บทที่ 10 แถวลำดับของตัวชี้

4,331 views

Published on

ภาษาซี, c language

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,624
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 10 แถวลำดับของตัวชี้

 1. 1. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê $UUDVRI3RLQWHUV
 2. 2. Ĝš„n°œ Á¦µÅ—o«¹„¬µÁ„¸É¥ª„´Â™ª¨Îµ—´ š´ÊŠÂ™ª¨Îµ—´¤·˜Á· —¸¥ª ­°Š¤·˜· ®¦º°®¨µ¥¤·˜…°Š · ‹ÎµœªœÁ˜È¤ ‹Îµœªœ‹¦·Š®¦º°°´„…¦³ Ž¹ÉŠÁž}œ…o°¤¼¨ž¦³Á£šš¸ÉÁ¦µ‡n°œ…oµŠ‡»œÁ‡¥ ˜nĜšœ¸Ê‹³„¨nµª™¹ŠÂ™ª o ¨Îµ—´…°Š…o°¤¼¨ž¦³Á£š°ºÉœ Ç Ánœ ˜´ª¸Ê SRLQWHUV
 3. 3. ¨³˜´ª¸Êš¸É¸ÊŞ¥´Š¢{Š„r´œ SRLQWHUV WR IXQFWLRQV
 4. 4. Áž}œ˜oœ ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê £µ¬µ ŗo°Îµœª¥‡ªµ¤­³—ª„Ä®oŸ¼očo­µ¤µ¦™œÎµ˜´ª¸ÊŞ‹´—Á„ȝŪoĜ™ª¨Îµ—´Å—oÁnœÁ—¸¥ª„´œ„´ …o°¤¼¨ž¦³Á£š°ºœ¦¼žÂ…°Š„µ¦ž¦³„µ«˜´ªÂž¦ž¦³Á£šÂ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê‡º° É WSH YDUBQDPHVL]H@ Ánœ ™oµ˜o°Š„µ¦ž¦³„µ«˜´ªÂž¦Â™ª¨Îµ—´ºÉ° ¶ SWU· Á¡ºÉ°Á„ȝ˜´ª¸ÊŞ¥´Š‹ÎµœªœÁ˜È¤ ‹Îµœªœ ­µ¤µ¦™„ε®œ—Å—o—´Šœ¸Ê LQW SWU@ Ĝš¸Éœ¸Ê SWU Áž}œºÉ°…°ŠÂ™ª¨Îµ—´š¸‹´—Á„ȝ˜´ª¸Ê É SWU@SWU@«SWU@ Áž}œ˜´ª¸Êš¸É¸ÊŞ¥´Š˜ÎµÂ®œnŠ˜nµŠÇŽ¹ÉŠÁž}œÁ¨…š¸É°¥¼n …°Š‹ÎµœªœÁ˜È¤š¸¦¦‹»°¥¼nš¸ÉÁ¨…š¸É˜ÎµÂ®œnŠœ´Êœ É ­¤¤˜·[ Áž}œ˜´ªÂž¦œ·—‹ÎµœªœÁ˜È¤Ž¹ÉŠ™¼„¸Ê×¥­¤µ·„˜´ªš¸­°ŠÄœÂ™ª¨Îµ—´¶SWU· Á¦µ‹³Á…¸¥œÅ—o É ªnµ SWU@ [ [‡º°Á¨…š¸°¥¼n…°Š˜´ªÂž¦[ É ®¦º° SWU@ [ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 5. 5. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ „µ¦­nŠŸnµœÂ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Åž¥´Š¢{Š„r´œ Ê „µ¦­nŠŸnµœÂ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸ÊŞ¥´Š¢{Š„r´œœ´Êœ ­µ¤µ¦™—εÁœ·œ„µ¦Å—oÁnœÁ—¸¥ª„´œ„´„µ¦­nŠŸnµœ ™ª¨Î µ —´  …°Š…o ° ¤¼ ¨ ž¦³Á£š°ºÉ œ Ç œ´É œ ‡º ° ­n Š ºÉ ° …°ŠÂ™ª¨Î µ —´  ץŤn ¦ ³» … œµ—®¦º ° —´  œ¸ Ä®oÁž}œ¡µ¦µ¤·Á˜°¦r…°Š¢{Š„r´œ—´Š˜´ª°¥nµŠš¸É ˜´ª°¥nµŠš¸É ¢{Š„r´œ GLVSODBDUUD Áž}œ˜´ª°¥nµŠ¢{Š„r´œ¦´‡nµ…°ŠÂ™ª¨Îµ—´ ¶SWU· …°Š˜´ª¸Ê ¨oª¡·¤¡r ‡nµ°°„šµŠ°»ž„¦–r­nŠ°°„¤µ˜¦“µœ LQW SWU@ YRLG GLVSODBDUUDSWU
 6. 6. YRLGGLVSODBDUUDULQW UHFDUUD@
 7. 7. ^ LQWL IRUL LL
 8. 8. SULQWI´Gµ UHFDUUDL@
 9. 9. ` …o°‡ª¦¦³ª´Š ˜´ªÂž¦UHFDUUD Ťnčn˜´ª¸ÊŞ¥´Š‹ÎµœªœÁ˜È¤Â˜nÁž}œ˜´ª¸ÊŞ¥´ŠÂ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê —´Šœ´œÄœœ·¥µ¤…°Š¢{Š„r´œ¶GLVSODBDUUD· ‹¹Š˜o°Š„ε®œ——oª¥¦¼žÂ…°Š°µ¦r„ªÁ¤œ˜r—oª¥ LQW Ê · UHFDUUD@ ŤnčnLQWUHFDUUD ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸š¸É¸ÊŞ¥´Š­µ¥°´„…¦³ Ê œ°„‹µ„‹³„ε®œ—˜´ª¸ÊŞ¥´Š‹ÎµœªœÁ˜È¤Â¨oªÁ¦µ¥´Š­µ¤µ¦™„ε®œ—˜´ª¸ÊÄ®o¸ÊŞ¥´Š­µ¥°´„…¦³Å—o Ánœ„´œ—´Š˜´ª°¥nµŠš¸É ˜n°Åžœ¸Ê ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 10. 10. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸É ­—ŠÃž¦Â„¦¤„µ¦„ε®œ—˜´ª¸Êš¸É¸ÊŞ¥´Š­µ¥°´„…¦³Â¨³„µ¦¡·¤¡r­µ¥°´„…¦³œ´ÊœÃ—¥Äo ˜´ª¸ÊĜ„µ¦Á…oµ™¹Š˜´ª°´„…¦³Â˜n¨³˜´ªÂšœ„µ¦Äo—´œ¸…°ŠÂ™ª¨Îµ—´ LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 11. 11. ^ FKDU WH[WBSWU ´+HOOR(YHUERGµ IRU WH[WBSWU ¶?·WH[WBSWU
