บทที่ 5 Arrays Pointers and Strings

477 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บทที่ 5 Arrays Pointers and Strings

 1. 1. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´­µ¥°´„…¦³Â¨³˜´ª¸Ê °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ šš¸É™ª¨Îµ—´˜´ª¸Ê­µ¥°´„…¦³ $UUDV3RLQWHUVDQG6WULQJV
 2. 2. Ĝšœ¸Ê‹³„¨nµª™¹ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ…o°¤¼¨…°Š˜´ªÂž¦š¸É­µ¤µ¦™Á„ȝ…o°¤¼¨Å—o¤µ„„ªnµ ‹Îµœªœ Ž¹ÉŠÃ‡¦Š­¦oµŠœ¸Ê ‹³¤¸‡ªµ¤Ž´Žo°œ„ªnµ˜´ªÂž¦š¸Éŗo„¨nµªÅžÂ¨oªÄœ˜°œ˜oœ Ánœ LQW ORQJGRXEOH ¨³ FKDU ǦŠ­¦oµŠ…o°¤¼¨š¸‹³ É „¨nµª™¹ŠÄœšœ¸Êŗo„n™ª¨Îµ—´DUUD
 3. 3. ˜´ª¸Ê SRLQWHU
 4. 4. ¨³­µ¥°´„…¦³VWULQJ
 5. 5. ™ª¨Îµ—´ ™ª¨Îµ—´Áž}œÃ‡¦Š­¦oµŠ…o°¤¼¨š¸ž¦³„°—oª¥…o°¤¼¨š¸¤œ·—Á—¸¥ª„´œ ×¥¤¸„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨Äœ®œnª¥‡ªµ¤ É É¸ ‹ÎµÁž}œÂ­™·˜ Ž¹ÉŠ®¤µ¥™¹Š„µ¦ÄoÁœºÊ°š¸ÉĜ®œnª¥‡ªµ¤‹Îµ…°ŠÂ™ª¨Îµ—´¤¸…œµ—‡Šš¸É˜¨°—„µ¦—εÁœ·œŠµœ…°Š ަ„¦¤„µ¦°oµŠ™¹Š˜ÎµÂ®œnŠ®¦º°­¤µ·„…°ŠÂ™ª¨Îµ—´Ÿ¼Äo­µ¤µ¦™„ε®œ—ºÉ°…°ŠÂ™ª¨Îµ—´Â¨³˜ÎµÂ®œnŠ…°Š o ­¤µ·„Ĝ™ª¨Îµ—´ ¦¼žš¸É ­—ŠÂ™ª¨Îµ—´ F Ž¹ÉŠÁž}œÂ™ª¨Îµ—´…°Š‹ÎµœªœÁ˜È¤ ™ª¨Îµ—´œ¸Ê¤­¤µ·„ ˜´ª „µ¦°oµŠ™¹Š ¸ ˜ÎµÂ®œnŠ®¦º°­¤µ·„Ĝ™ª¨Îµ—´ šÎµÅ—o×¥Á¦¸¥„ºÉ°Â™ª¨Îµ—´˜µ¤—oª¥˜ÎµÂ®œnŠ…°Š­¤µ·„ Ž¹ÉŠÁ…¸¥œ°¥¼n£µ¥Äœ Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ªŠÁ¨È„oµ¤ž¼ @
 6. 6. ­Îµ®¦´­¤µ·„˜´ªÂ¦„…°ŠÂ™ª¨Îµ—´‹³°¥¼nš¸É˜ÎµÂ®œnŠ«¼œ¥r Á…¸¥œÂšœ—oª¥ F@ ¨³ ­¤µ·„˜´ªš¸­°Š…°ŠÂ™ª¨Îµ—´F‡º°F@­¤µ·„˜´ªš¸ÁÉ ‹È—…°ŠÂ™ª¨Îµ—´F‡º°F@×¥š´ÉªÅž­¤µ·„˜´ªš¸É L…°Š É Â™ª¨Îµ—´Fœ´Êœ°oµŠ™¹ŠÃ—¥˜ÎµÂ®œnŠFL@ ˜ÎµÂ®œnŠ…°ŠÂ™ª¨Îµ—´ ºÉ°…°ŠÂ™ª¨Îµ—´ F@ F@ F@ F@ F@ F@ F@ F@ F@ F@ F@ F@ ¦¼žš¸É ™ª¨Îµ—´š¸¤­¤µ·„˜´ª É ¸ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 7. 7. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´­µ¥°´„…¦³Â¨³˜´ª¸Ê °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ „µ¦ž¦³„µ«Â™ª¨Îµ—´ ™ª¨Îµ—´Áž}œÃ‡¦Š­¦oµŠ…o°¤¼¨š¸˜°Š„µ¦ÁœºÊ°š¸ÉĜ®œnª¥‡ªµ¤‹Îµ œ´„Á…¸¥œÃž¦Â„¦¤‹³„ε®œ—œ·—¨³ Éo …œµ—…°ŠÂ™ª¨Îµ—´Åªoš¸É­nªœ˜oœ…°ŠÃž¦Â„¦¤®¦º°¢{Š„r´œ Á¡ºÉ°‹°ŠÁœº°š¸É®œnª¥‡ªµ¤‹Îµ Ánœ Ê LQW F@ Áž}œ‡Îµ­´ÉŠÁ¡ºÉ°‹°Šš¸Ä®o™ª¨Îµ—´FŪoÁ„ȝ­¤µ·„š¸ÁÉ ž}œ‹ÎµœªœÁ˜È¤˜´ª É LQW E@[@ Áž}œ‡Îµ­´ÉŠÁ¡ºÉ°‹°Šš¸ÉÄ®o™ª¨Îµ—´ E­Îµ®¦´¦¦‹»­¤µ·„š¸ÁÉ ž}œ‹ÎµœªœÁ˜È¤˜´ªÂ¨³Â™ª¨Îµ—´[­Îµ®¦´ ­¤µ·„š¸ÉÁž}œ‹ÎµœªœÁ˜È¤˜´ª „µ¦ž¦³„µ«œ·—…°Š˜´ªÂž¦Â¨³„ε®œ—‡nµÁ¦·É¤˜oœ…°Š­¤µ·„Ĝ™ª¨Îµ—´ ­µ¤µ¦™—εÁœ·œ„µ¦Å—o¡¦o°¤ „´œ—´Šœ¸Ê LQW Q@ ^` ‡Îµ­´ÉŠœ¸Ê„ε®œ—Ä®o­¤µ·„…°ŠÂ™ª¨Îµ—´Q˜´ÊŠÂ˜n˜ªš¸É™¹Š¤¸‡µÁž}œQ@ Q@ Q@ Q@ ´ n Q@ ¨³Q@ ˜µ¤¨Îµ—´ „µ¦„ε®œ—˜´ª‡Šš¸£µ¥ÄœÃž¦Â„¦¤ É ‡Îµ­´ÉŠ GHILQH Áž}œ‡Îµ­´ÉŠš¸ÁÉ …¸¥œš¸É­nªœ˜oœ…°ŠÃž¦Â„¦¤®¦º°¢{Š„r´œ Á¡ºÉ°„ε®œ—‡nµÄ®o„˜´ª‡Šš¸É ×¥˜´ª ´ ‡Šš¸Éœ¸Ê‹³Å¤nÁž¨¸¥œ‡nµ˜¨°—„µ¦—εÁœ·œŠµœ…°ŠÃž¦Â„¦¤ É Ánœ GHILQH6,=( Áž}œ„µ¦„ε®œ—Ä®o˜ª‡Šš¸É6,=(¤¸‡µÁž}œ ´ n ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤‡Îµœª–Ÿ¨¦ª¤…°Š¤¼¨‡nµš¸°¥¼nĜ™ª¨Îµ—´Dš¸É¤­¤µ·„˜´ªÃ—¥Äo‡Îµ­´ÉŠªœŽÎµIRU É ¸ Ê RPSXWHWKHVXPRIWKHHOHPHQWVRIWKHDUUD LQFOXGHVWGLRK! GHILQH6,=( PDLQ
