บทที่ 1 เริ่มต้นกับภาษา C

465 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
465
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 1 เริ่มต้นกับภาษา C

 1. 1. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜œ—ª¥£µ¬µ o o šš¸É Á¦·É¤˜oœ„£µ¬µ ´ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ šš¸É Á¦·É¤˜oœ„´£µ¬µ ,QWURGXFWLRQWR
 2. 2. šœ¸Ê‹³„¨nµª™¹Š„µ¦Á¦¤˜oœÁ…¸¥œÃž¦Â„¦¤—oª¥£µ¬µÃ—¥‹³„¨nµª™¹ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ…°Š£µ¬µš¸‹Îµ ·É É Áž}œ­Îµ®¦´„µ¦Á…¸¥œÃž¦Â„¦¤—oª¥£µ¬µ ×¥š´ÉªÅž š´ÊŠœ¸Ê‹³œÎµÁ­œ°—oª¥Ãž¦Â„¦¤ššÎµŠµœÄœ¨´„¬–³˜nµŠ Ç „´œ ¡¦o°¤‡Îµ°›·µ¥Ãž¦Â„¦¤Ã—¥ ¸É ­´ŠÁ…žÂ¨³˜µ¤—oª¥‡Îµ°›·µ¥ª·›¸Á…¸¥œ‡Îµ­´ÉŠš¸ÁÉ „¸É¥ª…o°Š…°ŠÃž¦Â„¦¤˜µŠÇĜ˜´ª°¥nµŠ n ˜´ª°¥nµŠÃž¦Â„¦¤£µ¬µ ˜´ª°¥nµŠš¸Éަ„¦¤¡·¤¡r…o°‡ªµ¤ ª´˜™»ž¦³­Š‡r Á¡ºÉ°¡·¤¡r…o°‡ªµ¤š¸É‹°Â­—ŠŸ¨ ަ„¦¤ :ULWHVWULQJWRRXWSXWGHYLFH LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 3. 3. ^ SULQWI+HOOR:RUOG
 4. 4. UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo ¦¦š´—š¸É ‡Îµ°›·µ¥Ã—¥­´ŠÁ…ž Áž}œž¦³Ã¥‡®¤µ¥Á®˜» ¦³»ª´˜™»ž¦³­Š‡r…°Š„µ¦šÎµÃž¦Â„¦¤ ˜ªÂž¨£µ¬µ‹³Å¤n­œ ´ ċ„µ¦šÎµŠµœ…°Šž¦³Ã¥‡®¤µ¥Á®˜» ¨´„¬–³…°Šž¦³Ã¥‡®¤µ¥Á®˜»‹³…¹Êœ˜oœ ¨³‹¨Š—oª¥ Áž}œ‡Îµ­´ÉŠÁ¡ºÉ°œÎµ¢{Š„r´œ˜nµŠÇ Ĝ¢j¤ VWGLRK Á…oµ¤µÄœÃžÂ¦Â„¦¤ „n°œš¸É˜´ªÂž¨ £µ¬µFRPSLOHU
 5. 5. ‹³—εÁœ·œ„µ¦Ž¹ÉŠÂ¢j¤VWGLRKœ¸ÊÁž}œÂ¢j¤š¸É¦¦‹»¢{Š„rœÁ„¸É¥ª„´„µ¦ ´ œÎµ…o°¤¼¨œÎµÁ…oµÂ¨³„µ¦Â­—ŠŸ¨¨´¡›r ¢{Š„r´œPDLQ
 6. 6. Áž}œ¢{Š„rœ®¨´„…°ŠÃž¦Â„¦¤Ž¹ÉŠ‹ÎµÁž}œ˜o°Š¤¸Äœš»„ަ„¦¤ ´ Áž}œÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥Â­—Š‹»—Á¦·É¤˜oœ…°Š¢{Š„r´œPDLQ
 7. 7. ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 8. 8. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜œ—ª¥£µ¬µ o o šš¸É Á¦·É¤˜oœ„£µ¬µ ´ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ¢{Š„r´œ SULQWI
 9. 9. Áž}œ¢{Š„r´œš¸É¤¸°¥¼nĜ¢j¤ VWGLRK š¸É­É´ŠÄ®o¡·¤¡r…o°‡ªµ¤ÄœÁ‡¦ºÉ°Š ®¤µ¥‡Îµ¡¼—°°„šµŠ‹°Â­—ŠŸ¨ ¦³»„µ¦­nŠ‡nµ‡ºœÅž¥´ŠÃž¦Â„¦¤ Áž}œÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥Â­—Š‹»—­·Êœ­»—…°Š¢{Š„r´œPDLQ
