Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Πανίσχυρες φωτογραφίες

2,356 views

Published on

Μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Πανίσχυρες φωτογραφίες

 1. 1. Πανύςχυρεσ φωτογραφύεσ που οι λϋξεισ εύναι φτωχϋσ για να τισ περιγρϊψουν
 2. 2. Πειναςμϋνο αγόρι και ιεραπόςτολοσ
 3. 3. Μϋςα ςε ϋνα θϊλαμο αερύων του Άουςβιτσ
 4. 4. Χειρουργόσ καρδιϊσ μετϊ από (επιτυχημϋνη) μεταμόςχευςη καρδιϊσ που διόρκεςε 23 ώρεσ. Η βοηθόσ του εξαντλημϋνη κοιμϊται ςτη γωνύα.
 5. 5. Πατϋρασ και γιοσ ( 1949 vs 2009 )
 6. 6. Diego Frazão Torquato, 12 χρονών Βραζιλιϊνοσ παύζει βιολύ ςτην κηδεύα του δαςκϊλου του . Ο δϊςκαλοσ του τον εύχε βοόθηςε να ξεφύγει από τη φτώχεια και τη βύα μϋςω τησ μουςικόσ.
 7. 7. Ένασ Ρώςοσ ςτρατιώτησ παύζει ϋνα εγκαταλελειμμϋνο πιϊνο ςτην Τςετςενύα το 1994
 8. 8. Ο νεαρόσ ϊνδρασ μόλισ ανακϊλυψε ότι ο αδελφόσ του ςκοτώθηκε
 9. 9. Χριςτιανού προςτατεύουν μουςουλμϊνουσ κατϊ τη διϊρκεια προςευχόσ, το 2011 ςτο Κϊιρο τησ Αιγύπτου
 10. 10. Ένασ πυροςβϋςτησ δύνει νερό ςε ϋνα κοϊλα κατϊ τισ καταςτροφικϋσ πυρκαγιϋσ ςτη Βικτώρια τησ Αυςτραλύασ, το 2009
 11. 11. Η Terri Gurrola ςυναντϊ την κόρη τησ μετϊ από απουςύα τησ επύ 7 μόνεσ ςτο Ιρϊκ
 12. 12. Ινδού ϊςτεγοι ϊνδρεσ περιμϋνουν να πϊρουν τρόφιμα που τουσ διανϋμονται δωρεϊν ϋξω από ϋνα τζαμύ ςτο Νϋο Δελχύ , ​Ινδύα
 13. 13. Η κηδεύα του Zanjeer του ςκύλου που ϋςωςε χιλιϊδεσ ζωϋσ κατϊ τη διϊρκεια των εκρόξεων ςτη Βομβϊη τον Μϊρτιο του 1993. Ο Zanjeer κατϊφερε να εντοπύςει πϊνω από 3.329 κιλϊ εκρηκτικόσ ύλησ RDX , 600 πυροκροτητϋσ , 249 χειροβομβύδεσ και 6406 πυρομαχικϊ. Κηδεύτηκε με τιμϋσ το 2000
 14. 14. Ο ϊνθρωποσ που ϋπεςε από το Παγκόςμιο Κϋντρο Εμπορύου ςτισ 11/9 . «The Falling Man»
 15. 15. Γιοσ προςπαθεύ να ςηκώςει τον αλκοολικό πατϋρα του
 16. 16. Αγκαλιαςμϋνο ζευγϊρι ςτα ςυντρύμμια ενόσ εργοςταςύου που κατϋρρευςε
 17. 17. Ηλιοβαςύλεμα ςτον Άρη
 18. 18. Πεντϊχρονο αγόρι τςιγγϊνων, την παραμονό τησ Πρωτοχρονιϊσ του 2006, ςτη τςιγγϊνικη κοινότητα του Αγύου Ιακώβου, ςτη Νότια Γαλλύα. Εύναι αρκετϊ κοινό ςτο St Jacques, τα μικρϊ αγόρια να καπνύζουν
 19. 19. Ο 29χρονοσ Hhaing ΤοYu κρατϊ με απόγνωςη το πρόςωπο του κοντϊ ςτην πρωτεύουςα τησ Μιανμϊρ. Πύςω του ότι απϋμεινε από το ςπύτι του μετϊ το πϋραςμα του κυκλώνα Ναργκύσ, τον Μϊιο του 2008. Ο κυκλώνασ ϊφηςε εκατομμύρια ανθρώπουσ ϊςτεγουσ και ϋγινε αιτύα να χαθούν πϊνω από 100.000 ζωϋσ
 20. 20. Ένα ςκυλύ με το όνομα «Leao» κϊθεται για δεύτερη ςυνεχόμενη ημϋρα ςτον τϊφο του ιδιοκτότη του, ο οπούοσ πϋθανε ςτισ καταςτροφικϋσ κατολιςθόςεισ κοντϊ ςτο Ρύο ντε Τζανϋιρο το 2011.
 21. 21. «Περύμενε και εμϋνα Μπαμπϊ» από τον Claude P. Dettloff, New Westminster, Καναδϊσ, 1 Οκτωβρύου 1940
 22. 22. Ένασ Ρώςοσ βετερϊνοσ του Δευτϋρου Παγκοςμύου Πολϋμου βρόκε επιτϋλουσ το τανκ μϋςα ςτο οπούο ϋζηςε τισ περιςςότερεσ μϋρεσ του πολϋμου να ςτϋκεται ςε μια μικρό ρωςικό πόλη ωσ μνημεύο
 23. 23. Η δύναμη των λουλουδιών
 24. 24. Μια γυναύκα κϊθεται ανϊμεςα ςτα ςυντρύμμια που προκϊλεςαν ο ςειςμόσ και το τςουνϊμι ςτο Natori, τησ Βόρειασ Ιαπωνύασ, τον Μϊρτιο του 2011
 25. 25. Οι τϊφοι ενόσ ερωτευμϋνου ζευγαριού: Μιασ καθολικόσ γυναύκασ και του Προτεςτϊντη ςυζύγου τησ, Ολλανδύα , 1888
 26. 26. Ο Greg Cook βρύςκει την ςκυλύτςα του Coco του μϋςα ςτα ερεύπια του ςπιτιού του ςτην Αλαμπϊμα και την πνύγει ςτισ αγκαλιϋσ. Το ςπύτι του καταςτρϊφηκε από ανεμοςτρόβιλο το Μϊρτιο του 2012
 27. 27. Επύδειξη τησ χρόςησ προφυλακτικού ςε λαώκό αγορϊ ςτην Τζαγιαπούρα, πρωτεύουςα τησ Παπούα, το 2009
 28. 28. Ρώςοι ςτρατιώτεσ προετοιμϊζονται για την μϊχη του Κουρςκ , Ιούλιοσ του 1943
 29. 29. Κατϊ τη διϊρκεια μαζικών πλημμυρών ςτη πόλη Cuttack, τησ Ινδύασ, το 2011, ϋνασ ηρωικόσ χωρικόσ ϋςωςε πολλϋσ αδϋςποτεσ γϊτεσ από το θϊνατο χρηςιμοποιώντασ ϋνα καλϊθι ςτο κεφϊλι του
 30. 30. Ένασ Αφγανόσ προςφϋρει τςϊι ςε ςτρατιώτεσ
 31. 31. Γονεύσ, πιθανόν ςόμερα ϊνω των 70 ετών, εξακολουθούν να ψϊχνουν μϋχρι ςόμερα τα αγνοούμενα παιδιϊ τουσ.

×