 8. 8. ^ LQWD6,=(@ ^` LQWLWRWDO IRUL L 6,=(²L
 9. 9. WRWDO DL@ SULQWI´7RWDORIDUUDHOHPHQWYDOXHLVG?QµWRWDO
 10. 10. UHWXUQ ` ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 11. 11. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´­µ¥°´„…¦³Â¨³˜´ª¸Ê °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo ­µ¥°´„…¦³ ­µ¥°´„…¦VWULQJ
 12. 12. ‡º°»—…°Š˜´ª°´„…¦³Ž¹ÉŠ°µ‹ž¦³„°—oª¥˜´ª°´„¬¦˜´ªÁ¨…®¦º°˜´ª°´„…¦³¡·Á«¬°ºÉœÇŗo „n ­Îµ®¦´˜´ª‡Šš¸É­µ¥°´„…¦³6WULQJOLWHUDO6WULQJFRQVWDQW
 13. 13. Ĝ£µ¬µÁ…¸¥œ°¥¼n£µ¥Ä˜oÁ‡¦º°Š®¤µ¥‡Îµ É ¡¼—Ánœ v%DQJ%DXw ºÉ°
 14. 14. v3KDKRORWLQ5RDG v oµœÁ¨…š¸É
 15. 15. v%DQJNRNw ‹´Š®ª´—
 16. 16. v
 17. 17. w Á°¦rÚ¦«´¡šr
 18. 18. ­µ¥°´„…¦³Äœ£µ¬µ ‡º°˜´ª°´„…¦³˜´ª­»—šoµ¥…°ŠÂ™ª¨Îµ—´‡º°t?uÁ¦¸¥„ªnµ °´„…¦³ªnµŠQXOO
 19. 19. „µ¦Á…oµ™¹Š ­µ¥°´„…¦³šÎµÅ—oץčo˜´ª¸Ê¸ÊŞ¥´Š˜´ª°´„…¦³˜´ªÂ¦„…°Š­µ¥°´„…¦³ „µ¦ž¦³„µ«­µ¥°´„…¦³­µ¤µ¦™šÎµÅ—oª·›¸‡º° „ε®œ—Ä®oÁž}œÂ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª°´„…¦³ Ánœ FKDU FRORU@ vEOXHw ‡Îµ­´ÉŠœ¸­¦oµŠÂ™ª¨Îµ—´FRORUš¸É¤¸­¤µ·„Áž}œ˜´ª°´„…¦³˜´ª‡º°tEutOutXutHu¨³t?u Ê „ε®œ—Ä®oÁž}œ˜´ª¸Ê¸ÊŞ¥´Š­µ¥°´„…¦³Ánœ FKDU FRORU3WU vEOXHw ‡Îµ­´ÉŠœ¸­¦oµŠ˜´ª¸ÊFRORU3WUŽ¹ÉŠ¸ÊŞš¸É­µ¥°´„…¦³tEOXHuš¸ÁÉ „ȝŪoĜ®œnª¥‡ªµ¤‹Îµ —´Š¦¼žš¸É Ê E O X H ? RORU3WU ¦¼žš¸É ­—Š˜´ª¸Ê RORU3WUš¸É¸ÊŞ¥´Š­µ¥°´„…¦³EOXH „µ¦­¦oµŠ­µ¥°´„…¦³‹µ„…o°¤¼¨œÎµÁ…oµ Ĝ„µ¦Á…¸¥œÃž¦Â„¦¤ œ´„Á…¸¥œÃž¦Â„¦¤¤´„‹³­¦oµŠ­µ¥°´„…¦³‹µ„…o°¤¼¨œÎµÁ…oµ Ĝ˜´ª°¥nµŠœ¸Ê ¢{Š„r´œ JHWOLQHÁž}œ¢{Š„r´œ­Îµ®¦´°nµœ…o°¤¼¨œÎµÁ…oµš¸¨³ ¦¦š´— ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 20. 20. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´­µ¥°´„…¦³Â¨³˜´ª¸Ê °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸É ­—Š¢{Š„r´œJHWOLQHš¸Éčo­µ¥°´„…¦³Áž}œš¸ÉÁ„ȝ…o°¤¼¨œÎµÁ…oµ /LQHQXPEHULWVLQSXWRQHOLQHDWDWLPH LQFOXGHVWGLRK! GHILQH0$;/(1 ORQJHVWOLQH PDLQ
 21. 21. ^ FKDUOLQH0$;/(1@ LQSXWOLQHSOXV18//
 22. 22. XQVLJQHGORQJOLQHV OLQHFRXQW LQWJHWOLQHFKDU EXILQWEXIVL]H
 23. 23. OLQHV / ZKLOHJHWOLQHOLQH0$;/(1
 24. 24. SULQWI´OXV?QµOLQHVOLQH
 25. 25. UHWXUQ ` (QGPDLQ LQWJHWOLQHFKDUOLQH@LQWPD[
 26. 26. ^ LQWF FXUUHQWFKDUDFWHU L FKDUDFWHUFRXQW L ZKLOHF JHWFKDU
 27. 27. ¶?Q· F (2)
 28. 28. LILPD[
 29. 29. OLQHL@ F OLQHL@ ¶?· WHUPLQDWHZLWKQXOO UHWXUQF (2)
 30. 30. ²L ` (QGLQWJHHWOLQH Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 31. 31. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´­µ¥°´„…¦³Â¨³˜´ª¸Ê °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ ¢{Š„r´œ JHWOLQH °nµœ˜´ª°´„…¦³š¸¨³˜´ªÂ¨³œÎµÅžÁ„ȝŪoĜ­µ¥°´„…¦³ OLQH ‹œ„¦³š´ÉŠ°nµœ¡˜´ª°´„…¦³ t?QuŽ¹ÉŠÁž}œ˜´ª°„‹»—‹¦¦š´—®¦º°¡ªnµ­µ¥°´„…¦³Á˜È¤‹¹Š®¥»—°nµœ…o°¤¼¨ ¢{Š„r´œJHWOLQHœ¸ÊÄ­n°´„…¦³ªnµŠQXOO
