1© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Johan OdellSr. Systems Engineer@johanodellDin Enhet, Din Informatio...
2© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Vårt sätt att arbeta förändrasVI ANVÄNDER FLER ENHETERVI BEHÖVER EN...
3© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.KONSUMENTERANAlla vill ha tillgång till sitt data nuMan behöver del...
4© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.• En vanlig dag sparas 200 miljoner filer påDropbox• 25 miljoner an...
5© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Dropbox har rätt lämna ut dataFöretag som använder Dropbox har all ...
6© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Företag blir mindre säkra för varje dag…70%Av tillfrågade som jobba...
7© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.VÅRT SÄTT ATT ARBETA FÖRÄNDRASINTERNALEXTERNALVI BEHÖVER SAMARBETA ...
8© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.
9© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Synk Förändrar alltVÅR VISIONBåde användareoch IT ska varanöjdaData...
10© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.SYNCMOBILESHAREPROTECTSYNCPLICITYSamarbeta, Synkronisera & Dela…so...
11© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Delning, synk ochkollaborationMobil access & delning byggtför före...
12© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.USE CASES
13© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.ALLA DINA ENHETERSYNKA FILER MELLAN
14© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.FILDISTRIBUTION GruppnivåV3V1.1V1.4V3V3
15© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.OUTSIDE FIREWALLWINDOWS 8 IPHONE ANDROID MS SURFACEIPADMACBOOK AIR...
16© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Administration ochenkel hanteringValmöjlighet kringlagringsplattfo...
17© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Säkerhet och Hantering• AD/SAML SSO• Encryption intransit and atre...
18© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.HostedPrivate CloudATMOSStorageISILONStorageVNX StoragePublic Stor...
19© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Syncplicity and ViPRCOMPANY APUBLIC CLOUDORCHESTRATION Off-Premise...
20© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Syncplicitys ArkitekturMetadataCLOUD-BASED ORCHESTRATIONCORPORATE ...
21© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.MetadataCLOUD-BASED ORCHESTRATIONCORPORATE NETWORKINTERNETSyncplic...
22© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Enterprise Worthy Sync & Share
24© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.SummeringLAGRINGVälj Molnlagring eller lagring från den ledande le...
25© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Prova Själv!WWW.SYNCPLICITY.COMFölj oss…Nästa Steg
26© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Demo(s) och LänkarSyncplicity Demonstrations• Getting Started with...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Enterprise Sync n Share

460 views

Published on

How do you share informations with co-workers and friends from any device in a secure way?

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hejallihop, hoppasdagen har varittrevligoch att detbörjarkännas som dimmornalättardennamolniga dag.Jag heter Johan Odell ocharbetar som Sr. Systems Engineer på EMC I Sverige. Under dessa 30 minutervill jag delavåratperspektivpånyafenomenochutmaningar som har uppstått I takt med att IT har blivitalltmerlätttillgängligturettkonsumentperpspektivgenomolikacloudtjänsterochvaddessapersonerställerförkravochförväntningar mot IT avdelningenpåsinaarbetsplatser. Sentänkte jag prataomhur vi kan lösadessa problem. Låterdet bra?
 • De som kommer ut I arbetslivetidagäruppfödda med internet ochnyatyperavenheter… Anställdaidaghittaregnasätt att blimereffektiva..Vi använder flerenheter att arbetaifrån.. Fråga? Hurmångahärärdet som har företagsmailen I sinatelefoner? iPads?Vi behöver access till mer information för att varaeffektiva.. Tänk dig att du stårpåarlandaellerbormmaochfårettsamtal. Kan du skicka över den senasteprojektbeskrvningen enligt mötetigår. Vadgör man, startaupp sin dator, logga in via VPN, startamailenochmaila… med lite vpntrasselochdåligöverföringså har detgått 10 minuterellersåhann du inteinnan planet gickochdå tar det 1 timmeoch 10 minuter. Dethärbordekunnalösasbättre.
