Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Nieuw werken en besturen bij WIJ

 1. Nieuw werken en besturen bij WIJ John Beckers, 2010-2023
 2. Waarom WIJ er is: missie en uitgangspunten Rijnlands in de kern Rijnlands organiseren en Rijnlands organiseren op de manier van WIJ Kwetsbaarheid en zorg in de (nabije) toekomst. Meer van minder De context: samenleving 3.0. Iedereen stuurt mee Innovatie door richting (waarde), consistentie, congruentie, feedback Continuïteit door focus op waarde en verlangen i.p.v. financiering (die komt vanzelf) Netwerken als organiseerprincipe: samen realiseren van waarde, ideaal, verlangen Deze presentatie
 3. De statutaire doelstelling van WIJ is "mensen die vanwege hun geestelijke of lichamelijke conditie belemmerd worden in hun zelfstandigheid of sociale participatie te ondersteunen met inachtneming van de eigen kracht van de persoon en diens omgeving, en deze ondersteuning zoveel mogelijk te realiseren door een beroep te doen op het eigen sociaal netwerk van de persoon in kwestie of vrijwilligers” Kort door de bocht: mensen in Breda staan op eigen benen. De missie
 4. De klant aan de knoppen - Elke activiteit is terug te voeren op een echte vraag van een echte klant Onderscheidende activiteiten - We doen geen dingen waar de samenleving al in voorziet of die anderen beter doen Klanten, omwonenden, samenleving waar het kan, beroeps waar het moet We leveren kwaliteit - Wat kwaliteit is staat niet in een boek maar beoordeelt de klant Alleen activiteiten die renderen – Dit zijn activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan herstel en behoud van zelfredzaamheid 5 Uitgangspunten
 5. In plaats van grootbrengen door kleinhouden Op eigen benen staan doen mensen zelf Zelf – Wat klanten zelf kunnen nemen we niet over Leren – Wat klanten niet kunnen proberen we hen te leren Samen oplossen – Wat dan overblijft lossen we samen op
 6. In plaats van functionarissen Vakmensen met passie en een gedeeld DNA
 7. Het geheim van verbinding. Etic en emic De professional niet spelen maar zijn Laat zien wie jij bent, als persoon. Ben jezelf, oprecht, authentiek. Ga niet iemand zitten spelen (voelen mensen meteen) Luister, versta, ben er, met echte interesse, in die mens (niet in ‘het’ probleem). Draag je bagage op je rug “U bent de eerste die mij niet komt vertellen waar ik recht op hebt maar gewoon luistert. U komt voor mij” Vertrouw de mensen. Ze kunnen veel zelf, misschien alles. Sluit daarbij aan Laat de ander de ruimte om zelf zijn vraag, talenten, hulpbronnen te onderzoeken en ontsluiten Laat het eigenaarschap over vraag, proces, resultaat bij de ander. Helemaal. Zijn leven is van hem Doe gewoon, zoals thuis.