 32. 32. š¸É˜ÎµÂ®œnŠ­»—šoµ¥…°Š­µ¥°´„…¦³¨ŠÅžÄœ­µ¥°´„…¦³OLQHÁ¡ºÉ°°„ „µ¦‹­µ¥°´„…¦³ ¨³¢{Š„r´œ JHWOLQH ‹³‡Îµœª–®µ‡ªµ¤¥µª…°Š­µ¥°´„…¦³ ¨³‡ºœ‡nµÁž}œ‡ªµ¤¥µª…°Š­µ¥ °´„…¦³®¦º°‡ºœ‡nµÁž}œyÁ¤º°°nµœ¡‹»—­»—šoµ¥…°ŠÂ¢j¤…o°¤¼¨ É „µ¦Á¦¸¥„čo¢{Š„r´œ­µ¥°´„…¦³‹µ„‡¨´Š¤µ˜¦“µœ Ĝ‡¨´Š¢{Š„r´œ¤µ˜¦“µœ…°Š£µ¬µ ‹³¤¸¢{Š„r´œš¸É­µ¤µ¦™—εÁœ·œ„µ¦„´­µ¥°´„…¦³®¨µ¥˜´ª ×¥„µ¦ Á¦¸¥„čo¢{Š„r´œÁ®¨nµœ¸Ê˜°ŠÄo‡Îµ­´ÉŠ LQFOXGHVWULQJK! Ūoš­nªœ˜oœ…°ŠÃž¦Â„¦¤ ¦µ¥ºÉ°…°Š¢{Š„r´œ­µ¥°´„…¦³ o ¸É ¨³®œoµš¸É…°Š„µ¦šÎµŠµœÂ­—ŠÄœ˜µ¦µŠš¸É —´Šœ¸Ê º° É „µ¦šÎµŠµœ VWUFDWVV
 33. 33. ÁºÉ°¤­µ¥°´„…¦³Ã—¥œÎµ­µ¥°´„…¦³Vޘi°šoµ¥­µ¥°´„…¦³V VWUQFDWVVQ
 34. 34. ÁºÉ°¤­µ¥°´„…¦³Ã—¥œÎµ­µ¥°´„…¦³VĜ­nªœš¸ÉÁž}œQ˜´ªÂ¦„Åž˜n°šoµ¥­µ¥°´„…¦³V VWUFSVV
 35. 35. ‡´—¨°„­µ¥°´„…¦³VŞ¥´Š­µ¥°´„…¦³V VWUQFSVVQ
 36. 36. ‡´—¨°„­µ¥°´„…¦³VĜ­nªœ Q˜´ªÂ¦„Åž¥´Š­µ¥°´„…¦³V VWUFPSVV
 37. 37. Áž¦¸¥Áš¸¥­µ¥°´„…¦³V¨³VªnµÁ®¤º°œ„´œ®¦º°Å¤n ×¥Áž¦¸¥Áš¸¥˜´ª°´„…¦³š´Š­°Šš¸ Ê ¨³‡¼n˜µ¤¨Îµ—´Â¨³‡ºœ‡nµÁž}œ¨Á¤ºÉ°VV ‡ºœ‡nµÁž}œ«¼œ¥rÁ¤ºÉ°V V‡ºœ‡nµÁž}œª„Á¤º° É V!V VWUQFPSVVQ
 38. 38. Áž¦¸¥Áš¸¥˜´ª­µ¥°´„…¦³ Q˜´ªÂ¦„…°Š­µ¥°´„…¦³V¨³VªnµÁ®¤º°œ„´œ®¦º°Å¤n VWUOHQV
 39. 39. ‡ºœ‡nµ…°Š‹Îµœªœ˜´ª°´„…¦³Äœ­µ¥°´„…¦³V VWUFKUVF
 40. 40. ‡ºœ‡nµ˜´ª¸ÊššÉ¸¸ÊŞ¥´Š°´„…¦³F˜´ªÂ¦„š¸Éž¦µ„’Äœ­µ¥°´„…¦³V ¸É VWUUFKUVF
 41. 41. ‡ºœ‡nµ˜´ª¸š¸ÊŞ¥´Š°´„…¦³F˜´ª­»—šoµ¥š¸ž¦µ„’Äœ­µ¥°´„…¦³V Ê ¸É É ˜µ¦µŠš¸É¢{Š„r´œ­µ¥°´„…¦³¤µ˜¦“µœÄœ£µ¬µ Ĝ£µ¬µœ´„Á…¸¥œÃž¦Â„¦¤Å¤n­µ¤µ¦™Äo‡Îµ­´ÉŠ„ε®œ—‡nµ…°Š­µ¥°´„…¦³­µ¥Ä®o„˜´ªÂž¦ž¦³Á£š ´ ™ª¨Îµ—´…°Š˜´ª°´„…¦³Å—o š´ÊŠœ¸ÊÁ¡¦µ³Äœ£µ¬µ F Ťn¤¸˜´ª—εÁœ·œ„µ¦š¸ÉšÎµŠµœ„´­µ¥°´„…¦³Å—o×¥˜¦Š—´Šœ´Êœœ´„ Á…¸¥œÃž¦Â„¦¤‹¹Š„ε®œ—‡nµÄ®o­µ¥°´„…¦³š¸¨³˜´ª°´„…¦³ ‹œ‹­µ¥°´„…¦³Ánœ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 42. 42. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´­µ¥°´„…¦³Â¨³˜´ª¸Ê °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ Á¤º°¤¸„µ¦ž¦³„µ«Ä®o VÁž}œ˜´ª¸Êš¸É¸ÊŞ¥´Š­µ¥°´„…¦³v%DQJNRN 7KDLODQGw ¨³Ä®o W Áž}œ­µ¥°´„…¦³š¸¤¸ É É ˜´ª—´Šœ¸Ê FKDU V v%DQJNRN7KDLODQGw FKDUW@ Ĝšœ¸Ê‹³„¨nµª™¹Š¦µ¥¨³Á°¸¥—…°Š¢{Š„r´œ­µ¥°´„…¦³š¸É¤¸„µ¦ÄoŠµœn°¥ ŗo„n ¢{Š„r´œ VWUFS ¢{Š„r´œ VWUFPS ¨³¢{Š„r´œVWUUFKU ¢{Š„r´œ VWUFS ¦¼žÂ VWUFSWV
 43. 43. ¢{Š„r´œœ¸ÊšÎµ®œoµš¸‡—¨°„…o°¤¼¨‹µ„­µ¥°´„…¦³VŞ¥´Š­µ¥°´„…¦³W Ž¹ÉŠ¨Îµ—´„µ¦Á…¸¥œ‡Îµ­´ÉŠ‡¨oµ¥„´‡Îµ É´ ­´ÉŠ„ε®œ—‡nµW V¨³¤¸°µ¦r„·ªÁ¤œ˜r ˜´ªÃ—¥°µ¦r„ªÁ¤œ˜r˜ªÂ¦„‡º°­µ¥°´„…¦³ž¨µ¥šµŠš¸É¦´…o°¤¼¨­nªœ°µ¦r · ´ „·ªÁ¤œ˜r˜ªš¸É‡º°­µ¥°´„…¦³˜oœÂ ´ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤Â­—Š¢{Š„r´œ‡´—¨°„­µ¥°´„…¦³ $SURJUDPDQGDIXQFWLRQWRFRSRQHVWULQJWRDQRWWKHU LQFOXGHVWGLRK! GHILQH0$;/(1 PDLQ
 44. 44. ^ FKDU IURP FKDUWR0$;/(1@ YRLGVWUFSFKDU GHVWFKDU VUF
 45. 45. IURP ´FRSLHGVWULQJµ WR@ ¶?· SULQWI´%HIRUHFRSIURP ?µV?µWR ?µV?µ?QµIURPWR
 46. 46. VWUFSWRIURP
 47. 47. SULQWI´$IWHUFRSIURP ?µV?µWR ?µV?µ?QµIURPWR
