บทที่ 3 ตัวดำเนินการ

1,019 views

Published on

ภาษาซี, c language

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,019
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
117
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 3 ตัวดำเนินการ

 1. 1. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ 2SHUDWRUVDQGRQYHUVLRQV
 2. 2. ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦Äœ£µ¬µ­nªœÄ®n‹³Á®¤º°œ„´˜´ª—εÁœ·œ„µ¦Äœ£µ¬µ°ºÉœ­Îµ®¦´­nªœÂ˜„˜nµŠ š¸É¤¸°¥¼n‹³¤¸šŠÄœ—oµœ¦¼žÂÂ¨³˜´ª—εÁœ·œ„µ¦š¸ÉŤn¤Äœ£µ¬µ°ºÉœÄœšœ¸Ê‹¹Š‹³„¨nµª™¹Š…o°‡ª¦¦³ª´ŠÄœ ´Ê ¸ „µ¦Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦Â¨³ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦š¸ÉÁ¡·É¤Äœ£µ¬µ Ánœ VKRUWKDQG DVVLJQPHQW ¨³ ELW ´ PDQLSXODWLRQ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦˜´ª™¼„—εÁœ·œ„µ¦Â¨³¨Îµ—´…°Š„µ¦ž’·´˜·„µ¦ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦Äœ£µ¬µ ŗo­—ŠÅªoĜ˜µ¦µŠš¸É ‹ÎµÂœ„˜µ¤¨Îµ—´ ­´¨´„¬–³Â¨³®œoµš¸É …°Š˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ ¨Îµ—´…°Š˜´ª—εÁœ·œ„µ¦š¸É¤‡nµœo°¥‹³™¼„„¦³šÎµ„n°œ¨Îµ—´…°Š˜´ª—εÁœ·œ„µ¦š¸É¤‡nµ ¸ ¸ ¤µ„ „¨nµª°¸„œ´¥®œ¹ÉŠ‡º° ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦š¸É¤‡nµ…°Š¨Îµ—´œo°¥‹³¤¸¨Îµ—´‡ªµ¤­Îµ‡´­¼Š„ªnµ ­Îµ®¦´Äœ ¸ „¨»n¤š¸¤¨Îµ—´‡ªµ¤­Îµ‡´Ášnµ„´œ®µ„°¥¼nĜœ·¡‹œrÁ—¸¥ª„´œ ‹³šÎµŠµœ‹µ„Žoµ¥Åž…ªµÂ¨³ÁnœÁ—¸¥ª„´ É ¸ £µ¬µ°ºœÇ‡º°®µ„¤¸ªŠÁ¨È˜o°ŠšÎµŠµœÄœªŠÁ¨È„n°œ É ˜´ ª ™¼ „ —Î µ Áœ· œ „µ¦…°Š˜´ª—εÁœ·œ„µ¦­nªœÄ®n˜o°ŠÁž}œœ·—…o°¤¼¨Á—¸¥ª„´œ®¦º°œ·—…o°¤¼¨š¸É ­µ¤µ¦™šÎµŠµœ¦nª¤„´œÅ—o ˜n®µ„ŤnÁž}œÅžÄœ¨´„¬–³š¸É„¨nµª™¹Šœ¸Ê ‹³¤¸„µ¦Âž¨ŠÅž­¼nž¦³Á£š…o°¤¼¨ °ºÉœÇŽ¹ÉŠ‹³™¼„„¦³šÎµ°¥nµŠ°´˜Ãœ¤´˜· ¨³˜¦ŠÅž˜¦Š¤µŽ¹ÉŠ‹³„¨nµª™¹Š˜n°Åž ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 3. 3. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ¨Îµ—´ ­´¨´„¬–r˜ª—εÁœ·œ„µ¦ ´ ®œoµš¸É 3RVWIL[3UHIL[LQFUHPHQWDQGGHFUHPHQW WSH
 4. 4. DVWWRWSH a %LWZLVHQHJDWLRQ /RJLFDO127 8QDUPLQXV $GGUHVVRI ,QGLUHFWLRQGHUHIHUHQFLQJ
 5. 5. 0XOWLSOGLYLGHPRGXOXV $GGLWLRQVXEWUDFWLRQ !! /HIWULJKWVKLIW ! ! 7HVWIRULQHTXDOLW 7HVWIRUHTXDOLWLQHTXDOLW %LWZLVH$1' A %LWZLVH;25H[FOXVLYH25
 6. 6. _ %LWZLVH25 /RJLFDO$1' __ /RJLFDO25 RQGLWLRQDORSHUDWRU $VVLJQPHQW $GG6XEWUDFWPXOWLSOGLYLGHPRG !! 6KLIWULJKWDQGOHIW A _ %LWZLVH;25$1'25 7KHFRPPDRSHUDWRU³VHTXHQWLDOHYDOXDWLRQ RIH[SUHVVLRQV ˜µ¦µŠš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦Äœ£µ¬µ‹ÎµÂœ„˜µ¤¨Îµ—´„µ¦ž’·´˜·„µ¦Â¨³®œoµš¸É ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 7. 7. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦‡–·˜«µ­˜¦r ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦‡–·˜«µ­˜¦rž¦³„°—oª¥ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ ‡ªµ¤®¤µ¥ ª„ ¨ ‡¼– ®µ¦ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦¤°—¼¨´­ „µ¦®µ¦Â‹ÎµœªœÁ˜È¤ ‹³Ä®oŸ¨¨´¡›rÁž}œ‹ÎµœªœÁ˜È¤Ã—¥ž{—Á«¬‹µ„„µ¦®µ¦š·Š …–³š¸˜ª Ê É´ —εÁœ·œ„µ¦¤°—¼¨´­Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo‡º°Á«¬š¸ÉÁ®¨º°‹µ„„µ¦®µ¦˜´ª—εÁœ·œ„µ¦¤°—¼¨´­‹³—εÁœ·œ„µ¦„´…o°¤¼¨ ž¦³Á£šIORDW®¦º°GRXEOHŤnŗo ÁœºÉ°Š‹µ„ ¤¸¨Îµ—´…°Š‡ªµ¤­Îµ‡´­¼Š„ªnµ œ´ÉœÂž¨ªnµ®µ„Á…¸¥œ VDODU VDODUyVDODU WD[ œ·¡‹œr…oµŠ˜oœ‹³šÎµŠµœ—´Šœ¸Ê VDODU VDODUyVDODU WD[
 8. 8. „µ¦—εÁœ·œ„µ¦šµŠ‡–·˜«µ­˜¦r„´‹ÎµœªœÁ˜È¤ ×¥ž„˜·„µ¦ž’·˜„µ¦‡–·˜«µ­˜¦r„´‹ÎµœªœÁ˜È¤‹³Å—oŸ¨¨´¡›rš¸É™„˜o°ŠÂ˜n­·ÉŠš¸ÁÉ ¦µ˜o°Š‡Îµœ¹Š ´· ¼ ‡º°‡nµ…°Š‹ÎµœªœÁ˜È¤š¸É‹³‹´—Á„ȝŤn‡ª¦Á„·œ…œµ—š¸É‹³­µ¤µ¦™‹´—Á„ȝŗoÁ¡¦µ³™oµÁ„·—ž{®µ‡nµ¨oœ°°„ ¤µ RYHUIORZ YDOXH