 12. 12. SULQWI´Fµ WH[WBSWU
 13. 13. UHWXUQ ` Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo Ĝ˜´ª°¥nµŠš¸É œ¸Ê ˜´ªÂž¦ WH[WBSWU Áž}œ˜´ª¸Ê¸ÊŞ¥´Š­µ¥°´„…¦³ ¶+HOOR (YHUERG· ¨³ WH[WBSWU Áž}œ‡nµ…°Š…o°¤¼¨˜´ª°´„…¦³
 14. 14. š¸É™¼„¸Ê×¥ WH[WBSWU ¨³¶?· ®¤µ¥™¹Š °´„…¦³ªnµŠQXOO FKDUDFWHU
 15. 15. Á¤º°Á¡·É¤‡nµ…°Š WH[WBSWU WH[WBSWU
 16. 16. …¹œš¸¨³…´Êœ‹³¤¸Ÿ¨šÎ Ä®o˜ª¸Ê WH[WBSWU Á¨ºÉ°œÅž¸Ê É Ê µ ´ ¥´Š°´„…¦³˜´ª™´—Åž‹œ„ªnµ‹³¡¶?· ‹¹Š®¥»— ¦¼žÂ FKDU YDUBQDPH VWULQJBH[S £µ¬µ‹³Á„ȝ˜´ª°´„…¦³ªnµŠ˜n°šoµ¥­µ¥°´„…¦³¶VWULQJBH[S· Á­¤° ™oµ¤¸­µ¥°´„…¦³®¨µ¥ Ç ­µ¥ ˜n¨³­µ¥¤¸‡ªµ¤¥µªÅ¤nÁšnµ„´œ Ánœ …o°¤¼¨…°Šª´œÄœ­´ž—µ®r ®¦º° …o°¤¼¨ºÉ°…°Šœ´„Á¦¸¥œÄœÂ˜n¨³´Êœ Áž}œ˜oœ ™oµ‹³‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨œ¸ÊĜ™ª¨Îµ—´­°Š¤·˜„­µ¤µ¦™šÎµÅ—o ·È ×¥„ε®œ—Ä®o˜n¨³Â™ª…°ŠÂ™ª¨Îµ—´Á„ȝºÉ°ª´œÄœ­´ž—µ®r—´Š˜n°Åžœ¸Ê FKDUGDBWDEOH@@ ^ ^¶P·¶R·¶Q·¶G·¶D·¶·¶?·` ^¶W·¶X·¶H·¶V·¶G·¶D·¶·¶?·` ^¶Z·¶H·¶G·¶Q·¶H·¶V·¶G·¶D·¶·¶?·` ^¶W·¶K·¶X·¶U·¶V·¶G·¶D·¶·¶?·` ^¶I·¶U·¶L·¶G·¶D·¶·¶?·` ^¶V·¶D·¶W·¶X·¶U·¶G·¶D·¶·¶?·` ^¶V·¶X·¶Q·¶G·¶D·¶·¶?·` ` ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 17. 17. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ Ĝš¸Éœ¸Êŗož¦³„µ«Ä®o˜n¨³Â™ª­µ¤µ¦™‹´—Á„ȝ­µ¥°´„…¦³š¸¥µªš¸­»—‡º°˜´ª°´„…¦³„µ¦Äo É É Â™ª¨Îµ—´­°Š¤·˜‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨Äœ¨´„¬–³Ánœœ¸Ê‹³šÎµÄ®oµŠÂ™ª¤¸šªnµŠÁ®¨º°°¥¼n—´ŠÄœ¦¼žš¸É · ¸É P R Q G D ? W X H V G D ? Z H G Q H V G D ? W K X U V G D ? I U , G D ? V D W X U G D ? V X Q G D ? ¦¼žš¸É ™ª¨Îµ—´­°Š¤·˜…°Š­µ¥°´„…¦³ºÉ°ª´œÄœ­´ž—µ®r · Á¡ºÉ ° Ä®o ­ µ¤µ¦™Äo Á œºÊ ° š¸É Ä œ„µ¦‹´ — Á„È  …o ° ¤¼ ¨ ­µ¥°´ „ …¦³š¸É ¤¸ ‡ ªµ¤¥µªÅ¤n Á šn µ „´ œ Ä®o Á „· — ž¦³Ã¥œr­¼Š­»— Á¦µ­µ¤µ¦™šÎµÅ—oץčo™ª¨Îµ—´š¸¤‡ªµ¤¥µª…°ŠÂ˜n¨³Â™ªÅ¤nÁšnµ„´œ Ž¹ÉŠÁ¦µÁ¦¸¥„™ª É ¸ ¨Îµ—´¨´„¬–³Ánœœ¸ÊªnµÂ™ª¨Îµ—´…µ—UDJJHG DUUD
 18. 18. Ž¹ÉŠ„µ¦­¦oµŠÂ™ª¨Îµ—´…µ— ­µ¤µ¦™šÎµÅ—o×¥„ε®œ— Ä®oÁž}œÂ™ª¨Îµ—´¤·˜Á· —¸¥ª…°Š˜´ª¸ÊŞ¥´Š­µ¥°´„…¦³—´Š„µ¦ž¦³„µ«˜´ªÂž¦¶GDV· ˜n°Åžœ¸Ê FKDU GDV@ ^´6XQGDµ´0RQGDµ´7XHVGDµ´:HGQHVGDµ ´7KXUVGDµ´)ULGDµ´6DWXUGDµ` Þ¦—­´ŠÁ„˜ªnµÁ¦µÅ¤nŗo¦³»‹Îµœªœ­¤µ·„…°ŠÂ™ª¨Îµ—´tGDVu Á¡¦µ³‡°¤Å¡Á¨°¦r£µ¬µ ­µ¤µ¦™š¸‹³‹´—­¦¦ÁœºÊ°š¸ÉÄ®oÁ¡¸¥Š¡°š¸‹³‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨š¸¤°¥¼Äœ‡Îµ­´ÉŠž¦³„µ«˜´ªÂž¦Â™ª¨Îµ—´Å—o É É É ¸ n ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 19. 19. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ Ÿœ£µ¡Â­—Š„µ¦‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨ž¦µ„’Äœ¦¼žš¸É —´Šœ¸Ê GDV GDV 6XQGD? GDV@ N GDV@ N 0RQGD? GDV@ N 7XHVGD? GDV@ N :HGQHVGD? GDV@ N 7KXUVGD? GDV@ N )ULGD? GDV@ N 6DWXUGD? ¦¼žš¸É ­—ŠÃ‡¦Š­¦oµŠÂ™ª¨Îµ—´GDV „µ¦Á…oµ™¹Š­¤µ·„Ĝ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê „µ¦Á…oµ™¹Š­¤µ·„Ĝ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Êœ´Êœ­µ¤µ¦™šÎµÅ—oÁnœÁ—¸¥ª„´œ„´„µ¦Á…oµ™¹Š­¤µ·„Äœ ™ª¨Îµ—´…°Š…o°¤¼¨ž¦³Á£š°ºÉœÇ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤ ¶SUGDVF· ˜n°Åžœ¸Ê Áž}œÃž¦Â„¦¤¡·¤¡rºÉ°ª´œŽ¹ÉŠÄœ®œ¹ÉŠ¦¦š´—¡·¤¡r®œ¹ÉŠº° É Ã—¥Á¦¸¥„čo¢{Š„r´œ¶SULQWBVWULQJV· —oª¥‡Îµ­´ÉŠ SULQWBVWULQJVGDV
 20. 20. Ž¹ÉŠ°µ‹‹³Á…¸¥œÅ—o°¸„®œ¹ÉŠ‡º° SULQWBVWULQJVGDVVL]HRIGDV
 21. 21. VL]HRIFKDU
 22. 22. Ĝ„¦–¸œ¸Ê‡°¤Å¡Á¨°¦r‹³šÎµ„µ¦‡Îµœª–‹Îµœªœ­¤µ·„…°Š˜´ªÂž¦Â™ª¨Îµ—´GDV Ä®oŽ¹ÉŠ‹³ ŗoŸ¨¨´¡›rÁž}œÁnœ„´œ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 23. 23. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ 3URJUDPSUGDVF 0DLQSURJUDPWKDWSULQWVDWDEOHRIGDV LQFOXGHVWGLRK! FKDU GDV@ ^ PRQGDWXHVGD ZHGQHVGDWKXUVGDIULGDVDWXUGDVXQGD ` PDLQ
 24. 24. ^ YRLG SULQWBVWULQJVFKDU WDEOH@LQWQ
 25. 25. SULQWBVWULQJVGDVVL]HRIGDV
 26. 26. VL]HRIFKDU
 27. 27. UHWXUQ ` ¢{Š„r´œSULQWBVWULQJV š¸ÉčoĜ„µ¦¡·¤¡rºÉ°ª´œœ´Êœ­µ¤µ¦™Á…¸¥œÅ—o®¨µ¥ª·›¸—´Šž¦µ„’Äœ ަ„¦¤˜nµŠÇ—´Šœ¸Ê SUVWUF SUVWUF SUVWUF ˜´ª°¥nµŠš¸É ­—Š„µ¦šÎµŠµœ…°Š¢{Š„rœSUWBVWULQJV ץčo¦žÂ ¶V· Ĝ„µ¦¡·¤¡r­µ¥ °´„…¦³ ´ ¼ 3URJUDPSUVWUF 3ULQWDWDEOHRIVWULQJVRQHSHUOLQH LQFOXGHVWGLRK! YRLGSULQWBVWULQJVFKDU WDEOH@LQWQ
 28. 28. LQW L IRUL LQL
 29. 29. SULQWI?QVWDEOHL@
 30. 30. Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo‡º° ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 31. 31. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ ¢{Š„r´œ SULQWBVWULQJV Ĝަ„¦¤ ¶SUVWUF· œ¸Ê čo¦¼žÂ„µ¦¡·¤¡rĜ‡Îµ­´ÉŠ SULQWI —oª¥ ¦¼žÂ¶V·Ž¹ÉŠ‹³¡·¤¡r­µ¥°´„…¦³š´ÊŠ­µ¥š¸¨³˜´ªÅžÁ¦ºÉ°¥Ç‹œ¡¶?· ‹¹Š®¥»— ˜´ª°¥nµŠš¸É­—Š„µ¦šÎµŠµœ…°Š¢{Š„r´œSUWBVWULQJVץčo¢{Š„r´œSXWFKDUĜ„µ¦¡·¤¡r­µ¥ °´„…¦³ 3URJUDPSUVWUF 3ULQWDWDEOHRIFKDUDFWHUVWULQJVRQHSHUOLQH LQFOXGHVWGLRK! YRLG SULQWBVWULQJVFKDU WDEOH@LQWQ
 32. 32. ^ LQW LM IRUL LQL
 33. 33. ^ IRUM WDEOHL@M@ ? M
 34. 34. SXWFKDUWDEOHL@M@
 35. 35. SXWFKDU ?Q