 48. 48. UHWXUQ ` YRLGVWUFSFKDUGHVW@FKDUVRXUFH@
 49. 49. ^ LQWL IRUL GHVWL@ VRXUFHL@
 50. 50. ¶?·L
 51. 51. ` ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 52. 52. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´­µ¥°´„…¦³Â¨³˜´ª¸Ê °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo ¢{Š„rœVWUFPS ´ ¦¼žÂ VWUFPSVV
 53. 53. „µ¦šÎµŠµœ…°Š¢{Š„r´œ VWUFPS ‹³¤¸„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥˜´ª°´„…¦³…°Š­µ¥°´„…¦³ ­µ¥ š¸¨³‡¼nVL@VL@
 54. 54. ˜µ¤¨Îµ—´ „µ¦šÎµŠµœœ¸Ê‹¨ŠÁ¤ºÉ°¡˜´ª°´„…¦³š¸˜µŠ„´œ Ž¹ÉŠ®¤µ¥‡ªµ¤ªnµ­µ¥°´„…¦³œ´ÊœÅ¤nÁšnµ„´œ ÁœºÉ°Š‹µ„­µ¥ Én °´„…¦³­µ¥®œ¹ÉŠ­´Êœ„ªnµ®¦º°œo°¥„ªnµ°¸„­µ¥®œ¹ÉŠ VWUFPS ‹³‡ºœ‡nµš¸ÉÁž}œ‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ…°Š˜´ª°´„…¦³ Á¤º°­µ¥É °´„…¦³Å¤nÁšnµ„´œ„¦–¸š­µ¥°´„…¦³Ášnµ„´œVWUFPS‹³Ä®o‡nµÁž}œ«¼œ¥rÁnœ ¸É ; ; Ÿ¨„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥ ®¤µ¥Á®˜» PHDW PHDQ Á¡¦µ³[@! [@‹¹ŠšÎµÄ®o[![Ĝš¸œ¸Ê‡ºœ‡nµÁž}œ
 55. 55. É QHW 6HW Á¡¦µ³[@ [@‹¹ŠšÎµÄ®o[[Ĝš¸œ¸Ê‡ºœ‡nµÁž}œ
 56. 56. É ERRN ERRN Á¡¦µ³[ [Ĝš¸Éœ¸Ê‡ºœ‡nµÁž}œ
 57. 57. ˜µ¦µŠš¸É ­—Š„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥„µ¦šÎµŠµœ…°Š¢{Š„r´œVWUFPS ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 58. 58. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´­µ¥°´„…¦³Â¨³˜´ª¸Ê °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤Â­—Š„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥­µ¥°´„…¦³ $SURJUDPDQGDIXQFWLRQWRFRPSDUHRQHVWULQJWRDQRWKHU LQFOXGHVWGLRK! GHILQH0$;/(1 PDLQ
 59. 59. ^ FKDU VWU FKDU VWU LQWVWUFPSFKDU VFKDU V
 60. 60. VWU ´DOH[µVWU ´WRQµ SULQWI´RPSDULQJVZLWKVUHVXOWG?Qµ VWUVWUVWUFPSVWUVWU
 61. 61. SULQWI´RPSDULQJVZLWKVUHVXOWG?Qµ VWUVWUVWUFPSVWUVWU
 62. 62. SULQWI´RPSDULQJVZLWKVUHVXOWG?Qµ VWUVWUVWUFPSVWUVWU
 63. 63. UHWXUQ ` RPSDUHWZRVWULQJVUHWXUQLQJ LIWKHDUHWKHVDPH QHJDWLYHYDOXHLIVV SRVLWLYHYDOXHLIV!V LQWVWUFPSFKDUV@FKDUV@
 64. 64. ^ LQWL IRUL VL@ VL@ VL@ ¶?·L
 65. 65. UHWXUQVL@²VL@ UHWXUQGLIIHUHQFHEHWZHHQFKDUV ` Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo ¢{Š„rœVWUUFKU ´ ¦¼žÂ VWUUFKUVF
 66. 66. ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 67. 67. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´­µ¥°´„…¦³Â¨³˜´ª¸Ê °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ „µ¦šÎµŠµœ…°Š¢{Š„r´œ VWUUFKU ‹³¤¸„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥˜´ª°´„…¦³F Ĝ­µ¥°´„…¦³ V ×¥‡ºœ‡nµ˜´ª¸š¸ÊŞ¥´Š Ê ¸É °´„…¦³F˜´ª­»—šoµ¥š¸ž¦µ„’Äœ­µ¥°´„…¦³V É ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤Â­—Š„µ¦šÎµŠµœ…°Š¢{Š„r´œVWUUFKU‹µ„‡¨´Š¤µ˜¦“µœ 8VLQJVWUUFKU LQFOXGHVWGLRK! LQFOXGHVWULQJK! PDLQ
