Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1. โฟลวชาร์ตแสดงขั้นตอนการทอดไข่เจียว       เริ่ม                      A     เตรี ยมไข่ไ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โฟลวชาร์ตแสดงขั้นตอนการทอดไข่เจียว

80,722 views

Published on

Published in: Education

โฟลวชาร์ตแสดงขั้นตอนการทอดไข่เจียว

 1. 1. 1. โฟลวชาร์ตแสดงขั้นตอนการทอดไข่เจียว เริ่ม A เตรี ยมไข่ไก่ เตรี ยมซีอิ ้วขาว ใช่ ไม่ใช่ ไข่สกแล้ ว ุ เตรี มนพืช ั ตังกระทะ ้ ตักไข่ใส่จานพร้ อมเสิร์ฟ คอยพลิกกลับหน้ าไข่ในกระทะ เตรี ยมไข่ใส่ถ้วย เหยาะซีอิ ้วขาว จบ ตีไข่ให้ เข้ ากัน ใส่น ้ามันพืชลงในกระทะ ไม่ใช่ น ้ามันร้ อน แล้ ว ใช่ เทไข่ลงในกระทะเพื่อทอด A

×