 • Vi lever I konsumenteranAnvändare kommer in med nyaperspektivfrånprivatlivetomhur IT skallkonsumeras. Enkelt, Snabbtoch device oberoende. Användarnavillvaraeffektiva I sittarbete med ellerutan it avdelningen. 1 23 Hurfår vi backup utavnågotsom ligger I en ipadeller en telefon?? 45Så IT avdelningenblirkonkurensutsatt mot externatjänster som kan göralivetenklare… Ettexempelärdropbox.
 • En vanlig dag spara över 200 miljoner filer på DropboxFörtvåår sedan hade dropbox 25 milj användareFörettår sedan hade dropbox 50 miljoner användareFöretthalvår sedan hade dropbox 100 milj användare Detärförmodligeninte en siffra som kommer att sjunka I framtiden. Hurmångaärdethärinne som använder dropbox? Vardetnågon som läste computer swedenförraveckan? Detfanns en intressantartikeldäromdropbox.
 • I en artikel I Computer swedenförraveckanframkom att Dropbox har rätt att lämna ut ditt data under vissaomständigheter. Dettastår I derasanvändarvillkor I fjärdestycketparagraf 3. Ärdetnågonhärsombrukarläsaigenomanvändarvillkorenförallaprodukterochtjänstersomnianvänder? NärItunesgör en uppdateringläsar man juigenomalltpå en gång.. Iställetförattläsa en bok..
 • I en nyundersökningfrånanalysorganet ESG, enterprise strategy group visadedet sig att 70% av de tillfrågadesa att de kände tillellermisstänkte att deras användare nyttjarkonsumentverktyg trots attIn a recent survey by analyst firm ESG, 70% of IT respondents said they knew or suspected that users were using consumer tools against corporate policy. This means that every day that goes by, more company files are being put in the public cloud, out of IT control.Detär MINDRE PÅLITLIGT = Användarnahittarandraverktyg som detnyttjarför att fåarbetetgjort – effektivt, samordnatochoptimerat
 • VI hjälpervårakunder att balanserasäkerhetochproduktivitetDetärtvåsaker som alltidbörfinnas men gärnautankonflikter. Vi harmoniserardessakrafterså att inteanvändarnagårbakomryggenpå IT med konsumentverktyg som inteärsäkra.
 • Vår vision:Med hjälpav sync förändrasdittsätt att arbetadrastisktoch du blirbetydligtmerproduktiv.Du skallkunnasyncautan att flyttadatat till en specifikkatalog. - En säker enterprise classad cloud tjänst. - Både användare och IT skallvaranöjda!
 • Message: User vs. ITEasy to use cloud-based solution for secure file sync, sharing and collaborationNext-generation enterprise-grade architecture that satisfies needs of users and ITAdd "what is syncplicity" from messaging doc
 • Innan vi tittarpånågraolikausecasessåvill jag säga att vi skiljerossfrånkonkurrenrandelösningarpåolikasättVi ärannorlunda mot dropboxdärför att: * Dropbox gerinte access till vilken folder som helst.. Bara foldrarinne I My dropboxfoldern.* Dropbox är en konsumentproduktidagocherbjuderinteintesamma management & kontroll som ärkritisktförföretagidag. Vi skiljerossfrån Box genom att Box inteerbjuder sync möjligheterutan offline access. DetärstorskillnadDe erbuderinte access till vilken folder som helstutanbara de som ärflyttade till Box Cloud.
 • Idagärdetinteenkelt att kommaåtalltdittmatrialpåallaenheter, ävenomdetärdinaenheterMedSyncplicity kan användare kommaåtalltsittmatrialpåallasinaenheterautomatisktävenommatrialetfinnsbakom en brandvägg..
 • Företag med anställdautspridda över landetellerfleraländer har svårt att säkerställa att allajobbar mot rätt version avdokument.. Ta texettsäljteamsomjobbar mot en gemensamprislista. Hur vet man att man alltidhar den senasteversionen? Man behöver access till den senasteversionenbåde online och offline utan att behövachecka in och ut dokumentetur en specifik folder. Byggföretagbehöver access till uppdateradeprojektplanerutepåbygget… Detfinnshurmångaexempel som helst. Med Syncplicity har du alltid den senasteversionentillgängligpåalladinaenheter. Automatiskt.
