Advertisement

Kwaliteit van leven, een impressie

Alles van waarde is kansrijk at Zorg voor elkaar Breda
Feb. 2, 2010
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Kwaliteit van leven, een impressie

 1. Er toe doen, je nodig weten, soortgenoten Kwaliteit van leven – een impressie Door John Beckers, Breda, 2 februari 2010
 2. Programma • Leven - Wat we bedoelen met leven en kwaliteit • De bron - Wat de ‘doelgroep’ ervan vindt • De kern - Kwaliteit van leven in vier termen • Levensloop en levensdomeinen - Kwaliteit van leven die verandert met de leeftijd en hoe dat gebeurt • Als het erop aan komt – Wat je voor elkaar moet hebben als je zelf niet meer alles kunt regelen • Twee stellingen – Over er toe doen en over mensen die niet te helpen zijn
 3. Kwaliteit van leven toen en nu Bron: Konings, H., De stand des tijds
 4. Beelden van ouderdom Kwaliteit van leven hier en daar Bron: Senz
 5. Elke generatie haar kwaliteit Bron: Konings, H., De stand des tijds
 6. Elke leefstijl haar kwaliteit Leeftijd 50 jaar 50 jaar Socio- Inkomen $ 10.000.000 $ 10.000.000 demografie Beroep acteur acteur Sekse man man Vrije tijd sportschool museum Waarden Politiek Bush Gore en Media tv krant leefstijl Product bier wijn Bron: Motivaction
 7. Elke leefstijl haar kwaliteit Bron: Motivaction
 8. Elke leefstijl haar kwaliteit Bron: Motivaction
 9. Elke leefstijl haar kwaliteit Bron: Motivaction
 10. Elke levensfase haar kwaliteit
 11. Wat de ‘doelgroep’ ervan vindt 1 • “U bent de eerste die hier komt en niet begint te vertellen waar ik recht op heb maar gewoon met mij praat en serieus naar mij luistert”. • “Ik ben altijd heel blij met de verjaardagskaart. Dat is de enige kaart die ik krijg”. • “Een oude boer zit in het verpleeghuis nu eenmaal niet tussen de beesten”. • “Zelf kunnen beslissen. Niet als een zieligerd worden behandeld, als 2e rangs burger”. • “Wij zeggen al jaren dat we vraaggericht werken. Het betekende dat de mensen alleen mochten vragen wat wij te bieden hebben”. • “De beste helpende denkt en doet zoals jij het zelf zou doen”. Bronnen: Vilans, Senz, SOB
 12. Wat de ‘doelgroep’ ervan vindt 2 • “Ik zou graag mensen zien zoals ik. Met wie ik een goed gesprek kan voeren”. • “Sinds de gymnastiek kan ik mijn kettinkje zelf weer om doen”. • “Wil je mij bij mijn voornaam noemen? Dat doet namelijk niemand meer”. • “Hier ben ik wel 10 jaar niet meer geweest”. • “Kwaliteit van leven betekent dat je zelf beslist waar je je geld aan uitgeeft”. • “Het aangaan van sociale relaties is in onze geindividualiseerde maatschappij niet gemakkelijk. Veel verstandelijk gehandicapten krijgen het niet voor elkaar”. • “Een weduwe krijgt haar man nooit terug”. Bronnen: Vilans, Senz, SOB
 13. Kwaliteit van leven in 4 termen • Regie - De baas zijn over je eigen leven • Competent zijn - Kunnen doen wat je wilt doen (of: blijven kunnen leven zoals je altijd gedaan hebt) • Ons soort mensen - Contact, niet met zomaar iemand, maar met soortgenoten die je verstaan • Er toe doen - Nodig zijn voor een ander, betekenis hebben (en dat heb je zelf niet in de hand)
 14. Hard- en software Kwaliteit in de levensloop Bron: Houben, P., Levensloopbeleid
 15. Kwaliteit en levensdomeinen 1 Levens Lichaam Sociale Materiële Arbeid & Waarden & domeinen en geest relaties zekerheid presteren inspiratie Bron: Houben, P., Levensloopbeleid / Senz
 16. Kwaliteit en levensdomeinen 2 Levens Lichaam Sociale Materiële Arbeid & Waarden & domeinen en geest relaties zekerheid presteren inspiratie Interne Mensen hebben het gevoel invloed uit te voor Open voor Wil gezond Open voor Financieel Open oefenen op hun locus of Zelfstandig nieuwe vrij nieuwe zingevings- situatie, tonen daadkracht en kunnen veranderingen control Liever geen contacten aanbrengen in hun leven.Levensbe- activiteiten vragen hulp Niet afhan- stendige Hobby’s Meer kelijk van woon- Verleden spiritueel kinderen omgeving belangrijk dan kerkelijk Externe Mensen denken dat alles hen overkomt, zonder dat ze band Last van Voelen zich Vertrouwde Weinig Weinig locus of lichamelijke eenzaam woning ambities met geloof invloed uit kunnen oefenen, stellen zich afhankelijk op en control klachten Laatste laten belangrijke keuzes Veiligheid Dwingend Dagvulling aan anderen over. levensfase Soma- beroep op Bang voor moet laag- tiseren kinderen afpersing drempelig niet zinvol Bron: Houben, P., Levensloopbeleid / Senz
 17. Factoren die zijn te beïnvloeden Oorzaken Invloeden Symptomen Lichamelijke Hulp van kinderen en Slechte lichamelijke achteruitgang bekenden conditie Ziektes Sociaal netwerk Afnemende mobiliteit Eerdere depressies Geschiktheid woning Afnemende ADL- competenties Leefstijl: beweging, Flexibiliteit, aan kun-nen Vaardigheden: pinnen, voeding, geld, drank passen, starheid klussen etc Erfelijke aanleg Kennis van voorzieningen Desoriëntatie Overlijden partner, Prikkelende, uit- Isolement familie en vrienden dagende omgeving Etcetera Etcetera Etcetera
 18. Van missie naar actie die werkt
 19. Als kwaliteit erop aan komt • Persoonlijke regie • Geschikte woning die eigen is • Veilige woonomgeving • Toegankelijke winkels en voorzieningen • Variatie in vervoer (alles kunnen doen wat je wilt) • Dagbesteding die er toe doet (in eigen beleving) • Contact met mensen die je verstaan • Wederkerigheid: nodig zijn voor een ander • Hulp en zorg die er is voor jou (geen nummer zijn)
 20. Hulp en zorg die er is voor jou • Alles kunnen regelen (integraal) • Persoonlijke aandacht • Pro-actief • Echte hulp en zorg op maat, voor jou • Snel beschikbaar zonder gedoe (indicatie, geld) • Respect voor je kwetsbaarheid = hulp die ideaaltypisch eigen kinderen bieden
 21. Twee stellingen • Lief alleen is niet genoeg – Hulp die de kwaliteit van leven bevordert is per definitie wederkerig. Het helpt de hulpbehoevende iets terug te doen. Van betekenis te zijn voor een ander. Veel hulp is 1-richting verkeer en draagt hier niet aan bij. Of: alle vormen van hulp met de dokter in control beperken de kwaliteit van leven (de klant in control). • Locus of control – Mensen met een externe locus of control die hun geluk kwijt zijn krijgen dat nooit meer terug.
 22. EINDE