 10. 10. ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤¡·¤¡r…o°‡ªµ¤®¨µ¥¦¦š´— ª´˜™»ž¦³­Š‡r Á¡ºÉ°¡·¤¡r…o°‡ªµ¤®¨µ¥¦¦š´—œ‹°Â­—ŠŸ¨Ã—¥¤„µ¦‹´—¦¼žÂ…°Š„µ¦Â­—ŠŸ¨Ä®o ¸ ˜n¨³¦¦š´—Áªoœ‹µ„¦·¤…ªµÂšÈ ަ„¦¤ :ULWHVWULQJWRRXWSXWGHYLFH LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 11. 11. ^ SULQWI?W+HOOR?Q
 12. 12. SULQWI?W:RUOG
 13. 13. UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo ¦¦š´—š¸É ‡Îµ°›·µ¥Ã—¥­´ŠÁ…ž y Á®¤º°œÃž¦Â„¦¤Äœ˜ª°¥nµŠš¸É ´ „µ¦Äo¢{Š„r´œSULQWI
 14. 14. ‹³Å¤n…¹Êœ¦¦š´—Ä®¤nÄ®o×¥°´˜Ãœ¤˜· Ÿ¼Äošž¦³­Š‡r‹³‹´— ´ o ¸É ˜ÎµÂ®œnŠ„µ¦¡·¤¡rÁnœ„µ¦˜´ŠÂšÈ˜o°ŠÄo ?W®¦º°…¹Êœ¦¦š´—Ä®¤n˜°ŠÄo ?Q Ê o ¦³»„µ¦­nŠ‡nµ‡ºœÅž¥´ŠÃž¦Â„¦¤ Áž}œÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥Â­—Š‹»—­·Êœ­»—…°Š¢{Š„r´œPDLQ
 15. 15. ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 16. 16. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜œ—ª¥£µ¬µ o o šš¸É Á¦·É¤˜oœ„£µ¬µ ´ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤¡·¤¡r‹ÎµœªœÁ˜È¤˜´ÊŠÂ˜n™¹ŠÃ—¥¡·¤¡r¦¦š—¨³®œ¹ÉŠ‹Îµœªœ ´ ª´˜™»ž¦³­Š‡r Á¡ºÉ°¡·¤¡r‹ÎµœªœÁ¦¸¥Š¨Îµ—´‹µ„×¥¤¦¼žÂ„µ¦Â­—ŠŸ¨Ä®oÁªœ‹µ„¦·¤…ªµÂšÈ ¸ o ¨³¡·¤¡r¦¦š´—¨³®œ¹ÉŠ‹Îµœªœ ަ„¦¤ SULQWUXQQLQJQXPEHU LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 17. 17. ^ LQWL IRUL L L L
 18. 18. ^ SULQWI?WG?QL
 19. 19. ` (QGIRU UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo ¦¦š´—š¸É ‡Îµ°›·µ¥Ã—¥­´ŠÁ…ž Á®¤º°œÃž¦Â„¦¤Äœ˜ª°¥nµŠš¸É ´ ž¦³„µ«˜´ªÂž¦˜´ªÂž¦L Ä®o¤¸ž¦³Á£š…o°¤¼¨Áž}œ‹ÎµœªœÁ˜È¤LQW Áž}œ„µ¦šÎµŠµœÄœªŠªœIRUŽ¹ÉŠ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥——´Šœ¸Ê ¦¦š´—š¸ÉÁžœ„µ¦„ε®œ—œ·¡‹œrÁ¦·É¤˜œÁž}œL œ·¡‹œrš—­°Áž}œL ¨³ } o œ·¡‹œrÁ¡·É¤‡nµÄ®oªŠªœ‡º° L L ¦¦š—š¸ÉÁžœ‡Îµ­´ÉŠ¡·¤¡r‡µL Ĝ˜n¨³¦° ×¥¦³»„µ¦¡·¤¡r‡nµ‹ÎµœªœÁ˜È¤—oª¥G ´ } n Á®¤º°œ¦¦š´—…°ŠÃž¦Â„¦¤Äœ˜ª°¥nµŠš¸É ´ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 20. 20. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜œ—ª¥£µ¬µ o o šš¸É Á¦·É¤˜oœ„£µ¬µ ´ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤­¦µŠ˜µ¦µŠŸ¨‡¼– o ª´˜™»ž¦³­Š‡r Á¡ºÉ°¡·¤¡r˜µ¦µŠŸ¨‡¼–…°Š‹Îµœªœ˜´ÊŠÂ˜n™¹Š —oª¥Â¨³˜µ¤¨Îµ—´Ã—¥¤¦¼ž ¸ „µ¦Â­—ŠŸ¨Ä®oÁªœ‹µ„¦·¤…ªµÂšÈÄ®oŸ¨‡¼–˜n¨³‡nµ°¥¼n®nµŠ‹µ„˜ÎµÂ®œnŠšµŠŽoµ¥¤º°ÂšÈÂ¨³ o ¦³¥³®nµŠ¦³®ªnµŠ­—¤£rÁž}œÂšÈ ަ„¦¤ DULWKPHWLFH[SUHVVLRQ LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 21. 21. ^ LQWL SULQWI?WL?WL ?WL ?WL ?WL ?Q
