Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kantelu oikeuskanslerille 1.10.2014

More Related Content

Viewers also liked (16)

More from Joonas Pekkanen (20)

Kantelu oikeuskanslerille 1.10.2014

  1. 1. TIEDOTE 1.10.2014 Avoin ministeriö ry on tänään tehnyt oikeuskanslerille kantelun opetus­ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusyksikön toiminnasta koskien tekijänoikeuslain valmistelun salailua. Kantelu tiedoksenne ohessa. Joonas Pekkanen, Avoin ministeriö ry puheenjohtaja, puh. 050­5846800 Kantelu oikeuskanslerille opetus­ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusyksikön toiminnasta Pyydän oikeuskansleria tutkimaan onko opetus­ja kultuuriministeriön tekijänoikeusyksikkö toiminut sen toimintaa ohjaavien lakien ja ohjeiden ja hyvän hallintotavan mukaisesti tekijänoikeuslain valmistelussa. Tekijänoikeusyksikössä on valmisteltu hallituksen esitystä tekijänoikeuslain uudistamiseksi. Valmistelussa ei ole noudatettu valtioneuvoston periaatepäätöksellä vahvistamia ohjeita kuulemisesta lainvalmistelussa eikä julkisuuslakia. Julkisuuslain mukaan ministeriöillä on tiedonantovelvollisuus myös keskeneräisissä asioissa. Kuuleminen säädösvalmistelussa ­ohjeissa [1] ministeriöt velvoitetaan kuulemaan muun muassa kansalaisia ja järjestöjä. Kuulemisella tarkoitetaan sidosryhmien näkemysten, tietojen ja kokemusten hankkimista valmisteltavasta asiasta. Vaikka ministeriö olisi järjestänyt osana uudistusten valmistelua erilaisia kuulemisia on se velvoitettu pyytämään kirjalliset lausunnot lopullisen lakiluonnoksen valmistuttua. Ohjeiden mukaan “[s]äädösehdotuksesta pyydetään kirjallinen lausunto silloinkin, kun valmistelussa on aikaisemmissa vaiheissa pyydetty kirjallisia kannanottoja tai käytetty muita kuulemisen menetelmiä.” Lehtihaastettelussa 25.9.2014 lainvalmistelusta OKM:n tekijänoikeusyksikössä vastannut virkamies kuitenkin kertoo, että “[...] sellaista juuri ennen hallituksen esityksen antamista tehtyä lopullista luonnosvaihetta meillä ei ole, ellei siihen ole jotain erityistä syytä, että pitää jokin lausuntokierros käydä jostain asiasta. Lakiehdotus on sitten julkinen, kun se on hyväksytty valtioneuvostossa.” [2] Tekijänoikeusyksikössä valmisteltuun hallituksen esitysluonnokseen on lehtitietojen perusteella [3] sisällytetty myös kohtia, kuten ns. must carry ­säännös, joista ei ole tiedotettu lain ja ohjeiden edellyttämällä tavalla mitään julkisesti ja joista ei löydy tietoa OKM:n kyseiseen lain valmistelutyötä koskevalta nettisivulta.
  2. 2. Kokonaisuudessaan kyseisen lain valmisteluprosessi ei ole vastannut hyvän hallinnon periaatteiden, oikeusministeriön laatimien ja valtioneuvoston vahvistamien ohjeiden ja julkisuuslain asettamiin vaatimuksiin. Lainvalmistelusta vastanneiden virkamiesten toimintaa tulisi myös tarkastella virkavastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmasta. Kulttuuriministeri Arhinmäen 7.10.2013 allekirjoittamassa toimeksiannossa erityisesti edellytettiin, että “[h]anke toteutetaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti”. Kansalaisten oikeutetut odotukset eivät ole täyttyneet. Helsingissä 1.10.2014 Joonas Pekkanen Avoin ministeriö ry [1] http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/182010kuuleminensaadosvalmiste lussa.ohjeet.html [2] http://www.digitoday.fi/yhteiskunta/2014/09/25/tasta­syysta­tekijanoikeuslain­luonnos­ei­ole­julki nen/201413241/66 [3] http://www.digitoday.fi/yhteiskunta/2014/09/23/tekijanoikeuslain­muutos­voi­nostaa­kaapeli­tv­m aksuja/201413115/66

×