คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

25,306 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
25,306
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,241
Actions
Shares
0
Downloads
154
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 1. 1. คอมพิวเตอรปจจุบันแบงออกไดเปน 5 ประเภท ไดแก ซูเปอรคอมพิวเตอร (super computer) เมนเฟรมคอมพิวเตอร (mainframe computer) มินิคอมพิวเตอร (minicomputer) ไมโครคอมพิวเตอร (microcomputer) คอมพิวเตอรขนาดเล็ก (handheld computer)
 2. 2. 1. ซูเปอรคอมพิวเตอร (super computer) มีความเร็วในการประมวลผลสูงสุด มีราคาแพงมาก ขนาดใหญ สามารถคํานวณทางคณิตศาสตรไดหลายแสนลานครั้งตอวินาที ใชแกปญหาทางวิทยาศาสตรและทางวิศวกรรมศาสตรไดอยาง รวดเร็ว การพยากรณอากาศลวงหนาเปนระยะเวลาหลายวัน การวิเคราะหภาพถายจากดาวเทียม งานจําลองที่ซับซอนมากๆ
 3. 3. 1. ซูเปอรคอมพิวเตอร (super computer)
 4. 4. 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร (mainframe computer) มีสมรรถนะการทํางานสูง แตไมเนนความเร็วในการคํานวณ มีความเร็วสูง ใหบริการผูใชจํานวนหลายรอยคนพรอมๆ กัน นิยมใชในองคกรใหญๆ เชน ธนาคาร ธุรกิจสายการบิน
 5. 5. 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร (mainframe computer)
 6. 6. 3. มินคอมพิวเตอร (minicomputer) ิ เหมาะสําหรับใชงานในองคกรขนาดกลางที่ใหบริการขอมูลแกเครื่องลูก ขาย เชน โรงแรม โรงพยาบาล
 7. 7. 4. ไมโครคอมพิวเตอร (microcomputer) ไดรับความนิยมมากที่สุด มีประสิทธิภาพสูงและราคาไมแพง เหมาะสําหรับใชสวนตัวที่บาน โรงเรียน และสํานักงาน
 8. 8. 5. คอมพิวเตอรขนาดเล็ก (handheld computer) สามารถจัดการกับขอมูลประจําวันได สรางปฏิทิน บันทึกเตือนความจํา เลนเกม ชมภาพยนตร ฟงเพลง และ รับ-สงจดหมายอิเล็กทรกนิกสได ปจจุบัน เชน ปาลมท็อป พีดีเอ ไอโฟน แบล็คเบอรรี
 9. 9. หมายถึง อุปกรณตางๆ ที่สามารถตอเขากับอุปกรณของหนวย ประมวลผลกลางและประกอบเขากับระบบคอมพิวเตอรเพื่อการ ใชงาน
 10. 10. แผงแปนอักขระ (keyboard) เปนอุปกรณที่รับขอมูลจากการ กดแปนแลวทําการเปลี่ยนรหัสเพื่อสงตอไปใหคอมพิวเตอร ประมวลผล แปนพิมพโดยทั่วไปมี 50 แปนขึ้นไป แบงเปนแปน อักขระและแปนตัวเลขเพื่อความสะดวกในการปอนขอมูล ปจจุบันมีแผงเปนอักขระหลายชนิดใหเลือกใช
 11. 11. เมาส (mouse) เปนอุปกรณประเภทตัวชี้ที่รับขอมูลจากการกด ปุมบนตัวเมาส ทําหนาที่คลิกปุมคําสั่ง (icon) และเลือกรายการ  หรือคําสั่ง ทั้งในรูปแบบคลิก หรือดับเบิลคลิก และ แดรก เมาสแบงเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท ไดแก 2.1 เมาสทางกล 2.2 เมาสแบบใชแสง
 12. 12. อุปกรณชีตําแหนงสําหรับเครืองคอมพิวเตอรโนตบุค เปน ้ ่ อุปกรณรับเขาที่ออกแบบใหสามารถติดอยูกับตัวเครื่อง คอมพิวเตอรโนตบุคไดเลย สะดวกในการพกพา ซึ่งมีอยูดวยกัน 3 ประเภท ดังนี้ ลูกกลมควบคุม (track ball) แทงชี้ควบคุม (track point) แผนรองสัมผัส (touch pad)