 68. 68. ^ FKDU VWULQJ ´$]RRKDVPDQDQLPDOVLQFOXGLQJ]HEUDµ LQWF ¶]· SULQWI´V?QV·F·V?µV?µ?Qµ ´7KHUHPDLQGHURIVWULQJEHJLQLQJZLWKWKHµ ´ODVWRFFXUUHQFHRIFKDUDFWHU´F ´LV´VWUUFKUVWULQJF
 69. 69. UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo ަ„¦¤œ¸Ê‡oœ®µ˜´ª°´„¬¦t]u ˜´ª­»—šoµ¥ š¸Éž¦µ„’°¥¼nĜ­µ¥°´„…¦³v$]RRKDVPDQDQLPDOVLQFOXGLQJ ]HEUDVwÁž}œ˜´ª­»—šoµ¥Â¨oª‡ºœ‡nµÁž}œ˜´ª¸Ê…°Š­µ¥°´„…¦³š¸˜ª°´„¬¦]˜´ª­»—šoµ¥ž¦µ„’°¥¼n É´ ˜´ª¸Ê ˜´ª¸Ê SRLQWHU
 70. 70. ‡º°ž¦³Á£š…°Š˜´ªÂž¦š¸ÉčoÁ„ȝÁ¨…š¸°¥¼n DGGUHVV
 71. 71. …°Š˜´ªÂž¦š¸¤œ¸Ê°¥¼n ×¥š´ÉªÅžºÉ°˜´ª É É ´ ž¦ºÉ°˜´ªÂž¦‹³°„™¹Š¤¼¨‡nµÂ˜n˜´ª¸‹³°„˜ÎµÂ®œnŠš¸É°¥¼n —´Š¦¼žš¸É Ê FRXQW FRXQW°oµŠ™¹Š˜´ªÂž¦š¸¤‡µ£µ¥ÄœÁž}œ É ¸n FRXQW3WU FRXQW FRXQW3WU°oµ Š™¹ Š ˜´ ª ž¦š¸É ¤¸ ‡ n µ £µ¥ÄœÁž} œ Á¨…š¸É °¥¼n… °Š˜´ª ž¦FRXQW ¦¼žš¸É „µ¦°oµŠ™¹Š˜´ªÂž¦Â¨³„µ¦°oµŠ™¹Šš¸°¥¼n…°Š˜´ªÂž¦ É ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 72. 72. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´­µ¥°´„…¦³Â¨³˜´ª¸Ê °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ ¦¼žÂ„µ¦ž¦³„µ«˜´ª¸ÊĜަ„¦¤šÎµÅ—o—´Šœ¸Ê WSH QDPH Ánœ LQW FRXQW3WUFRXQW ‡Îµ­´ÉŠœ¸ÊÁž}œ„µ¦ž¦³„µ«˜´ªÂž¦FRXQW3WUÄ®o¤œ·—Áž}œ˜´ª¸¸ÊŞ¥´Š‹ÎµœªœÁ˜È¤Â¨³FRXQWÁž}œ˜´ªÂž¦œ·— ¸ Ê ‹ÎµœªœÁ˜È¤ Á¤ºÉ°˜´ª°´„…¦³ ž¦µ„’Äœ­nªœ„µ¦ž¦³„µ«˜´ªÂž¦…°ŠÃž¦Â„¦¤ Áž}œ„µ¦°„ªnµ˜´ªÂž¦Å—o¦´„µ¦ ž¦³„µ«Ä®oÁž}œ˜´ª¸Ê „µ¦„ε®œ—‡nµÁ¦·¤˜oœ…°Š˜´ª¸ÊšÎµÅ—o×¥„ε®œ—‡nµªnµŠQXOO
 73. 73. ®¦º° Ä®o„˜´ª¸Ê Ž¹ÉŠ®¤µ¥™¹Š˜´ª¸š¸ÉŤnŗo¸Ê É ´ Ê Åžš¸Ä—ÁœºÉ°Š‹µ„QXOOÁž}œ‡Îµš¸™¼„„ε®œ—ŪoĜ‡¨´Š¤µ˜¦µ“µœ VWGGHIKަ„¦¤š¸ÁÉ ¦¸¥„čo QXOO‹¹Š˜o°Š„ε®œ—‡Îµ É É ­´ÉŠ˜´ªž¦³¤ª¨Ÿ¨„n°œF ×¥ž¦³„µ« LQFOXGHVWGGHIK!Ūoš¸É­nªœ˜oœ…°ŠÃž¦Â„¦¤ ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦…°Š˜´ª¸Ê Ĝ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦…°Š˜´ª¸Ê SRLQWHURSHUDWRU
 74. 74. Á¦µÄo˜´ª—εÁœ·œ„µ¦…°ŠÁ¨…š¸É°¥¼nDGGUHVVRSHUDWRU
 75. 75. ®¦º° Ž¹ÉŠ Áž}œ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ÂÁ°„£µ¡š¸É‡ºœ‡nµÁž}œš¸É°¥¼n…°Š˜´ª™¼„—εÁœ·œ„µ¦ Ánœ LQW LQW 3WU ‡Îµ­´ÉŠ 3WU „ε®œ—Ä®o˜ª¸Ê3WUÁ„ȝ‡nµš¸°¥¼n…°Š˜´ªÂž¦°¸„œ´¥®œ¹ÉŠ‡º°˜´ªÂž¦3WU¸ÊŞš¸É ´ É 3WU ¦¼žš¸É ­—Š˜´ª¸Ê3WU¸ÊŞ¥´Š˜´ªÂž¦ š¸ÉÁ„ȝ‹ÎµœªœÁ˜È¤Äœ®œnª¥‡ªµ¤‹Îµ 3WU ¦¼žš¸É ­—Š‡nµ£µ¥Äœ…°ŠÂ¨³3WU ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 76. 76. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´­µ¥°´„…¦³Â¨³˜´ª¸Ê °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ „µ¦Á…oµ™¹Š¤¼¨‡nµš¸É˜´ª¸Ê¸ÊŞ „µ¦Á…oµ™¹Š¤¼¨‡nµš¸˜ª¸Ê¸Êޚεŗo×¥Á¦¸¥„čo˜´ª—εÁœ·œ„µ¦ ¨³˜´ª¸Ê Ÿ¨š¸Å—o‡°¤¼¨‡nµš¸˜ÎµÂ®œnŠœ´Êœ ‹µ„ É´ É º É ¦¼žš¸É ™oµ˜o°Š„µ¦Â­—Š¤¼¨‡nµ…°Šš¸É SWU¸Ê ×¥ 3WU‹³Å—o 3WU ¨³‹µ„¦¼žš¸É ‹³Å—o 3WU ‹³Á®ÈœÅ—oªnµ 3WU‡º°œ´Êœ‡º°¤¼¨‡nµ…°ŠÁ¡¦µ³ªnµ3WU‡º°˜´ª¸¸ÊŞš¸É‹ÎµœªœÁ˜È¤Á¦µ‹¹Š­µ¤µ¦™Äo 3WUÁ®¤º°œ Ê „´˜´ªÂž¦Ã—¥š´ÉªÅžÂ¨³œÎµÅžÄoĜ‡Îµ­´ÉŠ„ε®œ—‡nµ ­nªœ…°Š‡Îµ­´ÉŠ˜n°Åžœ¸Ê­—Š„µ¦Á…oµ™¹Š…o°¤¼¨Ã—¥Äo˜ª¸Ê¨³Â­—Š‡nµ£µ¥Äœ…°Š˜´ªÂž¦˜nµŠÇ—´Š¦¼žš¸É ´ LQW LSWU LSWU‡º°˜´ª¸Ê¸ÊŞš¸É‹ÎµœªœÁ˜È¤ LQW LMQ LMQÁž}œ‹ÎµœªœÁ˜È¤ L LSWU L ‹³Å—o LSWU Q LSWU Qŗo‡µ…°Š LSWUš¸¸Êގ¹ÉŠ¤¸‡µÁž}œ«¼œ¥r n É n LSWU M ‡nµ£µ¥Äœ…°ŠDGGUHVVš¸É LSWU¸Êޤ¸‡nµÁšnµ„´‡nµ…°Š˜´ªÂž¦M LSWU LSWU Á¡·É¤‡nµÄ®o¤¨‡nµš¸É SWU¸ÊŞ°¸„ ¼ LSWU L Q M D
