Lectura de la tesi de doctorat

557 views

Published on

Thesis defence done at the IN3 (Internet Interdisciplinary Institute) in Barcelona on November 22, 2012. PhD program: Information and Knowledge Society (Open University of Catalonia). Presented in Catalan.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Lectura de la tesi de doctorat

 1. 1. Lectura de la tesi: Webs de xarxes socials i intercanvi de coneixement. Anàlisi de l’adopció i ús dels membres de les comunitats virtuals professionals del turisme Oriol Miralbell Directors: Dr. Francesc González i Dr. Jaume GuiaPrograma de doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement IN3 - Internet Interdisciplinary Institute22 de novembre de 2012 S
 2. 2. Índex1. Marc conceptual2. Objectius i hipòtesis3. Metodologia4. Anàlisi i resultats5. Conclusions6. Consideracions finals
 3. 3. IntroduccióAquesta tesiS proposa un nou model d’anàlisi de l’adopció i l’ús de les webs de xarxes socials iS aporta noves dades sobre l’ús d’aquestes webs en l’intercanvi de coneixement, tot estudiant algunes comunitats virtuals professionals del turisme, un sector amb barreres endèmiques per compartir coneixement
 4. 4. 1. Marc Conceptual1. Les xarxes socials virtuals:  Estructura i dinàmiques per la comunicació2. La transferència de coneixement  Processos i entorns per a l’intercanvi i generació de coneixement3. Les webs de xarxes socials  Característiques4. L’estudi de l’intercanvi de coneixement a les comunitats virtuals  Des del Capital Social i la T. Social Cognitiva5. L’estudi de l’ús i l’adopció de les webs de xarxes socials  Proposta de model
 5. 5. 1. Marc conceptual Xarxes socials virtualsLes xarxes d’ordinadors es comuniquen per intercanviar dadesLes xarxes socials assistides per ordinador(Wellman, 1997) afavoreixen l’intercanvi d’informació i de coneixement (Rheingold, 1993)Dos models contraposats: les xarxes obertes i difuses i els grups densos acotats (Wellman1997)Factors contraposats entre els dos models:S Relacions difuses i disperses vs. Connexions denses i cohesionades,S Estructura oberta vs. grups acotats,S Autonomia d’acció vs. control centralitzat,S Relacions febles, diverses i canviants vs. fixes, estretes i fortes.
 6. 6. 1. Marc conceptual La transferència del coneixementLa transferènica i la generació de CONEIXEMENTdins d’un procés de conversió del coneixement (Nonaka i Takeuchi, 1995) es dona:S Procés de difusió (Rogers, 1995)S Comunitats virtuals: entorn de relacions interpersonals (Lea et al., 2003)S Comunitats de pràctica (Lave&Wenger, 1990)S Aprenentatge informal(Eraut, 2004) i els entorns personals d’aprenentatge (Wilson, 2005) Xarxes de coneixement connectiu deDownes i Siemens, basades en S l’obertura, S l’autonomia, S la diversitat i S la interactivitat
 7. 7. 1. Marc conceptual Webs de xarxes socialsLa Web 2.0:S una xarxa oberta a l’accés múltiple i mòbil (DiNucci, 1999)S orientada a l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva(O’Reilly i Battelle, 2009), on l’usuari controla la seva pròpia informacióPrincipals webs de xarxes socials avui: Facebook(creada el 2005), Twitter (creada el 2006), LinkedIn(creada el 2003), YouTube (creada el 2005), Flickr, (creada el 2004)Les webs de xarxes socials permeten:S Intercanviar coneixement i gestionar les relacions InteractivitatS Crear un perfil públicarticulant una llista de contactes AutonomiaS Creuar llistes de contactesamb altres usuaris Obertura i diversitat
 8. 8. 1. Marc conceptual Estudi de l’intercanvi de coneixement a les comunitats virtuals entorns virtuals s’ha observat queA l’estudi de l’intercanvi de coneixement en factors comla confiança (Nahapiet i Goshal, 1998), la lleialtat i la identificació emocional (Chiu et al., 2006) o la reciprocitat (Davenport i Prusak, 1998) i el compromís (Kim, 2009), entre d’altres, funcionen com a motivadors de l’intercanvi de coneixement:La Teoria Social Cognitiva d’Albert Bandura diu que en el comportament de les persones (a participar en l’intercanvi de coneixement) hi influeixen els sistemes socials (les xarxes) i la cognició de la persona (expectatives com l’auto-eficàcia, etc.).El Model d’Identitat Social (Spears i Lea, 1994) suggereix que una motivació per la participacióen les comunitats virtuals ésl’absorció cognitiva, és a dir el grau que una tecnologia captiva o satisfà a l’usuari (Lin, 2009).
