Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Радка Хаджийска - Ендокардит

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Радка Хаджийска - Ендокардит

 1. 1. Ендокардит Изготвила: Радка Недялкова Хаджийска
 2. 2. Какво наричамеендокардит?Ендокардит се наричавъзпалението на вътрешнатаобвивка на сърцето. Напърво място се увреждатклапите на сърцето.Различаваме две основниформи на ендокардиr:ревматична и септична.
 3. 3. Протичане на ендокардитГоворейки за протичането на ендокардита, трябвавинаги да се имат предвид различните усложнения,които рязко променят картината на болестта. Последици при ендокардит При оздравяване, ако възпалението е било незначително, разрушената тъкан се възстановява напълно и органът става нормален. В повечето случаи верукозните изменения и особено язвените разрушения в клапите така изменят строежа на последните, че при оздравяването не става тяхното пълно възстановяване. Зарастването става по пътя на развитието на фиброзна тъкан, която, уплътнявайки се, придръпва здравите части на клапата. Зарастването на клапите става чрез сбръчкване. В резултат на това клапите се обезобразяват,загубват своя нормален строеж.
 4. 4. Ревматичен ендокардитПричини за болестта. Най-често ендокардитът възниквапри ревматизъм.Токсините на бактериите или други алергени предизвикватвъзпалителна реакция в сърдечните клапи, която серазвива без наличието на бактерии в тях.Протичане. При ревматичния ендокардит температуратаможе да бъде незначителна; болният да се чувствувасравннтелно добре и да не се забелязват никаквиболестни смущения.Дължината на неговото протичане е обикновено няколкомесеца.Септичен ендокардитТоксините на бактериите или други алергенипредизвикват възпалителна реакция в сърдечнитеклапи, която се развива без наличието на бактерии втях.
 5. 5. Фиброзен ендокардит Разрастването на съединителна тъкан в клапните платна като изход от възпалителнияпроцес води до деформации на клапите и развитието на сърдечни пороци. Клапните пороципри ревматизъм ангажират най-често митралната клапа и на второ място клапата на аортата.В зависимост от начина на деформация на клапните платна, обусловено от разрастналатасъединителна тъкан, се формират два основни вида пороци – стеноза и/или инсуфициенция.
 6. 6. Инсуфициенцията на дадена клапа се изразява в недостатъчно плътното затваряне на клапното платно, което позволява връщане наСтенозата представлява кръв в съседнатастеснение на клапния отвор сърдечна кухина.поради срастване на клапнитеплатна. Това стеснение непозволява постъпването надостатъчно количество кръв всъответната сърдечна кухина. Пристеноза на митрална клапапотърпевша се оказва ляватакамера.
 7. 7. Възвръщаш се ендокардитАко последва нов пристъп на ревматизъм и процесът сеповтори отначало върху вече деформирано клапно платно,това задълбочава и утежнява клапните пороци. Миокардитът определя тежестта на протичането на острияпристъп при ревматизъм, а клапните пороци, останали следендокардита са отговорни за инвалидизацията и прогнозанапри тези пациенти.
 8. 8. : Инфекциозният ендокардитпредставлява остро или подостровъзпаление на ендокарда на клапитеили париеталния ендокард, причиненоот различни патогенни микроорганизми.Най-често възниква при лица спредшестващо сърдечно заболяване.Засяга по-често мъже над 60 годишнавъзрастЕтиология: Инфекциозният ендокардит сепричинява от:1. Алфа-хемолитични стрептококи (Streptococcusviridans) – 30-40%;2. Други стрептококи – 20-30%;3. Стафилококи – Staphylococcus aureus – 15-25%;4. Грам-отрицателни бактерии – Klebsiella,Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas aeruginosa идр. – 10%;5. Гъби, плесени, рикетсии – 5-10%.6. Негативни хемокултури се установяват в 3-8%.Често има смесена инфекция от поне двапричинителя.
 9. 9. Патогенеза: Основна роля завъзникване на заболяването имабактериемията – проникване намикроорганизми вкръвообращението. Преходнабактериемия може да настъпи привадене назъби, тонзилектомия, генитални, урологични(цистоскопия, катетеризация) и другиманипулации, или при инфекциознизаболявания на организма –тонзилит, синуит, белодробни, жлъчни, гинекологични и др. заболявания.
 10. 10. Патоанатомия: Вегетециите са главенпатологоанатомичен белег на инфекциознияендокардит. Най-често засягат аортната имитралната клапа, по-рядко трикуспидалнатаи пулмоналната клапа, поддържащите клапниструктури, както и пристенния ендокард.Клинична картина: В зависимост отвирулентността на причинителязаболяването може да протече остро,фудроянтно а в други случаиподостро,олигосимптоматично.Наблюдават се:1. Повишена температура2. Общи симптоми. Налице са слабост,безапетитие, загуба на тегло, главоболие, 3. Симптоми от страна на сърцето:болки в ставите и мускулите. Проявите - сърдечни шумовемогат да варират от общо 4. Кожни симптоминеразположение до картината на тежък 5. Спленомегалиятоксикоинфекциозен шок.
 11. 11. Усложнения : Изследвания:1. Сърдечни усложнения 1. Хемокултури2. Системни емболии в мозък, 2. Лабораторни изследвания –бъбреци, слезка, коронарни ускорена СУЕ, анемия, левкоцитозаартерии, артерии на долните с олевяване (при остро протичане),крайници увеличени имуноглобулини. 3. Бъбречни усложнения. Положителен равматоиден фактор 4. Неврологични усложнения се намира в 50% от случаите с подостро протичане 3. Ехокардиография
 12. 12. Диагноза: - анамнеза за предшестващ придобитили вроден сърдечен порок, клапнопротезиране, пейсмейкиране, употребана наркотици и др; - клинична картина –фебрилитет, сърдеченшум, анемия, системни емболии; - изследвания - ускоренаСУЕ, левкоцитоза, откриване навегетации чрез ехокардиография; - положителните хемокултури иматосновно значение за диагнозата.
 13. 13. Диференциална диагноза Лечение:1. Хронични инфекциозни 1. Консервативно лечение.заболявания – туберкулоза, Провежда се антибиотично лечение.остеомиелит, инфекциозна 2. Оперативно лечение. Провеждамононуклеоза, СПИН, сепсис и др. се при тежка, рефрактерна на2. Хронични възпалителни лечение сърдечна недостатъчност,заболявания с неинфекциозна при рецидиви на заболяването, приетиология – ревматизъм, лупус невъзможност за овладяване наеритематодес. инфекцията, въпреки провеждането3. Неопластични заболявания и др. на адекватна антибиотична профилактика и др.
 14. 14. Профилактика: При лица с клапнапротеза, с вродени или придобитисърдечни пороци, при прекаралиинфекциозен ендокардит се препоръчваантибиотична профилактика приизвършване на процедури, създаващириск от бактериемия: вадене на зъб,тонзилектомия, бронхоскопия,цистоскопия, литотрипсия, операция напростатата и др.

×