Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avoin ministeriö toimintakertomus 2012-2013

535 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avoin ministeriö toimintakertomus 2012-2013

 1. 1. Toimintakertomus 2012-2013 Avoin ministeriö rekisteröity yhdistys ry y-tunnus 2474403-9
 2. 2. Toimintakertomus 2012-2013 Toimintakertomus 2012-2013 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö 2012-2013 2.1. Kansalaisaloitelaki ja aloitteiden käsittely 2.2. Kansalaisaloitteet 2012-2013 2.2.1. Turkistarhaton Suomi - aloite eläinsuojelulain muuttamiseksi 2.2.2. Energiajuomien myyntikielto alle 16-vuotiaille 2.2.3. Kansanäänestys mietojen alkoholijuomien myynnin vapauttamisesta 2.2.4. Järkeä tekijänoikeuslakiin - aloite tekijänoikeus ja rikoslain muuttamiseksi 2.2.5. Tahdon2013 - lakialoite tasa-arvoisen avioliittolain puolesta 2.2.6. Rahankeräyslaki uusiksi 2.3. Avaintapahtumia 2012-2013 3. Yhdistyksen toiminta 3.1. Verkkopalvelut 3.1.1. Avoinministerio.fi 3.1.2. Avoinvaltuusto.fi 3.2. Tapahtumat ja tilaisuudet 3.2.1. Keskustelutilaisuus Hämeenlinnassa 17.8.2012 3.2.2. Open Knowledge Festival 3.2.3. Muut tilaisuudet 3.3. Koulutustoiminta 3.2. Julkaisut ja tieteellinen tutkimusyhteistyö 3.2.1. Oikeus-lehti 3.2.2. The Open Book 3.2.3. Tutkimusyhteistyö 3.3. Tiedotustoiminta 4. Yhdistyksen hallinto 5. Luottamustehtävät, yhteistyöverkostot ja kansainväliset kumppanuudet 5.1. Suomen Open Government Partnership -työryhmän jäsenyys 5.2. Open Knowledge Finland ry:n (OKFFI) perustaminen 5.3. OKFFI Open Democracy Working Group 5.4. European Citizens Initiative -yhteistyö 5.5. Kansainvälinen D-CENT -hanke 5.6. Muu yhteistyö 6. Talous 6.1. Apurahat ja avustukset 6.2. Tulos ja tase
 3. 3. 1. Johdanto 1.1. Yhdistyksen tarkoitus Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on aktiivisesti muuttaa Suomen lainsäädäntöä                avoimempaan ja oikeudenmukaisempaan suuntaan kansalaisaloitteiden kautta. Yhdistys on              puoluepoliittisesti ja ideologisesti sitoutumaton. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: ● pyrkii mahdollistamaan laadukkaiden kansalaisaloitteiden laatimisen ja aloitteiden            saamisen eduskunnan käsittelyyn, ● korostaa julkisen avoimen keskustelun, asiantuntijuuden sekä tutkimuksen ja tiedon                merkitystä lainvalmistelussa, ● tuottaa ja ylläpitää toiminnan tarkoitusta tukevia tietojärjestelmiä toimien yhteistyössä mahdollisimman laajalti kansalaisten, medioiden, järjestöjen, poliittisten              toimijoiden ja viranomaisten kanssa, kansallisesti ja kansainvälisesti. 1.2. Yleiskatsaus 2012-2013 Avoin ministeriö rekisteröity yhdistys ry perustettiin 14.4.2012 ja kirjattiin yhdistysrekisteriin                  1.6.2012 eli vuosi 2012 oli yhdistyksen ensimmäinen toimintavuosi. Suomessa otettiin historiallinen kehitysaskel 1.3.2012, kun perustuslain muutos ja                kansalaisaloitelaki, jotka takaavat 50 000 kannattajan lakiehdotuksille eduskunnan käsittelyn,                astuivat voimaan. Avoin ministeriö on ensimmäisen toimintavuotensa aikana tukemaan kansalaisaloiteinstituution              ensiaskelia. Toiminta on keskittynyt verkkopalveluiden kehittämiseen, kansalaisaloitteiden            perusteellisen eduskuntakäsittelyn puolustamiseen julkisuudessa sekä yksittäisten kansalaisten            ja kansalaisjärjestöjen auttamiseen aloitteiden valmistelussa ja kampanjoinnissa. Avoin              ministeriö on pyrkinyt tuomaan yhteen ihmisiä, jotka ovat valmiita talkoohengessä edistämään                    yhdistyksen tarkoitusta, deliberatiivisen demokratian kehittymistä ja avointa hallintoa Suomessa. 2. Toimintaympäristö 2012-2013 2.1. Kansalaisaloitelaki ja aloitteiden käsittely Kansalaisaloitelaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012) ja perustuslain muutos       