 36. 36. ` ` Ÿ¨¨´¡›rš¸ÉŗoÁ®¤º°œŸ¨¨´¡›rĜ˜´ª°¥nµŠš¸É ¢{Š„r´œSULQWBVWULQJ Ĝަ„¦¤SUVWUF œ¸ÊčoSXWFKDU Á¡ºÉ°¡·¤¡r˜´ª°´„…¦³Â˜n¨³˜´ªÅž Á¦ºÉ°¥Ç‹œ¡¶?· ‹¹Š®¥»—…¹Êœ¦¦š´—Ä®¤nÁ¡ºÉ°¡·¤¡rºÉ°ª´œÄ®¤n˜°Åž n „µ¦°oµŠ™¹Š°´„…¦³Â˜n¨³˜´ªÄœ­µ¥°´„…¦³œ´Êœ °µ‹Äo˜´ª¸Ê…°ŠÂ™ª¨Îµ—´­°Š¤·˜· WDEOHL@M@ Ž¹ÉŠ°„ªnµÁž}œ°´„…¦³˜´ªš¸ÉMĜ™ªš¸ÉL ­µÁ®˜»šÁ¸É ¦µÄo—´œ¸…°ŠÂ™ª¨Îµ—´­°Š¤·˜· Á…oµ™¹Š°´„…¦³˜´ªš¸ÉMš¸™¼„ É ¸Ê×¥˜´ª¸Ê WDEOHL@ ŗo„ÁÈ ¡¦µ³ªnµ WDEOHL@ ‡º°˜´ª¸ÊŞ¥´Š°´„…¦³˜´ªÂ¦„…°ŠÂ™ªš¸É L ¨³ WDEOH L@ M ‹³ ®¤µ¥™¹Š˜´ª¸ÊŞ¥´Š°´„…¦³˜´ªš¸ÉM …°ŠÂ™ªš¸É L œ´Éœ‡º° WDEOHL@M
 37. 37. ‹¹ŠÁž}œ°´„…¦³˜´ªš¸ÉM …°ŠÂ™ªš¸ÉL Ž¹ÉŠ­µ¤µ¦™°oµŠ™¹ŠÅ—o—oª¥ WDEOHL@M@ —´ŠÂ­—ŠÄœ¦¼žš¸É ˜n°Åžœ¸Ê ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 38. 38. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ 7DEOH@ 7DEOH@ 7DEOH 7DEOH L@ L@M 7DEOHL@ O 7DEOHL@ 7DEOHL@M ¦¼žš¸É ­—Š„µ¦Á…oµ™¹Š°´„…¦³˜´ªš¸ÉM …°ŠÂ™ªš¸ÉL ˜´ª°¥nµŠš¸É­—Š„µ¦šÎµŠµœ…°Š¢{Š„r´œSUWBVWULQJV ץčo˜ª¸Ê ´ 3URJUDPSUVWUF 3ULQWDWDEOHRIFKDUDFWHUVWULQJVRQHSHUOLQH WKLVWLPHXVLQJSRLQWHUV LQFOXGHVWGLRK! YRLG SULQWBVWULQJVFKDU WDEOH@LQWQ
 39. 39. ^ LQW L FKDU SWU IRUL LQL
 40. 40. ^ IRUSWU WDEOHL@ SWU ? SWU
 41. 41. SXWFKDU SWU
 42. 42. SXWFKDU ?Q
 43. 43. ` ` Ÿ¨¨´¡›rš¸ÉŗoÁ®¤º°œŸ¨¨´¡›rĜ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤¶SUVWUF· œ¸Êčo˜ª¸Ê¶SWU· Ž¹ÉŠÁž}œ˜´ª¸ÊŞ¥´Š˜´ª°´„…¦³ Á¤ºÉ°Á¦·É¤˜oœ„ε®œ—Ä®o ´ SWU WDEOHL@ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 44. 44. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ SWU Áž}œ˜´ª¸Êš¸ÊŞ¥´Š˜´ª°´„…¦³˜´ªÂ¦„…°ŠÂ˜n¨³Â™ª®¨´Š‹µ„œ´Êœ‹³šn°ŠŸnµœÁ…oµÅžš¸É°´„…¦³ ¸É ˜n¨³˜´ªÄœ­µ¥°´„…¦³œ´ÊœÇ×¥Á¡·É¤‡nµ…°Š ¶SWU· š¸¨³®œ¹ÉŠ—oª¥‡Îµ­´ÉŠ¶SWU·Â¨oªšn°Š˜n°ÅžÁ¦ºÉ°¥Ç‹œ¡ ¶?· Ž¹ÉŠÂ­—Šªnµ‹­µ¥°´„…¦³Â¨oª‹¹Š„ε®œ—Ä®o ¶SWU· Áž}œ˜´ª¸ÊŞ¥´Š˜´ª°´„…¦³Â¦„…°ŠÂ™ª™´—Åž ˜´ª¸Ê„´Â™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê „µ¦šn°ŠÁ…oµÅžÄœÂ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸ÊŤnÁ¡¸¥ŠÂ˜n‹³šn°ŠÁ…oµÅžÃ—¥Äo—œ¸Ášnµœ´ÊœÁ¦µ­µ¤µ¦™ ´ šn°ŠÁ…oµÅžÃ—¥Äo˜ª¸ÊŗoÁnœ„´œ ´ ˜´ª°¥nµŠš¸É ˜n°Åžœ¸ÊÁž}œ„µ¦„ε®œ—¢{Š„r´œ ¶SULQWBVWULQJV· ×¥‡nµ¡µ¦µ¤·Á˜°¦rš¦´¤µ‹µ„ ¸É ˜´ªÁ¦¸¥„‡º°˜´ª¸Êš¸É¸ÊŞ¥´Š­¤µ·„˜´ªÂ¦„…°ŠÂ™ª¨Îµ—´ ˜´ª°¥nµŠš¸É­—Š„µ¦šÎµŠµœ…°Š¢{Š„r´œSUWBVWULQJV ץčo˜ª¸Ê¸ÊŞ¥´Š˜´ª¸Ê ´ 3URJUDPSUVWUF 3ULQWDWDEOHRIFKDUDFWHUVWULQJVRQHSHUOLQH LQFOXGHVWGLRK! YRLG SULQWBVWULQJVFKDU SWULQWQ
 45. 45. ^ FKDU HQGSWU SWUQ IRUSWU HQGSWUSWU
 46. 46. SULQWIV?Q SWU