 22. 22. FROXPQKHDGHU IRUL L L L
 23. 23. ^ SULQWI?WG?WG?WG?WG?WG?QLL L L L
 24. 24. ` (QGIRU UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo ¦¦š´—š¸É ‡Îµ°›·µ¥Ã—¥­´ŠÁ…ž Á®¤º°œÃž¦Â„¦¤Äœ˜ª°¥nµŠš¸ÉŸnµœ¤µ ´ Áž}œ‡Îµ­´ÉŠ¡·¤¡r®´ª˜µ¦µŠ Ážœ‡Îµ­´ÉŠªŠªœIRUÁ¡ºÉ°¡·¤¡rŸ¨‡¼–¦¦š´—Ĝ˜n¨³¦°¡·¤¡r‹ÎµœªœÄœ®œ¹ÉŠ } ¦¦š—¡·¤¡r‡µL ¨³‡nµŸ¨‡¼–¦³®ªnµŠL„´Â¨³Ä®o­´ŠÁ„˜ªnµ¦¼žÂ…°Š ´ n „µ¦¡·¤¡r‹ÎµœªœÁ˜È¤‡º°G ‹³˜o°Š¤¸‹ÎµœªœÁšnµ„´‹Îµœªœ…°Š‡nµš¸É˜°Š„µ¦¡·¤¡rŽŠ o ¹É Ĝš¸Éœ¸Ê‡º°‹Îµœªœ ‡¨oµ¥˜´ª°¥nµŠ…oµŠ˜oœ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 25. 25. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜œ—ª¥£µ¬µ o o šš¸É Á¦·É¤˜oœ„£µ¬µ ´ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤¡·¤¡rŸ¨‡¼–×¥¤¸„µ¦´…o°¤¼¨œÎµÁ…oµ‹µ„Ÿ¼očo ª´˜™»ž¦³­Š‡r Á¡ºÉ°¡·¤¡r˜µ¦µŠŸ¨‡¼–…°Š‹ÎµœªœÁ˜È¤š¸ÉÁ¦·É¤‹µ„™¹Š‹Îµœªœš¸É¦´Á…oµ‹µ„Ÿ¼očo¨³Ä®o ­—ŠŸ¨ÁnœÁ—¸¥ª„´¦¼žÂ…°ŠÃž¦Â„¦¤Äœ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤ DULWKPHWLFH[SUHVVLRQ LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 26. 26. ^ LQWLPD[ SULQWI3OHDVH(QWHUWKHYDOXHJUHDWHUWKDQ
 27. 27. VFDQIG PD[
 28. 28. SULQWI?WL?WL ?WL ?WL ?WL ?Q
 29. 29. IRUL L PD[L L
 30. 30. ^ SULQWI?WG?WG?WG?WG?WG?QLL L L L
 31. 31. ` (QGIRU UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo ¦¦š´—š¸É ‡Îµ°›·µ¥Ã—¥­´ŠÁ…ž ¢{Š„r´œVFDQI
 32. 32. Áž}œ¢{Š„r´œ®œ¹ÉŠÄœÂ¢j¤ VWGLRK­Îµ®¦´¦´‡nµ‹µ„žjœ¡·¤¡rÁ¡ºÉ°Åž Á„ȝŪoĜ˜´ªÂž¦PD[Ž¹ÉŠ˜o°ŠÄ­nÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ œÎµ®œoµ ¦¦š—°ºÉœÇ ´ ‡¨oµ¥˜´ª°¥nµŠ…oµŠ˜oœ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 33. 33. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜œ—ª¥£µ¬µ o o šš¸É Á¦·É¤˜oœ„£µ¬µ ´ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤‡Îµœª–®µÁŠ·œ¦ª¤š¸Éŗo¦´ÄœÂ˜n¨³že‹µ„„µ¦ µ„ÁŠ·œ ( …o°¤¼¨ÁºÊ°Š˜oœÄœ„µ¦Á…¸¥œÃž¦Â„¦¤ ­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œÂ®nŠ®œ¹ŠÅ—o‹´—šÎµÃž¦Â„¦¤Á¡ºÉ°Á°ºÊ°°Îµœª¥„´¨¼„‡oµÄœ„µ¦…°—¼ÁŠ·œ¦ª¤ÄœÂ˜n