 4. 4. (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111112) tulivat voimaan 1.3.2012. Perustuslain 53 §:ään            lisäättiin uusi momentti, jonka mukaan “Vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla              Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi sen mukaan kuin                      lailla säädetään.” Useissa Euroopan maissa on voimassa kansalaisaloitemahdollisuus, mutta sähköinen              osallistumismahdollisuus on puuttunut. Suomessa 50 000 kannattajan raja vastaa noin 1,2                    prosenttia äänestäjistä. Aikaa kannatuksen keräämiseen on kuusi kuukautta. Eduskunta kävi vasta keväällä 2013, kun ensimmäinen aloite oli jätetty eduskuntaan,                    keskustelua siitä, kuinka aloitteita tulisi eduskunnassa käsitellä. Avoin ministeriö otti vahvasti                    osaa julkiseen keskusteluun sekä piti yhteyttä kansanedustajiin, eduskuntaryhmiin ja                eduskunnan puhemiesneuvoston jäseniin. 2.2. Kansalaisaloitteet 2012-2013 Ensimmäisen toimintavuoden aikana Avoin ministeriö on ollut mukana lukuisissa                kansalaisaloitteissa. Osa on johtanut varsinaisiin aloitteisiin, osa on yhä valmisteilla ja osa ei ole                          saavuttanut kannatusta. Oikeusministeriön joulukuun alussa 2012 julkaisema sähköinen              allekirjoituspalvelu poisti tarpeen ylläpitää Avoimen ministeriön omaa sähköistä              allekirjoituspalvelua. Samalla kynnys valmistella aloitteita ja suunnitella tehokkaita kampanjoita                laski ja joulukuun alussa sekä 2013 alussa kansalaiset pistivätkin vireille kymmeniä heikosti                      valmisteltuja aloitteita. Lähde: www.kannatusilmoitukset.fi Mukana oli kuitenkin puolentusinaa aloitetta, joilla oli enemmän tai vähemmän suunnitelmallinen                    kampanja. Avoin ministeriö oli mukana useissa niistä. Toimintavuonna vireillepantuja ja                  valmisteluja aloitteita, joissa Avoin ministeriö on ollut osallisena, on kuvattu seuraavassa. 2.2.1.Turkistarhaton Suomi - aloite eläinsuojelulain muuttamiseksi
 5. 5. Aloite keräsi 14.5.-14.11.2012 välisenä aikana noin 70 000 kannattajaa, joista vajaa tuhat                      allekirjoittivat aloitteen historiallisesti sähköisesti Avoimen ministeriön palvelun kautta              pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Aloitteen kampanjasta vastasivat Animalia,            Luontoliitto, Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Oikeutta eläimille ry. Aloitteen                varaedustajana toimi Avoimen ministeriön puheenjohtaja Joonas Pekkanen. Aloitteen              luonnosta ennen vireillepanoa kommentoivat Avoimen ministeriön vapaaehtoisjuristit.            Aloite luovutettiin eduskunnalle 5.3.2013. Paikalla oli Avoimen ministeriön Aleksi Rossi. 2.2.2.Energiajuomien myyntikielto alle 16-vuotiaille Aloite (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5) keräsi 3.9.2012 - 3.3.2013 välisenä            aikana noin 32 000 kannattajaa, joista vajaa 9000 allekirjoitti aloitteen sähköisesti                    oikeusministeriön kansalaisaloite.fi tai avoimenministerio.fi -palveluissa. Aloitteen          kampanjasta vastasi Vanhempainliitto. Aloitteen varaedustajana toimi Avoimen            ministeriön puheenjohtaja Joonas Pekkanen. 2.2.3.Kansanäänestys mietojen alkoholijuomien myynnin vapauttamisesta Aloite (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/26) keräsi 15.10.2012 - 15.4.2013 välisenä            aikana vajaat 3000 kannattajaa kansalaisaloite.fi ja avoinministerio.fi -palveluissa.              