 13. 13. กานควบคุม (joystick) มีลักษณะเปนกานที่โผลออกมาจาก กลอง ผูใชสามารถใชอุปกรณนี้ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวชี้บน  จอภาพโดยการบิดขึ้นหรือลง ซายหรือขวา และนิยมใชในการ เลนเกม
 14. 14. จอสัมผัส (touch screen) เปนอุปกรณรับเขาที่รับขอมูล จากการสัมผัสบนจอภาพ เมือมีการเลือก ตําแหนงที่ถูกเลือกจะถูกแปลงเปนสัญญาณไฟฟา ่ สงไปยังซอฟตแวรที่แปลคําสั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน ซอฟตแวรที่ใชกับจอสัมผัสจะเปนซอฟตแวรที่เขียนขึ้นโดยเฉพาะ ปจจุบันจะพบจอสัมผัสไดในโทรศัพทเคลื่อนที่ เกม ใน หางสรรพสินคา เปนตน
 15. 15. อุปกรณรับเขาแบบกราดตรวจ ทีนยมใชมีอยู 3 ประเภท ่ ิ เครื่องอานรหัสแทง เครื่องกราดตรวจหรือสแกนเนอร กลองดิจิทัล
 16. 16. เว็บแคม (web cam ยอมาจาก Web Camera) เปน อุปกรณรับเขาประเภทกลองวีดีโอที่สามารถบันทึกและ ถายทอดภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวผานระบบเครือขาย เว็บไซต หรือโปรแกรม แลวสงตอไปปรากฏในจอภาพ
 17. 17. จอภาพ (monitor) มี 2 ชนิด ไดแก จอภาพแบบซีอารที (Cathode Ray Tube : CRT) จอภาพแบบแอลซีดี (Liquid Crystal Display : LCD)
 18. 18. ลําโพง (speaker) เปนอุปกรณสงออกที่แสดงผลเปนขอมูลเสียง โดยตองใชงานคูกับการดเสียง (sound card) ซึ่งเปนอุปกรณ อิเล็กทรอนิกสที่ติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักในเครื่องคอมพิวเตอร ทําหนาที่แปลงสัญญาณดิจิทัลใหเปนอะนาลอก แลวสงไปยัง ลําโพง
 19. 19. หูฟง (headphone) เปนอุปกรณที่สงออกที่ใชสําหรับฟงเพลง และฟงเสียงจากคอมพิวเตอร โดยทําหนาที่เปลี่ยน สัญญาณไฟฟาใหเปนสัญญาณเสียงใหเราไดยิน หูฟงที่ใชกับ เครื่องคอมพิวเตอรมีทั้งชนิดที่มีสายและไรสาย และบางรุนจะมี ไมโครโฟนติดตั้งไดแลว เพื่อใชในการสนทนาผานเครือขาย อินเตอรเน็ต
 20. 20. เครืองพิมพ (printer) เปนอุปกรณสงออกที่แสดงผลงาน ่ พิมพลงบนกระดาษ เครื่องพิมพที่ใชอยูในปจจุบันมีดังนี้ เครืองพิมพแบบจุด (dot matrix printer) ่ เครืองพิมพเลเซอร (laser printer) ่ เครืองพิมพแบบฉีดหมึก (inkjet printer) ่
 21. 21. พล็อตเตอร (plotter) เปนเครื่องพิมพขนาดใหญที่ให ความเที่ยงตรง มีความละเอียดและสัดสวนที่ถูกตองสูง สามารถพิมพลงบนกระดาษที่มีขนาดใหญได
 22. 22. สวนใดของคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่คลายสมองของมนุษย อุปกรณใดที่ทําหนาที่เปนทั้งอุปกรณรับเขาและอุปกรณสงออก เมนบอรดมีความสําคัญตอการทํางานของคอมพิวเตอรอยางไร สิ่งใดมีความสําคัญในการรับสงขอมูลไปยังหนวยตางๆ ของคอมพิวเตอร นักเรียนจะนําความรูเกี่ยวกับบัสไปใชประโยชนในเรื่องใดบาง  กิจการโรงแรมควรเลือกใชคอมพิวเตอรประเภทใด ถานักเรียนจะเลือกซื้อคอมพิวเตอรมาใชงานที่บาน จะเลือกซื้อ คอมพิวเตอรประเภทใด เพราะอะไร ฮารดดิสกและซีพียูมีคุณลักษณะสําคัญอยางไร อุปกรณตอพวงแตกตางจากอุปกรณในหนวยประมวลผลกลางอยางไร อุปกรณตอพวงที่จําเปนมีอะไรบาง

×