 47. 47. ` Ÿ¨¨´¡›rš¸ÉŗoÁ®¤º°œŸ¨¨´¡›rĜ˜´ª°¥nµŠš¸É Ĝš¸Éœ¸Ê˜´ª°¥nµŠÁnœFKDU SWU SWU®¤µ¥™¹Š˜´ª¸Êš¸É¸ÊŞ¥´Š˜´ª¸Êš¸É¸ÊŞ¥´Š˜´ª°´„…¦³ ަ„¦¤ SUVWUF œ¸Ê„ε®œ—Ä®o˜ªÂž¦ ¶SWU· Áž}œ˜´ª¸Êš¸É¸ÊŞ¥´Š­¤µ·„¦„…°ŠÂ™ª¨Îµ—´…°Š ´ ˜´ª¸Ê ¨oªÁ¡·É¤‡nµ…°Š ¶SWU· …¹œš¸¨³®œ¹ÉŠ —oª¥‡Îµ­´ÉŠ ¶SWU· ‹œ„¦³š´ÉŠ™¹Š­¤µ·„˜´ª­»—šoµ¥ÄœÂ™ª¨Îµ—´—´Š Ê ž¦µ„’Äœ¦¼žš¸É SWU SWU SWU O O 6WULQJ? SWU O 6WULQJ? HQGSWU O O 6WULQJ1? ¦¼žš¸É ­—Š„µ¦Äo˜´ª¸Êšn°ŠÁ…oµÅžÄœÂ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 48. 48. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ ˜n¨³¦°Äœ‡Îµ­´ÉŠªŠªœœ´Êœ ‡Îµ­´ÉŠ ¶SULQWI· ‹³Å—o¦´‡nµ˜´ª¸ÊŞ¥´Š­¤µ·„˜´ªÂ¦„…°Š­µ¥ °´„…¦³Ž¹ÉŠÄœ„µ¦¡·¤¡r­µ¥°´„…¦³š¸É¨Ššoµ¥—oª¥¶?· ץčo¦¼žÂ„µ¦¡·¤¡r ¶V· œ´Êœ­µ¥°´„…¦³š´Š­µ¥‹³ Ê ™¼„¡·¤¡rš´ÊŠ®¤— —´Š‡Îµ­´ÉŠ SULQWI ´V?Qµ SWU
 49. 49. ®¨´Š‹µ„¡·¤¡r­µ¥°´„…¦³Á­¦È‹Â¨oª‹³…¹Êœ¦¦š´—Ä®¤n Á¡·É¤‡nµ˜´ª¸Ê¶SWU· Á¡ºÉ°¡·¤¡r¦¦š´—˜n°Åž ˜´ª°¥nµŠš¸É ­—Š„µ¦šn°ŠÁ…oµÅžÄœÂ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Êץčo˜ª¸Ê—´ŠÄœ˜´ª°¥nµŠš¸É ´ 3URJUDPSUVWUF 3ULQWDWDEOHRIFKDUDFWHUVWULQJVRQHSHUOLQH LQFOXGHVWGLRK! YRLG SULQWBVWULQJVFKDU SWULQWQ
 50. 50. ^ LQW M FKDU HQGSWU SWUQ IRUSWU HQGSWUSWU
 51. 51. ^ IRUM SWU
 52. 52. M@ ? M
 53. 53. SXWFKDU SWU
 54. 54. M@
 55. 55. SXWFKDU ?Q
 56. 56. ` ` Ÿ¨¨´¡›rš¸ÉŗoÁ®¤º°œŸ¨¨´¡›rĜ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤¶SUVWUF· ˜nµŠ‹µ„¶SUVWUF· ˜¦Šš¸Ãž¦Â„¦¤œ¸Äo‡Îµ­´ÉŠ¶SXWFKDU
 57. 57. ·Äœ„µ¦¡·¤¡r É Ê °´„…¦³š¸¨³˜´ªÂ¨³Á…oµ™¹Š­¤µ·„˜´ªš¸ÉM Ĝ˜n¨³Â™ª—oª¥‡Îµ­´ÉŠ SWU
 58. 58. M@ Á¤º° SWUÁž}œ˜´ª¸Êš¸É¸ÊŞ¥´Š°´„…¦³Â¦„…°ŠÂ˜n¨³Â™ª É ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 59. 59. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ °µ¦r„·ªÁ¤œ˜r™ª‡Îµ­´Š É °µ¦r„ªÁ¤œ˜r™ª‡Îµ­´ÉŠFRPPDQGOLQHDUJXPHQWV
 60. 60. Áž}œª·›¸„µ¦­Îµ®¦´­nŠŸnµœ°µ¦r„ªÁ¤œ˜rÄ®o · · „´¢{Š„r´œ®¨´„¶PDLQ· ®¦º°Ä®o„´Ãž¦Â„¦¤Á¤º°Á¦·É¤˜oœ„¦³šÎµ„µ¦Ãž¦Â„¦¤ É ˜´ª°¥nµŠ…°Š°µ¦r„ªÁ¤œ˜r™ª‡Îµ­´ÉŠÄœ ¶'26· Á¤ºÉ°˜o°Š„µ¦Äoަ„¦¤ ¶WFF· ‡°¤Å¡¨r · ަ„¦¤ LQRXWF­µ¤µ¦™„ε®œ—Å—o—´Šœ¸Ê ?!WFFLQRXWF ‹µ„°µ¦r„ªÁ¤œ˜r™ª‡Îµ­´ÉŠ…oµŠ˜oœ ¶WFF· ‡º°‡Îµ­´ÉŠ®¦º°Ãž¦Â„¦¤š¸­µ¤µ¦™„¦³šÎµ„µ¦Å—o ¨³ · É ¶LQRXWF· Áž}œ°µ¦r„·ªÁ¤œ˜r®¦º°¡µ¦µ¤·Á˜°¦rš¸É‹³­nŠÅžÄ®oަ„¦¤¶WFF· „µ¦„ε®œ—¢{Š„r´œ®¨´„ „µ¦„ε®œ—¢{Š„r´œ®¨´„ PDLQ
 61. 61. Ĝަ„¦¤Á¡º°Ä®o¦´°µ¦r„·ªÁ¤œ˜r‹µ„™ª‡Îµ­´ÉŠÁ¤º°Á¦·É¤˜oœ É É „¦³šÎµ„µ¦¤¸¦¼žÂ—´Šœ¸Ê PDLQDUJFDUJY
 62. 62. LQW DUJF FKDU DUJY@ ®¦º°°¸„¦¼žÂ®œ¹ÉŠ‡º° PDLQLQWDUJFFKDU DUJY@
 63. 63. Ĝš¸Éœ¸Ê N DUJF ‡º°‹Îµœªœ°µ¦r„·ªÁ¤œ˜rĜž¦³Ã¥‡Â™ª‡Îµ­´ÉŠ¦ª¤š´ŠºÉ°Ãž¦Â„¦¤ Ê N DUJY ‡º°Â™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸ÊŞ¥´Š­µ¥°´„…¦³ ަ„¦¤ ¶HFKRF· Ĝ˜´ª°¥nµŠš¸É ˜n°Åžœ¸Ê Áž}œ„µ¦­¦oµŠ‡Îµ­´ÉŠ ¶HFKR· Á¡ºÉ°Ä®o‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ¡·¤¡r­µ¥°´„…¦³š¸°¥¼n®¨´Š‡Îµ­´ÉŠ°°„šµŠ°»ž„¦–r­Š…o°¤¼¨°°„ É n ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 64. 64. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤­¦oµŠ‡Îµ­´ÉŠ¶HFKR· 3URJUDPHFKRF (FKRDUJXPHQWVXVLQJDUUDVXEVFULSWLQJ