 9. 9. 1. Marc conceptualÚs i adopció dels Sistemes d’Informació Una aproximació a l’estudi de l’intercanvi del coneixement basada en la satisfacció amb els sistemes d’informació és la que estudia els factors clau per l’ús i adopció dels sistemes d’informació L’adopció i ús d’un sistema d’informació és un procés complex, intrínsecament social i relacionat amb el desenvolupament. Els individus construeixen percepcions úniques però mal·leables del servei que influeixen sobre el procés d’adopció. Per assolir l’èxit, el servei ha de tenir en compte aspectes cognitius, emocionals i contextuals. (Straub, 2009)
 10. 10. 1. Marc conceptualÚs i adopció dels Sistemes d’InformacióModel D’acceptació Tecnològica (TAM) (Davis, Bagozzi i Warshaw, 1989)
 11. 11. 1. Marc conceptual Ús i adopció dels Sistemes d’InformacióAdaptació del Model D’acceptació Tecnològica (TAM) (Teo, Chan i Zhang., 2003) = =En la nova adaptació del model TAM també hi incorporem dues variables més: la interactivitat i la diversitat.Es tracta d’elements socials directament relacionats amb les funcionalitats oserveis que ofereixen les webs de xarxes socials, però, a més, hi ha experts(Gefen, 2005, Kim et al, 2009) que els relacionen amb la percepció dutilitat.
 12. 12. 2. Objectius i hipòtesis Objectius El nostre objectiu general era entendre millor l’ús de les webs de xarxes socials en l’àmbit del coneixement professional tenint en compte aquells elements que condicionen el seu ús i els que intervenen en l’intercanvi i generació de coneixement. 1. Intentàrem esbrinar com influïen els factors característics de les xarxes obertescom són l’accés obert de les xarxes a membres diversos i la capacitat d’autonomia sobre la interactivitati com impactaven aquests factors sobre la percepció d’utilitatil’adopció o úsde les webs de xarxes socials. 2. A més, volíem conèixercom usava les webs de xarxes socialsun determinat col·lectiu com els usuaris de les webs professionals del turismei la seva valoraciócom a entorns d’intercanvi i de generació de coneixement.
 13. 13. 2. Objectius i hipòtesis Model d’anàlisi de l’ús i adopció de les webs de xarxessocials. Validació del model a través de SEM o model d’equacions estructurals
 14. 14. 2. Objectius i hipòtesis Hipòtesis (1) Autonomia H1. Lautonomia percebuda té un impacte sobre la utilitat percebuda. H2. Hi ha una correlació entre l’autonomia percebuda i lobertura percebuda a les webs. H3. La percepció dautonomia té un impacte sobre interactivitat percebuda. Obertura H4. Lobertura percebuda a les webs té impacte sobre la percepció d’utilitat. H5. Lobertura percebuda a les webs té impacte sobre la interactivitat percebuda. H6. Lobertura percebuda a les webs té impacte sobre la diversitat percebuda entre els seus membres.