 77. 77. L LSWU LQ M LSWU L Q M E
 78. 78. Q LSWU LSWU L Q M F
 79. 79. LSWU M LSWU L Q M G
 80. 80. LSWU LSWU ¦¼žš¸É ­—Š‡nµ£µ¥Äœ…°Š˜´ªÂž¦˜nµŠÇ˜µ¤¨Îµ—´ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 81. 81. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´­µ¥°´„…¦³Â¨³˜´ª¸Ê °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ „µ¦šn°ŠÅžÄœÂ™ª¨Îµ—´Ã—¥Äo˜ª¸Ê ´ Ĝ£µ¬µ ™ª¨Îµ—´Â¨³˜´ª¸Êœ´Êœ­µ¤µ¦™Äošœ„´œÅ—o Á¤ºÉ°Á¦µž¦³„µ«Â™ª¨Îµ—´ ˜´ªÂž¨£µ¬µ‹³‹°Š ÁœºÊ°š¸É‹Îµœªœ®œ¹ÉŠ­Îµ®¦´Á„ȝ™ª¨Îµ—´Â¨³„ε®œ—ºÉ°Â™ª¨Îµ—´Ä®oÁž}œ˜´ª¸Êœ·—‡Šš¸Éš¸É¸ÊŞ¥´Š­¤µ·„°´œ—´š¸É Ánœ„ε®œ— LQWD@ ˜´ªÂž¨£µ¬µ‹³‹°ŠÁœºÊ°š¸É ˜ÎµÂ®œnŠÂ˜n¨³˜ÎµÂ®œnŠ‹³Á„ȝ‡nµ…°Š‹ÎµœªœÁ˜È¤‹ÎµœªœÁšnµœ´ÊœÁœºÉ°Š‹µ„ —´œ¸…°ŠÂ™ª¨Îµ—´Á¦·¤š¸˜ÎµÂ®œnŠ«¼œ¥rD‹¹Š¤¸‡nµÁšnµ„´ D@™ª¨Îµ—´œ¸Ê‹¹ŠÁ¦·¤‹µ„D@D@hD@ É É É „µ¦ž¦³¤ª¨Ÿ¨Â™ª¨Îµ—´¤¸ ‡º° „µ¦Á…oµ™¹ŠÃ—¥˜¦ŠšµŠ—´œ¸…°ŠÂ™ª¨Îµ—´ Ž¹ÉŠÁ¦¸¥„čoºÉ°Â™ª¨Îµ—´ ¨³—´œ¸šÁ¸É …¸¥œ°¥¼n£µ¥Ä˜oÁ‡¦º°Š®¤µ¥ªŠÁ¨È„oµ¤ž¼Â¨³‡nµÁ¦·É¤˜oœ…°Š—´œ¸Â™ª¨Îµ—´‡º°«¼œ¥r —´Šš¸É„¨nµªÅžÂ¨oª É ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤Â­—Š„µ¦Á…oµ™¹Š­¤µ·„…°ŠÂ™ª¨Îµ—´Ã—¥Äo—´œ¸ 3ULQWILUVW´QµHOHPHQWVXVLQJDUUDVXEVF LQFOXGHVWGLRK! GHILQH0$; PDLQ
 82. 82. ^ LQWWDEOH0$;@ LQWL YRLGSULQWBWDEOHLQWD@LQWQ
 83. 83. IRUL L0$;L
 84. 84. SURYLG WDEOHL@ L SULQWBWDEOHWDEOH0$;
 85. 85. SULQWW UHWXUQ ` (QGPDLQ YRLGSULQWBWDEOHLQWD@LQWQ
 86. 86. ^ LQWL IRUL LQL
 87. 87. SULQWI´G?QµDL@
 88. 88. ` (QGYRLGSULQWBWDEOH Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo „µ¦Á…oµ™¹Š­¤µ·„…°ŠÂ™ª¨Îµ—´Ã—¥ª·›¸œ¸ÊÁž}œª·›¸Â—´ÊŠÁ—·¤ Ž¹ŠÁ…oµÄ‹Å—oŠnµ¥Â¨³¤¸¦¼žÂ‡¨oµ¥„´„µ¦ É šÎµŠµœÄœ£µ¬µ°ºÉœ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤„µ¦šn°ŠÅžÄœÂ™ª¨Îµ—´°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡œ´Êœ­µ¤µ¦™šÎµÅ—o°¸„ª·›¸®œ¹ÉŠÃ—¥„µ¦ čo˜´ª¸ÁÊ …oµ™¹Š­¤µ·„…°ŠÂ™ª¨Îµ—´Ã—¥ª·›¸œ¸ÊÁ¦µ­µ¤µ¦™ª„®¦º°¨‹ÎµœªœÁ˜È¤„´˜´ª¸Êŗo ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 89. 89. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´­µ¥°´„…¦³Â¨³˜´ª¸Ê °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤Â­—Š„µ¦Á…oµ™¹Š­¤µ·„…°ŠÂ™ª¨Îµ—´Ã—¥Äo˜ª¸Ê ´ 3ULQWILUVW´QµHOHPHQWVXVLQJSRLQWHULQGH[LQJ LQFOXGHVWGLRK! GHILQH0$; PDLQ
 90. 90. ^ LQWWDEOH0$;@ LQWL YRLGSULQWBWDEOHLQWD@LQWQ
 91. 91. IRUL L0$;L
 92. 92. SURYLGHVRPHLQLWLDOYDOXHV WDEOHL@ L SULQWBWDEOHWDEOH0$;
 93. 93. SULQWWKHDUUD UHWXUQ ` (QGPDLQ YRLGSULQWBWDEOHLQWD@LQWQ
 94. 94. ^ LQWL LQW SWU IRUSWU DL LQSWUL
 95. 95. SULQWI´G?Qµ SWU