 65. 65. LQFOXGHVWGLRK! LQWPDLQLQWDUJFFKDU DUJY@
 66. 66. ^ LQW QH[W LQGH[WRQH[WDUJXPHQW IRUQH[W QH[WDUJFQH[W
 67. 67. SULQWIVFDUJYQH[W@QH[WDUJF
 68. 68. ?Q
 69. 69. UHWXUQ ` Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo‡º° ‹³­´ŠÁ„˜Á®ÈœªnµÃž¦Â„¦¤¶HFKRF· œ¸Êčo—´œ¸Äœ„µ¦Á…oµ™¹Š­¤µ·„˜n¨³˜´ªÄœÂ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª ¸Ê¨³Äo¦¼žÂ¶V· Ĝ„µ¦¡·¤¡r­µ¥°´„…¦³š´ÊŠ»——´ŠÄœ‡Îµ­´ÉŠ SULQWI´VFµDUJYQH[W@QH[WDUJF²
 70. 70. ¶¶¶?Q·
 71. 71. ®¨´Š‹µ„­¦oµŠÃž¦Â„¦¤Á¦¸¥¦o°¥Â¨oªÄ®ož¨Ãž¦Â„¦¤Á¡ºÉ°Ä®oŗo‡Îµ­´ÉŠ®¦º°Â¢j¤‡Îµ­´ÉŠºÉ°¶HFKR· ¦¼žÂ„µ¦Âž¨Ãž¦Â„¦¤—oª¥¶WFF· ?!WFFHFKRFRHFKR ¨oªš—¨°Š„¦³šÎµ„µ¦—oª¥‡Îµ­´ÉŠ HFKR ?!HFKRODQJXDJHLVYHUZRQGHUIXO ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 72. 72. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo‡º° ODQJXDJHLVYHUZRQGHUIXO DUJY@ O HFKR? DUJF DUJY@ O ? DUJY@ O /DQJXDJH?R DUJY@ O LV? DUJY@ O YHU? DUJY@ O ZRQGHUIXO? ¦¼žš¸É ­—Š‡nµÁ¦·¤˜oœ…°ŠDUJF „´DUJYĜ‡Îµ­´ÉŠ HFKR É ‹µ„¦¼žš¸ÉÁ¤º°¢{Š„r´œ¶PDLQ· ™¼„Á¦¸¥„œ´œ É Ê N DUJF ¤¸‡µÁž}œ n N DUJY Áž}œÂ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Êš¸É¸ÊŞ¥´Š­µ¥°´„…¦³˜nµŠÇ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤¶HFKRF· ­—Š„µ¦­¦oµŠ‡Îµ­´ÉŠ ¶HFKR· ץčo˜ª¸Êšn°ŠÁ…oµÅžÄœÂ™ª ´ ¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê DUJYšœ„µ¦Äo—´œ¸—´ŠÄœ˜´ª°¥nµŠš¸É 3URJUDPHFKRF (FKRDUJXPHQWVXVLQJSRLQWHULQGH[LQJ
 73. 73. LQFOXGHVWGLRK! LQWPDLQLQWDUJFFKDU DUJY@
 74. 74. ^ FKDU DUJSWU DUJY SWUWRILUVWDUJXPHQW FKDU HQGSWU DUJYDUJF SWUWRODVWDUJXPHQW IRUDUJSWU HQGSWUDUJSWU
 75. 75. SULQWIVF DUJSWUDUJSWUHQGSWU
 76. 76. ?Q
 77. 77. UHWXUQ ` Ÿ¨¨´¡›rš¸ÉŗoÁ®¤º°œŸ¨¨´¡›rĜ˜´ª°¥nµŠš¸É ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 78. 78. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ ަ„¦¤œ¸Ê„ε®œ—‡nµÁ¦·¤˜oœ…°Š˜´ª¸Ê¶DUJSWU· Ä®o¸ÊŞ¥´Š­µ¥°´„…¦³°´œÂ¦„š¸É°¥¼n˜n°‹µ„‡Îµ­´ÉŠ É Ã—¥„ε®œ—Ä®o‡µÁšnµ„´DUJY Ž¹ÉŠÁž}œ„µ¦„ε®œ—Ä®o…µ¤ºÉ°…°ŠÃž¦Â„¦¤®¦º°‡Îµ­´ÉŠ n o ˜´ª°¥nµŠš¸É ˜n°Åžœ¸ÊÁž}œ°¸„ª·›¸®œ¹ÉŠÄœ„µ¦šn°ŠÁ…oµÅžÄœÂ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸ÊDUJY Á¡¸¥ŠÂ˜nªnµ „µ¦‡ª‡»¤„µ¦šÎµŠµœÄ®o­µ¤µ¦™šn°ŠÁ…oµÅžÄœš»„Ç­¤µ·„œ´ÊœÄo‡µ…°ŠDUJF‹Îµœªœ°µ¦r„ªÁ¤œ˜r
 79. 79. n · Áž}œ˜´ª‡ª‡»¤‡º°Ä®o¡·¤¡r­µ¥°´„…¦³š»„­µ¥¥„Áªoœ­¤µ·„š¸¤—´œ¸Áž}œ¶· É ¸ ˜´ª°¥nµŠš¸É ­—Š„µ¦Äo‡nµ…°ŠDUJF „µ¦‡ª‡»¤„µ¦šÎµŠµœ 3URJUDPHFKRF (FKRFRPPDQGOLQHDUJXPHQWVDQRWKHUYHUVLRQ LQFOXGHVWGLRK! LQWPDLQLQWDUJFFKDU DUJY@
 80. 80. ^ ZKLOHDUJF!