 15. 15. 2. Objectius i hipòtesis Hipòtesis (2) Diversitat H7. La diversitat percebuda entre els membres té un impacte sobre la utilitat percebuda. H8. La diversitat percebuda entre els membres té un impacte sobre la interactivitat per la generació de coneixement percebuda. Interactivitat H9. La interactivitat percebuda per la generació de coneixement té un impacte sobre la utilitat percebuda. Ús H10. La utilitat de les webs de xarxes socials percebuda té un impacte sobre lús.
 16. 16. 3. MetodologiaS Elaboració de l’enquesta a partir de les variables identificades i mirant que les respostes aportessin informació necessària per a cada variableS Llançament de l’enquesta: Invitacions als membres de 28 comunitats virtualsS Recollida d’un total de 363 respostes voluntàries a través de Google Docs entre el 12/2009 i el 7/2010, després de tres cridesS Les informació recollida formà part d’una base de dades amb 81 variables que varen servir per fer una anàlisi descriptiva S De les característiques dels membres de les comunitats virtuals S Del comportament i de la valoració de les webs de xarxes socialsS I una anàlisi de la validesa del model d’adopció i ús de les webs de xarxes socials, pel que utilitzàrem el Model d’Equacions Estructurals (SEM)
 17. 17. 3. Metodologia Estudi de cas: intercanvi de coneixement al turisme El turisme és una de les indústries amb una gran intensitat informacional (Poon, 1993) La innovació en el turisme està vinculada a la innovació en altres sectors de suport (Barras, 1986). Les TIC han estat un estímul clar per a la innovació en el turisme (Vilaseca, et al. 2006), i tenen un pes important el nivell formatiu i educatiu dels seus professionals (Sancho et al. 2003). Escaracteritza per: S una competència aferrissada (Trejos, 1992), S que pot paralitzar l’activitat innovadora de les empreses (Sancho et al. 2004) S per una desconfiança endèmica dels actors. L’estructura d’empreses petites restringeix l’accés al capital i el coneixement (Walder et al, 2006). La cooperació dins dels clusters ajuda a superar aquestes barreres (Zanger, 2000). Les xarxes socials virtuals afavoreixen l’intercanvi de coneixement tot superant barreres de comunicació tradicionals en el turisme (Chalkiti, 2012; Srivaslava et al, Ingram i Roberts, 2000)
 18. 18. 3. Metodologia Mostra Càlcul per l’obtenció de la dimensió de la mostra
 19. 19. 4. Anàlisi dels resultats Característiquesdels usuaris S Gènere: 55,9% homes, 44,07% dones S Franja entre 30 i 44 anys grup majoritari (48,3%) S Formació de 3r cicle, grup majoritari (49,3%) S Professionals de serveis turístics (46,8%) i del coneixement (43,3%) S Cobren menys de 30.000 $ (53,7%) S Amb 11 anys o més a Internet (80,2%) S Nivell alt d’habilitat en webs de xarxes socials (63,6%) S Treballa amb 2 o més ordinadors (69,7%) S Ordinador portàtil (88,7%)
 20. 20. 4. Anàlisi dels resultats Comportament i actitud dels usuaris 1. Facebook (79,9%) és la més utilitzada. Els que usen amb més freqüència Twitter i LinkedInsón >30 i < 55 anys 2. Facebook preferida per relacions personals i LinkedIn per relacions professionals 3. Pel 58,8% la majoria dels contactes són amistats 4. Només el 53,7% té un nivell alt o molt de confiança en els altres membres 5. El 52,9% manifesta tenir un nivell de compromís moderat o baix 6. El nivell d’interacció és més alt entre els més joves (nadius digitals) i decreix quan augmenta l’edat.