 96. 96. ` (QGYRLGSULQWBWDEOH Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo „µ¦—εÁœ·œŠµœšµŠ‡–·˜«µ­˜¦r…°Š˜´ª¸Ê „µ¦—εÁœ·œŠµœšµŠ‡–·˜«µ­˜¦r…°Š˜´ª¸ÊšÎµÅ—o×¥°´˜Ãœ¤´˜· Ánœ „µ¦ª„ „´˜´ª¸Ê…°ŠÂ™ª¨Îµ—´ ‹³šÎµ Ä®o˜ª¸Ê¸ÊŞ¥´Š­¤µ·„n°Š™´—Ş×¥Å¤n‡Îµœ¹Š™¹Šªnµž¦³Á£š…o°¤¼¨…°ŠÂ™ª¨Îµ—´œ´Êœ‹³Áž}œ°¥nµŠÅ¦ ´ D D@ D@ DL@ D@ D@ h h D D DL D D ¦¼žš¸É ­—ŠÂ™ª¨Îµ—´Dž¦³„°—oª¥‹ÎµœªœÁ˜È¤˜´ª ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 97. 97. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´­µ¥°´„…¦³Â¨³˜´ª¸Ê °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ „µ¦„ε®œ—™ª¨Îµ—´Äœ¦¼žš¸É×¥DÁž}œ˜´ª¸Ê¸ÊŞš¸É­¤µ·„˜´ªÂ¦„ D@
 98. 98. Á¤º°Á…¸¥œ É D‡º°˜´ª¸Êš¸É¸ÊŞ¥´Š­¤µ·„˜´ªš¸­°Š D@
 99. 99. É D‡º°˜´ª¸Êš¸É¸ÊŞ¥´Š­¤µ·„˜´ªš¸­µ¤ D@
 100. 100. É DL‡º°˜´ª¸Êš¸É¸ÊŞ¥´Š­¤µ·„˜´ªš¸ÉL DL@
 101. 101. ÁœºÉ°Š‹µ„DL‡º°š¸°¥¼n…°ŠDL@—´Šœ´œ DL
 102. 102. ¤¸‡µÁšnµ„´DL@Á¦µ‹¹Š­µ¤µ¦™„ε®œ—‡nµÁ¦·¤˜oœ…°ŠD@Ä®o É Ê n É Áž}œÃ—¥„µ¦Äo—´œ¸ D@ ®¦º°°¸„ª·›¸„µ¦®œ¹ÉŠÃ—¥Äo˜ª¸—´Šœ¸Ê ´ Ê D
 103. 103. ­Îµ®¦´ª·›¸„µ¦š¸É œ´Êœ˜´ªÂž¨£µ¬µÁž¨¸É¥œ—´œ¸…°ŠÂ™ª¨Îµ—´ÅžÁž}œ˜´ª¸ÊDL@‡º° DL
 104. 104. „µ¦Á…¸¥œª·›¸š¸É œ¸Ê°µ‹‹³Ž´Žo°œ„ªnµ„µ¦Á…¸¥œª·›¸Â¦„˜nÁ¤ºÉ°œÎµ¤µÄoĜަ„¦¤‹³šÎµÄ®o„µ¦šÎµŠµœ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡„ªnµª·›¸„µ¦Á…oµ ™¹Š­¤µ·„…°ŠÂ™ª¨Îµ—´ÂÃ—¥˜¦Š„µ¦Á…oµ™¹Š­¤µ·„Ĝ™ª¨Îµ—´šÎµÅ—o—´Š˜´ª°¥nµŠÃž¦Â„¦¤š¸É „µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥˜´ª¸Ê Ĝ£µ¬µœ°„‹µ„‹³œÎµ˜´ª¸Ê¤µª„¨Å—o¨oª¥´Š­µ¤µ¦™Äo˜´ª—εÁœ·œ„µ¦­´¤¡´œ›r UHODWLRQDORSHUDWRU
 105. 105. Á¡ºÉ°Áž¦¸¥Áš¸¥˜´ª¸Ê ˜´ª—εÁœ·œ„µ¦Á®¨nµœ¸Êŗo„n Ášnµ„´œHTXDO
 106. 106. ŤnÁšnµ„´œQRWHTXDO
 107. 107. œo°¥„ªnµOHVVWKDQ
 108. 108. œo°¥„ªnµ®¦º°Ášnµ„´OHVVWKDQRUHTXDO
 109. 109. ! ¤µ„„ªnµJUHDWHUWKDQ
 110. 110. ! ¤µ„„ªnµ®¦º°Ášnµ„´JUHDWHUWKDQRUHTXDO
 111. 111. ˜´ª¸Ê ˜´ªÁšnµ„´œ„Șn°Á¤º°˜´ª¸Êš´ÊŠ¸ÊŞ¥´Š˜ÎµÂ®œnŠÁ—¸¥ª„´œÂ¨³Å¤nÁšnµ„´œ˜n°Á¤ºÉ°¸ÊŞš¸É˜ÎµÂ®œnŠ˜nµŠ„´œ˜´ª É ¸Ê˜´ª®œ¹ÉŠ¤¸‡µœo°¥„ªnµ°¸„˜´ª®œ¹ÉŠ™oµ¸ÊŞš¸É˜ÎµÂ®œnŠš¸É˜É優nµÄœ®œnª¥‡ªµ¤‹ÎµÁnœ D@œo°¥„ªnµ D@ n ®¤µ¥Á®˜» „µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥˜´ª¸Êœ´Êœ„¦³šÎµ„´˜´ª¸Ê…°ŠÂ™ª¨Îµ—´Á—¸¥ª„´œÁšnµœ´Êœ Ĝ˜´ª°¥nµŠÃž¦Â„¦¤š¸É čo„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥˜´ª¸ÊĜ„µ¦¡·¤¡r˜µ¦µŠÂ¨³Äo„µ¦ªœŽÎµš¸É¤ž¦³­·š›·£µ¡ Ê ¸ Á¡¦µ³Å¤n¤„µ¦š—­°˜´ªœ´Á¤º°šn°ŠÅžÄœÂ™ª¨Îµ—´ ˜nčo„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥—´œ¸˜ª¸Ê SWU
 112. 112. ªnµÁž}œ­¤µ·„˜´ª­»— ¸ É ´ šoµ¥…°ŠÂ™ª¨Îµ—´HQGSWU
 113. 113. ®¦º°Å¤nª·›¸œ‹³šÎµÄ®oÁª¨µÄœ„µ¦šÎµŠµœ¨—¨Š ¸Ê ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 114. 114. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´­µ¥°´„…¦³Â¨³˜´ª¸Ê °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ °¸„„¦–¸®œ¹ÉŠ­µ¤µ¦™Á…¸¥œ„µ¦ªœŽÎµÁ¡ºÉ°¡·¤¡r¤¼¨‡nµ‹µ„˜µ¦µŠÅ—o—´Šœ¸Ê Ê HQGSWU SWU WDEOH
 115. 115. Qy ZKLOHSWU HQGSWU