 9. 9. ®µ„Ÿ¨¨´¡›r‹µ„„µ¦‡Îµœª–Áž}œ‡nµš¸É¨oœ°°„¤µ £µ¬µ ‹³Å¤n‹oŠ…nµª­µ¦Ä— Ç °°„¤µÄ®oš¦µÂ˜n­·ÉŠš¸ÉÁ„·—…¹œ‡º°Ÿ¨¨´¡›ršŸ·—‹µ„‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ Ê ¸É ĜÁ‡¦ºÉ°Š‡°¤¡·ªÁ˜°¦rė Ç „µ¦ª„ Á…oµ„´‹ÎµœªœÁ˜È¤ª„š¸Ä®nš­»— ‹³šÎµÄ®oÁ„·—„µ¦¨oœ É ¸É ¨³Å—oŸ¨¨´¡›rÁž}œ‹ÎµœªœÁ˜È¤¨š¸É¤‡nµÄ®nš¸É­— ¨³ÄœšµŠ„¨´„´œ ®µ„Á¦µ¨ °°„‹µ„‹Îµœªœ ¸ » Á˜È¤¨š¸¤‡nµÄ®nš¸É­—‹³šÎµÄ®oÁ„·—­£µª³‡nµœo°¥Á„·œÁ„ȝXQGHUIORZYDOXH
 10. 10. ‹³Å—oŸ¨¨´¡›rÁž}œ‹Îµœªœ É ¸ » Á˜È¤ª„š¸Ä®nš­»——´Š˜´ª°¥nµŠš¸É É ¸É ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 11. 11. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸Éަ„¦¤Â­—Š­£µª³‡nµ¨oœÁ„·œÁ„ȝ„´‡nµœo°¥Á„·œÁ„ȝ LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 12. 12. ^ LQW[ [ SULQWI7KHYDOXHRI[ ?WG?Q[
 13. 13. SULQWI7KHYDOXHRI ?WG?Q
 14. 14. SULQWI7KHYDOXHRI[ ?WG?Q[
 15. 15. [ SULQWI7KHYDOXHRI[ ?WG?Q[
 16. 16. SULQWI7KHYDOXHRI ?WG?Q
 17. 17. SULQWI7KHYDOXHRI[ ?WG?Q[
 18. 18. UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É ‹³Á®Èœªnµ„µ¦ž’·´˜·„µ¦š´ÊŠ­°Š¨´„¬–³Äœ˜´ª°¥nµŠš¸É šÎµÄ®o˜š¸ÁÉ ž}œÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥Áž¨¸É¥œ · Ş ¨³„µ¦‡¼–‹Îµœªœ…œµ—Ä®n­°Š‹ÎµœªœÁ…oµ—oª¥„´œ °µ‹Å—oŸ¨¨´¡›rÁž}œ‡nµš¸É¨oœ°°„¤µÄœ ¨´„¬–³œ¸ÊŗoÁnœ„´œ šµŠžj°Š„´œš¸É—¸š­»—‡º°¦³»ž¦³Á£š…o°¤¼¨Ä®o¡°Á®¤µ³„´…œµ—…°Š…o°¤¼¨š¸É‹³¦¦‹»ÁnœÄ®o ¸É čož¦³Á£š…o°¤¼¨ORQJĜ„¦–¸š‹³ª„‹ÎµœªœÁ˜È¤LQW­°Š‹ÎµœªœÂ¨³‡µ—ªnµŸ¨¨´¡›r¤µ„Á„·œ„ªnµš¸É ¸É ž¦³Á£š…o°¤¼¨LQW‹³¦´Å—o—´Š˜´ª°¥nµŠš¸É ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 19. 19. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤Â­—Š„µ¦„ε®œ—ž¦³Á£š…o°¤¼¨š¸¤…œµ—¡°Á®¤³„´š¸É˜o°Š„µ¦ É ¸ LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 20. 20. ^ ORQJ[ [ SULQWI7KHYDOXHRI[ ?WOG?Q[
 21. 21. SULQWI7KHYDOXHRI ?WOG?Q
 22. 22. SULQWI7KHYDOXHRI[ ?WOG?Q[
 23. 23. [ SULQWI7KHYDOXHRI[ ?WOG?Q[
 24. 24. SULQWI7KHYDOXHRI ?WOG?Q
 25. 25. SULQWI7KHYDOXHRI[ ?WOG?Q[
 26. 26. UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É Ĝ„µ¦®µ¦‹ÎµœªœÁ˜È¤ š´Š˜´ª˜´ŠÂ¨³˜´ª®µ¦Áž}œ‹ÎµœªœÁ˜È¤
 27. 27. Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo‹³™¼„˜o°Š™oµŸ¨®µ¦ Ê Ê ¨Š˜´ªÂ˜n™µŸ¨®µ¦Å¤n¨Š˜´ª Ÿ¨¨´¡›r‹³Å—oÁž}œ‹ÎµœªœÁ˜È¤š¸É¤„µ¦˜´—Á«¬š·ÊŠÅžWUXQFDWHG
 28. 28. ®¤µ¥‡ªµ¤ªnµ o ¸ ‡nµ…°ŠŸ¨¨´¡›r‹¦·Š°µ‹™¼„˜´—®µ¥ÅžÁnœ‹³Å—oŸ¨¨´¡›rÁž}œÂ¨³‹³Ä®oŸ¨¨´¡›rÁž}œ …–³š¸É˜´ª—εÁœ·œ„µ¦¤°—¼¨´­‹³®µ‡nµÁ«¬Á®¨º° Ž¹ÉŠŸ¨¨´¡›rš¸Éŗo‡º°Á«¬š¸ÉÁ®¨º°š¸ÉÁ„·—‹µ„„µ¦®µ¦ ‹Îµœªœš¸É®œ¹ÉŠ—oª¥‹Îµœªœš¸É­°ŠÁnœÅ—oŸ¨¨´¡›rÁž}œÂ¨³‹³Ä®oŸ¨¨´¡›rÁž}œ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 29. 29. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸Éަ„¦¤Â­—Š„µ¦Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦®µ¦‹ÎµœªœÁ˜È¤Â¨³¤°—¼¨´­ ´ LQFOXGHVWGLRK! LQWPDLQ
 30. 30. ^ LQW[ [ SULQWI7KHYDOXHRI[ ?WG?Q[
 31. 31. SULQWI7KHYDOXHRI ?WG?Q
 32. 32. SULQWI7KHYDOXHRI[ ?WG?Q[
 33. 33. SULQWI7KHYDOXHRI[PRG ?WG?Q[
 34. 34. UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É ˜´ª°¥nµŠÃž¦Â„¦¤Â­—Š„µ¦Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦ª„¨‡¼–®µ¦Â¨³¤°—¼¨´­ ´ LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 35. 35. ^ LQW[ [ SULQWI7KHYDOXHRI[ ?WG?Q[
 36. 36. SULQWI7KHYDOXHRI ?WG?Q
 37. 37. SULQWI7KHYDOXHRI[ ?WG?Q[
 38. 38. SULQWI7KHYDOXHRI[ ?WG?Q[
 39. 39. SULQWI7KHYDOXHRI[ ?WG?Q[
 40. 40. SULQWI7KHYDOXHRI[ ?WG?Q[
 41. 41. SULQWI7KHYDOXHRI[PRG ?WG?Q[
 42. 42. UHWXUQ ` (QGPDLQ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 43. 43. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É „µ¦—εÁœ·œ„µ¦šµŠ‡–·˜«µ­˜¦r„´‹Îµœªœ‹¦·Š „µ¦—εÁœ·œ„µ¦šµŠ‡–·˜«µ­˜¦r„´‹Îµœªœ‹¦·Š IORDWLQJ SRLQW DULWKPHWLF