É ¨³žeŽ¹ÉŠ›œµ‡µ¦Ä®o—°„Á¸Ê¥ ץĮo¨¼„‡oµ­µ¤µ¦™„¦°„¥°— µ„Á¦·É¤˜oœÅ—o ަ„¦¤š¸ÄoĜ„µ¦‹´—„µ¦¦…o°¤¼¨œÎµÁ…oµÂ¨³Â­—ŠŸ¨¨´¡›rš¸ÉÁ„¥ª…o°Š„´Ã‹š¥rÁ‹oµ®œoµš¸É É ´ ¸É …°Š­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œÂ®nŠœ´ÊœÁ…¸¥œÃž¦Â„¦¤—oª¥£µ¬µ š´ÊŠœ¸Ê„µ¦‹—šÎµÃž¦Â„¦¤—Š„¨nµª¤¸…´Êœ˜°œ„µ¦šÎµŠµœ—´Šœ¸Ê ´ ´ ( …´Êœ˜°œš¸É„ε®œ—¦¼žÂŸ¨¨´¡›r ¦¼žÂŸ¨¨´¡›r ‡Îµ°›·µ¥ DSLWDO ;;;;;;;; EDKWV ®´ª¦µ¥Šµœ¦¦š´—š¸ É ,QWHUHVW5DWH ®´ª¦µ¥Šµœ¦¦š´—š¸ É ($5 *5$1'727$/EDKWV
 34. 34. ®´ª­—¤£r ;;;;;;;; ¦µ¥¨³Á°¸¥—¦¦š´—šÉ¸ ;;;;;;;; ¦µ¥¨³Á°¸¥—¦¦š´—šÉ¸ ;;;;;;;; ¦µ¥¨³Á°¸¥—¦¦š´—šÉ¸ ;;;;;;;; ¦µ¥¨³Á°¸¥—¦¦š´—šÉ¸ ;;;;;;;; ¦µ¥¨³Á°¸¥—¦¦š´—šÉ¸ ( …´Êœ˜°œš¸É…o°¤¼¨š¸Äo É ºÉ°…o°¤¼¨ ž¦³Á£š…o°¤¼¨ ‡Îµ°›·µ¥ JUDQGBWRWDO IORDW ‹ÎµœªœÁŠ·œ µ„ ,17(5(67 IORDW —°„Á¸Ê¥¤¸‡nµ Ážœ‡nµ‡Šš¸É } L LQW ‹Îµœªœžeš¸É µ„Á¦¤‹µ„ ·É ( …´Êœ˜°œš¸É„µ¦šÎµŠµœ…°ŠÃž¦Â„¦¤ ) ž¦³„µ«˜´ªÂž¦š¸ÉčoŠµœ ) ¦´…o°¤¼¨œÎµÁ…oµ ‹ÎµœªœÁŠ·œ µ„Á„ȝŪoĜ˜´ªÂž¦º°JUDQGBWRWDO É ) ¡·¤¡r®´ª¦µ¥Šµœ ¡·¤¡r®´ª¦µ¥Šµœ KHDGLQJ
 35. 35. ¦¦š— ´ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 36. 36. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜œ—ª¥£µ¬µ o o šš¸É Á¦·É¤˜oœ„£µ¬µ ´ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ¡·¤¡r®´ª­—¤£rFROXPQKHDGLQJ
 37. 37. ) ¡·¤¡r¦µ¥¨³Á°¸¥— E šÎµŠµœ˜n°Åžœ¸ÊšÎµ„µ¦ªœŽÎµL ¦° Ĝš¸œ¸ÊÁšµ„´ Ê n ÁŠ·œ­»š›·Á¤ºÉ°­·Êœže ÁŠ·œ µ„˜oœže‹µ„¦°„n°œ
 38. 38. —°„Á¸¥
 39. 39. ÁŠ·œ µ„˜oœ Ê že‹µ„¦°„n°œ
 40. 40. JUDQGBWRWDO JUDQGBWRWDO ,17(5(67
 41. 41. JUDQGBWRWDO
 42. 42. ¡·¤¡r L¨³JUDQGBWRWDO ) ‹Šµœ ( …´Êœ˜°œš¸É¨Š¦®´­¦´œÃž¦Â„¦¤Â¨³š—­°Ÿ¨ 6KRZFDSLWDODQGLWHUHVWDIWHUHDFKHDU LQFOXGHVWGLRK! GHILQH,17(5(67 PDLQ
 43. 43. ^ IORDWJUDQGBWRWDO LQWL SULQWI(QWHURXUILUVWDPRXQW
 44. 44. VFDQII JUDQGBWRWDO
 45. 45. SULQWIDSLWDO?W?WIEDKW?QJUDQGBWRWDO
 46. 46. ?W WDE?Q QHZOLQH SULQWI,QWHUHVW5DWH?W?WI??Q,17(5(67
 47. 47. SULQWI?W($5?W?W*5$1'727$/?EDKWV?
 48. 48. ?Q
 49. 49. IRUL L L L
 50. 50. ^ JUDQGBWRWDO JUDQGBWRWDO ,17(5(67
 51. 51. JUDQGBWRWDO
 52. 52. SULQWI?WG?W?WI?QLJUDQGBWRWDO