 8. Professional stuurt, klant is object, klant centraal? Professionele distantie, hiërarchie, ongelijk Dicteren, beleren, uitleggen, overrulen, dwingen Probleem, ziekte, taak, met de klant aan de slag Samen met jou zoeken wij een oplossing die past Methodieken, vaste tijden, klant inpassen in proces Regels, operators, externe sturing Over iemand in gesprek Overnemen van klanten Krijgen, consumeren, passief Professional schakelt anderen in en deelt info Kwaliteit zit in systemen en methodieken Focus op kwetsbaar en individu Samenwerken is verdelen Professional dient, klant is subject, klant in de lead! Relationele nabijheid, van mens tot mens, samen Luisteren, aandacht, leren, helpen, vragen, consent Mens, situatie, motieven, talent, de klant aan de slag Samen met ons zoek jij een oplossing die past Zelf doen, tijd die nodig is, elke klant zijn eigen proces Maatwerk, vakmensen, eigen sturing Met iemand in gesprek Overlaten aan klanten Bijdragen, zelf wat zelf kan, actief Klant schakelt anderen in en deelt info Kwaliteit is wat de klant wil en doet Focus op talent, omgeving, gemeenschap Samenwerken is delen Dienen in plaats van sturen: de zelfsturende klant Van A naar B op de manier van B
 9. © 2WIJ – 2018-2020 Van probleem naar talent
 10. Veranderen 3.0 Veranderen doen mensen samen, doorlopend Richting - Weten wat je hebt als het klaar is (samen, concreet, positief) Eigenaarschap – Bij wie ‘moet’ veranderen. Gedrag is van mensen zelf Meer waarheden tegelijk – Ieder zijn eigen stukje olifant; vind alle stukjes Maak jouw olifant – Verbind alle stukjes vanuit beoogd resultaat Werken met wat er is – Leidend is wat er gebeurt, niet wat zou moeten Congruentie – The medium is the message, tot in het kleinste detail Transparant – Consequent elkaar goed informeren, in alle openheid Geduld en volharding – Blijven doen en herhalen. Ongemak hoort erbij Plezier beleven aan taaie vraagstukken
 11. Delen en samen in praktijk Elke klant zijn eigen wij
 12. Ratio + gevoel = verbinding Netwerken is mensenwerk
 13. Pionieren in de tussentijd Over de essentie van ons vak
 14. "Zijn in een traditioneel bedrijf de medewerkers een instrument van het management om organisatiedoelen te realiseren, in een klantgestuurd bedrijf zetten medewerkers leidinggevenden in om de doelen van klanten te realiseren (en daarmee uiteindelijk de doelen van de organisatie). Achterliggende schakels die weinig worden ingezet voegen weinig waarde toe en zijn niet rendabel. De besturing gaat van buiten naar binnen met een actieve klant als regisseur. Ketens zijn er net zoveel als er klanten zijn.” Bron: klantsturing.begintbijjou.nl, 2006. Rijnlands op de WIJ-manier
 15. Angelsaksisch Baas mag het zeggen Mensbeeld: individualisme Vertrekpunt = doelstelling (soll) Organisatie = productieapparaat Hang naar centraliseren Regelgedreven Functiesplitsing (specialisatie) Coördinatie van bovenaf Voorspelbaarheid (standaard) Meten is weten Masculien Rijnlands Wie het weet mag het zeggen Mensbeeld: solidariteit Vertrekpunt = hier en nu (ist) Organisatie = werkgemeenschap Hang naar decentraliseren Principe-/waarde-/contextgedreven Vakmanschap (generalist, allround) Coördinatie vanaf werkvloer Emergente strategie (maatwerk) Meten en weten Feminien Angelsaksisch en Rijnlands organiseren Vakmanschap, verbinding en vertrouwen