Aloitteen kampanjasta vastasi Petri Viglione ja Avoin ministeriö. Aloitteen vireillepanijoina                  ja edustajina toimivat Avoin ministeriön ry:n Joonas Pekkanen ja Aleksi Rossi. Aloitteen                      lakiehdotuksen auttoivat laatimaan Avoimen ministeirön vapaaehtoisjuristit. 2.2.4.Järkeä tekijänoikeuslakiin - aloite tekijänoikeus ja rikoslain muuttamiseksi Aloite (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/70) aloitti keräämään nimiä 23.1.2013 ja            päättyy 23.7.2013. Tekijönoikeuslainsäädännön muuttamiseen tähtäävää kansalaisaloitetta valmisteltiin        avoimesti ja osallistavasti Avoin ministeriö -palvelun puitteissa. Kampanja julkistettiin                21.11.2012 ja ensimmäinen luonnos lakialoitteesta julkaistiin 28.11.2012.            Tekijänoikeusjärjestöiltä on pyydetty 10.12.2012 sähköpostitse kommentteja ja            ehdotuksia lakiluonnokseen. Lakiluonnosta on muokattu julkisen keskustelun ja saadun                palautteen perusteella. Esityksessä on tarkoituksella poikettu hallituksen esitysten              muotosuosituksista, jotta esitys olisi selkeämmin kansalaisten, kansanedustajien ja              tiedotusvälineiden ymmärrettävissä. Ideaa kommentoi alunperin avoinministerio.fi -palvelussa ja sähköpostitse yli 100 ihmistä                  ja sen puolesta (1141 kpl) ja vastaan (1 kpl) otti kantaa valmistelun aikana yhteensä                          1142 ihmistä. Aloite kirjoitettiin vapaaehtoisjuristien toimesta kerättyjen kommenttien              perusteella hallituksen esitystä muistuttavaan lakiehdotuksen muotoon. Muotoilussa            otettiin kuitenkin huomioon esityksen luettavuus, joten perusteluosuudessa avattiin              jokainen muutos säädösteksteineen. Aloitteen vireillepanijoina ovat Idean sivu Avoimen               
 6. 6. ministeirön verkkopalvelussa on    http://www.avoinministerio.fi/ideat/362-jarkea-tekijanoikeuslakiin. Kansalaisaloitteen pantiin virallisesti vireille      23.1.2013 ja keräysaika päättyy viimeistään 6          kuukauden päästä 23.7.2013. Aloitteen      vireillepanijoina toimivat Joonas Pekkanen, Aleksi        Rossi, Timo Vuorensola, Roope Mokka, Alf Rehn,            Alex Nieminen, Tarmo Toikkanen, Tanja        Aitamurto, Dan Koivulaakso, Taneli Tikka, Kari A.            Hintikka, Saku Sairanen ja Ville Oksanen.          Aloitteen edustajana toimii Joonas Pekkanen ja          varaedustajana Aleksi Rossi,    aleksi.rossi@avoinministerio.fi. 2.2.5.Tahdon2013 - lakialoite tasa-arvoisen avioliittolain puolesta Avoin ministeriö julkisti verkkopalvelussaan idean kansalaisaloitteesta tasa-arvoisen            avioliittolain puolesta samana päivänä, kun itse palvelu lanseerattiin 1.3.2012. Kesän                  2012 aikana aiheesta kiinnostuneet aktiivit ottivat yhteyttä Avoimeen ministeriöön ja                  kesän ja syksyn aikana Avoimen ministeriön vapaaehtoiset ja asiantuntijat sparrasivat                  hanketta. Loppuvuodesta 2012 aloitteen aktiivit päättivät perustaa aloitteelle oman                yhdistyksensä ja organisoida toimintansa sen ympärille. Tämä oli ensimmäinen kerta,                  kun Avoimen ministeriön piiristä lähtenyt idea synnytti ison kansanliikkeen ja oman                    yhdistyksenä. Tasa-arvoinen Suomi ry:n hallituksessa ovat Avoimen ministeriö ry:nkin                hallituksessa toimintavuonna toimineet Milla Halme ja Anna Saarela. Anna Saarela myös                    veti aloitteen lakiehdotuksen muotoon kirjoittanutta talkootiimiä. Aloite lanseerattiin ison mediahuomion saattelemana 19.3.2013. Sitä oli edeltänyt                lakivaliokunnan päätös olla ottamatta käsittelyyn kansanedustajien samaa tarkoitusperää              ajanut lakialoite. Aloite teki kerralla verkkodemokratian historiaa kansainvälisessä              mittakaavassa kun yli 100 000 ihmistä - 3 prosenttia äänioikeutetuista kansalaisista -                      allekirjoitti aloitteen sähköisesti ensimmäinen vuorokauden aikana. 2.2.6.Rahankeräyslaki uusiksi