 53. 53. ` (QGIRU UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 54. 54. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜œ—ª¥£µ¬µ o o šš¸É Á¦·É¤˜oœ„£µ¬µ ´ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ „µ¦Á…¸¥œž¦³Ã¥‡®¤µ¥Á®˜» ž¦³Ã¥‡®¤µ¥Á®˜» Ážœž¦³Ã¥‡š¸Äo°›·µ¥‡ªµ¤ ®¦º°…¥µ¥‡ªµ¤ š¸ŸÁ¼o …¸¥œÃž¦Â„¦¤ž¦³­Š‡rš¸É } É É ‹³­¦oµŠž¦³Ã¥‡—´Š„¨nµªÄ®oŸ°ºÉœÁ…oµÄ‹ÁœºÊ°®µ…°ŠÃž¦Â„¦¤®¦º°Á…¥œÅªoÁ¡ºÉ°Á˜º°œ‡ªµ¤‹ÎµÁ¡ºÉ°„µ¦Â„oŅ ¼o ¸ ަ„¦¤Äœ°œµ‡˜ „µ¦Á…¸¥œž¦³Ã¥‡®¤µ¥Á®˜»Ážœ„µ¦Á…¸¥œÁ¡·É¤Á˜·¤Á…oµÄœÃž¦Â„¦¤Ã—¥ž¦³Ã¥‡®¤µ¥Á®˜œ¸Ê¤·Å—o¤¸ } » šµšÄ— ÇĜ„µ¦šÎµŠµœ…°ŠÃž¦Â„¦¤ ˜ªÂž¨£µ¬µ FRPSLOHU
 55. 55. ‹³Å¤n­œÄ‹ž¦³Ã¥‡š¸ÉÁ®ÈœªnµÁž}œ ´ ž¦³Ã¥‡®¤µ¥Á®˜» ¦¼žÂ„µ¦Á…¸¥œž¦³Ã¥‡®¤µ¥Á®˜» ‹³Á¦·É¤˜oœ—oª¥Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ VODVK¨³ DVWHULVN
 56. 56. ¨³‹ ¨Š—oª¥Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ DVWHULVN ¨³VODVK
 57. 57. Ÿ¼oÁ…¸¥œÃž¦Â„¦¤­µ¤µ¦™ªµŠž¦³Ã¥‡®¤µ¥Á®˜»Åªo–˜ÎµÂ®œnŠÄ—ÇĜަ„¦¤„ÈŗoÁnœ ‹µ„˜´ª°¥nµŠš¸É Á¦µ‹³¡ ž¦³Ã¥‡®¤µ¥Á®˜»Äœ¦¦š´—š¸É ªµŠÅªoš¸É˜oœÃž¦Â„¦¤Á¡ºÉ°°›·µ¥ ª´˜™»ž¦³­Š‡r…°ŠÃž¦Â„¦¤ Ĝ¦¦š´—š¸É ªµŠÅªoš¸Éšoµ¥ž¦³Ã¥‡‡Îµ­´ÉŠÁž}œ„µ¦…¥µ¥‡ªµ¤…°Š ž¦³Ã¥‡‡Îµ­´ÉŠš´Š‡Îµ­´ÉŠ®¦º°°›·µ¥™¹ŠµŠ­nªœÄœž¦³Ã¥‡‡Îµ­´ÉŠš¸°¥¼n…oµŠ®œoµ Ê É ˜´ªž¦³¤ª¨Ÿ¨„n°œSUHSURFHVVRU
 58. 58. ˜´ªÂž¨£µ¬µ ަ„¦¤Äœ„¨»n¤œ¸Ê‹´—Áž}œÃž¦Â„¦¤¡·Á«¬š¸É£µ¬µ ‹³šÎµŠµœ„´‡Îµ­´ÉŠ…°ŠÃž¦Â„¦¤­nªœœ¸Ê „n ° œš¸É ‹ ³­n Š ‡Î µ ­´É Š šÉ¸ Á®¨º °ÅžÄ®o ˜´ª ž¨£µ¬µ RPSLOHU
 59. 59. ‹´ — „µ¦ Á¦¸ ¥ „ަ„¦¤Äœ„¨»n¤ œÊ¸ª nµ SUHSURFHVVRU ¨´„¬–³…°Š‡Îµ­´ÉŠÄœ„¨»¤Ãž¦Â„¦¤œ¸Ê ‹³…¹Êœ˜oœž¦³Ã¥‡—oª¥Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ VKDUS
 60. 60. Ž¹ÉŠ¤¸ n ¦µ¥¨³Á°¸¥—„µ¦Á¦¸¥„čo˜„˜nµŠ„´œÅž ­Îµ®¦´Äœšœ¸Ê‹³„¨nµª™¹ŠÁŒ¡µ³­nªœš¸É¤„µ¦Á¦¥„čoĜ˜´ª°¥nµŠ ¸ ¸ ަ„¦¤…oµŠ˜oœ ‡Îµ­´ÉŠLQFOXGHVWGLRK! ‡Îµ­´ÉŠœ¸Ê‹³¡·¤¡r š¸É­—¤£rš¸É ¤¸®œoµš¸ÉĜ„µ¦¦³»Ä®o¦ª¤Áœ°®µš´ÊŠ®¤—Ĝ¢j¤VWGLRKÁ…oµÅž ºÊ Ĝަ„¦¤ ®¨´Š‹µ„œ´Êœ‹¹Š­nŠÃž¦Â„¦¤šŠ®¤—ŞĮo˜ªÂž¨£µ¬µ œ´Éœ®¤µ¥‡ªµ¤ªnµ˜´ªÂž¨£µ¬µ‹³ ´Ê ´ ¤°ŠÅ¤nÁ®Èœ‡Îµ­´ÉŠLQFOXGH VWGLRK! ˜n‹³¤°ŠÁ®Èœ…o°¤¼¨£µ¥ÄœÂ¢j¤VWGLRK šœ Ž¹ÉŠ…o°¤¼¨ÄœÂ¢j¤ VWGLRK Áž}œ¢{Š„r´œ­Îµ®¦´¦´…o°¤¼¨Á…oµÂ¨³Â­—ŠŸ¨ ‡Îµ­´ÉŠœ¸Ê¤´„¡Áž}œ¦¦š´—¦„…°ŠÃž¦Â„¦¤ Á­¤° ‹µ„˜´ª°¥nµŠÃž¦Â„¦¤šÉ¸ ¤¸„µ¦„ε®œ—Äœ¦¦š´—š¸É ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 61. 61. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜œ—ª¥£µ¬µ o o šš¸É Á¦·É¤˜oœ„£µ¬µ ´ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ‡Îµ­´ÉŠGHILQH1$0(9$/8( ‡Îµ­´ÉŠœ¸ÊÁž}œ°¸„‡Îµ­´ÉŠ®œ¹ÉŠÄœ„¨»¤…°Š SUHSURFHVVRU ¤¸®œoµš¸Äœ„µ¦„ε®œ—‡nµ‡Š˜´ª FRQVWDQW
