Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pamahalaan

89 views

Published on

review test

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pamahalaan

  1. 1. Name:____________________________________________________ Score:_______ Date: ____________ I. Hanapinang mga salitasa puzzle.Gamitinangmgasalitasa pagsagotsa mga sumusunodnatanong. H F D F R E P U B L I K A N O G K K N I B G P E M A Y P A S K A A N K N N G B N B P G H M H G U R U D P S W Y A A H N D F A D E H O N G K O N A G M G A A N N U K M H K U D K I K A T M U R H A M N O S K A P U A H O R N G K A U N U U K A H T A H E T H P E R A W T H A W D V I D A R W A K I A R B A M S A A H A I L K I T I E L A B P E E R O D Y L I M K O L A N Y R A G O A A L A M H M A M M A H I N D A A A I K O M S A S A B A H I T I N S E L N N K R E B T O N G M A A L U U P I T I N L A B S L K I T A T N A L R A G A H S I M P R A E S T R U K T U R A D A G D A D H H A G L I N M A D A G T A L D G S S G G A N G A M N N H B A H A L K A N M Y G K H A B L O B H K O H H A D N H M M O H S D F G P A M O D E R N I S A S Y O N I G U M A B N D G A A N G L O R A L R G ___________________1. Mga pasilidadtuladngkalsada,paaralan,tulay atibapang mahalagang gusali ogamit sa pamayanan. ___________________2. Sangayna dumidinigatlumulutasngmgasuliraningmaykaugnayansa pagpapatupadngbatas. ___________________3. Sistemangpagsulongngbansa sa pamamagitangmodernisasyonat makabagongteknolohiya. ___________________4.

×