 7. 7. 2.3. Avaintapahtumia 2012-2013 ● Tammi-helmikuussa 2012 järjestettiin useita avoimia ideariihiä Avoimen ministeriön toiminnan ja verkkopalvelun kehittämisekis. Tiloja tarjosivat käyttöönsä muun muassa Idean Oy, Reaktor Oy ja Kisko Labs Oy. Vapaaehtois ohjelmistokehittäjät ohjelmoivat palvelun perusversion talkootyönä ja se julkaistiin 1.3.2012 suorassa YLE:n radiolähetyksessä. ● 1.3.2012 astui voimaan kansalasialoitelaki ja perustuslain muutos, joka takaa 50 000 kansalaiselle mahdollisuuden saada asiansa eduskunnan käsittelyyn. ● 14.4.2012 järjestettiin Ravintola Kappelissa Avoin ministeriö ry:n perustamiskokous. Perustajajäseniä yhdistyksellä oli 23 kappaletta. ● 25.4.2012 yhdistys valittiin Sitran Uusi Demokratia -ohjelman kärkihankkeeksi ja sai 30 000 euron hankevauhditus tuen. ● 1.6.2012 yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin rekisterinumerolla 208.095. ● 1.10.2012 yhdistys lanseerasi Suomen ensimmäisen Viestintäviraston hyväksymän sähköisen kannatusilmoitusten keräysalusta. ● 1.12.2012 oikeusministeriö julkaisi kansalaisaloite.fi-palvelun sähköiseen kanantusilmoitusten keräämiseen.
 8. 8. 3. Yhdistyksen toiminta 3.1. Verkkopalvelut 3.1.1.Avoinministerio.fi Avoin ministeriö -verkkopalvelu julkaistiin 1.3.2012 suorassa YLE:n radiolähetyksessä samana                päivänä, kun kansalaisaloitelaki astui voimaan. Palvelun perustoiminnallisuutena on              mahdollistaa kaikille ideoiden esittäminen mahdollisiksi kansalaisaloitteiksi. Tavoitteena on              tehdä kynnys mahdollisimman matalaksi esittää ideoita ja saada niihin kommentte ennen kuin                      niistä pistetään vireille varsinaisia kanslalaisaloitteita. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus                arvioida ja jalostaa ideoita, jotta aloitteet olisivat mahdollisimman hyvin valmisteltuja ja niilla olisi                        realistiset mahdollisuudet onnistua. Palvelu on kehitettu avoimella lähdekoodilla. Projekti löytyy                  osoitteesta https://github.com/avoinministerio/avoinministerio. Palvelun käytettävyyttä ja        toiminnallisuuksia kehitetään jatkossa palautteen ja rahoituksen perusteella. Kesällä 2012 päätettiin myös lisätä palveluun mahdollisuus tehdä virallisia sähköisiä                  kannatusilmoituksia. Toiminnallisuudelle saatiin Viestintäviraston hyväksyntä 18.9.2012 ja se              julkaistiin 1.10.2012 yhdessä Vanhempainliiton kampanjoiman kansalaisaloitteen kanssa.            Sähköisellä allekirjoitustoiminnallisuudella saatiin runsaasti kotimaista ja kansainvälistä            näkyvyyttä, mutta vain osa pankeista antoi pankkitunnuksilla tunnistautumisen ilmaiseksi                Avoimen ministeriön käyttöön neuvotteluista huolimatta. Kaikkien suurimpien pankkien asiakkaat                joutuivat maksamaan tunnistautumisen kustannukset ennen kuin pääsivät jättämään sähköisen                kannatusilmoituksen. Oikeusministeriö julkaisi 1.12.2012 kansalaisaloite.fi-palvelun, jossa          käyttäjille