 21. 21. 4. Anàlisi dels resultats Valoració de les webs de xarxes socials 1. El 61,7% creu que són adequades per compartir coneixement, però només el 54,4% creu que són eficients per generar-ne de nou. 2. Es percep un nivell de participació (4,15) superior al d’interacció (3,59) 3. El 55,1% percep un nivell de lleialtat baix o molt baix 4. Més útils per a aprendre a relacionar-se (62,5%) que per a trobar-hi oportunitats professionals (51,3%) 5. El nivell de satisfacció és alt o molt alt pel 65,2% 6. El 71,9% creu que pot personalitzar molt la informació 7. El 66,3% creu que la facilitat d’entrada és gran
 22. 22. 4. Anàlisi dels resultats Adopció i ús de les webs de xarxes socialsA través d’una anàlisi factorialexploratori i un de confirmatori,amb la comprovació de la validesadel model de mesura i del modelestructural.
 23. 23. 4. Anàlisi dels resultats Adopció i ús de les webs de xarxes socials 1. La percepció d’autonomia 3. La diversitat dels membres S Afecta la utilitat percebuda S Afecta la interactivitat entre S Té una correlació amb els membres l’obertura percebuda 4. La interactivitat S Afecta la interactivitat entre els membres S Afecta la utilitat percebuda 2. L’obertura percebuda 5. La utilitat percebuda S Afecta la percepció de S Afecta l’ús de les webs de diversitat dels membres xarxes socials
 24. 24. 4. Anàlisi dels resultats Adopció i ús de les webs de xarxes socials Les hipòtesis rebutjades: S H4. Lobertura percebuda a les webs no té impacte significatiu sobre la percepció d’utilitat. S H5. Lobertura percebuda de les webs no té impacte significatiu sobre la percepció interactivitat per la generació de coneixement. S H7. La percepció de diversitat entre els membres no té un impacte significatiu sobre la utilitat percebuda.
 25. 25. 5. Conclusions (1)La percepció positiva dels usuaris de les webs de xarxes socials respecte de l’autonomia, la diversitat i l’obertura afavoreix la interactivitatentre els membres i incrementen l’ús de les webs de xarxes socialsQuant a l’ús per a generar coneixementS Són percebudes més com un entorn de relacions personal i de difusió de coneixement que no d’aprenentatge col·laboratiuS Hi ha percepció baixa de que es generi coneixement NOUS Cal millorar les prestacions de les webs de xarxes socials Si es volen utilitzar com a entorns de coneixement col·laboratiu.
 26. 26. 5. Conclusions (2)Quant a la valoració i l’ús de les webs de xarxes socialsS L’autonomia, l’obertura i la diversitat afavoreixen la interactivitat, i l’úsS Les relacions socials dominen per sobre de l’intercanvi de coneixementS La confiança moderada en les xarxes socials coincideix amb la baixa percepció de lleialtat dels membresS Un nivell alt de satisfacció amb les webs de xarxes socials per a intercanviar coneixement.
 27. 27. 5. Conclusions (3)Quant a les webs de xarxes socials de professionals del turismeS Es detecta baixa percepció de lleialtat dels membres de les webs de xarxes socialsS Els usuaris de les webs tenen un nivell de formació superior a la mitjana dels professionals del sectorS Les webs de xarxes socials suposen una oportunitat pel sector per la col·laboració entre professionals de diferents especialitats del turismeS Ajuden a millorar la seva competència tecnològica
 28. 28. 6. Consideracions finals Limitacions i futures recerques Limitacions de la recerca S Conseqüència del mètode escollit per a la recollida de les dades S Dades de 2010 en un àmbit en evolució Futures recerques S Aprofundir en l’estudi de les limitacions de les webs de xarxes socials per l’aprenentatge i la generació de coneixement esbrinant més si els condicionants tecnològics són més importants que els actitudinalso els relacionals. S Incorporar en l’estudi la comunicació amb aparells mòbils i les noves generacions de professionals
 29. 29. Moltes gràcies! jmiralbell@ uoc.edu @omiralbell http://www.linkedin.com/in/oriolmiralbel

×