 44. 44. š¸Å—oŸ¨¨´¡›r×¥ É ž¦³¤µ–‹³šÎµ„µ¦ž{—‡nµŸ¨¨´¡›rÄ®o¤…œµ—Ÿ¨¨´¡›r¡°š¸É‹³¦¦‹»¨ŠÄœš¸ÉÁ„ȝ…o°¤¼¨Ánœ ¸ ­£µª³¨oœÁ„·œÁ„ȝ¨³œo°¥Á„·œÁ„ȝ °µ‹Á„·—…¹ÊœÅ—oĜ„µ¦—εÁœ·œ„µ¦šµŠ‡–·˜«µ­˜¦r„´‹Îµœªœ ‹¦·Š ˜´ª°¥nµŠÁnœ„µ¦ª„‹ÎµœªœÄ— Ç Á…oµÅž„´‹Îµœªœ‹¦·Šš¸ÉÄ®nš¸É­—‹³šÎµÄ®oÁ„·—­£µª³¨oœÁ„·œÁ„ȝ » ¨³„µ¦®µ¦‹Îµœªœ‹¦·ŠIORDWš¸ÉÁ¨È„š¸­»——oª¥‡nµÄ®nNj³šÎµÄ®oÁ„·—­£µª³œo°¥Á„·œÁ„ȝŽ¹ÉŠšÎµÄ®oŸ¨¨´¡›r É ˜nµŠ‹µ„‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š—´Šœ´ÊœŸ¼očo‹¹Š‡ª¦®¨¸„Á¨¸É¥Š„µ¦Á„·—Á®˜»„µ¦–r—´Š„¨nµªÃ—¥„µ¦Äož¦³Á£š…o°¤¼¨š¸É Á®¤µ³­¤ „µ¦®µ¦‹Îµœªœ‹¦·Š‹³˜nµŠ‹µ„„µ¦®µ¦‹ÎµœªœÁ˜È¤ ‡º° ‡nµ…°ŠŸ¨¨´¡›r‹³Å¤n¤¸„µ¦˜´—Á«¬…°ŠŸ¨ ¨´¡›ršŠÁnœ®¦º°®¦º°˜nµŠ„ÈÄ®o‡nµŸ¨¨´¡›r ·Ê ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦­´¤¡´œ›rUHODWLRQDORSHUDWRU
 45. 45. Á¦µÄo˜ª—εÁœ·œ„µ¦­´¤¡´œ›rUHODWLRQDORSHUDWRU
 46. 46. Á¡ºÉ°®µ‡nµ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r®¦º°¤¸„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥ ´ ¦³®ªnµŠ‡nµ­°Š‡nµÁnœ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ ‡ªµ¤®¤µ¥ Ášnµ„´œ ŤnÁšnµ„´œ ! ¤µ„„ªnµ œo°¥„ªnµ ! ¤µ„„ªnµ®¦º°Ášnµ„´ œo°¥„ªnµ®¦º°Ášnµ„´ Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo‹µ„„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥™oµÁž}œ‹¦·Š‹³Ä®o‡nµÁž}œ®¦º°™oµÁž}œÁšÈ‹‹³Ä®o‡µÁž}œ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 47. 47. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸Éަ„¦¤Â­—Š„µ¦Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦­´¤¡´œ›r ´ LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 48. 48. ^ LQW[ [ SULQWI7KHYDOXHRI[ LV?G?Q[
 49. 49. SULQWI7KHYDOXHRILV?G?Q
 50. 50. SULQWI7KHUHVXOWRI[ LV?G?Q[
 51. 51. SULQWI7KHUHVXOWRI[!LV?G?Q[!
 52. 52. SULQWI7KHUHVXOWRI[LV?G?Q[
 53. 53. SULQWI7KHUHVXOWRI[! LV?G?Q[!
 54. 54. SULQWI7KHUHVXOWRI[ LV?G?Q[
 55. 55. UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦­´¤¡´œ›r v !w vw v! w ¨³ v v‹³¤¸¨Îµ—´…°Š‡ªµ¤­Îµ‡´Ášnµ„´œÂ˜n ‹³¤¸¨Îµ—´‡ªµ¤­Îµ‡´­¼Š„ªnµ ¨³ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦­´¤¡´œ›rš´ÊŠ®¤—œ¸Ê ¤¸¨Îµ—´‡ªµ¤­Îµ‡´­¼Š„ªnµ Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ÄoĜ„µ¦„ε®œ—‡nµ
 56. 56. —´Šœ´ÊœÄœ„µ¦šÎµŠµœÁ¦µ¤´„čoªŠÁ¨È„ε„´Á¡ºÉ°¥ºœ¥´œ‡ªµ¤ž¦³­Š‡rĜ „µ¦šÎµŠµœªnµ˜o°Š„µ¦Ä®oÁž¦¸¥Áš¸¥®¨´Š‹µ„š¸É¤¸„µ¦„ε®œ—‡nµÄ®o…o°¤¼¨Á¦¸¥¦o°¥Â¨oªÁnœ ‡ª¦Á…¸¥œªnµ ZKLOH F JHWFKDU
 57. 57. (2)
 58. 58. SXWFKDUF
 59. 59. Á¡¦µ³®µ„Á¦µÁ…¸¥œªnµ ZKLOH F JHWFKDU
 60. 60. (2)
 61. 61. SXWFKDUF
 62. 62. ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 63. 63. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ‹´šÎµŠµœ—³Šœ¸Ê ZKLOH F JHWFKDU
 64. 64. (2)
 65. 65. SXWFKDUF
 66. 66. Ž¹ÉŠ‹³šÎµŠµœŸ·—‹µ„‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦˜¦¦„³ORJLFDORSHUDWRU
 67. 67. ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦˜¦¦„³ÄoÁ¡ºÉ°Áž¦¸¥Áš¸¥®¦º°ž¦³¤ª¨œ·¡‹œr˜¦¦„³ ž¦³„°—oª¥ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ ‡ªµ¤®¤µ¥ ¨³ __ ®¦º° Ťnčn Á¤ºÉ°œÎµÁŠº°œÅ…ÁŠºÉ°œÅ…¤µÁž¦¸¥Áš¸¥„´œÂ¨oª‹³Å—oŸ¨„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥—´Š˜µ¦µŠ˜n°Åžœ¸Ê É ˜´ª™¼„—εÁœ·œ„µ¦ Ÿ¨¨´¡›r ˜´ª™¼„—εÁœ·œ„µ¦ ˜´ª™¼„—εÁœ·œ„µ¦ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ ¨³
 68. 68. ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦__®¦º°
 69. 69. ˜µ¦µŠš¸ÉŸ¨¨´¡›r‹µ„„µ¦Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦Â¨³
 70. 70. ¨³˜´ª—εÁœ·œ„µ¦®¦º°__
 71. 71. ´ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦˜¦¦„³‹³ÄoÁºÉ°¤œ·¡‹œrÁ¤ºÉ°¤¸„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥®¨µ¥œ·¡‹œr Ánœ„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥ ‡nµ…°Š…o°¤¼¨­°Š˜´ªªnµ‡nµ®œ¹ÉŠ¤µ„„ªnµ®¦º°œo°¥„ªnµ°¸„‡nµ®œ¹Š Ĝ„¦–¸œ¸Ê°µ‹¤¸„µ¦š—­°Ã—¥Äo®¨µ¥ É Ç œ·¡‹œr¦nª¤„´œ—oª¥„µ¦Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦Â¨³