 9. 9. 3.1.2.Avoinvaltuusto.fi Avoin valtuusto -palvelu on Avoin ministeriö -verkkopalvelusta kuntatason vaikuttamiseen                muokattu versio. Siinä vaikuttamiskanavana ei ole kansalaisaloite, jolle kerätään 50 000                    kannattajaa, vaan kuntatason ideoille pyritään keräämään niin paljon näkyvyyttä, että kunnan                    valtuutetun kiinnostuvat ideoiden edistämisestä. Valtuutetut voivat “adoptoida” kansalaisten              ehdottaman idean ja jättää sen nimissään valtuustoaloitteena kunnan virkamiehille. Valtuutettu                  raportoi ideaa kannattaneelle yhteisölle, miten aloite etenee kunnan rattaistossa. Idea on kehitetty alun perin Erkki Perälän esittämän kunnallista aloitejärjestelmää koskevan                    kritiikin (http://erkkiperala.fi/2013/02/13/aloitejarjestelma-on-vitsi-tehdaan-parempi/) ja ideariihien      perusteella. Sen kehittämiseksi on haettu ja saatu 2013 vuoden puolella 5000 euron avustus                        Sitralta. Palvelu julkaistaan 2013 aikana pilottikäyttöön. 3.2. Tapahtumat ja tilaisuudet 3.2.1. Keskustelutilaisuus Hämeenlinnassa 17.8.2012 Avoin ministeriö järjesti 17.8.2012 nettiin striimatun (linkki nauhoitettuun lähetykseen on                  http://bambuser.com/v/2909103) Hämeenlinnassa Kansanopistolla. Keskusteluun osallistui        useampi vaalipiirin kansanedustajista, Johannes Koskinen, Jouko Skinnari ja Mika Kari.                  Paneelin puheenjohtajana toimi Avoimen ministeriön Joonas Pekkanen. 3.2.2.Open Knowledge Festival Avoin ministeriö oli pääjärjestänä Helsingissä syyskuussa 2012 ensimmäistä kertaa järjestetyn                  Open Knowledge Festival -tapahtuman Open Democracy and Citizen Movements                -sisältöstriimin toteuttamisessa. Avoimen demokratian striimin puhujiksi Avoin ministeriö              organisoi muun muassa europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäen, Islannin perustuslain              joukkoistamisen teknisestä organisoinnista vastanneen Finnur Magnussonin sekä osallistuvan              budjetoinnin asiantuntijan Tiago Peixoton Maailmanpankista. Koko striimin sisältöön voi tutustua                  tapahtuman sivulla http://okfestival.org/open-democracy-and-citizen-movements/. Osa      esityksistä tallennettiin videolle, joihin löytyy linkit samalta sivulta.
 10. 10. Open Knowledge Festival toi Avoimelle ministeriölle runsaasti kansainvälisiä kontakteja ja                  näkyvyyttä. Tapahtuma johti myös Open Knowledge Finland ry:n perustamiseen vuoden                  lopussa. 3.2.3.Muut tilaisuudet Avoin ministeriö vierailu toimintavuoden aikana useilla paikkakunnilla, jotta toiminnalle ja kansalaisaloitteille saataisiin maantieteellisesti laajempaa kattavuutta eikä toiminta olisi liian Helsinki-painotteista. Avoimen ministeriön järjestämiä keskustelutilaisuuksia järjestettiin muun muassa Jyväskylässä, Turussa, Lappeenrannassa, HämeeRovaniemellä, Tampereella. Avoin ministeriö järjesti julkisen “Kansanäänestykset uutena vaikuttamiskanavana - case:                alkoholijuomien vähittäismyynti” - seminaarin 10.12.2012 eduskunnan Kansalaisinfossa.            Puhujina seminaarissa olivat muun muassa Maija Setälä, yleisen valtio-opin professori, Turun                    Yliopisto, Mikko Alkio, väitöskirjatutkija sekä Teemu Ropponen, oikeusministeriöstä. 8. ja 9. helmikuuta 2013 Avoin ministeriö oli mukana ydintiimissä Open Knowledge Convention                        -tapahtuman (http://fi.okfn.org/convention/) järjestämiseksi Tuusulassa. Tapahtuma toi yhteen            avoimuuden eri osa-aluiden aktivisteja, julkishallinnon edustajia ja tutkijoita. Lisäksi Avoim ministeriö järjesti lukuisia workshoppeja, kuten aloitteiden kampanjointiin                keskittunut 1.11.2012 tilaisuuden, jossa vertaisopittiin asiantuntijoilta ja aiemmilta kampanjoilta: 3.3. Koulutustoiminta Avoin ministeriö järjesti alkuvuodesta 2013 koulutuksen