 116. 116. SULQWIwG?Qw SWU
 117. 117. Ĝš¸Éœ¸Ê SWU®¤µ¥™¹Š‡nµš¸ÉSWU¸Êިoª‡ºœ‡nµœ´Êœ˜n°¤µÁ¡·É¤‡nµÄ®o˜ª¸Ê ´ SWU
 118. 118. ®¤µ¥™¹ŠÁ¡·É¤‡nµÄ®o¤¨‡nµš¸˜ª¸Ê¸Êިoª‡ºœ‡nµÁž}œ‡nµÁ—·¤„n°œ„µ¦Á¡·É¤‡nµ ¼ É´ D@ D@ D@ SWU h D
 119. 119. „ε®œ—‡nµÁ¦·¤˜oœÄ®oSWU D@ É D@ D@ D@ SWU h E
 120. 120. SWU‡ºœ‡nµÂ¨³Á¡·É¤‡nµSWU D@ D@ D@ SWU h F
 121. 121. SWU
 122. 122. Á¡·É¤‡nµ£µ¥Äœ…°ŠD@¨³‡ºœ‡nµ ¦¼žš¸É ­—Š‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ¦³®ªnµŠSWU¨³ SWU
 123. 123. ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 124. 124. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´­µ¥°´„…¦³Â¨³˜´ª¸Ê °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ  f„®´— ‹Š˜°ªnµ…o°‡ªµ¤—´Š˜n°Åžœ¸Ê™¼„®¦º°Ÿ·—™oµŸ·—‹ŠÂ­—ŠÁ®˜»Ÿ¨ „ ™ª¨Îµ—´­µ¤µ¦™Á„ȝ…o°¤¼¨Å—o®¨µ¥œ·— … —´œ¸…°ŠÂ™ª¨Îµ—´œ´Êœ­µ¤µ¦™„ε®œ—Áž}œIORDW ‡ Á¤ºÉ°„ε®œ—‡nµÁ¦·É¤˜oœ…°ŠÂ™ª¨Îµ—´Ã—¥¤¼¨‡nµš¸É‹³Ä­nĜ™ª¨Îµ—´¤¸‹Îµœªœœo°¥„ªnµ­¤µ·„…°ŠÂ™ª¨Îµ—´ š¸É„ε®œ—Ä®o‹³Á„·—…o°Ÿ·—¡¨µ—…¹Êœ Š ­µ¤µ¦™­¦oµŠÂ™ª¨Îµ—´š¸¤—´œ¸¤µ„„ªnµ˜´ªÅ—o É ¸ ‹Š°„ªnµ­nªœ…°ŠÃž¦Â„¦¤˜n°Åžœ¸Ê™¼„®¦º°Ÿ·—™oµŸ·—‹ŠÁ…¸¥œÄ®o™¼„ „GHILQHVL]H …VL]H ‡LQWE@ ^`L IRUL L L
 125. 125. EL@ Š LQFOXGHVWGLRK! ‹LQWD@@ ^^`^`` D@ ¡œ´„Šµœ…µ¥…°Š¦·¬´šÂ®nŠ®œ¹ÉŠÅ—o¦´‡nµ‹oµŠ­´ž—µ®r¨³µšÂ¨³Á…µ‹³Å—o‡nµœµ¥®œoµ°¸„‹µ„¥°— …µ¥ÄœÂ˜n¨³­´ž—µ®r ÁnœÁ¤ºÉ°¡œ´„Šµœ…µ¥…µ¥­·œ‡oµÅ—o µšÄœ­´ž—µ®r Á…µ‹³Å—o¦´ÁŠ·œµš ¦ª¤„´‡nµœµ¥®œoµ…°Š„µ¦…µ¥°¸„ …°Š µš ‡º° µš ¦ª¤š´Š­·Êœ µš ‹ŠÁ…¸¥œ Ê Ãž¦Â„¦¤Ã—¥Äo™ª¨Îµ—´Á„ȝ…o°¤¼¨š¸Â­—Š¥°—…µ¥Â¨³ÁŠ·œš¸É¡œ´„Šµœ‹³Å—o¦´ÄœÂ˜n¨³­´ž—µ®r Á¤º°„ε®œ— É É ÁŠ·œÅ—o…°Š¡œ´„Šµœ…µ¥‹µ„„µ¦…µ¥­·œ‡oµ ‹ŠÁ…¸¥œÃž¦Â„¦¤š¸É­µ¤µ¦™¦´…o°¤¼¨œÎµÁ…oµš¸ÁÉ ž}œ˜´ªÁ¨…Å—oŤnÁ„·œ ‹Îµœªœ Á¡ºÉ°‡Îµœª–®µ‡nµÁŒ¨¸É¥ ‡nµ­¼Š­»— ‡nµ˜Îµ­»—…°Š…o°¤¼¨œÎµÁ…oµœ´ÊœÃ—¥Á„ȝ…o°¤¼¨ÅªoĜ™ª¨Îµ—´ É ‹Š¡·‹µ¦–µªnµ­nªœ…°ŠÃž¦Â„¦¤˜n°Åžœ¸ÊŸ—®¦º°™¼„™oµŸ·—‹ŠÂ„oÄ®o™¼„ · „ FKDUV@ VWUQFSVvKHOORw
 126. 126. SULQWIvV?QwV
 127. 127. … SULQWIvVwtDu
 128. 128. ‡ FKDUV@ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 129. 129. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É ™ª¨Îµ—´­µ¥°´„…¦³Â¨³˜´ª¸Ê °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ VWUFSVv:HOFRPH+RPHw
 130. 130. ŠLIVWUFPSVWULQJVWULQJ
 131. 131. SULQWIv7KHVWULQJVDUHHTXDO?Qw
 132. 132. ‹ŠÁ…¸¥œÃž¦Â„¦¤š¸É°nµœ­µ¥°´„…¦³Â¨³¡·¤¡rÁŒ¡µ³­µ¥°´„…¦³š¸É…œ˜oœ—oª¥°´„¬¦vEw ¹Ê ‹ŠÁ…¸¥œÃž¦Â„¦¤Ž¹ÉŠ¦´…o°¤¼¨œÎµÁ…oµÁž}œ®¤µ¥Á¨…Ú¦«´¡šr Ž¹ÉŠÁ…¸¥œÄœ¦¼ž…°Š­µ¥°´„…¦³ Ánœ
 133. 133. ¨³Ä®oÂ¥„®¤µ¥Á¨…Ú¦«´¡šr°°„Áž}œ­nªœ‡º°¦®´­šµŠÅ„¨„´Á°¦rÚ¦«´¡šr ‹µ„­nªœ…°ŠÃž¦Â„¦¤š¸É„ε®œ—Ä®oœ¸Ê‹Š°„ªnµ…o°‡ªµ¤œ´Êœ™¼„®¦º°Ÿ·—™oµŸ·—Ä®o„o‡Îµ­´ÉŠš¸™¼„ É LQW ]3WU LQW D3WU 18// YRLG V3WU 18// LQWQXPEHUL LQW]@ ^` V3WU ] „ ]3WU … QXPEHU ]3WU ‡ QXPEHU ]3WU@ Š IRUL L L
 134. 134. SULQWIvGw]3WUL@
 135. 135. ‹ QXPEHU V3WU Œ ] ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸

×