 16. Rijnlands Professional in de lead Bestuur buiten waardetoevoeging Een organisatie hebben Organisatie is referentie (‘wat wij doen…..’) Teams binnenshuis, vast, statisch Klanten en stakeholders zijn externen en staan buiten productie en besturing Vertrekpunt = hier en nu (ist) Staat voor bijdrage (vakmanschap) Toezicht is toezien (van buiten en reflectief) WIJ Klant in de lead Bestuur deel van waardetoevoeging, dus gedeeld Samen organiseren (wat bepaalt wie) Situatie is referentie (‘wat ieder doet…..’) Netwerken buiten, per situatie, elke keer anders Klanten en stakeholders participeren in productie en besturing Vertrekpunt = ideaal of verlangen (woll) Staat voor resultaat (baat, waarde, impact) Toezicht is meedoen (terwijl en geïnvolveerd) Werken, organiseren en besturen in samenleving 3.0 Rijnlands organiseren en organiseren bij WIJ
 17. Thuis "Een lerende organisatie is gebouwd op een mensbeeld waarbij de leden zichzelf en elkaar als volwassen individuen beschouwen. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en durven nemen voor hun eigen functioneren in relatie tot de ander en die van de ander hetzelfde veronderstellen.” Bron: Lerend organiseren, Wierdsma en Swieringa, 4e druk, 2017. Buiten “Een lerend netwerk is gebouwd op een mensbeeld waarin de leden zichzelf en elkaar als volwassen individuen en volwassen organisaties beschouwen. Mensen en organisaties die zelf verantwoordelijkheid willen en durven nemen voor hun eigen functioneren in relatie tot de ander en die van de ander hetzelfde veronderstellen.” Bron: verandereninnetwerken.begintbijjou.nl, 2004. Lerend organiseren, thuis en buiten
 18. Clan Koninkrijk Fabriek Concern Familie Netwerk Essentie Veiligheid Macht Orde Succes Community Synergie Leiderschap Boegbeeld Baas Manager Ondernemer Dienend Emergent Strategie Continuïteit Verdeel+heers Groeien Concurrent Stakeholders Vernieuwen People Cultuurbehoud Up or out P&O HRM HTD TWO Informatie Kring, groep Opdrachten Via regels SLA Draagvlak Consent Leren Veilig Macht verwerven Product- innovatie Proces-innovatie Sociale innovatie Systeem- innovatie Middelen Zelf, ruil Dwang+zoet Zit in regels Onderhandelen Uitbesteden Cocreatie Processen Gewoontes Autonomie Standaards Procesfocus Systeemfocus Ketenfocus Waarden Traditie, rituelen Daadkracht, moed, wil Plicht, perfectie Prestige, competitie Zorg, samen, empathie Flow, puur, visionair Drive Hechten Heersen Beheersen Presteren Delen Verbinden Structuur Kring Pikorde Fabriek Matrix Plat Vlechtwerk Stijl Oude wijzen Autoritair In control Benchmarken Mee maken Uitdagen Werken en organiseren in archetypen
 19. Professionals en hun wisselende contacten Connected in de netwerksamenleving
 20. Infrastructuur en een paar spelregels volstaan Sturen zoals in het verkeer, steeds opnieuw
 21. De simpelste manier om Zorg voor elkaar Breda uit te leggen is zeggen dat het een netwerk van 35 organisaties is. Maar de echte ambitie gaat verder: een stad waar mensen altijd kunnen rekenen op goede ondersteuning, in de wetenschap dat formele zorg steeds slechter te financieren zal zijn. De ondersteuning zal dus grotendeels van de mensen zelf moeten komen. Van elkaar, met elkaar, voor elkaar. Dit is heel wat anders dan mensen in dienst nemen en ze aan het werk zetten. Gangbare manieren van organiseren met functies, leidinggevenden, agenda’s, een bestuur werken in de leefwereld niet. Gewone mensen doen en communiceren anders en doen dat vooral altijd, direct en overal. Instellingen, bedrijven en overheden hebben geen andere keus dan zich hiernaar te verhouden en doorlopend af te stemmen met hun klanten, medewerkers en belanghebbenden. De vraag is dan hoe dit te besturen. Net als het verkeer, weet ik van waar ik werk. Met een paar spelregels, hoe druk of overweldigend dat verkeer ook is. Met miljoenen tegelijk komt elke dag opnieuw ieder aan waar hij wezen wil. Dat kan in andere contexten ook en het gebeurt ook. De (nabije) toekomst. Meer van minder