 72. 72. ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦®¦º° __
 73. 73. ¨³˜´ª—εÁœ·œ„µ¦œ·Á­›
 74. 74. ´ Áž}œ˜´ªÁºÉ°¤Ã—¥Ÿ¨¨´¡›r‹µ„„µ¦—εÁœ·œ„µ¦š¸Éčo˜ªÁºÉ°¤ __ ¨³ ‹³Ä®o‡nµÁž}œ‹¦·Š
 75. 75. ¨³Ä®o‡nµ ´ Áž}œÁšÈ‹
 76. 76. „µ¦šÎµŠµœ…°Š˜´ª—εÁœ·œ„µ¦˜¦¦„³‹³šÎµ‹µ„Žoµ¥Åž…ªµ—´Šœ´Êœ®µ„Á¦µÁ…¸¥œªnµ ;0,1__;!0$; ;! ‹³šÎµŠµœÄœ¨´„¬–³œ¸Ê ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 77. 77. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ;0,1
 78. 78. __;!0$;
 79. 79. ;
 80. 80. „µ¦šÎµŠµœ‹³šÎµ„µ¦š—­°‡nµÄœªŠÁ¨ÈŽoµ¥¤º°„n°œÂ¨³šÎµ„µ¦š—­°‡nµÄœªŠÁ¨È™´—¤µ‹µ„ ˜´ª°¥nµŠ…oµŠ˜oœ„µ¦š—­°Áž}œ‹¦·Š„Șn°Á¤ºÉ° N Ÿ¨„µ¦š—­°…°ŠÂ˜n¨³ªŠÁ¨ÈÁž}œ‹¦·Šš´Š®¤— Ê N Ÿ¨„µ¦š—­°ªŠÁ¨Èš¸É Žoµ¥­»—
 81. 81. Áž}œ‹¦·ŠªŠÁ¨Èš¸ÉÁž}œÁšÈ‹Â¨³ªŠÁ¨Èš¸ÉÁž}œ‹¦·Š N Ÿ¨„µ¦š—­°ªŠÁ¨Èš¸É Žoµ¥­»—
 82. 82. Áž}œÁšÈ‹ªŠÁ¨Èš¸ÉÁž}œ‹¦·ŠÂ¨³ªŠÁ¨Èš¸ÉÁž}œ‹¦·Š ¨³„µ¦š—­°Áž}œÁšÈ‹„Ș°Á¤ºÉ° n N Ÿ¨„µ¦š—­°…°ŠÂ˜n¨³ªŠÁ¨ÈÁž}œÁšÈ‹š´ÊŠ®¤— N Ÿ¨„µ¦š—­°ªŠÁ¨Èš¸É Žoµ¥­»—
 83. 83. Áž}œ‹¦·ŠªŠÁ¨Èš¸ÉÁž}œÁšÈ‹Â¨³ªŠÁ¨Èš¸ÉÁž}œÁšÈ‹ N Ÿ¨„µ¦š—­°ªŠÁ¨Èš¸É Žoµ¥­»—
 84. 84. Áž}œÁšÈ‹ªŠÁ¨Èš¸ÉÁž}œ‹¦·ŠÂ¨³ªŠÁ¨Èš¸ÉÁž}œÁšÈ‹ Ĝ„µ¦ÁºÉ°¤œ·¡‹œr—oª¥v w „µ¦šÎµŠµœ‹³šÎµ‹µ„Žoµ¥Åž…ªµ ®µ„Ÿ¨„µ¦š—­°…°Šœ·¡‹œr Žoµ¥­»—Áž}œ‹¦·ŠÁnœ0217+ '$ „µ¦šÎµŠµœ‹³šÎµ„µ¦š—­°0217+ „n°œÂ¨³ ‹³˜o°ŠÅ—oŸ¨¨´¡›rÁž}œ‡nµ‹¦·ŠÁšnµœ´Êœ ¨oª‹¹Š‹³š—­°'$ ®µ„„µ¦š—­° 0217+ Áž}œ ÁšÈ‹Â¨oª‹³®¥»—„µ¦š—­°Äœœ·¡‹œr¨Îµ—´˜n°ÅžÂ¨³‡ºœ‡nµÁž}œÁšÈ‹Á­¤° ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦œ·Á­›‹³Ä®oŸ¨˜¦Š…oµ¤„´‡nµ…°Š˜´ª™¼„—εÁœ·œ„µ¦Á­¤° Ž¹ÉŠÁ¤ºÉ°œÎµÁŠºÉ°œÅ… ¤µ Áž¦¸¥Áš¸¥Â¨oª‹³Å—oŸ¨„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥—´Š˜µ¦µŠ˜n°Åžœ¸Ê ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œ·Á­›…°Š˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ ˜µ¦µŠš¸É Ÿ¨¨´¡›r‹µ„„µ¦Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦œ·Á­›
 85. 85. ´ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 86. 86. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤Â­—Š„µ¦Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦­´¤¡´œ›r¨³˜´ª—εÁœ·œ„µ¦˜¦¦„³ ´ LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 87. 87. ^ LQW6FRUH0LQ0D[ 6FRUH 0LQ 0D[ SULQWI7KHYDOXHRI0LQLV?G?Q0LQ
 88. 88. SULQWI7KHYDOXHRI0D[LV?G?Q0D[
 89. 89. SULQWI7KHYDOXHRI6FRUHLV?G?Q6FRUH
 90. 90. SULQWI7KHUHVXOWRI6FRUH!0LQLV?G?Q6FRUH!0LQ
 91. 91. WUXH SULQWI7KHUHVXOWRI6FRUH0D[LV?G?Q6FRUH0D[
 92. 92. WUXH SULQWI7KHUHVXOWRI6FRUH0LQLV?G?Q6FRUH0LQ
 93. 93. IDOVH SULQWI7KHUHVXOWRI6FRUH!0D[LV?G?Q6FRUH!0D[
 94. 94. IDOVH SULQWI7KHUHVXOWRI6FRUH!0LQDQG6FRUH0D[LV?G?Q6FRUH!0LQ 6FRUH0D[
 95. 95. WUXHDQGWUXH SULQWI7KHUHVXOWRI6FRUH!0LQDQG6FRUH!0D[LV?G?Q6FRUH! 0LQ 6FRUH!0D[
 96. 96. WUXHDQGIDOVH SULQWI7KHUHVXOWRI6FRUH0LQDQG6FRUH0D[LV?G?Q6FRUH 0LQ 6FRUH0D[
 97. 97. IDOVHDQGWUXH SULQWI7KHUHVXOWRI6FRUH0LQDQG6FRUH!0D[LV?G?Q6FRUH 0LQ 6FRUH!0D[
 98. 98. IDOVHDQGIDOVH SULQWI7KHUHVXOWRI6FRUH!0LQRU6FRUH0D[LV?G?Q 6FRUH!0LQ__6FRUH0D[
 99. 99. WUXHRUWUXH SULQWI7KHUHVXOWRI6FRUH!0LQRU6FRUH!0D[LV?G?Q6FRUH! 0LQ__6FRUH!0D[
 100. 100. WUXHRUIDOVH SULQWI7KHUHVXOWRI6FRUH0LQRU6FRUH0D[LV?G?Q6FRUH 0LQ__6FRUH0D[
 101. 101. IDOVHRUWUXH SULQWI7KHUHVXOWRI6FRUH0LQRU6FRUH!0D[LV?G?Q6FRUH0LQ 6FRUH!0D[
 102. 102. IDOVHRUIDOVH UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 103. 103. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦·˜Åª­rELWZLVHRSHUDWRUV
