Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter

329 views

Published on

Johanna Kristenssons föreläsning den 21/10-2016 på Dysleximässan i Solna 2016

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter

  1. 1. DIGITALA VERKTYG VID LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER JOHANNA KRISTENSSON 
 LEG LOGOPED & SPRÅK-, LÄS- OCH SKRIVUTVECKLARE RESURSCENTRUM KÄRNHUSET, HALMSTAD ORIBI, LUND OLIKA ALTERNATIVA LÄRVERKTYG • Det finns en mängd olika lärverktyg som kan underlätta vid läs- och skrivsvårigheter • T.ex. talsyntes, rättstavningsprogram, anteckningsfunktioner, ljud- och talböcker, diktering mm • Dessa ska ses som vilka verktyg som helst bland alla andra • Många verktyg finns tillgängliga till datorer, mobiltelefoner, lärplattor och webb FRÅGAN ÄR: NÄR OCH HUR INTRODUCERAS OLIKA LÄRVERKTYG FÖR 
 SPRÅK-, LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING? Vilka strategier finns? OLIKA SYFTEN MED ALTERNATIVA LÄRVERKTYG • Förebyggande • Tidiga insatser • Kompenserande • Språkutvecklande i alla åldrar OLIKA VERKTYG ÄR MED ANDRA ORD BRA FÖR ALLA OCH MÅSTE DÄRFÖR ERBJUDAS ALLA
  2. 2. TRÄNA ELLER KOMPENSERA? Det finns inget motsatsförhållande mellan lästräning och kompensation. Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet). Men ordförrådet och läsförståelsen måste fortsätta byggas under tiden genom att eleverna får rika möjligheter att läsa, samtala om texter, reflektera, skriva, analysera mm. Här behövs kompensation parallellt. SBU-rapporten 2014 ERBJUD OLIKA 
 VERKTYG FÖR… • Ökad delaktighet • ökad likvärdighet • ökad tillgänglighet • ökad självständighet • minskad stigmatisering Fr SPSM 2016 OBS! Inget verktyg är i sig pedagogiskt. Det måste finnas ett medvetet syfte kring vad som ska utvecklas och uppnås. Detsamma som gäller med alla metoder, material och verktyg NÅGRA ORD OM TALSYNTES • Uppläsning av markerad text • Ger direkt återkoppling vid skrivning • Förenklar ”sökläsning” • Utmärkt vid andraspråksinlärning • Finns på många olika modersmål • Rekommenderas för nyanlända
  3. 3. DE STÖRSTA UTMANINGARNA? HUR SKA DE OLIKA ALTERNATIVA VERKTYGEN INTEGRERAS NATURLIGT I UNDERVISNINGEN OCH HUR FÅR VI BORT ”HJÄLPMEDELSSTÄMPELN”? Tidsenligt lärverktyg Google översätt SayHi IntoWords Legimus AudioNote Voice AssistantInläsningstjänstClaroSpeak • Talsyntes • Ljudning • Taligenkänning • Anteckningar • Röstmeddelanden • Diktafon • Skanner • OCR • Daisyspelare • M.fl.PrizmoEducreationSkolstil Oribi Writer INBYGGD TALSYNTES ”Läs upp markering" är en funktion som finns inbyggd i iPad. Under Inställningar – Hjälpmedel - Tal slår du på Läs upp markering. Ladda ner förbättrad kvalitet på flera olika språk. DIKTERINGSFUNKTION PÅ MÅNGA SPRÅK • Klicka på mikrofonen bredvid mellanslagstangenten. • Byt språk genom att välja ett annat tangentbord.
  4. 4. SKICKA RÖSTMEDDELANDEN LÄSARVY Före Efter APPAR MED LJUDNING OCH SKRIVEKO Claro Speak - Talsyntesapp med uppläsningsstöd efter ljud, ord och mening. Foto-till-text-funktion. Många språk. Kostar 40 kr. Skolstil (finns i tre varianter) - Vanlig ASL-app. Bokstavsljudning och uppläsningsstöd med hjälp av Googles talsyntes eller högkvalitativ. Kostar mellan 30 och 75 kr. IntoWords - Skrivapp med bokstavsljudning, talsyntes och ocr-funktion. Skanna text och få den uppläst. 129 kr (skrivapp) + 65 kr (ocr) + 40 kr (engelskt språkpaket). RÄTTSTAVNING, BOKSTAVSLJUDNING OCH TALSYNTES Oribi Writer (129 kr) • Rättstavning på svenska 
 (engelska är på gång) • Grammatikkontroll • Talsyntes medan du 
 skriver och efteråt • Bokstavsljudning
  5. 5. FOTO-TILL-TEXT MED OCR Claro Scanpen 75 kr Prizmo 109 kr Google Översätt Gratis Textgrabber 50 kr ANTECKNINGSAPPAR Notability – Spela in samtidigt som du antecknar. Navigera enkelt i din föreläsning genom att klicka på ordet eftersom text och är synkade. Kostar 59 kr. Både skriva- och ritaläge. AudioNote – Samma funktion som ovan. Dessutom en tidsangivelse under tiden när du skriver. Kostar 50 kr. Legimus (gratis, inloggning krävs). Katalog över alla MTM:s 110,000 talböcker. Kräver läshinder. Finns som app till iOS och Android. Inläsningstjänst (gratis för abonnemangskunder). Finns som app till iOS och Android. Även webbaserad version finns. LÄSA TAL- OCH LJUDBÖCKER DIREKTÖVERSÄTTNING Google Översätt (gratis) - med många funktioner som foto-till-text, talsyntes och direktöversättning i kameran Worldictionary (gratis el 30 kr) - översätt enstaka ord direkt med hjälp av kameran SayHi (50 kr) - taligenkänning och talsyntes. En slags “extratolk” Clarify (gratis liteversion el offert) - högkvalitativa ordböcker på ca 30 olika språk. Innehåller ca 700 ordböcker.
  6. 6. PRESENTATIONSVERKTYG Keynote - gratis iMovie - gratis Book Creator - 50 kr VISUALISERA UTRÄKNINGAR Myscript calculator - miniräknare som gör om din handskrivna text till datortext. Gratis. Educreations - Spela in, rita och titta/lyssna igen. Gratis. Photomath - ta kort på ett tal som räknas ut. Följ stegen i uträkningen. Gratis. TILLÄGG TILL CHROME & GOOGLE DOCS • På en Chromebook arbetar man i det s.k. molnet, vilket kräver en wifi-uppkoppling. • Tillägg (program) finns till både webbläsaren Chrome och till Google Docs. • Många skolor väljer att arbeta med GAFE (Google Apps for Education). Det är gratis (fast tilläggen kostar oftast pengar) johanna.kristensson@halmstad.se @JoKristensson "Språk och digitala verktyg i förskolan - idéer och inspiration" (Nypon förlag) ”Alternativa lärverktyg för elevens språk-, läs- och skrivutveckling” (Natur & Kultur - i början av 2017) http://korta.nu/hstdsprak http://logopedeniskolan.se KONTAKT

×