 11. 11. Lähde: http://www.otavanopisto.fi/kansalaisaloitteella-vaikuttamisen-perusteet ja http://www.eventilla.com/kansalaisaloite/ 3.2. Julkaisut ja tieteellinen tutkimusyhteistyö 3.2.1.Oikeus-lehti Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys julkaisivat                  Oikeus -aikakausilehden numnerossa 2012:4 kirjoituksen, jossa Avoin ministeriö ry:n                puheenjohtaja Joonas Pekkanen kuvailee yhdostyksen toimintaa ja tavoitteita deliberatiivisen                demokratian viitekehyksessä. Koko teksti on luettavissa pdf-muodossa sivulla:              https://docs.google.com/file/d/0By3mtyd6It8ILWFZdUVlMkxjZlk/edit?usp=sharing 3.2.2.The Open Book Avoin ministeriö kutsuttiin osallistumaan kansainväliseen The Open Book -hankkeeseen, jonka                 
 12. 12. kirjoittamiseen osallistui 25 avoimuuden prioneeria eri puolilta maailmaa Lontoosta Sao                  Pauloon. Kirja luotaa - Avoimen ministeriön osaltaan edustaman - kansainvälisen “avoimuuden                    liikkeen” sosiaalisia ja teknologisia vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Kirjan voi lukea verkossa                    osoitteessa http://openbook.okfn.org/. Joonas Pekkanen kirjoitti kirjaan avoimen demokratian              näkökulmasta artikkelin “Transforming Western Societies” (s. 15). Lähde: http://openbook.okfn.org/#info 3.2.3.Tutkimusyhteistyö Avoin ministeriö, ennen kaikkea Aleksi Rossi, on tehnyt tiivisitä yhteistyötä Åbo Akademin                      tutkijoiden kanssa. Avoimen minsiteriön verkkopalvelussa on 2012-2013 kerätty tietoa käyttäjien                  demokratiakokemuksista. Tutkimuksen tavoitteena on pitkittäistutkimuksena kartoittaa sitä,            miten kansalaisten demokratiakäsityksen muuttuvat kansalaisaloiteinstituution voimaantulon ja            yleistymisen myötä. 3.3. Tiedotustoiminta Yhdistys lähetti 2012 aikana kuusi uutiskirjettä kaikille käyttäjille, keskimäärin 72 twitter viestiä                      kuukausittain ja satoja Facebook-postausta. Lisäksi uutisvälineille lähetettiin kuusi ja                kansanedustajille kolme tiedotetta. Loppuvuodesta 2012 uutiskirjeiden ja twitter-päivitysten tahti hidastui merkittävästi johtuen               
 13. 13. vapaaehtoisten muista kiireistä. Lähde: http://www.tweetstats.com/graphs/avoinministerio Avoinministerio-twitter tilin twiittien tagipilvi näytti tältä: Lähde: http://www.tweetstats.com/graphs/avoinministerio#tcloud_words Avoimen ministeriön Facebook-sivulla (www.facebook.com/Avoinministerio) on yhteensä noin 2200 tykkääjä, jolla tavoittaa yhteensä yli 480,000 “friends of fans” -käyttäjää:
 14. 14. 4. Yhdistyksen hallinto Perustamiskokouksessa 14.4.2012 yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittiin Joonas Pekkanen              (pj), Ilkka Vuorikuru (vpj), Aleksi Rossi (rahastonhoitaja), Anna Saarela (sihteeri), Jukka                    Relander, Mika Salminen, Heli Liukkonen, Jorma Nordlin, Markus Petteri Laine ja Milla Halme.                        Yhdistyksen toiminnanjohtajana on toiminut puheenjohtaja Joonas Pekkanen. Hallitus on tehnyt päätöksiä ja keskustellut keskenään suljetussa Facebook-ryhmässä.                Epävirallisten tapaamisten lisäksi hallitus on kokoontunut vuoden 2012 aikana kaksi kertaa                    virallisesti kokouksiin, joista on tehty pöytäkirjat (27.9.2012 ja 22.5.2012). Yhdistyksellä oli 31.12.2012 jäseniä 23 kappaletta. Tilikauden aikana ei järjestetty ylimääräisiä                    jäsenkokouksia. 5. Luottamustehtävät, yhteistyöverkostot ja kansainväliset kumppanuudet 5.1. Suomen Open Government Partnership -työryhmän jäsenyys Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen nimitti Avoin ministeriö ry:n Joonas Pekkanen                    Valtiovarainministeriön puheenjohtamaan Open Government Partnership -työryhmään 3.9.2012            (asettamispäätös: http://www.hare.vn.fi/upload/Asiakirjat/18747/218731811837451.PDF) Suomi ilmoitti kesäkuussa 2012 aikeistaan liittyä Open Goverment Partnership -yhteisöön.                 
