Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Αρκτικόλεξα - Συντομογραφίες

49,975 views

Published on

Published in: Education

Αρκτικόλεξα - Συντομογραφίες

  1. 1. Αρκτικόλεξα - Συντομογραφίεσ Γ.Φ.
  2. 2. Τι είναι τα αρκτικόλεξα;• Αρκτικόλεξα είναι οι ςφντομεσ λζξεισ που αποτελοφνται από αρκτικά (αρχικά) γράμματα λζξεων.
  3. 3. Από ποφ προζρχονται τα αρκτικόλεξα;• Τα αρκτικόλεξα είναι ςυνικωσ ονόματα:υπουργείωνυπθρεςιώνοργανιςμώνςωματείωνςυλλόγωνεπιχειριςεωνακλθτικών ομάδων κτλ
  4. 4. Πώσ γράφονται; Γράφονται πάντα με κεφαλαία γράμματα Συνικωσ βάηουμε μια τελεία ανάμεςά τουσΠαραδείγματα:Κ.Ε.Π.  Κζντρο Εξυπηρζτηςησ ΠολιτώνΙ.Κ.Α.  Ίδρυμα Κοινωνικών ΑςφαλίςεωνΟ.Σ.Ε.  Οργανιςμόσ Σιδηροδρόμων ΕλλάδασΑ.Ε.Κ.  Αθλητική Ένωςη Κωνςταντινοφπολησ
  5. 5. Ακρωνφμια• Πολλζσ φορζσ για να ξεχωρίςουμε ζνα αρκτικόλεξο από ζνα άλλο ι για να το προφζρουμε ευκολότερα, δε χρθςιμοποιοφμε μόνο τα αρχικά γράμματα, αλλά περιςςότερα.• Σε αυτι τθν περίπτωςθ το αρκτικόλεξο λζγεται ακρωνφμιο.Παραδείγματα:ΥΠ.ΠΟ.  Υπουργείο ΠολιτιςμοφΕ.ΚΕ.ΒΙ.  Εθνικό Κζντρο Βιβλίου
  6. 6. Τι είναι οι ςυντομογραφίεσ;• Συντομογραφίεσ (ι βραχυγραφίεσ) είναι οι ςυντομευμζνεσ λζξεισ που αποτελοφνται από κάποια γράμματα μιασ λζξθσ ι φράςθσ.
  7. 7. Παραδείγματαςελ.  ςελίδαδίδα  δεςποινίδαΘες/νίκη  Θεςςαλονίκηκτλ.  και τα λοιπάπ.χ.  παραδείγματοσ χάρηπ.X.  προ Χριςτοφ Γιάννθσ Φερεντίνοσ

×