Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Normaliseren in het Bredase sociaal domein

 1. 2012 – 2015 – : waardenetwerk Zorg voor elkaar Breda 2017: het been en het ziekenhuis 2018/2019: Beweging naar de Voorkant 2019 – : Huh! Wat bedoelt u? 2020: Businesscase klantreis WMO / Zorg voor elkaar Breda Deze presentatie: movisie.begintbijjou.nl. Deze presentatie
 2. Diversiteit of lappendeken?
 3. Duidelijk, herkenbaar, toegankelijk………….. 1 Naam, 1 site, 1 telefoon, nabij 1 toegang
 4. Aanname: hebben van ‘producten’ blokkeert eigen oplossingen Pilot bij 28 kansrijke personen / huishoudens Triootjes: klant, WIJ-professional, WMO-klantmanager Aanpak: klant onderzoekt zelf zijn vraag en zoekt zelf oplossing 18 Klanten vonden andere oplossing dan maatwerkzorg Hulpbronnen: zelf, netwerk, vrijwilligers, activiteiten in de wijk Bijvangst (besparing – kosten)= € 97.552 – € 16.524 = € 81.028 Risico’s: angst (onzekerheidsreductie) en vrijblijvendheid Het been en het ziekenhuis
 5. Verbreding naar IMW, MEE, huisartsen, wijkverpleging, CZ 400 Casussen, besparing 1,4 miljoen euro, kosten niet in beeld 150 Casussen WIJ in detail vastgelegd: rendement voor klant, financieel resultaat, hulpbronnen, succes- en faalfactoren In 66 situaties maatwerk voorkomen, verminderd, beëindigd Succesfactoren: duo’s, vakmanschap (agogiek, oprechte aan- dacht), eigenaarschap over vraag, proces en resultaat bij klant Faalfactoren: klant manipuleren, overrulen en dwingen (eigenaarschap over vraag, proces en resultaat bij professional) Beweging naar de voorkant 1
 6. Hulpbronnen: zelf, sociaal netwerk, vrijwilligers, vrijwilligers- werk (als dagbesteding), activiteiten, sociaal werker, zorg e.a. Opbrengst: actieve klanten, actieve netwerken, blije mensen Bijvangst (besparing wmo + wlz – kosten)= € 352.807 + € 248.200 – € 137.761 = € 463.246 Aandachtspunten: Gedrag van sommige klantmanagers (gewoontegedrag, niet samenwerken) Vakmanschap (agogiek) Afbreukrisico: afschalen (=afpakken) Soepele samenwerking met huisartsen en maatwerkzorg Congruente bedrijfsvoering in sociaal domein Beweging naar de voorkant 2
 7. Omkeren klantreis: eerst ZveB, indien nodig daarna WMO De klantreis is de reis van de klant: zelf, eftelingproof, resultaat Eerst begeleiding en dagbesteding, samen 2.250 meldingen pj Businessmodel = extrapolatie van inzichten uit 2 pilots. Beoogde besparing 5,3 tot 6 miljoen, kosten 2 miljoen per jaar Gefaseerde opbouw: start in 1 kwadrant, als het lukt door What-if: huidige situatie met erbij scherpe monitoring op samenwerkingsgedrag klantmanagers + Doorontwikkeling samenwerking met huisartsen en maatwerk in concrete casussen (action learning, leernetwerken) Businesscase nieuwe klantreis
 8. Je kunt terecht met al je vragen over hulp en zorg Je bent meteen aan het goede adres Samen met jou zoeken we naar een oplossing die bij jou past We sluiten aan bij wat jij nodig hebt, wenst, kunt en ervaart Onze belofte
 9. Wat verstaan jullie onder een businesscase? Een bedrijfsmodel met kosten en baten Hoe worden de klantreizen in beeld gebracht? Waarom dit doen? Steekproefsgewijs Wie voert ze uit? De klant. Met waar nodig ondersteuning, per situatie op maat Hoe valt besluit wel/niet maatwerk? Samen inclusief klant, klantmanager beslist Kosten maatschappelijk werk? Totale subsidie : aantal klanten, verschilt per organisatie Waarom deze methodiek gekozen? Meer samen (veld en gemeente) groeien dan kiezen Wat zijn de positieve ervaringen? Agogisch vakmanschap rendeert financieel het best Wat zijn de negatieve ervaringen? Gewoontegedrag van deel van de professionals in sociaal en medisch domein en bij gemeente, sturen op geld maatwerkinstellingen Verhouding systematiek tot andere manieren van monitoren? Monitor 1e kwadrant is in de maak en is preciezer. Daarnaast metingen bereik in doelgroep en klantervaring Hoe benut je de informatie om te sturen op sociale basis? Leren en verbeteren, samen Vragen
 10. Breda’s Toetsingskader: van dashboard naar scorebord Samen doen, samen besturen
 11. 400 Casussen: bewegennaardevoorkant.zorgvoorelkaarbreda.net De 150 casussen: bewegennaardevoorkant.begintbijjou.nl Werkwijze: viss.begintbijjou.nl Toetsingskader: toetsingskader.zorgvoorelkaarbreda.net Optimum: vangemeentenaargemeenschap.begintbijjou.nl Info en links
 12. Been en ziekenhuis – De besparing op maatwerk van € 81.028 is berekend aan de hand van de normbedragen op jaarbasis van de lichtste vormen van dagverzorging (€ 4.680) en huishoudelijke verzorging (€ 3.419). Dit resulteert in een besparing van 15 x 4.680 + 8 x 3.419 = € 97.552. De kosten voor maatschappelijk werk, beweegcoaches en activiteiten in het voorliggend veld zijn ontleend aan normbedragen die hiervoor zijn ontwikkeld: vrijwilligersondersteuning € 130 per klant per jaar, deelname aan activiteiten € 391 per klant jaar, sociaalmaatschappelijk werk € 763 per klant per jaar. In de pilot bedroegen de kosten gemiddeld € 918 per klant. In totaal: € 16.524. 150 Casussen – Dezelfde grondslagen met als extra (naast dagverzorging en huishoudelijke verzorging) begeleiding met als normbedrag voor de lichtste variant € 4.160. Opportunity costs - Of een besparing het gevolg is van de inbreng van het voorliggend veld is in de 150 casussen bepaald aan de hand van de vraag wat er zou zijn gebeurd als de sociaalmaatschappelijk werker geen deel van het proces was geweest. De sociaalmaatschappelijk werkers zelf schatten in dat dan in zeker 99 situaties maatwerkzorg was ingezet. Een scherpe toets door een werkgroep van drie personen met meer afstand tot de werkvloer bracht dit terug naar 66. Van deze 66 kan met zekerheid worden gezegd dat alternatieve hulpbronnen zoals het sociaal netwerk, matchen met passende vrijwilligers of zorgvuldige toeleiding naar een activiteit of naar vrijwilligerswerk niet was gebeurd en maatwerkzorg de enige optie was geweest. In veel situaties hebben sociaalmaatschappelijk werkers tegengas moeten geven vanwege routinematig inzetten van maatwerkzorg door huisartsen, wijkverpleging, dementieconsulenten en klantmanagers. Noten
Advertisement