 81. 81. SULQWIVV DUJYDUJF!
 82. 82. SULQWI?Q
 83. 83. UHWXUQ ` Ÿ¨¨´¡›rš¸ÉŗoÁ®¤º°œŸ¨¨´¡›rĜ˜´ª°¥nµŠš¸É ˜´ª¸ÊŞ¥´Š¢{Š„r´œ ™¹ŠÂ¤oªnµ¢{Š„r´œ‹³Å¤nčn˜´ªÂž¦ ˜nÁ¦µ­µ¤µ¦™Á„ȝºÉ°…°Š¢{Š„r´œÄœ­nªœ…°Š®œnª¥Šµœ‡ªµ¤‹Îµ ŗoÁnœÁ—¸¥ª„´œ„´˜´ªÂž¦ œ´Éœ‡º° Á¦µ­µ¤µ¦™„ε®œ—˜´ª¸ÊŞ¥´ŠÁ¨…š¸É°¥¼n…°Š¢{Š„r´œ ¨³Äo˜ª¸Êœ¸ÊÁ¦¸¥„čo ´ Šµœ¢{Š„r´œÅ—o ×¥š´ªÇŞÁ¦µ­µ¤µ¦™°oµŠ™¹ŠÁ¨…š¸°¥¼n…°Š¢{Š„r´œÅ—o ץčoºÉ°…°Š¢{Š„r´œÂ¨oª˜µ¤—oª¥°µ¦r É É „·ªÁ¤œ˜rš°¥¼n£µ¥ÄœªŠÁ¨È®¨´ŠºÉ°…°Š¢{Š„r´œ ¸É ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 84. 84. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ ˜´ª°¥nµš¸É ަ„¦¤Â­—Š„µ¦Äo˜´ª¸ÊŞ¥´Š¢{Š„r´œ SUW7RIXQFF 7KHSURJUDPZLWKSRLQWHUWRIXQFWLRQ LQFOXGH VWGLRK! LQFOXGH VWULQJK! LQWFKHFNFKDU DFKDU ELQW FPS
 85. 85. PDLQYRLG
 86. 86. ^ FKDU V@V@ LQW S
 87. 87. S VWUFPS JHWVV
 88. 88. JHWVV
 89. 89. FKHFNVVS
 90. 90. UHWXUQ ` LQWFKHFNFKDU DFKDU ELQW FPS
 91. 91. ^ SULQWIWHVWLQJIRUHTXDOLW?Q
 92. 92. LI FPS
 93. 93. DE
 94. 94. SULQWIHTXDO?Q
 95. 95. HOVH SULQWIQRWHTXDO?Q
 96. 96. UHWXUQ ` Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo‹µ„„µ¦¦´œÃ—¥Ä­n‡µÂ¨³ n Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo‹µ„„µ¦¦´œÃ—¥Ä­n‡µ1DUHH ¨³1DYHH n ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 97. 97. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ Ĝަ„¦¤SWU7RIXQFOF œ¸Êŗož¦³„µ«Ä®o˜ªÂž¦ ¶S· Áž}œ˜´ª¸Êš¸É¸ÊŞ¥´Š¢{Š„r´œŽ¹ÉŠ¦¼žÂ ´ …°Š„µ¦ž¦³„µ«‡º° LQW S
 98. 98. ®¨´Š‹µ„œ´Êœ„ε®œ—Ä®oS VWUFPS ¨³„ε®œ—Ä®o S Áž}œ¡µ¦µ¤·Á˜°¦r…°Š¢{Š„r´œFKHFN ¦nª¤ „´˜´ªÂž¦ VVŽ¹ÉŠÁž}œ˜´ª¸ÊŞ¥´Š­µ¥°´„…¦³VV —´Šœ¸Ê FKHFNVVS
 99. 99. Ĝ¢{Š„r´œ ¶FKHFN· ‹³¤¸‡Îµ­´ÉŠ FPS
 100. 100. DE
 101. 101. Ž¹ÉŠÁ¦¸¥„čo¢{Š„r´œVWUFPS
 102. 102. ץčo˜ª¸ÊFPS Áž}œ˜´ª¸Êš¸É¸ÊŞ¥´ŠÁ¨…š¸É°¥¼n…°Š¢{Š„r´œtVWUFPSu ´ ®¤µ¥Á®˜» ‡º°‹³˜o°ŠÄ­nªŠÁ¨È¨o°¤¦°…o°‡ªµ¤ FPSÁ¡ºÉ°Â­—ŠªnµFPS Áž}œ˜´ª¸ÊŞ¥´Š¢{Š„r´œš¸É˜o°Š„µ Á¦¸¥„čo ­¤¤˜·ªnµÃž¦Â„¦¤SWU7RIXQFF ™¼„‡°¤Å¡¨rÁž}œÂ¢j¤SWU7RIXQF¨oª¨°Š¦´œ‹³Å—oŸ¨¨´¡›r—Š ´ œ¸Ê ?!SWU7RIXQF KHOORZRUOG KHOORZRUOG WHVWLQJIRUHTXDOLW HTXDO ?! ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 103. 103. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤ SWU7RIXQFF ­—Š„µ¦Äo˜´ª¸ÊŞ¥´Š¢{Š„rœ ÁnœÁ—¸¥ª„´œ„´Ãž¦Â„¦¤ ´ SWU7RIXQFF ˜nÁ¦¸¥„čo¢{Š„r´œ˜nµŠ„´œ SUW7RIXQFF $QRWKHUSURJUDPZLWKSRLQWHUWRIXQFWLRQ LQFOXGH VWGLRK! LQFOXGH FWSHK! LQFOXGH VWGOLEK! LQFOXGH VWULQJK! LQWFKHFNFKDU DFKDU ELQW FPS