 62. 62. n É Ã—¥¤¸¦žÂ„µ¦Á…¸¥œÁ¡ºÉ°„ε®œ—‡nµ‡Šš¸É—´Šœ¸Ê ¼ GHILQH1$0(9$/8( Ž¹ÉŠ¤¸‡ªµ¤®¤µ¥ªnµÄ®o„ε®œ—‡nµÄ®o„˜´ª¦³»1$0(š´Šœ¸ÊGHILQH˜o°ŠÁ¦¤Á…¸¥œš¸É­—¤£r š¸É ´ Ê ·É „µ¦„ε®œ—‡nµ‡Š˜´ª¨´„¬–³œ¸Ê­µ¤µ¦™Á…¸¥œÅªoĜ˜ÎµÂ®œnŠÄ— Ç ÄœÃž¦Â„¦¤„Èŗo ˜n×¥š´ÉªÅžÂ¨oª‡Îµ ­´ÉŠÄœ„¨»¤SUHSURFHVVRUœ¸Êœ·¥¤Á…¸¥œÅªoš­nªœ˜oœ…°ŠÃž¦Â„¦¤Â¨³Äœ„µ¦„ε®œ—‡nµ‡Šš¸œ¸Ê ºÉ°˜´ª¦³» n ¸É É ­Îµ®¦´„µ¦Á„ȝ‡nµ‡Šš¸É¤´„œ·¥¤Á…¸¥œ—oª¥˜´ª¡·¤¡rÄ®nšÊ´Š®¤— Á¡ºÉ°°„…o°Â˜„˜nµŠ‹µ„˜´ªÂž¦¨´„¬–³ °ºÉœÇ ‹µ„˜´ª°¥nµŠÃž¦Â„¦¤šÉ¸ ¤¸„µ¦„ε®œ—Äœ¦¦š´—š¸ÉÁžœ } GHILQH,17(5(67 Á¤° SUHSURFHVVRU ¡‡Îµ­´ÉŠ GHILQH ‹³„ε®œ—‡nµ Ä®o„˜´ª¦³» š¸ž¦µ„’°¥¼nš»„Ç š¸Äœ ºÉ ´ É É Ãž¦Â„¦¤Â¨oª­nŠÃž¦Â„¦¤šŠ®¤—ŞĮo˜ªÂž¨£µ¬µœ´Éœ®¤µ¥‡ªµ¤ªnµ˜´ªÂž¨£µ¬µ‹³¤°ŠÅ¤nÁ®Èœ˜´ª ´Ê ´ ž¨š¸ÉºÉ°,17(5(67®µ„˜n‹³Á®Èœ‡nµÂšœ …o°—¸…°Š„µ¦„ε®œ—‡nµ‡Š˜´ªÄœ¨´„¬–³œ¸Ê ‡º° šÎµÄ®oަ„¦¤°nµœÂ¨oªÁ…oµÄ‹Å—oŠnµ¥ ¨³ ­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œÂž¨Š‡nµÅ—oŠnµ¥ Á¡¦µ³„µ¦Áž¨¥œ‡nµ‡Š˜´ª¨´„¬–³œ¸Ê‹³šÎµ„µ¦Áž¨¸¥œ‡nµš¸É­nªœž¦³„µ« ¸É É Ášnµœ´ÊœÁ¤°Ä­n‡nµÄ®¤nĜ‡¦´ÊŠ˜n°Åž‡nµÄ®¤n‹³Á…oµÅžÂšœš¸ÉĜ˜´ª¦³»˜µ¤˜o°Š„µ¦ ºÉ ¢{Š„rœPDLQ
 63. 63. ´ ¢{Š„r´œÄœ£µ¬µ‹³ž¦³„°—oª¥­°Š­nªœ‡º° ­nªœ®´ª…°Š¢{Š„r´œ ž¦³„°—oª¥ ºÉ°¢{Š„r´œÂ¨³¦µ¥„µ¦¡µ¦µ¤·Á˜°¦r ×¥ž„˜·Â¨oª¦µ¥ „µ¦¡µ¦µ¤·Á˜°¦‹³ž¦µ„‘ÄœªŠÁ¨Èš¸˜µ¤®¨ŠºÉ°¢{Š„r´œ­Îµ®¦´˜´ª°¥nµŠÄœÃž¦Â„¦¤šÉ¸ ¢{Š„r´œÄœ r É ´ ¦¦š—š¸É¤¸ºÉ°ªnµPDLQ¨³Å¤n¤¡µ¦µ¤·Á˜°¦r ‹¹ŠÂ­—Š—oª¥¦µ¥„µ¦ªnµŠ
 64. 64. ´ ¸ ¦µ¥¨³Á°¸¥—…°Š¢{Š„r´œ ž¦³„°—oª¥„µ¦ž¦³„µ«‡nµ˜´ªÂž¦Â¨³‡Îµ­´ÉŠ˜nµŠ Ç š¸‹³šÎµŠµœÁ¤ºÉ°¢{Š„r´œ™¼„Á¦¸¥„ ‡Îµ­´ÉŠ˜nµŠ É ÇĜ­ªœœ¸Ê‹³¦¦‹»ÅªoĜÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ªŠÁ¨že„„µ¦Ážd—^¨³žd——oª¥Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ªŠÁ¨Èže„„µžd— ` n È ‹µ„˜´ª°¥nµŠÃž¦Â„¦¤šÉ¸ ¡ªnµ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 65. 65. ` „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜œ—ª¥£µ¬µ o o šš¸É Á¦·É¤˜oœ„£µ¬µ ´ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ¦¦š—š¸É ´ ‡Îµ­´ÉŠ ‡Îµ°›·µ¥ PDLQ