 104. 104. ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦·˜Åª­rž¦µ„‘—´Š˜µ¦µŠš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ ‡ªµ¤®¤µ¥ ELWZLVH$1' _ ELWZLVH25 A ELWZLVH;25 OHIWVKLIW !! ULJKWVKLIW !!! ]HURILOOULJKWVKLIW a ELWZLVHFRPSRQHQW OHIWVKLIWDVVLJQPHQW !! 5LJKWVKLIWDVVLJQPHQW !!! ]HUR ILOO ULJKW VKLIW DVVLJQPHQW ; $1'DVVLJQPHQW ;_ 25DVVLJQPHQW ;A ;25DVVLJQPHQW ˜µ¦µŠš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦·˜Åª­r ®œnª¥ž¦³¤ª¨Ÿ¨…°ŠÁ‡¦ºÉ°Š‡°¤¡·ªÁ˜°¦rš´ÉªÅž‹³¤¸‡Îµ­´ÉŠšÎµŠµœ„´˜´ª—εÁœ·œ„µ¦·˜Åª­rŗo °¥nµŠ¦ª—Á¦Èª —´Šœ´Êœ„µ¦šÎµŠµœš¸É˜°Š„µ¦‡ªµ¤Á¦Èª­¼Š ‡ª¦Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦Á®¨nµœ¸ÊÁ…oµnª¥Äœ„µ¦‹´—„µ¦ o ´ „µ¦‡Îµœª–µŠž¦³Á£š °¸„š´ÊŠ¥´Šž¦³®¥´—ÁœºÊ°š¸ÉĜ®œnª¥‡ªµ¤‹Îµ Ĝš¸Éœ¸Ê‹³¥„˜´ª°¥nµŠ„µ¦šÎµŠµœÁ¡¸¥Š µŠ˜´ªÁšnµœ´Êœ N ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦Á¨º°œ·˜ É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦Á¨ºÉ°œ·˜ELWVKLIWRSHUDWRUV
 105. 105. ‹³¤¸°¥¼n ˜´ª‡º°OHIWVKLIWvwčo­Îµ®¦´Á¨º°œ·˜ É ÅžšµŠŽoµ¥¤º°Â¨³ ULJKWVKLIWv !!wčo­Îµ®¦´Á¨º°œ·˜ÅžšµŠ…ªµ¤º° ×¥‡nµ…°Š˜´ª™¼„—εÁœ·œ„µ¦‹³ É Å¤n¤„µ¦Áž¨¸¥œÂž¨Š¦¼žÂ„µ¦ÄoŠµœ—´Šœ¸Ê ¸ É G F ®¤µ¥‡ªµ¤ªnµÄ®oÁ¨ºÉ°œ·˜…°Š˜´ªÂž¦ºÉ°F ŞšµŠŽoµ¥˜ÎµÂ®œnŠÂ¨³Á„ȝ‡nµš¸ÉŗoŪoĜ˜´ªÂž¦G ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 106. 106. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸Éަ„¦¤Â­—Š„µ¦Äo˜´ª—εÁœ·œ„µ¦Á¨º°œ·˜ É LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 107. 107. ^ LQWFG F $ +H[DGHFLPDO
 108. 108. SULQWI7KHFKDUDFWHU$LQ+H[DGHFLPDO [?QF
 109. 109. G F +H[DGHFLPDO
 110. 110. SULQWI$IWHUVKLIWELWOHIW [?QG
 111. 111. G F!! +H[DGHFLPDO
 112. 112. SULQWI$IWHUVKLIWELWULJKW [?QG
 113. 113. F % +H[DGHFLPDO
 114. 114. SULQWI7KHFKDUDFWHU%LQ+H[DGHFLPDO [?QF
 115. 115. G F +H[DGHFLPDO
 116. 116. SULQWI$IWHUVKLIWELWOHIW [?QG
 117. 117. G F!! +H[DGHFLPDO
 118. 118. SULQWI$IWHUVKLIWELWULJKW [?QG
 119. 119. UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É ‹Îµœªœ·˜š¸É‹³¦³»Ä®oÁ¨ºÉ°œ‡ª¦Áž}œ‹ÎµœªœÁ˜È¤ª„Ž¹ÉŠ¤¸‡nµœo°¥„ªnµ®¦º°Ášnµ„´‹Îµœªœ·˜ £µ¥Äœ˜´ªÂž¦ N ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦·˜Åª­ršµŠ˜¦¦„³ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦·˜Åª­ršµŠ˜¦¦„³ELWZLVHORJLFDORSHUDWRUV
 120. 120. ž¦³„°—oª¥ ·˜Åª­r $1'
 121. 121. Ž¹ÉŠ‹³Ä®o‡nµŸ¨¨´¡›rÁž}œ™oµ·˜š´Š­°ŠÁž}œ œ°„œ´ÊœÁž}œ·˜Åª­r 25 _
 122. 122. Ž¹ÉŠ‹³Ä®o‡nµŸ¨¨´¡›r Ê ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 123. 123. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ Áž}œ ™oµ·˜š´Š­°ŠÁž}œ œ°„œ´ÊœÁž}œÂ¨³·˜Åª­r ;25 A
 124. 124. Ž¹ÉŠ‹³Ä®o‡nµŸ¨¨´¡›rÁž}œ™oµ·˜Ä—·˜ Ê ®œ¹ÉŠÁž}œ œ°„œ´ÊœÁž}œ—´Š­¦»ž˜µ¤˜µ¦µŠ—´Šœ¸Ê ˜´ª™¼„—εÁœ·œ„µ¦ Ÿ¨¨´¡›r ˜´ª™¼„—εÁœ·œ„µ¦ ˜´ª™¼„—εÁœ·œ„µ¦ _ A ˜µ¦µŠš¸É Ÿ¨¨´¡›r‹µ„„µ¦Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦·˜Åª­ršµŠ˜¦¦„³ ´ ˜´ª°¥nµŠš¸Éަ„¦¤Â­—Š„µ¦Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦·˜Åª­ršµŠ˜¦¦„³ ´ LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 125. 125. ^ LQWFG F $ +H[DGHFLPDO
 126. 126. G % +H[DGHFLPDO
 127. 127. SULQWI7KHFKDUDFWHU$LQ+H[DGHFLPDO [?QF
 128. 128. SULQWI7KHFKDUDFWHU%LQ+H[DGHFLPDO [?QG
 129. 129. SULQWI$ELWZLVH$1'% [?QF G
 130. 130. SULQWI$ELWZLVH25% [?QF_G
 131. 131. SULQWI$ELWZLVH;25% [?QFAG
 132. 132. UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 133. 133. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦·˜Åª­r°¸„˜´ª®œ¹ÉŠ‡º°·˜Åª­rœ·Á­›a
 134. 134. Ž¹ÉŠ‹³šÎµ„µ¦­¨´‡nµ·˜‹µ„Áž}œ ¨³‹µ„Áž}œ Ánœ™oµ„ε®œ— ; a; ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦„ε®œ—‡nµ „µ¦„ε®œ—‡nµÄœ£µ¬µ­µ¤µ¦™Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦„ε®œ—‡nµDVVLJQPHQWRSHUDWRUV
