Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kap4 Frekvens

1,681 views

Published on

Beskrivning av prevalens och incidens

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kap4 Frekvens

 1. 1. Kap 4: frekvens Jonas Ludvigsson
 2. 2. Bråk Numerator = Nämnare (antal som drabbas) Denominator = Täljare (antal som kan drabbas) 525 / 29 000
 3. 3. Prevalens Andel / Procent av en grupp som har en viss sjukdom Point Prevalence = andel vid en viss tidpunkt (ex. 1 jan 2009) Period Prevalence = andel under en viss tidsperiod (ex. under år 2008)
 4. 4. Incidens 1 Andel som utvecklar sjukdom under en viss tidsperiod (men det kan ta flera månader att samla in data) Nya fall Vi utgår från personer utan sjukdomen
 5. 5. Incidens 2
 6. 6. Incidens-prevalens 2002 2003 2004 2005 fram till 2004 har prev 4/100 prev 5/96 ju 4 personer avlidit incidens under 3-årsperiod / delat med antal levande “friska” personer vid studiestart
 7. 7. Prevalens-incidens prevalens: hur stor andel har en sjukdom incidens: hur stor andel får sjukdomen
 8. 8. Faktorer som påverkar prevalens Kronisk sjukdom ökar prevalensen Minskar: Lätt att bota Minskar: Patienterna dör Minskar: Patienterna försvinner (flyttar)
 9. 9. Prevalens- incidens Hur hög är prevalensen av ischemisk hjärtsjukdom? - LÅG. De flesta som får det dör relativt snart. Trots relativt hög incidens Hur hög är prevalensen av Celiaki? - HÖG. Få personer dör av celiaki. Trots relativt låg incidens...
 10. 10. Prevalens-Incidens Kan variera med ålder och över tid ASTMA: Ålder: Hög incidens i barndomen (många insjuknar). Men eftersom prevalensen är stabil, är sjukdomen kronisk ASTMA: Stabil prevalens i hos vuxna. Lika många insjuknar som tillfrisknar.
 11. 11. Rates Case-fatality rate (mortalitet vid celiaki) Complication rate (det vi räknar i celiakistudier)* Approximering: infant mortality rate; perinatal mortality rate *Men vad händer vi om studerar barn med celiaki och risk för cancer? (otillräcklig follow-up)
 12. 12. Studieval: Prevalens
 13. 13. Studieval: Incidens
 14. 14. Incidence density (person-years) per antal personår är denominator: ex. 100, 000 personår at risk Nackdel: buntar samman personer med lång* / kort uppföljning Standardized incidence ratio: cancerregistret *Skiljer sig dessa från de med kort uppföljning...?
 15. 15. Att definiera fall Ex. Cardiomyopati: 1) vissa former bara i ICD-9 och framåt 2) när började man med biopsi Ex. Blodtryck: gränser har ändrats över tid Vad kan vi göra? justera för kalenderår Med screening kan antalet fall öka...
 16. 16. Population at risk 1a. At risk: Män kan inte få livmodercancer 1b. At risk: Kvinnor kan inte få prostata- cancer 2. Är populationen relevant för vår frågeställning? (patienter på min mottagning: ökad compliance, söka oftare, sjukare?) 3. Beskriva populationen i detalj - för att kunna generalisera.. 4. Sample vara representativt (biopserade)
 17. 17. Karakterisera sample
 18. 18. Sampling Random sample (alla samma chans att bli valda) Probability sample (vi vet vilken chans varje individ har att bli vald) Oversampling (ökad sampling fraction): etnicitet; nyfödda med IUGR Convenience sample / grab sample
 19. 19. Varför prevalens? Vi testar sensitivitet/specificitet Planera sjukvård (vårdtyngd)
 20. 20. Varför inte prevalens Orsak-verkan (får människor som exponerats oftare en viss sjukdom - tidsrelation) Medfödda sjukdomar, genetisk bakgrund - mindre problematiskt Prevalens påverkas mycket av incidens, duration: vad spelar störst roll?
 21. 21. Godnatt:-)

×