 • Key message: files never pass through our cloud. Flexible configuration options (based on branch office / field personal use-cases)Security a
 • Key message: files never pass through our cloud. Security Up-levelling for Manufacturing CompanyProducts being built in China but need a higher level of data security there due to higher IT risks. Solution is to provide different security/convenience tradeoffs depending upon the risk factor of geography. People can access their Syncplicity files directly via the Internet in other parts of the world without any additional step, but those who access from China need to VPN in and use their RSA SecureIDs to access their files.Global Challenges Working with Large FilesA large sportswear distributor has teams that work with very high resolution catalog files (4-6GB) in both the US where the design work is done as well as in Asia where the work is proofed and any catalogs would be finally printed. These teams need the ability to work seamlessly with one another. Challenge was in the past, the size of the files meant when the team in Asia wanted to get the latest file in the morning when they start work, they'd have to download these big files over the Internet to begin which was very slow. Through Syncplicity on top of Atmos, they can now have an Atmos replica in the US as well as another in Asia. Each team is working at LAN speeds. When the US team saves their work and leaves work, while the Asia team is sleeping, the files replicate in the background to the Atmos replica. When the Asia team wakes up, they can sync and access the data from the local Atmos copy at LAN speeds.
 • Enterprise Sync n Share

  1. 1. 1© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Johan OdellSr. Systems Engineer@johanodellDin Enhet, Din Information, Din Säkerhet,Ditt Liv
  2. 2. 2© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Vårt sätt att arbeta förändrasVI ANVÄNDER FLER ENHETERVI BEHÖVER ENKEL ACCESS TILL MER INFORMATIONFILE SERVERSDOCUMENTUMSHAREPOINT
  3. 3. 3© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.KONSUMENTERANAlla vill ha tillgång till sitt data nuMan behöver dela data för attarbeta tillsammansSäkerhet och delning fungerarinte så bra tillsammansDina användare kommer att deladata i alla fallAnvändare behöver backup av sitt data
  4. 4. 4© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.• En vanlig dag sparas 200 miljoner filer påDropbox• 25 miljoner användare April 2011• 50 miljoner användare April 2012• 100 miljoner användare November 2012Fakta Dropbox
  5. 5. 5© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Dropbox har rätt lämna ut dataFöretag som använder Dropbox har all anledning att ta sig en funderare.Data kan enligt avtalet nämligen lämnas över till tredje part.Som cio ska du vara säker på att företagets data lagras på ettsäkert sätt och att ingen annan äger informationen. Det låterkanske helt självklart, men enligt Mark Barrenechea, vd påOpen Text, är det långt ifrån alla företag som hanterar sininformation på ett bra sätt.– Dataintrång sker ofta när informationen inte hanteras på ettprofessionellt sätt. Det finns alldeles för många exempel därviktig information ligger okrypterad på bärbara datorer ochusb-minnen. Och sedan har vi problematiken med datalagringi molnet, säger han.Mark Barrenechea, vdpå Open Text.
  6. 6. 6© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Företag blir mindre säkra för varje dag…70%Av tillfrågade som jobbar inom IT veteller misstänker att konsumentverktyganvänds trots företags policys somförbjuder det.Source: Enterprise Strategy Group Survey 2013
  7. 7. 7© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.VÅRT SÄTT ATT ARBETA FÖRÄNDRASINTERNALEXTERNALVI BEHÖVER SAMARBETA MED FLER PERSONERVI BEHÖVER BIBEHÅLLA KONTROLL OCH SÄKERHET
  8. 8. 8© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.
