ปกหน้า-ทัศนธาตุ

5,839 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,839
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปกหน้า-ทัศนธาตุ

  1. 1. แบบฝึกศิลปะชุดทัศนธาตุและหลักการจัดภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ) เล่มที่ 1 ทัศนธาตุ โดย นางประไพทิพย์ อุตตรพงษ์ ตาแหน่งครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต 4
  2. 2. คานา แบบฝึกศิลปะชุดทัศนธาตุและหลักการจัดภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องทัศนธาตุ ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและฝึกเสริมทักษะทางศิลปะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยจัดทาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ แบบฝึกศิลปะชุดทัศนธาตุและหลักการจัดภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นอกจากจะใช้ประกอบการเรียนในห้องเรียนแล้วยังใช้เป็นแบบฝึกเสริมสาหรับนักเรียนที่เรียนศิลปะในระดับดีเพื่อใช้ฝึกเพิ่มเติมและใช้ในการสอนซ่อมเสริมสาหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนได้ดีอีกด้วย เพราะแบบฝึกศิลปะนี้มีลักษณะเป็นแบบฝึกที่สามารถเรียนด้วยตนเอง แบบฝึกแต่ละชุดจะกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และสรุปแนวคิดของแต่ละเนื้อหาไว้ชัดเจนมีแนวการฝึกแสดงให้ผู้เรียนได้ศึกษาก่อน เมื่อเข้าใจดีแล้วจึงลงมือทาแบบฝึกศิลปะแต่ละส่วนที่กาหนดไว้ แบบฝึกศิลปะชุดทัศนธาตุและหลักการจัดภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มี 9 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 ทัศนธาตุ (visual element) เล่มที่ 2 จุด (dot, point) เล่มที่ 3 เส้น (line) เล่มที่ 4 รูปร่าง (shape) และรูปทรง (form) เล่มที่ 5 น้าหนักอ่อน-แก่ (tone) เล่มที่ 6 พื้นที่ว่าง (space) เล่มที่ 7 พื้นผิว (texture) เล่มที่ 8 สี (colour) เล่มที่ 9 หลักการจัดภาพ ผู้จัดทาหวังว่าแบบฝึกศิลปะชุดทัศนธาตุและหลักการจัดภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คงจะอานวยประโยชน์ต่อครูและนักเรียนตลอดถึงผู้สนใจทั่วไป ที่ได้นาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและฝึกฝนเพิ่มเติมอันจะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ ให้มีสมรรถนะสาคัญต่อผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทาให้แบบฝึกศิลปะชุดทัศนธาตุและหลักการออกแบบทัศนศิลป์นี้สาเร็จด้วยดีดังปรากฏเป็นอย่างสูง ประไพทิพย์ อุตตรพงษ์
  3. 3. สารบัญ หน้าคานาสารบัญจุดประสงค์การเรียนรู้ 1แนวทางการเรียนรู้ทัศนธาตุ 2คาแนะนาในการใช้แบบฝึกศิลปะ 3วัสดุอุปกรณ์ 4-5แบบทดสอบก่อนเรียน 6-7กระดาษคาตอบก่อนเรียน 8ใบความรู้เรื่องทัศนธาตุ 9-10กิจกรรมฝึกศิลปะเรื่องจุด 11ใบความรู้เรื่องเส้น 12กิจกรรมฝึกศิลปะเรื่องเส้น 13ใบความรู้เรื่องรูปร่าง–รูปทรง 14-15กิจกรรมฝึกศิลปะเรื่องรูปร่าง-รูปทรง 16ใบความรู้เรื่องน้าหนักอ่อน-แก่ 17กิจกรรมฝึกศิลปะเรื่องน้าหนักอ่อน-แก่ 18ใบความรู้เรื่องพื้นที่ว่าง 19กิจกรรมฝึกศิลปะเรื่องพื้นที่ว่าง 20ใบความรู้เรื่องพื้นผิว 21กิจกรรมฝึกศิลปะเรื่องพื้นผิว 22ใบความรู้เรื่องสี 23-25กิจกรรมฝึกศิลปะเรื่องสี 26แบบทดสอบหลังเรียน 27-28กระดาษคาตอบหลังเรียน 29แบบบันทึกผลการเรียนรู้ก่อนเรียนหลังเรียน 30แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกปฏิบัติกิจกรรม 31แบบสังเกตกระบวนการทางานของนักเรียน 32แบบสังเกตคุณลักษณะนิสัยการทางานของนักเรียน 33แบบประเมินผลงานของนักเรียน 34แบบประเมินคุณลักษณะนิสัยในชีวิตประจาวันของนักเรียน 35
  4. 4. บรรณานุกรม 36ภาคผนวก 37เฉลยคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 38เฉลยคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน 39

×