Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informasjon om programfag 14.11.18

479 views

Published on

Powerpoint fra foreldremøtet på Sandnes vgs den 14. november 2018.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informasjon om programfag 14.11.18

 1. 1. Verden ligger åpen... Informasjon om studiespesialisering programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde for realfag
 2. 2. Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi Omfang i timer Vg1 Vg2 Vg3 Religion og etikk 3 Norsk 4 4 6 Matematikk 5 3* (5) Naturfag 5 Engelsk 5 Fremmedspråk 4 4 Samfunnsfag 3 Geografi 2 Historie 2 4 Kroppsøving 2 2 2 Sum fellesfag 30 15 15 Programfag 1 Programfag 2 Programfag 3 5 5 5 Programfag 1 Programfag 2 Programfag 3 5 5 5 Totalt omfang 30 30 30 *Elever som velger 5-timers programfaget matematikk R1 eller S1 skal ikke ha fellesfaget matematikk på 3 uketimer *Elever som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen, skal ha tysk også i vg3, og får dermed kun 2 programfag i vg3 *Forskerklassen har også flere fellesfag
 3. 3. Fag du har på vg1 som viser vei til programområde for realfag • Matematikk • Naturfag • Geografi http://shoppemamma.com/2014/05/b%C3%B8ker-i-hjemmet-%C3%B8ker- barnas-utdanningsniva/
 4. 4. Programområde realfag • Matematikk (R1, R2, S1, S2, X) • Fysikk (1, 2) • Kjemi (1, 2) • Biologi (1, 2) • Informasjonsteknologi (1, 2) • Teknologi og Forskningslære (1, 2) • Geofag (1, 2) • Fysikk 2 og Matematikk R2 gir 1 tillegspoeng, øvrige realfag 0,5 tilleggspoeng
 5. 5. Oversikt matematikk
 6. 6. Matematikk R1 • Bygger på Vg1 T • Geometri • Algebra • Funksjoner • Litt om sannsynlighet
 7. 7. Matematikk S1 • Bygger på Vg1 P. En fordel å ha 1T. • Algebra • Funksjoner • Sannsynlighet • Lineær optimering • S1 og S2 med i alt 10 timer gir nødvendig fordypning til noen studier.
 8. 8. Matematikk X • 3 timers kurs • Bygger på Vg1 T. Kan tas av alle som velger matematikk R1 (og S1) •Tallteori •Komplekse tall •Sannsynlighet og statistikk
 9. 9. Kjemi 1 • Språk og modeller • Metoder og forsøk • Vannkjemi • Syrer og baser • Organisk kjemi
 10. 10. Fysikk 1 • Klassisk fysikk • Moderne fysikk • Å beskrive naturen med matematikk • Den unge forskeren • Fysikk og teknologi
 11. 11. Biologi 1 • Den unge biologen • Cellebiologi • Fysiologien til mennesket • Funksjon og tilpassing • Biologisk mangfold
 12. 12. Geofag 1 •Jorda i forandring •Naturkatastrofer •Geofaglig verktøykasse •Geoforskning
 13. 13. Teknologi og forskningslære 1 •Den unge ingeniøren •Den unge forskeren •Teknologi, naturvitenskap og samfunn •Design og produktutvikling
 14. 14. Informasjonsteknologi 1 • Digital samtid • Nettsteder og multimedier • Databaser • Programmering • Medieutvikling
 15. 15. Mer informasjon om realfag • Vil du vite mer om ulike realfag? • Se: http://www.velgriktig.no/
 16. 16. Fag du har på vg1 som viser vei til programområde for språk, samfunnsfag og økonomi… • Norsk • Engelsk • Samfunnsfag • Geografi • Fremmedspråk http://shoppemamma.com/2014/05/b%C3%B8ker-i-hjemmet-%C3%B8ker- barnas-utdanningsniva/
 17. 17. Nå er det du som skal velge... • Kommunikasjon og kultur 1 • Internasjonal engelsk • Kinesisk 1 • Latin 1 • Fremmedspråk • Historie og filosofi 1 • Psykologi 1 • Sosiologi og sosialantropologi • Rettslære 1 • Samfunnsøkonomi 1 • Økonomistyring http://positivsomaler.blogg.no/
 18. 18. Kommunikasjon og kultur 1 • sammenhengen mellom tekst og samfunn • hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer, som makt, kjønn, alder og sosial og økonomisk bakgrunn • hvordan ulike medier skaper ulike forutsetninger for kommunikasjon • utfordringer ved tverrkulturell kommunikasjon • Vg3: Kommunikasjon og kultur 2
 19. 19. Internasjonal engelsk • Vg3: Engelskspråklig litteratur og kultur / Samfunnsfaglig engelsk • forskjellige typer engelsk​ • internasjonale utdanningstilbud og arbeidsmuligheter ​ • engelskspråklige mediers rolle i det internasjonale samfunnet ​ • kulturforskjeller og ulike verdisystem​ • internasjonale og globale utfordringer