 15. 15. Liittymisen edellytyksenä oli kansallisen toimintasuunnitelman laatiminen kansalaisia            osallistavasti. Avoin ministeriö oli työryhmän ainoa aktiivinen kansalaisyhteiskunnan edustaja ja                  pyrki pitämään huolen siitä, että suunnitelmaan sisällytetään niitä asioita, joita avoimen tiedon ja                        demokratian yhteisö pitää tärkeinä eikä vain asioita, joita              julkishallinto oli muutenkin aikeissa toteuttaa jo käynnistyneiden            hankkeiden puitteissa. Kansalaisten palautetta kerättiin useissa          tilaisuuksissa eri puolilla Suomea ja verkon yli. Suunnitelma              huhtikuussa 2013. Suomen liittyessä virallisesti OGP:n jäseneksi, Joonas          Pekkanen osallistui 23.-23.4.2013 Lontoon OGP-tapahtumaan        kutsuttuna kansalaisyhteiskunnan edustajana. 5.2. Open Knowledge Finland ry:n (OKFFI) perustaminen Avoin ministeriö oli mukana perustamassa Open Knowledge Finland ry:tä 21.12.2012                  perustajajäsenenä. Kyseessä on eri “avoimuuden” aihealueiden toimintaa koordinoiva yhdistys,                jonka puitteissa niin avoimen data, avoimen demokratian, avoimen tutkimuksen, avoimien                  lisenssien kuin avoimien oppimateriaalienkin toimijat voivat löytää toisensa. OKFFI pyrkii                  antamaan puitteet ketterälle toiminnalle ja helpottamaan rahoituksen hankkimista ilman, että eri                    hankkeita varten tarvitsisi perustaa omia yhdistyksiään. Sääntöjensä mukaan OKFFI:n tarkoituksena on edistää tiedon avoimuutta ja avoimen tiedon                    hyödyntämistä sekä edesauttaa avoimen yhteiskunnan kehittymistä. Tarkoituksensa            toteuttamiseksi OFFI edistää alan toimijoiden verkostoitumista, antaa julkisuuteen lausuntoja,                laatii selvityksiä ja aloitteita, toteuttaa ja tukee tarkoitustaan tukevia hankkeita ja projekteja,                      tuottaa ja ylläpitää tarkoitustaan tukevia tietojärjestelmiä. OKFFI kuuluu kansainväliseen Open Knowledge Foundation -yhteisöön, jolla on itsenäisiä                  paikallisosastoja yli 20 eri maassa: http://okfn.org/local/. 5.3. OKFFI Open Democracy Working Group Open Democracy Working Group (ODWG) oli keväällä 2013 ensimmäisiä OKFFI:n alle                    perustettuja avoimia työryhmiä. ODWG:n tavoitteena kehittää ja edistää avoimen demokratian välineitä ja toimintamalleja ja                    avoimen tiedon ja osallistumisen vaikuttavuuden lisääminen. Tarkemmin ODWG:n toiminnasta                on tällä sivulla: http://fi.okfnpad.org/OKF-OpenDem. ODWG:n toiminta tukee ja laajentaa Avoin ministeriö ry:n omaa toimintaa. Työtyhmän kenttä kattaa muun muassa seuraavia alueita: ● avoin valmistelu ja päätöksenteko hallinnon kaikilla tasoilla ● osallistuva budjetointin
 16. 16. ● avoin lainsäädännön valmistelu ● päätöksenteon seuranta ● avoin kaupunkisuunnittelu 5.4. European Citizens Initiative -yhteistyö Avoimen ministeriön Aleksi Rossi on ollut 2012-2013 aktiivinen eurooppalaisen                kansalaisaloitteen sähköisen kannatuksenkeräysalustan ongelmien ratkaisemisessa.        ECI-järjestö, http://www.citizens-initiative.eu/, ja sen puheenjohtaja Carsten Berg ovat pyrkineet                ratkomaan Euroopan komission tarjoaman alustan ongelmia. Aiheen tiimoilta on järjestetty sekä                    teknisiä että ei-teknisiä työpajoja Helsingissä ja Brysselissä. 