 104. 104. LQWQXPFPSFKDU DFKDU E
 105. 105. PDLQYRLG
 106. 106. ^ FKDU V@V@ JHWVV
 107. 107. JHWVV
 108. 108. LILVDOSKD V
 109. 109. FKHFNVVVWUFPS
 110. 110. HOVH FKHFNVVQXPFPS
 111. 111. UHWXUQ ` LQWFKHFNFKDU DFKDU ELQW FPS
 112. 112. ^ SULQWIWHVWLQJIRUHTXDOLW?Q
 113. 113. LI FPS
 114. 114. DE
 115. 115. SULQWIHTXDO?Q
 116. 116. HOVH SULQWIQRWHTXDO?Q
 117. 117. UHWXUQ ` LQWQXPFPSFKDU DFKDU E
 118. 118. ^ LIDWRLD
 119. 119. DWRLE
 120. 120. UHWXUQ HOVH UHWXUQ ` Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo Á®¤º°œ„´Ÿ¨¨´¡›rĜ˜´ª°¥nµŠš¸É ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 121. 121. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸Ê ¦ª·ª¦¦–Ášœ°·­­¦³ ®œoµ  f„®´— „ε®œ—Ä®oQXPEHUV Áž}œ˜´ªÂž¦Â™ª¨Îµ—´…°Š‹Îµœªœ‹¦·Š ¶IORDW· ‹Š˜°‡Îµ™µ¤˜n°Åžœ¸Ê
 122. 122. ž¦³„µ«˜´ªÂž¦Â™ª¨Îµ—´QXPEHUV š¸¤­¤µ·„˜´ª‡º° É ¸ h ץĮo˜ª¦³»6,=( ™¼„„ε®œ—Ä®o¤‡µÁž}œ ´ ¸n
 123. 123. ž¦³„µ«˜´ªÂž¦QSWUÁž}œ˜´ªÂž¦œ·—˜´ª¸Êš¸É¸ÊŞ¥´Š‹Îµœªœ‹¦·Š ¶IORDW·
 124. 124. Á…¸¥œ‡Îµ­´ÉŠ‡Îµ­´ÉŠš¸šÎµŠµœ°¥nµŠÁ—¸¥ª„´œ‡º°„ε®œ—Ä®o˜ª¸Ê QSWU ¸ÊŞ¥´ŠÁ¨…š¸°¥¼nÁ¦·É¤˜oœ É ´ É …°ŠÂ™ª¨Îµ—´QXPEHUV
 125. 125. Á…¸¥œ‡Îµ­´ÉŠ®¦º°»—‡Îµ­´ÉŠÁ¡ºÉ°¡·¤¡r­¤µ·„š»„˜´ª…°ŠÂ™ª¨Îµ—´ QXPEHUV ץčo˜ª¸Ê¨³ ´ —´œ¸…°ŠÂ™ª¨Îµ—´ ‹ŠÁ…¸¥œ¢{Š„r´œPRQWKBQDPH Á¡ºÉ°¡·¤¡rºÉ°Á—º°œÄœžeץčo—´œ¸Â¨³˜´ª¸Ê ‹ŠÁ…¸¥œ¢{Š„r´œUHYHUVHBWDEOH Á¡ºÉ°„¨´­µ¥°´„…¦³š»„­µ¥Äœ˜µ¦µŠWDEOHÄ®oÁ¦¸¥Š¨Îµ—´˜¦Š„´œ…oµ¤ „´­µ¥°´„…¦³Á—·¤Á¦¸¥Š¨Îµ—´˜´ª°´„…¦³‹µ„…ªµÅžŽjµ¥
 126. 126. Á¤º° WDEOHÁž}œÂ™ª¨Îµ—´…µ—5DJJHGDUUD
 127. 127. É …°Š­µ¥°´„…¦³ ‹ŠÁ…¸¥œÃž¦Â„¦¤º°FRPSXWHÁ¡ºÉ°‡Îµœª–œ·¡‹œr˜µ¤Â®¨´Š¨Îµ—´SRVWIL[QRWDWLRQ
 128. 128. ‹µ„¦¦š´— É Â™ª¨Îµ—´‡Îµ­´ÉŠÃ—¥Ä®o˜n¨³˜´ª—εÁœ·œ„µ¦Â¨³˜´ª™¼„—εÁœ·œ„µ¦Áž}œ°µ¦r„ªÁ¤œ˜ršÂ¥„„´œÁnœ · ¸É FRPSXWH ‹³‡Îµœª– FRPSXWH ‹³‡Îµœª– Áž}œ˜oœ ‹ŠÁ…¸¥œ¢{Š„r´œÁ¡ºÉ°šn°ŠÁ…oµÅžÄœÂ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª¸ÊŞ¥´Š¢{Š„r´œÁ¤ºÉ°Âª³ŸnµœÁ…oµÅžš¸É­¤µ·„Ä—Äœ ™ª¨Îµ—´Ä®oÁ¦¸¥„¢{Š„r´œš¸É°¥¼n–˜ÎµÂ®œnŠœ´ÊœÇ„¦³šÎµ„µ¦ ‹œ„¦³š´ÉŠ¡¢{Š„r´œš¸É‡ºœ‡nµÁž}œ Ä®o®¥»—®¦º°‹œ„¦³š´ÉŠÂª³Ÿnµœ‹œ‡¦š»„¢{Š„r´œ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸

×