 20. 20. Kinesisk 1 • bruke kinesisk alfabet og kinesiske tegn • forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner • bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk • sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i Kina og i Norge • Vg3: Kinesisk 2 • Faget kinesisk gir 0,5 tilleggspoeng per år
 21. 21. Latin 1 • antikkens kunst og kultur • antikkens innflytelse på ettertiden • latinske uttrykk og sitater • ordelementer fra latin i moderne språk • forstå og bruke et grunnleggende ordforråd • romersk tallsystem • Vg3: Latin 2 • Latinfaget gir 0,5 tilleggspoeng per år
 22. 22. Fremmedspråk Fremmedspråk er mulig å avslutte etter vg2, men du kan også fortsette og ta... • TYSK • FRANSK • SPANSK på NIVÅ3 når du begynner på vg3. Da får du ett ekstrapoeng, og faget teller som et gjennomgårende programfag på SSØ.
 23. 23. Historie og filosofi 1 Mennesket er historieskapt og historieskapende! • Oldtid og myter • Antikken og samtalen • Middelalder og kildebruk • Renessansen og forklaring • Opplysningstid og perspektiver • Nyere tid og kritisk tenkning Vg3: Historie og filosofi 2 http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/ 29970187
 24. 24. Psykologi 1 Hvor er jeg som jeg er? Og hva skjer når mennesker møtes? • Psykologiens historie og utvikling • Utviklingspsykologi • Mennesket og læring • Psykologiens biologiske grunnlag • Mennesket og helse Vg3: Psykolog2 BreinWekker - YouTube
 25. 25. Sosiologi og sosialantropologi Hvordan er samfunnet vårt organisert? Hvordan samhandler vi? • Samfunnsvitenskapelig tenkemåte • Kulturforståelse • Sosialisering • Produksjon og arbeid • Fordeling av goder Vg3: Sosialkunnskap eller Politikk og menneskerettigheter
 26. 26. Rettslære 1 Lov og rett er byggesteinene i et demokratisk samfunn • Metodelære og rettsregler • Familierett • Arverett • Arbeidsrett og likestilling • Strafferett • Rettergangsordning og domstoler Vg3: Rettslære 2 http://www.privacyprotectioneurope.eu/
 27. 27. Samfunnsøkonomi 1 Hvordan forvalter vi de økonomiske ressursene vi har? • Markedsteori • Nasjonalregnskap og økonomisk vekst • Arbeidsmarked og arbeidsledighet • Prisvekst og pengepolitikk • Inntektsfordeling og miljøproblemer • Internasjonal økonomi Vg3: Samfunnsøkonomi 2 http://www.uib.no/econ/39522/hva-er- samfunns%C3%B8konomi
 28. 28. Økonomistyring Næringslivsøkonomi og forvaltning av ressursene våre • Næringsliv og samfunn • Økonomistyring • Etikk og miljø Vg3: Økonomi og ledelse
 29. 29. Valget er ditt! • Fagene kan kombineres på mange ulike måter! • Du kan velge å gå i "bredden" eller i "dybden". • Du kan velge å kombinere fag fra ulike programområder • Tenk på hva du liker å holde på med! • Hva tror du at du har lyst til å holde på med i framtida? BLOKK BLOKK A Fysikk 1 Kjemi 1 Biologi 1 Teknologi- og forskningslære 1 Internasjonal engelsk Samfunns-økonomi 1 Rettslære 1 Kommunikasjo n og kultur 1 Psykologi 1 Kinesisk 1 Latin 1 1 (A) B Kjemi 1 Fysikk 1 Geofag 1 Informasjons- teknologi 1 Sosiologi og sos.antr. Rettslære 1 Internasjonal engelsk Økonomistyrin g Psykologi 1 Design og arkitektur 1 2 (B) C Biologi 1 Geofag 1 Fysikk 1 Kjemi 1 Historie og filosofi 1 Psykologi 1 Sosiologi og sos.antr. Internasjonal engelsk Rettslære 1 3 (C) D Matematikk R1 Matematikk S1 Matematikk 2P 4 (D)
 30. 30. Videre informasjon og valg av programfag til Vg2 • Onsdag 14. november: Prøvetimer i ulike programfag • Torsdag 24. januar kl. 18.00-20.00: Åpent hus for vg1 og 10. trinn med foresatte • Fredag 22. februar: Siste frist for valg av programfag på www.blokkvalg.no • Fredag 1. mars: Siste frist for valg av skole og programområde på www.vigo.no • Læreplanene til alle fagene finner du på Udir.no
 31. 31. Ta kontakt! Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med skolen på telefon 51923400 • Karriereveiledere Heidi Helland og Ragnhild Raugstad • Avdelingsledere realfag Bente Espedal og Roar Nærheim • Avdelingsledere språk, samfunnsfag og økonomi Erin Salvesen, Anne Merethe Tolo Øvstebø og Idar Ree

×