5.5. Kansainvälinen D-CENT -hanke Avoin ministeriö on pilottikumppanina Euroopan komission FP7-rahoitusohjelman kautta              rahoittamassa laajassa kansainvälisessä tutkimus- ja kehityshankkeessa, joka alkaa 2013 ja                  päättyy 2016. Hankkeessa ovat mukana myös Islannin demokratia työkaluja kehittänyt Icelandic                    Modern Media Initiative, Sorbonnen ja Katalonian yliopistot, www:n kehittäjän Tim Berners Leen                      luotsaama World Wide Web Consortium, Iso-Britannian Sitra-tyyppinen yksikkö Nesta, Open                  Knowledge Foundation sekä Forum Virium Suomesta. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään demokratiatyökaluja. Nimenomaisesti tarkoitus on tuoda                laajasti käyttöön open source -lähdekoodiin perustuva ilmainen sosiaalinen verkostopalvelu,                joka sisältää kaikki oleelliset kansanliikkeen tarvitsevat työkalut toimintansa organisoimseksi;                kommunikointi, tehtävien hallinta, dokumenttien hallinta ja editointi, kalenteritoiminnallisuudet,              jne. Lisäksi alustaa yhdistetään deliberatiiviseen demokratiaan liittyviä toiminnallisuuksia              esimerkiksi kansalaisten mielipiteiden selvittämiseksi. Avoin ministeriö ry pyrkii löytämään rahoitusta, jotta hankkeeseen voidaan osallistua                  mahdollisimman tiiviisti ja, jotta sen tuloksia voi hyödyntää mahdollisimman moni suomalainen                    ja kansainvälinen toimija.
 17. 17. 5.6. Muu yhteistyö Toimintavuonna Avoin ministeriö ry:n Aleksi Rossi ja Joonas Pekkanen ovat olleet aktiivisiä                      Oikeusministeriön Osallistumisympäristön kehittäjäyhteisön jäseniä. Avoin ministeriö on            osallistunut aktiivisesti kansalaisaloite.fi-palvelun testaamiseen. Avoin ministeriö ry ja Kansan                Muisti ry saivat 15 000 euron avustuksen Osallistumisympäristöhankkeeseen kuuluvan                kansalaisyhteiskuntalähtöisen pilotin toteuttamiseksi 2013 aikana. Kyseessä on toiminnallisuus,              joka mahdollistaisi sekä kehittäjäyhteisön että oikeusministeriön toteuttamien verkkopalveluiden              muuntaa tekstikokonaisuuksia perusmuotoon ja selvittämään niiden asiasanat semanttisella              analyysillä. Avoin ministeriön on aktiivinen toimintamallinsa levittämiseksi muihin maihin. Slovakiassa,                Liettuassa ja Italiassa on suunnitteleilla paikallisten Open Ministry -organisaatioiden                perustaminen Avoimen ministeriön sisarorganisaatioiksi. Avoin ministeriö tukee toimintaa              parhaansa mukaan. 6. Talous 6.1. Apurahat ja avustukset Yhdistys sai Sitralta 30 980 euroa hankevauhditustukea. Avoin ministeriö valittiin ensimmäiseksi                    hankkeeksi Sitran Uusi demokratia -ohjelmassa (http://www.sitra.fi/uusi-demokratia) keväällä            2012. Avoin ministeriö sai yhdessä Kansan muisti ry:n kanssa oikeusministeriötä 15 000 euron                      avustuksen. Avustus on SADe-ohjelmaan kuuluvan Osallistumisympäristön          “kansalaisyhteiskuntalähtöiset pilotit” -kokonaisuutta. Hankkeessa luodaan toiminnallisuus, joka            mahdollistaa kolmansien osapuolien palveluille ja oikeusministeriön omille palveluille              avainsanojen tunnistamisen tekstimassoista, mikä helpottaa palveluiden keskinäistä            linkittämistä.(http://blogi.otakantaa.fi/blogi/etsimme-kansalaisyhteiskuntalahtoisia-pilotteja-vuodel le-2012/) Yhdistys lisäksi haki mutta ei saanut toimintavuoden aikana lisäksi tukea RAY:ltä, Koneen                      säätiöltä ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
 18. 18. Yhdistys haki kesäkuussa 2012 rahankeräyslupaa, joka myönnettiin tammikuussa 2013. 6.2. Tulos ja tase Ensimmäisen toimintavuoden ylijäämä oli 2309,24 euroa.

×