 66. 66. ºÉ°¢{Š„r´œ®³ª…°Š¢{Š„r³œ
 67. 67. ^ ž¦³„µ«˜´ªÂž¦Â¨³‡Îµ­´Š˜nµŠÇ É ¨Îµ˜´ª…°Š¢{Š„r´œ
 68. 68. ` ­Îµ®¦´¢{Š„rœ PDLQ Áž}œ¢{Š„r´œ®¨´„…°ŠÃž¦Â„¦¤š»„ަ„¦¤ „µ¦šÎµŠµœš´ÊŠ®¤—…°Š ´ ަ„¦¤œ¸Ê¤¸‡ªµ¤®¤µ¥¡·Á«¬ ×¥‹³Ážœ˜´ª¦³»‹»—Á¦·É¤˜oœ„µ¦šÎµŠµœ…°ŠÃž¦Â„¦¤š»„ަ„¦¤ œ´Éœ } ž¨ªnµÃž¦Â„¦¤š„ަ„¦¤˜°Š¤¸¢{Š„r´œPDLQ°¥¼n—oª¥Á­¤° » o „µ¦ž¦³„µ«˜´ªÂž¦ ‹³˜o°Šž¦³„µ«ž¦³Á£š…o°¤¼¨…°Š˜´ªÂž¦š»„˜´ªš¸ÉÁ¦¸¥„čo ‹µ„˜´ª°¥nµŠÃž¦Â„¦¤š¸É ¦¦š´— š¸É¨³¤¸„µ¦ž¦³„µ«˜´ªÂž¦—´Šœ¸Ê IORDWJUDQGBWRWDO LQWL ×¥¦³»ªnµ˜´ªÂž¦º°JUDQGBWRWDO¤¸ž¦³Á£š…o°¤¼¨Áž}œIORDW¨³˜´ªÂž¦L¤¸ž¦³Á£š…o°¤¼¨Áž}œ É ‹ÎµœªœÁ˜È¤Ã—¥¦³»ÁžœLQW } „µ¦ž¦³„µ«˜´ªÂž¦œ¸ÊÁž}œ„µ¦‹°ŠÁœºÊ°š¸ÉĜ®œnª¥‡ªµ¤‹ÎµVWRUDJH
 69. 69. Á¡ºÉ°‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨ „µ¦¦³»ž¦³Á£š…o°¤¼¨Áž}œ LQW ®¤µ¥‡ªµ¤ªnµ‡nµ…°Š…o°¤¼¨š¸É‹³‹´—Á„ȝĜ˜´ªÂž¦‹³˜o°ŠÁž}œ ‹ÎµœªœÁ˜È¤ ‡Îµ­´ÉŠ„µ¦„ε®œ—‡nµ ‡Îµ­´ÉŠ„µ¦„ε®œ—‡nµ Áž}œ„µ¦„ε®œ—‡nµŽ¹ÉŠÁž}œ‡nµ…°Šœ·¡‹œrš¸É°¥¼nšµŠ—oµœŠ…ªµ¤º°…°ŠÁ‡¦ºÉ°Š ®¤µ¥Ášnµ„´Ä®o„˜´ªÂž¦šµŠŽoµ¥¤º°…°ŠÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥Ášnµ„´Ánœ ´ L L Ĝ¦¦š´—š¸É …°ŠÃž¦Â„¦¤Äœ˜ª°¥nµŠš¸É Ážœ„µ¦„ε®œ—‡nµ…°ŠL Ä®o„˜´ª ´ } ´ ž¦L ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 70. 70. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜œ—ª¥£µ¬µ o o šš¸É Á¦·É¤˜oœ„£µ¬µ ´ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ ¢{Š„rœSULQWI ´ SULQWI Áž}œ¢{Š„r´œš¸É¤¸°¥¼nĜ‡¨´ŠÂ¢j¤‡Îµ­´ÉŠ¤µ˜¦µ“µœ VWGLRK ŪÁo ¦¸¥¦o°¥Â¨oªš¸ÉŸ¼očo­µ¤µ¦™ Á¦¸¥„čoŗo ×¥˜°ŠÄo‡Îµ­´ÉŠLQFOXGH Ū„°œ ‡º° LQFOXGH VWGLRK! Ūoš¸É­nªœ˜oœ…°ŠÃž¦Â„¦¤ Ž¹ÉŠ¤¸ o on ®œoµš¸Äœ„µ¦Â­—ŠŸ¨¨´¡›rœ°»ž„¦–r­nŠ°°„¤µ˜¦“µœÁnœ‹°£µ¡ É ¦¼žÂ‡Îµ­´ÉŠ SULQWIvFRQWUROVWULQJwDUJDUJDUJhDUJQ
 71. 71. ×¥š´ÉªÅžSULQWI‹³Â­—Šš»„­·ÉŠš»„°¥nµŠš¸É¦³»ÅªoĜ FRQWUROVWULQJš¸É°¥¼n£µ¥Ä˜oÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥‡Îµ ¡¼— ˜n¤…o°¥„Áªoœ­Îµ®¦´°´„…¦³š¸˜µ¤®¨ŠÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ Á¡¦µ³°´„…¦³š¸˜µ¤®¨ŠÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ ‹³ ¸ É ´ É ´ Áž}œ„µ¦¦³»ž¦³Á£š…°Š…o°¤¨Ánœ ¼ G ®¤µ¥™¹Š…o°¤¼¨ž¦³Á£š‹ÎµœªœÁ˜È¤ I ®¤µ¥™¹Š…o°¤¼¨ž¦³Á£š‹Îµœªœ‹¦·Š FRQWUROVWULQJž¦³„°—oª¥­µ¥°´„…¦³Â¨³¦¼ž£µ¡„µ¦Â­—ŠŸ¨…°Š°µ„·ªÁ¤œšr Ánœ SULQWI(QWHUWKHYDOXHJUHDWHUWKDQ