 135. 135. ŗo¤µ„„ªnµ ´ ‡¦´ÊŠÄœž¦³Ã¥‡®œ¹ÉŠÇ Ž¹ÉŠ„µ¦„ε®œ—‡nµ¤¸‡ªµ¤®¤µ¥ÄoÁ¡ºÉ°„ε®œ—‡nµšµŠ…ªµ¤º°Ä®o„´˜´ªÂž¦šµŠ Žoµ¥¤º°Ã—¥¤¸¦¼žÂ—´Šœ¸Ê DE ‹³®¤µ¥‡ªµ¤ªnµœÎµ‡nµ…°ŠE ¤µÁ„ȝŪoĜ˜´ªÂž¦D š´Šœ¸ÊĜ£µ¬µ ­µ¤µ¦™Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦ Ê ´ ¤µ„„ªnµ®œ¹ÉŠ‡¦´ÊŠÄœž¦³Ã¥‡®œ¹ÉŠÇ Ánœ®µ„Á¦µ˜o°Š„µ¦„ε®œ—‡nµ«¼œ¥r
 136. 136. Áž}œ‡nµÁ¦·É¤˜oœÄ®o„˜´ªÂž¦Ä—Ç­µ¤µ¦™Á…¸¥œÅ—o—´Šœ¸Ê ´ D E F ž¨ªnµ…–³œ¸Ê¤„µ¦„ε®œ—‡nµD E ¨³F ¸ „µ¦šÎµŠµœ‹³šÎµ‹µ„…ªµÅžŽjµ¥—´Šœ´Êœ‹µ„œ·¡‹œr…oµŠ˜oœ„µ¦šÎµŠµœ‹³Áž}œ—´Šœ¸Ê D E F
 137. 137. ˜´ª°¥nµŠš¸É­—Š„µ¦Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦„ε®œ—‡nµ ´ LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 138. 138. ^ LQWDEFG D E F G SULQWI7KHYDOXHRID G?QD
 139. 139. SULQWI7KHYDOXHRIE G?QE
 140. 140. SULQWI7KHYDOXHRIF G?QF
 141. 141. SULQWI7KHYDOXHRIG G?QG
 142. 142. UHWXUQ ` (QGPDLQ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 143. 143. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É „µ¦Á…¸¥œ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦„ε®œ—‡nµÂ¨´— „µ¦„ε®œ—‡nµÄ®o„´˜´ªÂž¦š¸É°¥¼nšµŠ—oµœŽoµ¥…°Š˜´ª—εÁœ·œ„µ¦„ε®œ—‡nµ
 144. 144. —oª¥œ·¡‹œršµŠ —oµœ…ªµš¸É¤¸˜ªÂž¦šµŠ—oµœŽoµ¥°¥¼n—oª¥Á¦µ¤´„‹³Á…¸¥œÄœ¦¼žÂ—´Šœ¸Ê ´ ˜´ªÂž¦šµŠ—oµœŽoµ¥ œ·¡‹œršµŠ—oµœ…ªµŽ¹ÉŠ‹³¤¸˜´ªÂž¦šµŠ—oµœŽoµ¥°¥¼n—oª¥ Ánœ YDO YDO Ĝ£µ¬µ­µª¤µ¦™Á…¸¥œœ·¡‹œr„ε®œ—‡nµÂ¨´—Äœ¦¼žÂ ˜´ªÂž¦šµŠ—oµœŽoµ¥˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œ·¡‹œršµŠ—oµœ…ªµš¸ÉŤn˜°ŠÄ­n˜ªÂž¦Â¨³˜´ª—εÁœ·œ„µ¦
 145. 145. o ´ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦Â¨´—VKRUWKDQGDVVLJQPHQWRSHUDWRU
 146. 146. ‹³¤¸¨´„¬–³—´Šœ¸Ê !! _ ¨³A „µ¦Á…¸¥œ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦Â¨´—œ¸Ê‹³šÎµŠµœ—´Šœ¸Ê ‡nµ…°Š˜´ªÂž¦šµŠ—oµœŽoµ¥ ‡nµ…°Š˜´ªÂž¦šµŠ—oµœŽoµ¥œÎµÅž—εÁœ·œ„µ¦„´‡nµ…°Šœ·¡‹œršµŠ—oµœ…ªµ ¨Îµ—´ Á…¸¥œÂž„˜· Á…¸¥œÂ¨´— YDO YDO YDO YDO YDO!! YDO!! WDEOH L M@ WDEOH L M@QHZYDO WDEOH L M@ QHZYDO ˜µ¦µŠš¸É ˜´ª°¥nµŠ„µ¦Á…¸¥œ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦Â¨´— ‹µ„˜µ¦µŠš¸É ‹³Á®Èœªnµ„µ¦Á…¸¥œÂ¨´—‹³šÎµÄ®o„µ¦šÎµŠµœ„¦³´¦´—„»¤…¹œ ×¥‹µ„˜´ª Ê °¥nµŠ¨Îµ—´š¸É‡nµ…°ŠVXEVFULSW…°Š˜´ªÂž¦ WDEOH‹³™¼„Á¦¸¥„čoÁ¡¸¥Š‡¦´ŠÁ—¸¥ª Ê ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 147. 147. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸Éަ„¦¤Â­—Š„µ¦Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦„ε®œ—‡nµÂ¨´— ´ LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 148. 148. ^ LQWDE[ D E SULQWI7KHYDOXHRID G?QD
 149. 149. [ D [ DD D SULQWI7KHYDOXHRI[ DLVG?Q[
 150. 150. SULQWI7KHYDOXHRIDDIWHUDERYHH[HFXWLRQLVG?QD
 151. 151. D D D D SULQWI7KHYDOXHRI DLVG?Q
 152. 152. SULQWI7KHYDOXHRIDDIWHUDERYHH[HFXWLRQLVG?QD
 153. 153. SULQWI7KHYDOXHRIE G?QE
 154. 154. SULQWI7KHYDOXHRIELVG?QE
 155. 155. E SULQWI6HWE QRZELVG?QE
 156. 156. SULQWI7KHYDOXHRIELVG?QE
 157. 157. UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ÂÁ˜·¤®¨´ŠSRVWIL[@¨³ÂÁ˜·¤®œoµSUHIL[@ £µ¬µ°œ»µ˜Ä®o¤„µ¦Á…¸¥œ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦Â¨´— °¸„­°ŠÂ­Îµ®¦´—εÁœ·œ„µ¦Âš´ªÇ ¸ É ÅžÁnœ„µ¦Á¡·É¤‡nµÂ¨³‡nµ¨—‡nµÃ—¥¦³»Áž}œ„µ¦Á¡·É¤‡nµš¸¨³Á…oµÄœ˜´ª™¼„—εÁœ·œ„µ¦Â¨³Áž}œ „µ¦¨‡nµš¸¨³°°„‹µ„˜´ª™¼„—εÁœ·œ„µ¦ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 158. 158. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ Á¦µ­µ¤µ¦™Á…¸¥œ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦¨´„¬–³œ¸ÊĜ­°Š¦¼žÂ„¨nµª‡º° Á˜·¤®œoµœÎµ®œoµ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ Á˜·¤®¨´Š˜µ¤®¨´Š˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ ˜´ª°¥nµŠ„ε®œ—Ä®oQ D Q ®¤µ¥™¹Š„ε®œ—Ä®oQ ¨³Á¡·É¤‡nµÄ®oQ—´Šœ´Êœ®¨´Š‹µ„„µ¦šÎµŠµœQ ¨³D ˜n™µÁ…¸¥œ o D Q ®¤µ¥™¹ŠÁ¡·É¤‡nµÄ®oQ„n°œÂ¨³œÎµ‡nµ—´Š„¨nµª„ε®œ—Ä®oD—´Šœ´Êœ®¨´Š„µ¦šÎµŠµœš´ÊŠD¨³Q˜nµŠ¤¸‡nµ Ášnµ„´ Á¦µ¤´„Á¨º°„čo¦¼žÂ…°Š„µ¦Á…¸¥œ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦Âœ¸ÊĜ„µ¦šÎµŠµœ„´Â™ª¨Îµ—´ Á¡¦µ³Áž}œ„µ¦Á¡·É¤ ž¦³­·š›·£µ¡Äœ„µ¦Á…¸¥œÃž¦Â„¦¤Ánœ PD[ DL@ ®¤µ¥™¹Š PD[ DL@L L ˜n PD[ DL@ ‹³šÎµŠµœ—´Šœ¸Ê L L PD[ DL@ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 159. 159. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦œ·—°ºœÇ É ¥´Š¤¸˜ª—εÁœ·œ„µ¦š¸Éœnµ­œÄ‹°¸„œ·—‡º° ´ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦‡°¤¤µ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ÁŠºÉ°œÅ… ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦‡°¤¤µ Á¦µÄo˜´ª—εÁœ·œ„µ¦‡°¤¤µÁ¡ºÉ°ÁºÉ°¤œ·¡‹œr®¨µ¥ Ç ˜´ªÁ…oµ—oª¥„´œ ¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™šÎµÄ®o ަ„¦¤¤¸…œµ—Á¨È„¨Š Ánœ„µ¦­¨´‡nµ…°Š˜´ªÂž¦[ ¨³ ×¥ž„˜·Á¦µ¤´„„ε®œ—˜´ªÂž¦´Éª‡¦µª WHPS
 160. 160. Á¡ºÉ°ÄoÁ„ȝ‡nµš¸É¦°„µ¦­¨´‡¦´ÊŠ˜n°ÅžÃ—¥šÎµ—´Šœ¸Ê WHPS [ [ WHPS ˜nÁ¦µ­µ¤µ¦™Á…¸¥œªnµ WHPS [ [ WHPS ˜´ª°¥nµŠ ZKLOHF JHWFKDU
 161. 161. (2)
 162. 162. SXWFKDUF
 163. 163. °µ‹Á…¸¥œ—´Šœ¸Ê ZKLOHF JHWFKDU
 164. 164. F (2)
 165. 165. SXWFKDUF
 166. 166. Ĝ­nªœ®¨´Š ‹³¡ªnµÂ¥„„µ¦°nµœ‡nµ˜´ª°´„¬¦°°„‹µ„„µ¦š—­°‹»—‹…°ŠÂ¢j¤…o°¤¼¨ ˜´ª —εÁœ·œ„µ¦‡°¤¤µ ‹³šÎµŠµœ‹µ„Žoµ¥Åž…ªµ Ĝ„¦–¸œ¸Ê‡nµ…ªµ­»— Ÿ¨¨´¡›r…°Š„µ¦š—­° (2)
 167. 167. Áž}œ˜´ª‡ª‡»¤ªŠªœ ZKLOH ˜n°¥nµŠÅ¦„Șµ¤ Ÿ¨¨´¡›r…°Š„µ¦Á…¸¥œš´ÊŠ­°ŠÂ˜nµŠ„ÈÄ®oŸ¨Á®¤º°œ„´œ ¨³Á¦µ°µ‹¡ªnµ „µ¦Á…¸¥œ„µ¦š—­°¨´„¬–³œ¸Ê­¨´Åž¤µÄœ­™µœ„µ¦–r˜nµŠ Ç Ä®oÁ¨º°„Á…¸¥œÄœ¦¼ž š¸ÁÉ ®Èœªnµ°nµœÂ¨oªÁ…oµÄ‹Å—oŠnµ¥š¸­»— É Äœ„¨»¤…°Š˜´ª—εÁœ·œ„µ¦£µ¬µ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦‡°¤¤µ¤¸‡nµ…°Š¨Îµ—´‡ªµ¤­Îµ‡´˜Îµ­»— —´Šœ´ÊœÄœ„µ¦ n É ÄoŠµœ°¥nµŠž¨°—£´¥Á¦µ°µ‹Á¨º°„čoª·›¸„¦³‹µ¥„¨»n¤…°Šœ·¡‹œrÄ®oÁž}œž¦³Ã¥‡Á—¸É¥ªVLQJOHVWDWHPHQW
 168. 168. ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 169. 169. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ®¤µ¥Á®˜» Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥‡°¤¤µš¸ÄoÂ¥„˜´ª¡µ¦µ¤·Á˜°¦r˜n¨³˜´ªÄœ¢{Š„r´œ°°„‹µ„„´œ Ťnčn˜ª—εÁœ·œ É ´ „µ¦‡°¤¤µ ˜´ª°¥nµŠš¸Éަ„¦¤Â­—Š„µ¦Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦‡°¤¤µ ´ LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 170. 170. ^ LQWDEWHPS D E SULQWI%HIRUHVZDS?Q
 171. 171. SULQWI7KHYDOXHRIWHPSLVG?QWHPS
 172. 172. SULQWI7KHYDOXHRIDLVG?QD
 173. 173. SULQWI7KHYDOXHRIELVG?QE
 174. 174. SULQWI$IWHUVZDS?Q
 175. 175. WHPS DD EE WHPS SULQWI7KHYDOXHRIWHPSLVG?QWHPS
 176. 176. SULQWI7KHYDOXHRIDLVG?QD
 177. 177. SULQWI7KHYDOXHRIELVG?QE
 178. 178. UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 179. 179. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ÁŠº°œÅ… É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ÁŠºÉ°œÅ…FRQGLWLRQDORSHUDWRUV
 180. 180. čoÁ¡ºÉ°š—­°‡nµ…°Šœ·¡‹œršµŠ˜¦¦„³Ã—¥¤¸¦¼ž „µ¦Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦—´Šœ¸Ê ´ œ·¡‹œr ‡nµš¸ÉÁž}œÅ—o®µ„œ·¡‹œr¤‡nµ‹¦·Š‡nµš¸ÉÁž}œÅ—o®µ„œ·¡‹œr¤‡nµÁšÈ‹ ¸ ¸ „µ¦šÎµŠµœ‹³šÎµ„µ¦®µ‡nµœ·¡‹œr ¨³®µ„œ·¡‹œr—´Š„¨nµªÅ¤nčn«¼œ¥r ‹³Ä®o‡nµÁž}œ‹¦·Š œ°„œ´Êœ Áž}œ‡nµÁšÈ‹Â¨³‹³Áž}œ‡nµÄ—‡nµ®œ¹ÉŠÁšnµœ´ÊœÄœ„µ¦šÎµŠµœ…°Šœ·¡‹œr®œ¹ÉŠÇ „¨nµªÅ—oªnµ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ÁŠºÉ°œÅ…Áž}œ„µ¦Á…¸¥œÂ¨´—­Îµ®¦´‡Îµ­´ÉŠLI„¦–¸ÄoĜ„µ¦š—­° ‡nµš¸É¤¸šµŠÁž}œÅžÅ—o‡nµÁnœ LI[
 181. 181. PLQ [ HOVH PLQ ­µ¤µ¦™Á…¸¥œ„µ¦š—­°…oµŠ˜oœÃ—¥Äo˜ª—εÁœ·œ„µ¦ÁŠºÉ°œÅ…Å—o—´Šœ¸Ê ´ PLQ [
 182. 182. [ ˜´ª°¥nµŠš¸Éަ„¦¤Â­—Š„µ¦Äo˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ÁŠº°œÅ… É LQFOXGHVWGLRK! H[FSSRQGLWLRQDO2SHDUDWRU LQWPDLQ
 183. 183. ^ LQW[ SXWV(QWHUWKHQXPEHU
 184. 184. VFDQIG [
 185. 185. SULQWI7KHYDOXHRI;LVG?Q[
 186. 186. [!
