Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matematycy

945 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Matematycy

 1. 1. Wielcy matematycy Great mathematicians
 2. 2. Archimedes Archimedes zyskał jednak u współczesnych sławę głównie dzięki wynalazkom. W czasie pobytu w Aleksandrii skonstruował urządzenie znane pod nazwą śruby Archimedesa, które służyło do nawadniania pól i do dzisiaj można je spotkać w Egipcie. Skonstruował też przenośnik ślimakowy, organy wodne i zegar wodny, machiny obronne. Archimedes, however, gained fame in today's largely due to inventions. During his stay in Alexandria, invented a device known as Archimedes' screw, which served to irrigate the fields and today they can be found in Egypt. He constructed a screw conveyor, water bodies and water clock, defensive machine.
 3. 3. Pitagoras Pitagorejczycy odkryli wiele własności liczb i można ich uznać za twórców początków teorii liczb. Wiedzieli o istnieniu liczb niewymiernych, ale zobowiązani byli do zachowania tego w tajemnicy. Istnienie liczb niewymiernych było niezgodne z ich filozofią, niezgodne z harmonią świata, w którym liczby naturalne odgrywały wg nich szczególną rolę. Pythagoreans discovered many properties of numbers and can be regarded as the creators of the beginnings of number theory. They knew about the existence of irrational numbers, but were obliged to keep it secret. The existence of irrational numbers was inconsistent with their philosophy that is inconsistent with the harmony of a world in which natural numbers play by their special role.
 4. 4. Wprowadził ogólne pojęcie przestrzeni topologicznej wektorowej i przestrzeni lokalnie wypukłej. Badania w zakresie teorii limesowalności kontynuowali uczniowie i współpracownicy Mazura oraz matematycy amererykańscy, niemieccy i radzieccy. I ntroduced the general concept of topological vector spaces and locally convex spaces. Research on the theory of continued limesability students and colleagues, and mathematicians amererykańscy Mazur, German and Soviet. Stanisław Mazur
 5. 5. Mikołaj Kopernik Kopernik Mikołaj, urodził się w 1473, zmarł w 1543, astronom, matematyk, ekonomista, lekarz, wybitny uczony epoki odrodzenia, twórca teorii heliocentrycznej budowy świata, autor przełomowego w dziejach nauki dzieła De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich); wprowadził metodę rozwiązywania trójkątów sferycznych. Kopernik zajmował się także medycyną i ekonomią. Nicolaus Copernicus was born in 1473, died in 1543, astronomer, mathematician, economist, physician, distinguished scholar of the Renaissance, the creator of the heliocentric theory of construction of the world, the author of a breakthrough in the history of science work De revolutionibus orbium coelestium (On the Revolutions of Heavenly Spheres), introduced a method solving spherical triangles. Copernicus also medicine and economics.
 6. 6. Marczewski Edward Marczewski Edward, urodził się w 1907, zmarł w 1976, matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej, założyciel i długoletni redaktor czasopisma „Colloąuium Mathematicum", autor wybitnych prac z wielu dziedzin: teorii mnogości, topologii, teorii miary, funkcji rzeczywistych, teorii procesów stochastycznych i algebry ogólnej. Marczewski, Edward, was born in 1907, died in 1976, the mathematician, co-founder of the Wroclaw School of mathematics, the founder and longtime editor of the magazine "Colloquium Mathematicum, author of outstanding work in many areas: set theory, topology, measure theory, real functions, the theory of stochastic processes and algebra.
 7. 7. Borsuk Karol Borsuk Karol, ur. 1905, zm. 1982, matematyk, jeden z najwybitniejszych topologów, twórca teorii retraktów i teorii kształtu. Borsuk studiował na Uniwersytecie Warszawskim i był profesorem tego Uniwersytetu. W czasie okupacji wykładał na tajnych kompletach i brał udział w walce podziemnej, za co był więziony na Pawiaku. Charles Badger, born. 1905, as amended. 1982, a mathematician, one of the greatest topologists retracts creator of the theory and the theory of shape. Badger, he studied at Warsaw University and was a professor of the University. During the occupation, he taught in secret and took part in the fight against the underground, for which he was imprisoned at Pawiak.
 8. 8. Łobaczewski Nikołaj Łobaczewski Nikołaj 1, urodził się w 1792, zmarł w 1856, matematyk rosyjski, twórca pierwszej geometrii nieeuklidesowej, zwanej też geometrią Łobaczewskiego albo geometrią hiperboliczną. Łobaczewski studiował na uniwersytecie w Kazaniu, następnie był tam wykładowcą i profesorem. Lobachevsky Nikolai 1, was born in 1792, died in 1856, Russian mathematician, creator of the first non-Euclidean geometry, also called the Lobachevsky geometry or hyperbolic geometry. Lobachevsky studied at the University of Kazan, then there was a lecturer and professor.
 9. 9. Marcinkiewicz Józef, urodził się w 1910, zmarł w 1940, matematyk, autor prac z dziedziny analizy matematycznej. Studiował na uniwersytecie w Wilnie. Już na drugim roku studiów rozpoczął pracę naukową. W 1939, po otrzymaniu stypendium, wyjechał do Paryża. Marcinkiewicz, Joseph, was born in 1910, died in 1940, mathematician, author of works on mathematical analysis. He studied at the University of Vilnius. Already in the second year he began research. In 1939, after receiving a scholarship, he went to Paris. Marcinkiewicz Józef
 10. 10. Newton Sir Isaac Newton Sir Isaac, urodził się w 1642, zmarł w 1727, angielski fizyk, filozof, astronom i matematyk; był jednym z największych uczonych w historii nauki, obok Archimedesa i C. F. Gaussa. Prace Newtona dotyczyły niemal wszystkich działów fizyki i astronomii, a jego odkrycia wywarły wielki wpływ na rozwój nauki. Odkrył prawo powszechnego ciążenia, podał trzy (nazwane jego imieniem) zasady mechaniki, sformułował podstawowe prawa rachunku różniczkowego i całkowego. Sir Isaac Newton [Newton sor Izak], was born in 1642, died in 1727, an English physicist, philosopher, astronomer and mathematician, was one of the greatest scholars in the history of science, alongside Archimedes and CF Gauss. The work of Newton's concern almost all branches of physics and astronomy, and his discoveries have had a great influence on the development of science. He discovered the law of universal gravitation, gave three (named after him) the principles of mechanics, formulated the basic law of the calculus.
 11. 11. Martyna Kulikowska Emila Jasińska Milena Grzyb Aleksandra Kruszewska Wykonały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1

×