 72. 72. ®¦º°SULQWI?WG?W?WW?QLJUDQGBWRWDO
 73. 73. Ĝš¸Éœ°µ„·ªÁ¤œ˜r‡º° L ¨³ JUDQGBWRWDO ×¥š´ÉªÇ Ş °µ„·ªÁ¤œ˜r°µ‹Áž}œ˜´ªÂž¦®¦º°œ·¡‹œr„È ¸Ê ŗo Ä®­´ŠÁ„˜ªnµ„µ¦¦³»¦¼žÂÄ®o‡Îµ­´ÉŠSULQWI ‹Îµœªœ¦¼žÂ°µ„·ªÁ¤œšr¨³‹Îµœªœ°µ„·ªÁ¤œšr o ‹³˜o°ŠÁšnµ„´œÁ­¤° ‹³¤¸°¥nµŠÄ—°¥nµŠ®œ¹ÉŠ¤µ„„ªnµ®¦º°œo°¥„ªnµ„´œÅ¤nŗo Á¡¦µ³‹³šÎµÄ®ošÎµŠµœŸ·—‹µ„ ‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š ‡Îµ­´ÉŠVFDQI VFDQI Áž}œ¢{Š„r´œš¸É¤¸°¥¼nĜ‡¨´ŠÂ¢j¤‡Îµ­´ÉŠ¤µ˜¦µ“µœ VWGLRK ŪoÁ¦¸¥¦o°¥Â¨oª š¸ŸÄo­µ¤µ¦™ É ¼o Á¦¸¥„čoŗo ×¥˜°ŠÄo‡Îµ­´ÉŠLQFOXGH Ū„°œ ‡º° LQFOXGH VWGLRK! Ūoš¸É­nªœ˜oœ…°ŠÃž¦Â„¦¤ Ž¹ÉŠ¤¸ o on ®œoµš¸Äœ„µ¦Â­—ŠŸ¨¨´¡›rœ°»ž„¦–r­nŠ°°„¤µ˜¦“µœÁnœ‹°£µ¡ É ¦¼žÂ‡Îµ­´ÉŠ VFDQIvFRQWUROVWULQJw DUJ DUJ DUJh DUJQ
 74. 74. ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 75. 75. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜œ—ª¥£µ¬µ o o šš¸É Á¦·É¤˜oœ„£µ¬µ ´ œª¨œ—µ­ŠªœªŠ¬rš°Š ®œoµ FRQWUROVWULQJ‹³¤¸¦¼žÂÁnœÁ—¸¥ª„´¢{Š„r´œSULQWI Ä®o­´ŠÁ„˜ªnµ­Îµ®¦´¢{Š„rœVFDQI„µ¦ ´ Á…¸¥œ°µ„·ªÁ¤œšr‹³˜o°Š¤¸Á‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ œÎµ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤Â­—Š„µ¦¦´…o°¤¼¨®¨µ¥Ç‹Îµœªœ¡¦o°¤„´œ‹µ„žjœ¡·¤¡r 5HFHLYHPRUHWKDQRQHLQSXWIURPNHERDUG LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 76. 76. ^ IORDWQXPQXPQXP SULQWI(QWHUQXPEHUV
 77. 77. VFDQIIII QXP QXP QXP
 78. 78. SULQWI7KHDYHUDJH ?WI?QQXPQXPQXP
 79. 79. UHWXUQ ` (QGPDLQ Ÿ¨¨´¡›rš¸Éŗo ®¤µ¥Á®˜» „µ¦žj°œ…o°¤¼¨œÎµÁ…oµÂ˜n¨³‹ÎµœªœÄ®oÁªœn°ŠªnµŠ¦³®ªnµŠ‹Îµœªœ…o°¤¼¨Â˜n¨³˜´ª o ¦¦š´—š¸É ‡Îµ°›·µ¥Ã—¥­´ŠÁ…ž ­—Š„µ¦¦´…o°¤¼¨ž¦³Á£š‹Îµœªœ‹¦·Š‹ÎµœªœÄ®o­´ŠÁ„˜ªnµ¦¼žÂ…°Š„µ¦¦´ ‹Îµœªœ‹¦·Š‡º°I ¦¦š—°ºÉœÇ ‡¨oµ¥˜´ª°¥nµŠ…oµŠ˜oœ ´ ‡Îµ­´ÉŠUHWXUQ ž„˜·Â¨oª„µ¦šÎµŠµœ…°Š¢{Š„r´œ‹³˜o°Š­nŠ‡nµ‡ºœ„¨´Åž¥´ŠÃž¦Â„¦¤®¦º°¢{Š„r´œš¸ÉÁ¦¸¥„čo‡Îµ ­´ÉŠ­Îµ®¦´„µ¦‡ºœ‡nµ‡º°‡Îµ­´ÉŠUHWXUQ Ánœ UHWXUQ ®¤µ¥™¹ŠÃž¦Â„¦¤‹³­nŠ‡nµ‡ºœÅž¥´Š¢{Š„r´œš¸ÉÁ¦¸¥„čoÁ¤°šÎµŠµœÁ­¦È‹ ºÉ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸

×