 22. Wat kantelen of transformeren is Van WIJ naar wij zoals Wikipedia dat doet
 23. Hard en hart Hard Structuur, strategie, checklist Truukje, reizen, spoorboekje Regels, bevoegdheden, plan Controle, sancties, bazen, status Gemak, comfortzone, theorie Vergelijken, cijfers, feiten Gebouwen, markten, geld Positie is bepalend Voorschriften uitvoeren Convenant, fusie, alliantie Bestuurders besturen Hart Visie, intuitie, betrokkenheid Leren, stap voor stap, trekken Kansen, talenten, pech, coping Loslaten, helpen, delen, samen Inzicht, bezieling, vertrouwen Toeval, aftasten, zelfsturing Respect, aandacht, passie, plezier Waarde is bepalend Afspraken nakomen Tijdelijk werkbare overeenkomst Klanten besturen
 24. Richting – Heb een betekenisvol ideaal. Elke waarde creëert haar eigen wij Consistentie – Doe alleen dingen die bijdragen aan dat ideaal. Weersta de verleidingen en verlokkingen want die maken je zwak (good to great) Congruentie of samenhang – Verbindt alle activiteiten vanuit wat ze bindt en zorg dat elke activiteit bijdraagt aan alle andere. Het Apple-ding! Verzamel feedback – Twijfel, reflecteer, verbeter, voel en toets doorlopend, leef met de ongenaakbare feiten, en zwoeg. De weg is lang (en leuk) Alles van waarde is kansrijk Ondernemen is idealen waar maken
 25. Waarde. Wat we hebben als het klaar is Van organisatie naar waardenetwerk
 26. Maatschappelijk organiseren Werken wordt samen werken
 27. Nieuw en oud gaan niet samen Wie thuis samenwerkt doet het buiten ook
 28. Congruent organiseren Van verkopen naar co-creëren
 29. ‘Innoveren’ en innoveren Wie waarde beoogt verandert doorlopend
 30. Uit de behandelstand – Deelt, dient, draagt bij waar nodig en zonder over te nemen Is een mens – Met een naam, talenten, voorliefdes – en kent ze, van zichzelf en anderen Waarde – Werkt vanuit idealen, vindt mensen die bij willen dragen, verbindt Samen – Co-creëert op voet van gelijkheid, deelt in plaats van verdeelt Regie van buiten – Van klanten, collega’s en belanghebbenden (en niet uit vak of buik) Discipline – In denken en doen, consistent en congruent, organiseert feedback Heeft leren leren – Twijfelt, reflecteert, verbetert, voelt en toetst doorlopend Is 100% verantwoordelijk – Ook voor het werk van collega’s en partners Rolmodel – Klaagt nooit, is proactief en oplossingsgericht, handelt bewust Communiceert en publiceert – Via vakbladen, sociale media, presentaties Beroepseer – Is trots op zijn werk en draagt bij door als koploper voorop te gaan Professionals De oliemannetjes van de 21e eeuw
 31. Uit de bestuurderstand – Deelt, dient, draagt bij waar nodig en zonder over te nemen Is een mens – Met een naam, talenten, voorliefdes – en kent ze, van zichzelf en anderen Waarde – Werkt vanuit idealen, vindt mensen die bij willen dragen, verbindt Samen – Co-creëert op voet van gelijkheid, deelt in plaats van verdeelt Regie van buiten – Van klanten, collega’s en belanghebbenden (en niet uit vak of buik) Discipline – In denken en doen, consistent en congruent, organiseert feedback Heeft leren leren – Twijfelt, reflecteert, verbetert, voelt en toetst doorlopend Is 100% verantwoordelijk – Ook voor het werk van collega’s en partners Rolmodel – Klaagt nooit, is proactief en oplossingsgericht, handelt bewust Communiceert en publiceert – Via vakbladen, sociale media, presentaties Beroepseer – Is trots op zijn werk en draagt bij door als koploper voorop te gaan Bestuur of leiding gaat voorop, als rolmodel De oliemannetjes van de oliemannetjes