Editor's Notes

 1. Achteraf schaam ik me bijna dat ik hierbij ben geweest. Niet dat ik toen niet kritisch was, alleen nog lang niet genoeg. Maar ja, je werkt samen en op een gegeven moment moet je het eens worden over een tekst en dan stem je in. Aan de tekst mankeert overigens niets. Wel aan de aanname dat de organisaties dit samen gaan realiseren zonder dat ze daar zelf voor hoeven te veranderen. Want daar hebben we het nooit overgehad, sterker nog, daar hebben we het nog steeds niet over. Alsof dit paradijs er vanzelf komt als je het maar eenmaal hebt opgeschreven. Dat noem ik ontwerpdenken: in een klein gezelschap iets uitdenken wat enorme implicaties heeft voor eren heleboel mensen, vooral voor hoe ze zich gedragen, zonder daar consequenties aan te verbinden over de manier waarop dat gerealiseerd moet worden. Ik zal dat verduidelijken aan de hand van mijn organisatie, de SOB, want daar hadden we in 2000 te maken met hetzelfde vertrekpunt. Ik laat dit zien omdat ik daarmee straks kom op een van mijn belangrijkste stellingen, namelijk dat organisaties – dus de mensen in die organisaties – die intern niet samenwerken, de klant niet centraal stellen, positiemacht nodig hebben, verantwoordelijkheid uit de weg gaan, niet helder verantwoorden - dat in samenwerkingsverbanden ook niet zullen doen. Samenwerken kun je pas als je intern de zaken op orde hebt. Volgende dia: de fabriek
 2. Martin Buber In zijn filosofische werken komt bij Buber vooral het thema van de dialoog tot uitdrukking. Zijn hoofdwerk draagt de titel "Ich und Du" (Ik en gij) en behandelt de verhouding van de mens tot God en de medemens als existentiële dialogische religieuze beginselen. Deze drukt later een stempel op Amitai Etzioni en het communitaristische denken. De term communitarist (Latijn: communio, "gemeenschap") is een verzamelnaam voor allerlei moderne filosofen die zich bezighouden met de verhouding tussen individu en maatschappij, en daarom vooral te vinden zijn onder de sociale wijsgeren. Zij vragen zich af wat het betekent een enkeling in een gemeenschap te zijn; wat het maatschappelijk verschijnsel individualisering betekent; wat de ontbindingsverschijnselen, die individualisering voortbrengen, zijn; wat het "cement" kan zijn dat een gemeenschap (weer) kan binden. Een bekend communitarist is de socioloog Amitai Etzioni. Bekende communitaristische denkers zijn o.a. Charles Taylor, Michael Sandel, Alasdair MacIntyre en Michael Walzer. Sociale filosofie is een deelgebied van de filosofie en houdt zich bezig met de vraag naar het ontstaan, de zin en het wezen van de maatschappij. Dat wil zeggen dat zij de verhouding tussen de individuele mens en de maatschappij en haar structuren bestudeert. De sociale filosofie heeft nauwe raakvlakken met de filosofische vakgebieden ethiek en rechtsfilosofie, maar begeeft zich daarnaast op het terrein van de sociale wetenschappen en meer in het bijzonder van de sociologie. Filosofen die zich ook of uitsluitend bezig hielden met sociaal-filosofische vraagstukken zijn onder meer: Plato, Aristoteles, Hobbes, Hegel, Voltaire, Marx, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, alsmede Habermas en recenter Ulrich Libbrecht.
Advertisement