Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modyul 10 kagalingan sa paggawa

1,048 views

Published on

kagalingan sa paggawa

Published in: Education
  • Be the first to comment

Modyul 10 kagalingan sa paggawa

  1. 1. Modyul 10: Kagalingan sa Paggawa By: Ms. Jo Marie Nel C. Garcia
  2. 2. Pope John Paul II: Laborem Exercens • Ang paggawa ay mabuti sa tao, dahil sa pamamagitan nito naisasakatuparan nito ang kanyang responsibilidad sa sarili, kapwa at sa Diyos. Ang kagustuhang maisabuhay ang layuning ito ang nagtutulak sa kanya upang magkaroon nang “Kagalingan sa Paggawa”.
  3. 3. Mga Katangian ng may Kagalingan sa Paggawa 1. Nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga – Masipag – Matiyaga – Masigasig – Malikhain – May disiplina sa sarili
  4. 4. Mga Mahahalagang Basehan sa Kagalingan ng Paggawa ng isang Produkto o Gawain a. Ang kagalingan sa paggawa ay bunga ng pagmamahal at pagkagustong gawin ito ng buong husay at pagmamahal. b. Ang likha ng taong may kagalingan sa paggawa ay bunga ng inspirasyon, turo at gabay na kanyang nakukukuha sa ibang tao. c. Ang damdaming di nakararamdam ng pagod at pagkabagot sa anomang gawain ay resulta ng kagalingan sa paggawa. d. Magaling ang produkto o ang gawain kung ito ay bago sa tao. e. Ang kagalingan ng produkto at gawain ay sa ikabubuti ng lahat
  5. 5. Mga Katangian ng may Kagalingan sa Paggawa 2. Nagtataglay ng Kakailanganing Kakayahan – Magbasa/Magsulat/Magkwenta/Makinig/Magsalita – Magkakaroon ng mayamang kaisipan na gagabay sa iyo upang maging sistematiko at malinang ang tatlong yugto ng pagkatuto: pagkatuto bago ang paggawa, pagkatuto habang gumagawa, at pagkatuto pagkatapos gawin ang isang gawain.
  6. 6. “How to Think like Leonardo da Vinci” ni Michael J. Gelb: • Mausisa (Curiosita) • Demonstrasyon (Dimostrazione) • Pandama (Sansazione). • Misteryo (Sfumato). • Sining at Agham (Arte/Scienza) • Ang kalusugan ng pisikal na pangangatwan (Corporalita) • Ang pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng bagay (Connessione).
  7. 7. Mga Katangian ng may Kagalingan sa Paggawa 3. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos • Ang pinakamahalaga sa lahat upang masabi na ang paggawa ay kakaiba, may kalidad at kagalingan kung ito ay ayon sa kalooban ng Diyos (kung ang paggawa o produkto ay ginawa bilang paraan ng pagpuri at pasasalamat sa Kanya). • Kapag ganito ang natatak sa iyong isipan, pagbubutihan at paghuhusayan mo ang lahat ng iyong gawain at ang balik nito ay pagpapala mula sa Diyos.

×