 187. 187. SULQWI7KHYDOXHRI;KLJKHUWKDQ?Q
 188. 188. SULQWI7KH YDOXHRI;ORZHUWKDQ?Q
 189. 189. UHWXUQ ` (QGPDLQ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 190. 190. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É „µ¦Âž¨Šž¦³Á£š…o°¤¼¨ Á¦µÅ—o„¨nµª™¹ŠŸ¨¨´¡›rš¸ÉÁž¨¸¥œÅž…°Š„µ¦šÎµŠµœš¸Éž¦³Á£š…o°¤¼¨…°Š˜´ª™¼„—εÁœ·œ„µ¦­°Š˜´ªš¸É É Á®¤º°œ„´œÁnœ„µ¦šÎµŠµœ…°ŠORQJ¨³GRXEOH®¦º°„µ¦„ε®œ—‡nµORQJÄ®oVKRUWÁž}œ˜oœŸ¨¨´¡›rš¸Éŗo ‹µ„„µ¦šÎµŠµœ—´Š„¨nµª‹³¤¸„µ¦Âž¨Š‡nµÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·„µ¦Âž¨Š‡nµÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜·Á„·—…¹ÊœÅ—o¨´„¬–³‡º° „µ¦„ε®œ—‡nµÂ¨³„µ¦šÎµŠµœšµŠ‡–·˜«µ­˜¦r „µ¦Âž¨Šž¦³Á£š…o°¤¼¨°¥nµŠ°´˜Ãœ¤´˜· „µ¦Âž¨Šž¦³Á£š…o°¤¼¨°¥nµŠ°´˜Ãœ¤´˜·‹³Á„·—…¹Êœš´œš¸š¸É¤¸„µ¦„ε®œ—‡nµ‡nµ®œ¹ÉŠÄ®o„´˜´ªÂž¦ ė Ç Ã—¥£µ¬µ ‹³šÎµ„µ¦Âž¨Š‡nµš¸É„ε®œ—Ä®o˜µ¤ž¦³Á£š…°Š˜´ªÂž¦š¸É°¥¼nšµŠŽoµ¥ ×¥š¸ÉŸ¨¨´¡›r °µ‹¤¸„µ¦˜´—­nªœÁ„·œ°°„Ánœ„µ¦Âž¨Š‡nµIORDWÄ®oÁž}œLQW „µ¦šÎµŠµœÃ—¥°´˜Ãœ¤´˜œ¸ÊÄ®o‡ªµ¤­³—ª„„nŸÄo˜n„È­µ¤µ¦™­¦oµŠ‡ªµ¤¥»nŠ¥µ„Ä®oÁnœ„´œÁnœ · ¼o „µ¦„ε®œ—‡nµš¸É¥µª„ªnµÄ®o„´˜´ªÂž¦š¸É¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨š¸É­´Êœ„ªnµ ‹³šÎµÄ®oŸ¨¨´¡›rŸ·— ‹µ„‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š —´Šœ´Êœ‡ª¦®¨¸„Á¨¸É¥Š„µ¦Âž¨Šž¦³Á£š…o°¤¼¨‹µ„ž¦³Á£š…o°¤¼¨š¸ÉÄ®n„ªnµÅž­¼n ž¦³Á£š…o°¤¼¨š¸ÁÉ ¨È„„ªnµ Ĝ„µ¦Âž¨Šž¦³Á£š…o°¤¼¨Äœž¦³Ã¥‡‡Îµ­´ÉŠ „µ¦„ε®œ—…°Š£µ¬µ‡º°‡nµ…°Šœ·¡‹œršµŠ—oµœ …ªµ‹³™¼„„ε®œ—Ä®o°¥¼nĜž¦³Á£š…°Š…o°¤¼¨…°Š˜´ªÂž¦šµŠ—oµœŽoµ¥ ®µ„˜´ª™¼„„¦³šÎµš´Š‡¼n¤¸ž¦³Á£š Ê …o°¤¼¨Á®¤º°œ„´œ‹³Å¤n¤¸„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÁ„·—…¹Êœ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 191. 191. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸Éަ„¦¤Â­—Š„µ¦Âž¨Š…o°¤¼¨°¥nµŠ°´˜Ãœ¤´˜· LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 192. 192. ^ FKDUF LQWLL ORQJO IORDWI GRXEOHG F D L FO LI OG I SULQWI7KHYDOXHRIFLVG?QF
 193. 193. SULQWI7KHYDOXHRILLVG?QL
 194. 194. SULQWI7KHYDOXHRIOLVOG?QO
 195. 195. SULQWI7KHYDOXHRIILVI?QI
 196. 196. SULQWI7KHYDOXHRIGLVOI?QG
 197. 197. L G SULQWI7KHYDOXHRILLVG?QL
 198. 198. UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É „µ¦Âž¨Šž¦³Á£š…o°¤¼¨˜µ¤š¸„ε®œ— É ®µ„˜o°Š„µ¦´Š‡´Ä®o…o°¤¼¨Ä— Ç ¤¸ž¦³Á£š…o°¤¼¨˜µ¤˜o°Š„µ¦ ­µ¤µ¦™šÎµÅ—o×¥„µ¦¦³» ž¦³Á£š…o°¤¼¨š¸˜°Š„µ¦Åªo®œoµž¦³Á£š…o°¤¼¨‹¦·Š˜µ¤¦¼žÂ—´Šœ¸Ê Éo WSH
 199. 199. H[SUHVVLRQ Ánœ˜o°Š„µ¦Âž¨ŠIORDWÄ®oÁž}œLQW°µ‹Á…¸¥œ—´Šœ¸Ê [ LQW
 200. 200. „¦–¸œ¸Ê‹³™¼„ž¨ŠÁž}œLQW ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 201. 201. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸Éަ„¦¤Â­—Š„µ¦Âž¨Šž¦³Á£š…o°¤¼¨˜µ¤š¸É„ε®œ— LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 202. 202. ^ IORDWIII I I I II SULQWI7KHYDOXHRIIILVI?QII
 203. 203. SULQWI7KHYDOXHRILQWII
 204. 204. LVG?QLQW
 205. 205. I
 206. 206. SULQWI7KHYDOXHRILQWI
 207. 207. LQWI
 208. 208. LVG?QLQW
 209. 209. ILQW
 210. 210. I
 211. 211. UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 212. 212. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ  f„®´—  iµ¥—εÁœ·œ„µ¦…°Š¦oµœšÎµ…œ¤„ε¨´Š‡Îµœª–‹Îµœªœ„¨n°Šš¸É˜°Š‹´—ŽºÊ°¤µÄoĜ­´ž—µ®r®œoµÃ—¥¤¸ o ÁŠº°œÅ…—´Šœ¸Ê É M „µ¦‹´—ŽºÊ°„¨n°Š‡¦´ÊŠ®œ¹ÉŠÇ˜o°ŠÄ®o¡°Äoŗoª´œ M ¦oµœ‹³Ÿ¨·˜…œ¤Å—oª´œ¨³„·Ã¨„¦´¤ M …œ¤„¨n°Š¦¦‹»„¦´¤ Ä®oÁ…¸¥œÃž¦Â„¦¤£µ¬µÁ¡ºÉ°‡Îµœª–‹Îµœªœ„¨n°Šš¸É˜°Š‹´—ŽºÊ° o ‹µ„Ëš¥r…°Ä®o¦´‹Îµœªœ„µ¦Ÿ¨·˜…œ¤˜n°ª´œ®œnª¥Áž}œ„·Ã¨„¦´¤
 213. 213. ¨³ž¦·¤µ–…œ¤š¸É¦¦‹»Äœ o ˜n¨³„¨n°Š®œnª¥Áž}œ„¦´¤
 214. 214. ­Îµ®¦´ÁŠº°œÅ…°ºÉœÇ‡ŠÁ—·¤Ä®oÁ…¸¥œÃž¦Â„¦¤£µ¬µÁ¡ºÉ°‡Îµœª– É ‹Îµœªœ„¨n°Šš¸É˜°Š‹´—ŽºÊ° o ˜´ª°¥nµŠ¦¼žÂ„µ¦¦´…o°¤¼¨œÎµÁ…oµ (QWHUWKHWRWDOZHLJKWWKDWFDQSURGXFHLQHDFKGD.LORJUDP
 215. 215. ;;; (QWHUWKHWRWDOZHLJKWRIVQDFNLQHDFKER[JUDPV
 216. 216. ;;; ˜´ª°¥nµŠ¦¼žÂŸ¨¨´¡›r 7KHQXPEHURIER[HV ;;; ‹ŠÁ…¸¥œÃž¦Â„¦¤š¸­µ¤µ¦™¡·¤¡r‹Îµœªœš«œ·¥¤­°Š˜ÎµÂ®œnŠ‹ÎµœªœÄœ¨´„¬–³—´Š˜n°Åžœ¸Ê É ®¤µ¥Á®˜»­´ŠÁ„˜»˜ÎµÂ®œnŠš«œ·¥¤š¸É˜¦Š„´œÂ¨³®µŸ¨¦ª¤…°Š‹Îµœªœš´ÊŠ®¤— Ĝ„µ¦¡·¤¡r¦µ¥Šµœ…°Š¦oµœ‡oµÂ®nŠ®œ¹ÉŠš¸É…µ¥­·œ‡oµÁ¡¸¥Šž¦³Á£šÁšnµœ´ÊœÃ—¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥—˜oœš»œ ¨³¦µ‡µ…µ¥—´Šœ¸Ê ­·œ‡oµœ·—š¸É ˜oœš»œ ¦µ‡µ…µ¥ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 217. 217. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ¨³„ε®œ—¦¼žÂ„µ¦¡·¤¡rŸ¨¨´¡›rš¸¤„µ¦‡Îµœª–®µ„εŦÁž}œ—´Šœ¸Ê É ¸ ;='HSDUWPHQW6WRUH ,WHP RVW 6DOH 3URILW
 218. 218. ;;;;;; ;;;;;; ;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;; ˜¦¹Š˜ÎµÂ®œnŠÂ¨³‹»—š«œ·¥¤ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸

×