  9. 9. 9© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Synk Förändrar alltVÅR VISIONBåde användareoch IT ska varanöjdaDatat ska stannadär det ärEnterpriselösning
  10. 10. 10© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.SYNCMOBILESHAREPROTECTSYNCPLICITYSamarbeta, Synkronisera & Dela…som användare älskar och IT litar på
  11. 11. 11© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Delning, synk ochkollaborationMobil access & delning byggtför företagFildistribution på gruppnivåKontroll &säkerhetFilbackup & versionshanteringVärden
  12. 12. 12© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.USE CASES
  13. 13. 13© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.ALLA DINA ENHETERSYNKA FILER MELLAN
  14. 14. 14© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.FILDISTRIBUTION GruppnivåV3V1.1V1.4V3V3
  15. 15. 15© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.OUTSIDE FIREWALLWINDOWS 8 IPHONE ANDROID MS SURFACEIPADMACBOOK AIR IPHONEInga extra stegKlicka bara på “Save” och din fil finns på alla dina enheter
  16. 16. 16© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Administration ochenkel hanteringValmöjlighet kringlagringsplattformFriktionslösanvändarupplevelseVåra fokusområden
  17. 17. 17© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Säkerhet och Hantering• AD/SAML SSO• Encryption intransit and atrest• AdaptivesecuritySÄKERHET• Sharing policies• Access policies• Data RetentionPoliciesKONTROLL• User AccountAccess• Remote Wipe• Data OwnershipSUPPORT• Usage Reports• Audit reports byuser, device, file,or folderÖvervaka• GroupManagement• User Management• Auto-configuration• Silent InstallerINSTALLATION
  18. 18. 18© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.HostedPrivate CloudATMOSStorageISILONStorageVNX StoragePublic StorageViPR PlatformAll informationhar inte sammavärde…därför behövsolikadistributionsmodellerSYNCPLICITYPolicybaseratHybrid Cloud
  19. 19. 19© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Syncplicity and ViPRCOMPANY APUBLIC CLOUDORCHESTRATION Off-PremiseOn-PremiseCLOUD STORAGESPPARTNERCOMPANY BEMC ViPR PLATFORMVNXIsilon3rd PartyAtmos
  20. 20. 20© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Syncplicitys ArkitekturMetadataCLOUD-BASED ORCHESTRATIONCORPORATE NETWORKINTERNETSyncplicity Clients Syncplicity ClientsFöretagsnätverkEnheter inom ochutanför företagetsnätverkSyncplicity“Orchestration” imolnetServer och storagelokalt i DMZ eller bakombrandväggServrarPRIVATNFSDMZAuthFilesAuth & Metadata
  21. 21. 21© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.MetadataCLOUD-BASED ORCHESTRATIONCORPORATE NETWORKINTERNETSyncplicity Clients Syncplicity ClientsFöretagsnätverkFiler bakombrandvägg, kräverföretagsnätverkeller VPNAdaptiv säkerhetskonfigurationServrarPRIVATNFSDMZAuthFilesAuth & Metadata VPNSyncplicitys Arkitektur
  22. 22. 22© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Enterprise Worthy Sync & Share
  23. 23. 24© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.SummeringLAGRINGVälj Molnlagring eller lagring från den ledande leverantören av lagringEMC.SÄKERHETSyncplicity ger IT säkerhet, policykontroll och administrativa verktyg avbästa klassFriktionslös AnvändarupplevelseAnvändare kan enkelt accessa filer på sina olika enheter och dela filermed vem som helst, när som helst, vart som helst utan några extra steg
  24. 24. 25© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Prova Själv!WWW.SYNCPLICITY.COMFölj oss…Nästa Steg
  25. 25. 26© Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.Demo(s) och LänkarSyncplicity Demonstrations• Getting Started with Syncplicity• Syncing a Single Folder• Syncing Your Whole Documents Folder• Simple and Secure Sharing• Easy File Access from Any Device• How to Remove a Stolen or Lost Device• How to Pre-Configure and Manage Users• How to Manage Security Policies and Settings• Supporting Users with a Remote Help Desk• Syncplicity for Windows 8 Phone• Syncplicity for Microsoft SurfaceSET POLICIESMASSDEPLOYMENTDESKTOPCONTROLSUPPORT ANDPROTECT USERSUSEREXPERIENCEAdvanced TopicsSetting Data Retention PoliciesSetting Client Access Restriction Policies"Remote wipe" Computers DevicesSyncplicity Google Docs IntegrationOn-Premise Storage resourcesIsilon Launch VideoIsilon Technical VideoIsilon Solution DatasheetIsilon Technical White PaperAtmos Launch VideoAtmos Solution Datasheet

  ×