ก          F    F     F    กF ก F    Fกก    ก      ก F การปฏิวัตมาแล้ วสองครัง      ...
กก  F  F
F  F (James Watt )
ก          ก      Fก    ก          ก  กก              ก          ก   ...
ก  F  F  ก  F
F F      ก     F ก ก            F ก    F  ก               F            ...
. . 2507 ก        F F  F         ก  F   F      ก       F  ก F  F       F  F  ก
ก  F   F ก FF    กก  F F     กก    F ก F    ก
F       ก   F     F  ก       (multimedia)  F  F F  ก
เทคโนโลยี   ก    ก F    F    F         F    F  Fก   F    ก     F  F F         ก...
F   F       ก  (silikon)     F     ก  ก F       ก  F     (chip)  F  F ก     F   ...
สารสนเทศ (Information)      ข้ อมูลดิบทีผ่ านกระบวนการประมวลผล ด้ วยเครืองคอมพิวเตอร์ เพือให้ ได้ ผลลัพธ์ ตามทีต้ องก...
ดังนัน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ มาจัดการสารสนเทศ ทีต้ องการ โดยอาศัยเครืองมือทา...
ก    F F  F     F      F  ก         ก   ก F    ก กF     ก F (data processing age)   ...
F    Fก              กF  F   F  F        กF            F        ก ก กF  ...
ก      ก F     Fก                  ก       F      F    F            ...
ก ก      F   F ก      ก        F        FF      ก F F  ก      ก       F ...
F F    F   F    (word processing)
Fก  ก (graphic)
F ก  F  (database management)
Fก  F (desktop publishing
F  (spreadsheet)
F  (presentation)
กF                       F   ก  กF            ก          F ก      F  ...
กF      ก           ก  ก         ก          F ก    F  F ก   ก Fก       F ...
F                   กF    F กFก             ก ก    F ก    ก     F ก F  F ...
Fก             Fก       F  F    Fก  F          F    Fก F F ก   Fก ก  FF  F ก ...
F ก                F5  F    ก  F กFฮาร์ ดแวร์    F  ก       F  ก F    F    F    ...
F F  ก  F  F ก  ก
ข้ อมูล  F  ก       ก      ก            F               F  ก F  กก F  ก    Fก...
ก    F กF  ก  F F F  F  ก  F  ก      ก   F ก
ขันตอนการปฏิบัตงาน        ิ   ก        F F     ก ก F ก       ก  ก     F     F    ...
ระบบเอทีเอ็ม (Automatic Teller Machine : ATM)       ก    F ก F กF F F ก               F     ...
F                          ก           F           F        ก     ...
ระบบลงทะเบียนเรียน ก                 F กก    F      ก        F FFก    F   ก ก  ...
ระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ (electronic commerce :e-commerce) ก F           F      F   ...
บทที่ 1 ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ [slide]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทที่ 1 ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ [slide]

979 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • ขอบคุณที่เผยแพร่
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
979
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 1 ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ [slide]

 1. 1. ก F F F กF ก F Fกก ก ก F การปฏิวัตมาแล้ วสองครัง ิก ก ก กก ใช้ เครืองจักรกลแทนการทํางานด้ วยมือ F ก ก
 2. 2. กก F F
 3. 3. F F (James Watt )
 4. 4. ก ก Fก ก ก กก ก ก F F F Fก F F ก ก ก ก F F กF ก F ก กก F
 5. 5. ก F F ก F
 6. 6. F F ก F ก ก F ก F ก F F F F F ก ก F กก F F F กก F Fก F ก F ก ก F F ก ก F F ก ก F F F ก F F ก F F ก ก F F ก F ก Fก F Fก ก ก F
 7. 7. . . 2507 ก F F F ก F F ก F ก F F F F ก
 8. 8. ก F F ก FF กก F F กก F ก F ก
 9. 9. F ก F F ก (multimedia) F F F ก
 10. 10. เทคโนโลยี ก ก F F F F F Fก F ก F F F กก ก F F ก F Fก F Fก F ก F, , ก, F F
 11. 11. F F ก (silikon) F ก ก F ก F (chip) F F ก F F Fก ก
 12. 12. สารสนเทศ (Information) ข้ อมูลดิบทีผ่ านกระบวนการประมวลผล ด้ วยเครืองคอมพิวเตอร์ เพือให้ ได้ ผลลัพธ์ ตามทีต้ องการเรียกว่ า “สารสนเทศ”เช่ น คะแนนสอบนักเรียน นํามาประมวลผลเพือตัดเกรด
 13. 13. ดังนัน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ มาจัดการสารสนเทศ ทีต้ องการ โดยอาศัยเครืองมือทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 14. 14. ก F F F F F ก ก ก F ก กF ก F (data processing age) ก กก F กก ก F F ก ก ก F (batchprocessing) ก กF กFก (online processing) F ก ก F F - F
 15. 15. F Fก กF F F F กF F ก ก กF F F ก F F F ก ก F F F กก F ก F F Fก F F กF F ก F F
 16. 16. ก ก F Fก ก F F F ก F ก กF F F F ก ก ก ก ก ก F F กก F ก F ก ก F F ก F F F F ก ก
 17. 17. ก ก F F ก ก F FF ก F F ก ก F ก ก ก F กก ก ก ก ก F F ก F กก ก กก F ก ก F ก F FF Fก F ก F F ก ( F)
 18. 18. F F F F (word processing)
 19. 19. Fก ก (graphic)
 20. 20. F ก F (database management)
 21. 21. Fก F (desktop publishing
 22. 22. F (spreadsheet)
 23. 23. F (presentation)
 24. 24. กF F ก กF ก F ก F กก ก F F F ก ก กF Fก F F F ก กF ก F F F ก F F F F ก ก F ก กF F ก
 25. 25. กF ก ก ก ก F ก F F ก ก Fก F Fก ก F F F ก
 26. 26. F กF F กFก ก ก F ก ก F ก F F Fก กF ก กF ก F ก ก ก ก ก F ก กF ก ก กF ก F F F ก กF ก F
 27. 27. Fก Fก F F Fก F F Fก F F ก Fก ก FF F ก ก ก F ก F ก FF
 28. 28. F ก F5 F ก F กFฮาร์ ดแวร์ F ก F ก F F F F ก F F F
 29. 29. F F ก F F ก ก
 30. 30. ข้ อมูล F ก ก ก F F ก F กก F ก Fก F F ก Fก ก ก F F F F ก ก ก F
 31. 31. ก F กF ก F F F F ก F ก ก F ก
 32. 32. ขันตอนการปฏิบัตงาน ิ ก F F ก ก F ก ก ก F F F F ก F ก Fก
 33. 33. ระบบเอทีเอ็ม (Automatic Teller Machine : ATM) ก F ก F กF F F ก F F ก F ก F ก F ก . . 2520 ก F ก ก F Fก F ก ก กF ก F F ก F 24 F F F F ก F ก F ก กF กF FF F ก F FกF F ก F F กF ก กF F Fก ก F F 6 กF F F F ก F
 34. 34. F ก F F ก ก F F F ก F F F ก ก F F F ก ก F ก F Fก ก F F ก F ก F F ก ก F ก F ก ก ก ก F F ก กF ฐานข้ อมูลกลาง
 35. 35. ระบบลงทะเบียนเรียน ก F กก F ก F FFก F ก ก F F ก กก F F ก ก F F กก Fก F F F F F F F กF F F
 36. 36. ระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ (electronic commerce :e-commerce) ก F F F ก F F F ก F F F F F ก F FF F F ก F F ก ก ก ก F F กF F ก F F F ก ก

×