 32. Visionair – Die een visie vertaalt in een tastbaar en wenkend perspectief Verbinder – Die mensen met verschillende ideeën en achtergronden verbindt Architect – Die voorwaarden weet te scheppen voor samen waarde realiseren Rebel – Die continu de status quo ter discussie stelt en dit tot norm verheft Mentor – Die medewerkers helpt om professioneel en persoonlijk te groeien Conciërge – Die medewerkers faciliteert om zo goed mogelijk bij te dragen Bewaker – Die toeziet op de borging van deze sturingsprincipes Co-creator – Die van anderen hetzelfde verwacht en zelf ook op de foto staat Besturen in de 21e eeuw Gedeeld of niet, besturen is ook een talent
 33. Ieder bestuurt zijn eigen werk, samen besturen we WIJ Allen vertalen we ambities van klanten en belanghebbenden in eigen ambities Elke activiteit is terug te voeren op een vraag van een klant of belanghebbende Ieder is verantwoordelijk, ook voor werk van collega’s en andere betrokkenen. We spreken ons uit Vragen over ons werk beantwoorden we serieus, integer en volledig, om het even wie ze stelt Ieder toetst zelf zijn inbreng en verantwoordt die aan belanghebbenden (klanten, collega’s, partners, financiers..….) Van hoog tot laag Voor iedereen dezelfde spelregels
 34. Informatie delen vanuit waarde Van dashboard naar scorebord
 35. Oud, verdeeld Toezicht is een taak of functie, intern Toezicht op afstand Moet kunnen in 5, 6 vergaderingen per jaar Bijpraten en actualiteit doornemen in een raad van deskundigen geen Goede sfeer en loyaliteit Informatie komt van bestuurder Toezicht gaat over geld en protocollen Legitimiteit is verzekerd met het ‘hebben’ van een raad van toezicht Nieuw, gedeeld Toezien doet iedereen volop, altijd, overal Toezicht door doen en meedoen Van toezien naar toezien dat (er toezicht is) Openheid, dialoog, diversiteit, meervoudig, alom en direct Transparantie over alles, ook taboe en verschil Informatie komt overal vandaan Toezicht gaat over waardecreatie en bedoeling Legitimiteit beweegt mee met participatie van belanghebbenden Toezicht van separate functie naar gedeeld proces Toezicht wordt ‘zorgen dat’ ipv ‘zorgen voor’
 36. Waar een wij is is een weg, waar die niet is niet Heb een ideaal en gun ieder de ruimte om mee te doen, los van functie of taak Team = teamitis. Breng (tot het vanzelf gaat) in elke situatie de mensen samen die er toe doen. Vaste teams staan dit in de weg Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden, ongeacht rol of rang Vaste overleggen, mt, or, functies, popgesprekken, managers – helpen niet Hoe minder ik, hoe meer wij. Maar ook: hoe meer ik, hoe meer wij In elke situatie besturen de mensen die die situatie zijn, net als in het verkeer Uit de behandelstand. Niemand verandert zijn gedrag op gezag van een ander Vervang verkeerslichten door rotondes. Dan verandert gedrag wel, vanzelf Onze tegeltjes Wat we leerden 1/2
 37. Elke waarde creëert haar eigen wij. Andersom is nep Problemen implementeren in plaats van oplossingen werkt beter Van A naar B kom je alleen in B op de manier van B Alles van waarde is kansrijk Van een organisatie hebben naar een organisatie zijn, en van een organisatie zijn naar organiseren, dynamisch, elke dag anders Onze tegeltjes Wat we leerden 2/2
 38. 1. Blij - Hoe blijer klanten, collega’s, financiers met jou zijn, hoe meer ze met jou gaan delen. 2. Gedeeld ipv verdeeld - Wie klanten en partners serieus neemt, als gelijke, wordt steeds minder een organisatie en steeds meer van die klanten en partners. Wie dat niet doet verdwijnt. 3. Betrokken - Goede dienstverlening is dienende dienstverlening. Het begint met aandacht, toewijding, contact. Het stuur heeft de ander. Voeg deze drie samen en je hebt het ‘recept’ voor samenwerken in de 21e eeuw (maar zonder kok; het ‘koken’ doen de ingrediënten). Ondernemen in de 21e eeuw
Advertisement