 8000 AE ZWOLLE Telefoon 038 – 82 00 111 www.stichtingscs.nl info@stichtingscs.nl
 12. 12. Stichting Christelijke Schuldhulppreventie 10

×